English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16001. Ett NULL-värde har returnerats.
16002. Ogiltigt värde för egenskapen @subscriber_upload_options. Giltiga värden är 0 (tillåt överföringar), 1 (tillåt inte överföringar), 2 (tillåt inte överföringar, förhindra prenumerantändringar) och 3 (disable_outofpartition_subscriber_changes).
16003. Replikerings-%1: agenten %2 har schemalagts för nytt försök. %3
16004. URL till den bild som visar att ett alternativ har en undermeny på menyns statiska del.
16005. Kan inte lösa aktuell inre begäran av URI-schema. Åsidosätt cache endast för lösbara schematyper, som till exempel http, ftp eller filer.
16006. Argumentet X: det går inte att konvertera från Y till Z
16007. Den sista programsatsen som ingår i en funktion måste vara en returprogramsats.
16008. EntityState-värdet som skickades för relationen är inte giltigt. EntityState-värdet måste vara något av följande: Added, Deleted, Detached eller Unchanged. Relationer kan inte tilldelas tillståndet Modified.
16009. Ett valfritt ContextTypeName som kan användas för att associera en MetaModel med DynamicHyperLink.
16010. Parametern %1: Funktions- eller procedurparametrar med felaktigt formaterade namn eller namn som inte används längre kan inte hanteras via Native SOAP-åtkomst. Mer information om reglerna kring parameternamn finns i dokumentationen.
16011. Angiven tid för STOPAT är för tidig. Hela eller delar av databasen har redan återställts förbi den punkten.
16012. Rangordningsfunktionen %1 måste innehålla en ORDER BY-sats.
16013. StreamUpgradeAcceptor som anges (X) hanteras inte av den här IStreamUpgradeChannelBindingProvider-implementeringen. Den troliga orsaken till det är att en StreamUpgradeAcceptor som inte skapades av den StreamUpgradeProvider som är kopplad till aktuell IStreamUpgradeChannelBindingProvider-implementering har överförts.
16014. Det gick inte att infoga diagramområdet, eftersom det redan finns ett diagramområde med namnet X.
16015. Ogiltigt platsuttryck: "[...]" förväntades.
16016. Ange %1 eller %2 för att identifiera loggposterna.
16017. Det går inte att hitta en entitetsmall för tabellen X i entitetsmallsökvägen: Y.
16018. Det går inte att ange NOCOUNT till OFF i utlösningen eftersom serveralternativet disallow_results_from_triggers är True.
16019. Typerna är inte tillgängliga för ISerializable-objektet Objektnamn.
16020. Endast ett tabellobjekt kan publiceras som en tabellartikel för sammanslagningsreplikering.
16021. Det gick inte att hitta icke-neutral kultur för X.
16022. Det gick inte att hitta sammansättningen '%1' i katalogen '%2'.
16023. före eller efter @active_start_time
16024. Det går inte att lägga till den funktionella enheten %1 i komponenten %2. Enheten har redan registrerats med komponenten.
16025. Det går inte att ange referens för huvudobjektet %1.
16026. Det gick inte att uppdatera Oracle XactSet Job för utgivaren %1.
16027. URI-begäran är inte giltig eftersom segmentet X refererar en singleton och segmentet Y kan bara följa på en resursmängd.
16028. Parametern måste vara statisk.
16029. Om generisk Y X används, krävs Z-typargument
16030. RecoveryComplete kan inte anropas två gånger av samma resurshanterar-ID-instans.
16031. Det går inte att skapa ett L-värde från det givna uttrycket med egenskapen Egenskapsnamn eftersom målobjektet är null.
16032. Vilken databasåtgärd vill du utföra?
16033. Det går inte att lista transaktionen eftersom den redan har genomförts eller återställts.
16034. MSBUILD: fel MSB1024: Det går endast att ange ett schema för validering av projektet.
16035. Det gick inte att ta bort övervakaren eftersom det fortfarande finns databaser som ingår i en loggöverföring.
16036. Typ av värden som lagras i Y-axlarna.
16037. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN eller FULL OUTER JOIN. Ingen typ av OUTER JOIN tillåts i indexerade vyer. Överväg att använda INNER JOIN i stället.
16038. SkinId X används redan av ett annat kontrollskal av samma typ.
16039. Körningen av InstancePersistenceCommand med namnet X avbröts av ett fel.
16040. Det format som används för markerade rader.
16041. Vid start av återställning uppstod ett I/O-fel för kontrollpunktsfilen %1 (operativsystemfel %2). Uttrycket kommer tidigare men kan inte startas om. Kontrollera att det finns en giltig lagringsplats för kontrollpunktsfilen.
16042. Indexåtgärden kräver %1 kilobyte minne per DOP. Totalkravet för %2 kilobyte för DOP för %3 är större än värdet sp_configure för %4 kilobyte angivet för det avancerade serverkonfigurationsalternativet "index create memory (KB)". Öka antalet eller minska DOP och kör frågan på nytt.
16043. Det feltoleranta indexets metadatasträng är för lång. Indexet är antagligen skadat.
16044. Det går inte att lägga till ett count-alternativ i resursuppsättningen.
16045. MSBUILD: Loggarfel X: Y
16046. Det går inte att ange operatorer för yttre koppling i en fråga som innehåller kopplade tabeller.
16047. Det går inte att släppa %1 %2 eftersom åtminstone någon en del av tabellen finns i en frånkopplad filgrupp.
16048. Band %1 (familje-ID %2, sekvens %3, media_set_guid %4) har satts in i bandenheten %5. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
16049. Det går inte att använda DBCC INDEXDEFRAG på systemtabellindex.
16050. Providern för Active Directory-medlemskap stöder inte att egenskapen providerUserKey anges.
16051. Inloggningen av användaren %1 misslyckades eftersom kontot är låst. Systemadministratören kan låsa upp kontot. %2
16052. Frågeprocessorn kan inte skapa en plan för tabellen eller vyn %1 eftersom tabellen finns i en filgrupp som inte är online.
16053. Positiv q-gramlängd krävs för tokenisering.
16054. Webbdelsfunktionalitet
16055. Utlöses när det aktuella sidindexet för en FormView har ändrats.
16056. Datapunktordningsfel för cirkeldiagram - punktens position har redan angetts.
16057. %1 påträffade %2 tilldelningsfel och %3 konsekvensfel i databasen %4.
16058. Reparera: Konverterade vidarebefordrade poster för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) på sidan %6, fack %7 till en datarad.
16059. Det gick inte att skapa en konflikttabell för artikeln %1.
16060. Underordnade frågor är inte tillåtna i det här sammanhanget. Endast skalära uttryck tillåts.
16061. Inloggningen %1 har en eller flera behörigheter. Återkalla behörigheterna innan du släpper inloggningen.
16062. Filen File Name kan inte bearbetas eftersom kodkatalogen inte har byggts än.
16063. SessionPageStatePersister kan bara användas om enableSessionState har värdet True, antingen i en konfigurationsfil eller i direktivet Page
16064. Ärendeuttryck får endast kapslas till nivån %1.
16065. X: ett (ignorerat) undantag på Y = Z.
16066. Mängden X innehåller en sträng som är null eller tom.
16067. Inget aktuellt objekt att returnera.
16068. Det gick inte att hämta någon statusrapport. Det pågår inte någon återställningsåtgärd för UOW %1.
16069. Uttrycket X har inte ett prefix.
16070. Förklaringsobjektets text.
16071. Publikationer som accepterar heterogena prenumerationer stöder inte %1. Ändra parametervärdet %2.
16072. Det går inte att använda testvärdet av typen Typnamn med jämförelsemetodparametern av typen Typnamn
16073. Dekrypteringsnyckeln är felaktig.
16074. Det gick inte att hitta typen Typnamn i namnområdet namnområde.
16075. BackgroundWorker körs redan.
16076. Projektet har inte fått någon sökväg till en lagringsplats.
16077. Filgruppen %1 har inte tilldelats några filer. Det går inte att skapa tabeller, index och stora objektkolumner i den här filgruppen. Använd ALTER DATABASE när du vill lägga till en eller flera filer i filgruppen.
16078. Tabellen %1 är tvetydig.
16079. Värdet kan inte vara mindre än -1.
16080. Åtgärden X i kontraktet Kontraktnamn har redan ett Y-beteende, så ett nytt kan inte läggas till. Detta indikerar vanligtvis att metoden IOperationSerializer.ApplyToOperation redan har anropats för den här åtgärden.
16081. Utlöses när det aktuella sidindexet för en DetailsView-vy har ändrats.
16082. Den här protokollversionen stöds inte.
16083. En ActivityContext kan endast användas inom funktionsomfånget som den överfördes till.
16084.
16085. Vågrät utfyllnad kring alternativets text.
16086. Argumentet boundedCapacity måste vara positivt.
16087. XML-verifiering: XML-instanser av innehållsmodellen av typen eller modellgruppen %1 kan verifieras på flera olika sätt och stöds inte.
16088. Tabellfel: Allokeringsenhets-ID %1, sidan %2. Testet (%3) kunde inte slutföras. Värdena är %4 och %5.
16089. Markören är redan öppen.
16090. Det går inte att ändra publikationens kompatibilitetsnivå till ett värde som är lägre än det befintliga värdet.
16091. Kommaavgränsad lista över användare.
16092. Kolumn- eller användardatatypen måste förekomma i den aktuella databasen.
16093. X har en cirkelreferens.
16094. Uppdateringen eller infogningen av vyn eller funktionen %1 misslyckades eftersom den innehåller ett härlett eller konstant fält.
16095. Det gick inte att bestämma EntitySet för den angivna entitetstypen Typnamn eftersom fler än en EntitySet har definierats för den här typen i EntityContainer X. Använd överlagringen för metoden CreateObjectSet() som använder en strängparameter om du vill använda typen TEntity och en specifik EntitySet.
16096. Ett X-meddelande med messageId=Y och relatesTo=Z ignorerades av DiscoveryClient, antingen eftersom motsvarande A-åtgärd hade slutförts eller eftersom relatesTo-värdet är ogiltigt.
16097. Aktivera automatiska infogningar
16098. Ogiltig sqlSortId har angetts för parametern %1.
16099. Typen ärver inte från CodeGroup
16100. F-värde:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions