English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

19201. Felaktigt värde för attributet tokenChecking. Uppräkningsvärdet måste vara ett av följande: 0 (inget), 1 (tillåt), 2 (obligatoriskt). Kontrollera att du har angett utökat skydd med Windows-autentisering korrekt.
19202. Databasnamnet som ska användas med tillämpningstjänster. Om inget databasnamn anges så används standarddatabasen aspnetdb.
19203. %1 skapas.
19204. Metoden har redan en text.
19205. %1Resultat av tillämpning av parent:%2 är statiskt empty.
19206. Det gick inte att hitta SiteMapProvider X.
19207. Det finns ingen registrerad CultureInfo för IetfLanguageTag X.
19208. Det gick inte att hitta raden. Den har tagits bort eller uppdaterats under indexeringen.
19209. Okänd avbrottssekvens: \X.
19210. Databasläget kan inte ändras när andra användare använder databasen %1
19211. HitTestResult-objekt.
19212. Värdet angavs i XAML.
19213. Namngiven aktivitet
19214. Formatet för den text som visas om åtgärden misslyckades.
19215. Fjärrobjektet har redan en associerad URI.
19216. Börja ta bort standardkontot "X" för ASP.NET från rollen "Y".
19217. Antingen måste parametern %1 eller %2 anges
19218. Databasen %1 har inte en mottagarinitierad prenumeration på den angivna publikationen.
19219. TargetType och TargetObject utesluter varandra för X Y.
19220. Det uppstod ett fel när dataströmmen skulle läsas.
19221. Inget nätverkskort med MulticastInterfaceId X hittades. Identifieraren som anges på bindningselementet måste matcha Id-egenskapen som hittades på ett av System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface-objekten som returnerades från den statiska metoden System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces().
19222. ingen kommentar har angetts.
19223. IComparer (eller den IComparable-metod som den är baserad på) returnerade inte noll när Array.Sort anropade x. CompareTo(x). x: X typen för x: Typnamn IComparer: Y.
19224. Värdet X är inte giltigt för denna användning av typen Typnamn.
19225. Ett allvarligt fel har påträffats för SQLBrowser-tjänsten.
19226. Det gick inte att konfigurera en användarinstans vid starten. Ett fel uppstod när systemdatabassökvägar konfigurerades i MASTER DB.
19227. X: QuestionTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för svaret.
19228. Antalet millisekunder mellan timerhändelser.
19229. Ett fel uppstod när en integrerad tillämpningsinstans startades.
19230. Utrymmesallokerare kan inte tilldela sida i databasen %1.
19231. Kontroll av korrekt XML-format: Attributet får inte förekomma utanför elementdeklarationen. Skriv om XQuery så att den returnerar XML i rätt format.
19232. Portnamnet är inte giltigt. Porten kan visserligen vara giltig, men den är inte en serieport.
19233. En annan batch sätts för närvarande samman i denna ComposablePartExportProvider. Det går bara att sätta samman en batch i taget.
19234. Datakonverteringsfel vid massinläsning (trunkering) på rad %1, kolumn %2 (%3).
19235. Det går inte att hämta ett temporärt filnamn
19236. @use_ftp får inte ha värdet true om @alt_snapshot_folder varken är NULL eller tom.
19237. okänd typ
19238. Socketen får inte vara bunden eller ansluten.
19239. RegistryKey.GetValue tillåter inte en sträng som är längre än Int32.MaxValue.
19240. Simultankörningsfel: gruppkommandot inverkade på X i stället för Y poster.
19241. OleRevokeDragDrop misslyckades med returkod X och fönsterreferens Y.
19242. Det går inte att hitta något COMPUTE BY-objekt i order by-listan. Alla uttryck i compute by-listan måste också finnas i order by-listan.
19243. En av de två databasanvändarna som är kopplade till den säkra konversationen släpptes innan referenser kunde utbytas med den externa slutpunkten.
19244. Attributet xml:space måste ha värdet 'preserve' eller 'default'. '%1' är inte giltig.
19245. Hämtar eller anger den maximala teckenstorlek som kan användas av den automatiska passningen av etiketter.
19246. %1Ett strängtecken förväntades
19247. %1 har uppdaterats ...
19248. Tabell %1 Objekt-ID %2.
19249. Utgivaren släpptes på distributören men informationen på utgivaren %1 släpptes inte.
19250. fil
19251. Det går inte att skapa ett sekundärt XML-index, '%1' utan en USING XML INDEX-sats.
19252. Angiven tidslinje tillhör en annan tråd än denna tidslinje.
19253. Fulltexttjänsten (msftesql%1%2) har inaktiverats. Systemadministratören måste aktivera denna tjänst.
19254. Texten för knappen Avbryt.
19255. %1Syntaxfel nära %2, nodtest förväntades.
19256. Delegatens första argument måste vara CallSite
19257. Nordsamiska (Finland)
19258. Åtgärden X som har associerats med kontraktet Y har slutförts av klienten. Meddelandet skickades till Z.
19259. Det går inte att utföra anropet.
19260. Instansen BufferedReceiveServiceBehavior kunde inte läggas till i WorkflowServiceHost eftersom den redan har lagts till i en annan WorkflowServiceHost-instans. Skapa en ny BufferedReceiveServiceBehavior-instans för varje ytterligare WorkflowServiceHost.
19261. Seriens grupp-ID.
19262. Det gick inte att skapa en objekt av typen Typnamn. Kontrollera att den aktuella plattformskonfigurationen har stöd för SMTP.
19263. Text till %1 saknas i syscomments. Objektet måste släppas och skapas på nytt innan det kan användas.
19264. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 innehåller inte tabellen %3. Antingen saknas tabellen eller så har den aktuella användaren inte behörighet att använda tabellen.
19265. Systemgränsen för antalet XML-typer har uppnåtts. Forma om databasen så att färre XML-typer används.
19266. Det gick inte att spara dialogsessionsnyckeln. Det krävs en huvudnyckel i databasen för att spara sessionsnyckeln.
19267. Det går inte att skapa MarkupExtension. Argumenten har fel längdvektor.
19268. Typen %1.%2 har markerats för systemdefinierad serialisering. Den har inte markerats med LayoutKind.Sequential. För systemdefinierad serialisering krävs att typen har markerats med LayoutKind.Sequential.
19269. Det går inte att använda vysökväg om datakällan implementerar IHierarchicalEnumerable i stället för IHierarchicalDataSource.
19270. Den anpassade krypteringsalgoritmen �X� som erhölls med CryptoConfig är ogiltig i den här kontexten.
19271. Egenskaperna för typografi är inte giltiga.
19272. (Beskrivning behövs inte.)
19273. De olika säkerhetsnivåerna avgör vad koden kan utföra på datorn.
19274. Det link-element som används för sidindelning måste vara underordnat atom:feed-elementet.
19275. UriTemplate X är ogiltig, UriTemplate-variabeln med namnet Y förekommer flera gånger i mallen. Observera att namn på UriTemplate-variabler inte är skiftlägeskänsliga. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
19276. Det gick inte att hitta posten i sysdatabases för databasen %1. Det finns ingen post med det namnet. Kontrollera att du har angett namnet korrekt.
19277. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6. Testet (%7) misslyckades. Facket %8, raden fortsätter in i ledigt utrymme vid 0x%9.
19278. Det är inte tillåtet att ändra DDL-utlösare som har skapats med hjälp av replikering eftersom de behövs när DDL-ändringarna spåras.
19279. Det går inte att använda både växeln -m och -p.
19280. Sammansättningen Sammansättningsnamn är inte av en version som stöds för ASP.NET AJAX Framework-sammansättningar. Kontrollera att tillämpningsprogrammet refererar till en ASP.NET AJAX Framework-sammansättning med en senare version än X.
19281. Det gick inte att ändra schemat för det dynamiska ögonblicksjobbet på grund av ett eller flera fel.
19282. Det uppstod ett fel på transportnivå när resultat skulle tas emot från servern.
19283. Det finns ingen registrerad byggprovider för tillägget X. Du kan registrera en provider i avsnittet i machine.config eller web.config. Kontrollera att attributet BuildProviderAppliesToAttribute finns med och har värdet Y eller All.
19284. X-poster kräver ett Y-attribut.
19285. FOR XML EXPLICIT kan inte kombinera flera förekomster av ELEMENT, XML, XMLTEXT och CDATA i kolumnnamn '%1'.
19286. Säkerhetskopian har skadats. Säkerhetskopian används inte med RESTORE.
19287. Anger att förklaringens rader ska ritas med sammanflätad bakgrundsfärg.
19288. WriteStartElement kan bara anropas i början av ett dokument, eller omedelbart efter ett anrop till WriteEndElement.
19289. X, nyckel = Y, Delete-åtgärden misslyckades -> Z.
19290. Ett ogiltigt försök gjordes att minska händelsens antal under noll.
19291. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, oväntat slut på indata
19292. Händelsehanterare som ska anropas vid asynkron I/O med StandardError-dataströmmen.
19293. Anger om ikonen för expandera/komprimera ska visas intill noderna.
19294. Det gick inte att spåra händelsen: X.
19295. Det gick inte att matcha namnet: X.
19296. Ogiltig parameter för getchecksum-funktionen.
19297. Det går inte att skapa utlösaren %1 på vyn %2. AFTER-utlösare kan inte skapas på vyer.
19298. APPLY-operatorn krävs för att köra den här frågan, men stöds inte i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2005.
19299. Filen File Name har ett ogiltigt filnamnstillägg. Endast filer med filnamnstillägget .sitemap är tillåtna i XmlSiteMapProvider.
19300. IndentSize-egenskapen får inte vara negativ.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions