English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2501. Kolumnen msrepl_tran_version måste finnas i den lodräta partitionen i den artikel som har aktiverats för uppdateringsbara prenumerationer. Kolumnen får inte släppas.
2502. Variabler är inte tillåtna i programsatsen %1.
2503. Det gick inte att generera utlösare för sammanslagningsreplikering av objektet %1.
2504. Webbserverkontots processidentitet måste ha en lokal användarprofil. Mer information om hur du skapar ett lokalt användarkonto för dator- och domänkonton finns i readme-filen.
2505. Antalet får inte vara mindre än noll.
2506. Tilläggsnoden måste åsidosätta egenskapen Egenskapsnamn.
2507. Sammansättningen "%1" finns inte eller så saknar användaren behörighet att referera den.
2508. Den här egenskapen har redan angetts och kan inte ändras.
2509. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, SYSTEM förväntades
2510. X RepeatBehavior representerar inte ett iterationsantal och har inte något IterationCount-värde.
2511. Försöker lägga till flera identitetskolumner i tabellen %1 med programsatsen SELECT INTO.
2512. Körningen av .NET Framework har avbrutits.
2513. Återanropsfunktionen %1 misslyckades i den utökade proceduren %2 eftersom den kördes med ett INSERT-EXEC-uttryck som inte tillåter att den utökade proceduren skickar annan information än en resultatmängd.
2514. Verktyget X är redan aktivt i den här redigeringskontexten. Du kan inte aktivera samma instans av ett uppgiftsverktyg mer än en gång.
2515. Det gick inte att hitta ett objekt med en nyckel som matchar nyckeln för det angivna objektet i ObjectStateManager. Kontrollera att objektet som ändringarna ska tillämpas på inte är i tillståndet Added och att dess nyckelvärden matchar nyckelvärdena för det angivna objektet.
2516. Lösenordet har ändrats
2517. Format för förklaringsobjektets markör.
2518. Nyckel eller namn för objekt.
2519. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 7.0 Service Pack 2 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom en verifiering utförs över hela publikationen.
2520. Storlek (i byte) på de nätverkspaket som används för att kommunicera med en SQL Server-instans.
2521. Det gick inte att bygga schemamängden X;
2522. Antalet privata delegater för aktiviteten X har ändrats. Privat tillstånd för en aktivitet ska åtgärdas av definitionen och inte vara beroende av inställningar. Kontakta aktivitetsredigeraren och jämför dem mot riktlinjerna för aktivitetsredigering.
2523. Det gick inte att initiera metadata från det feltoleranta indexet. Indexet är antagligen skadat.
2524. HTTP-autentiseringen lyckades för användaren %1.%2
2525. Det går bara att fullständigt återställa master-databasen i ett enkelt steg med hjälp av en fullständig databassäkerhetskopiering. Alternativ som NORECOVERY, STANDBY och STOPAT stöds inte.
2526. Core Properties relationship refererar till en del som har fel innehållstyp.
2527. FILESTREAM-filen med GUID '%1' och som hör till FILESTREAM-datafilen med ID 0x%2 finns inte eller kan inte öppnas.
2528. Ogiltigt värde på @subscription_type. Giltiga värden är pull eller anonymous.
2529. Värdet Y som anges för attributet Attribut är ogiltigt i konfigurationen för providern X. Giltiga värden är High, Normal och Low.
2530. Ogiltig typ av minimivärde för attributet Attribut.
2531. Den e-postadress du har angett används redan. Ange en annan e-postadress.
2532. Det gick inte att hitta filen %1 för databasen %2.
2533. Parametervärdet måste vara ändligt.
2534. Den text som ska visas för kryssrutan Spara mina inloggningsuppgifter.
2535. Det går inte att skicka ref eller out till medlemmar i det skrivskyddade fältet X (förutom i en konstruktor)
2536. Lista över kodgrupper
2537. Om kontrollen utlöser verifiering eller inte.
2538. FlushFinalBlock()-metoden anropades två gånger i en CryptoStream. Metoden kan endast anropas en gång.
2539. En oväntad XML-nod %1 (i namnområdet %2) påträffades i elementet %3 (i namnområdet %4) i SOAP-begäran.
2540. c: anpassad. Både sessiontillståndsdata och lagrade procedurer lagras i en anpassad databas. Namnet på databasen måste anges.
2541. Varning! Egenskapen is_ms_shipped är avstängd för %1 %2 eftersom du inte har behörighet att skapa eller ändra ett objekt med denna egenskap.
2542. fjärrtjänstbindning
2543. Det finns redan en Catch-instruktion för typen Typnamn. Det går endast att lägga till en Catch-instruktion för varje unik CLR-undantagstyp.
2544. Transaktionsantal efter EXECUTE antyder att en COMMIT- eller ROLLBACK TRANSACTION-programsats saknas. Tidigare antal = %1, aktuellt antal = %2.
2545. Vid skapande av StylusPointDescription måste de StylusPointPropertyInfos som representerar knappar placeras sist i mängden.
2546. Proxyautentisering krävs
2547. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBindReclaimedLockException för att binda InstanceHandle till en låst instansversion, men InstanceHandle är inte bunden till en instans. En InstanceHandle måste först vara bunden till en instans för att kunna bindas till ett lås.
2548. Ingen tjänstnamnskontroll utförs eftersom kanalbindningen redan har kontrollerats.
2549. Den angivna sid-parametern används.
2550. Egenskapen UdtTypeName måste anges för UDT-parametrar.
2551. Tilläggsnamnet får inte vara tomt.
2552. Schemat kopplades inte till det angivna jobbet. Schemaägaren och jobbägaren måste vara samma eller så måste åtgärden utföras av en systemadministratör.
2553. Återställning av anslutningen ger ett annat tillstånd än för den första inloggningen. Inloggningen misslyckades.
2554. Det får bara finnas redigeringsdelar i ZoneTemplate för X.
2555. Den formatering som ska användas för det värde som är bundet till egenskapen AlternateText för bilden om DataAlternateTextField används. Till exempel "bild: X".
2556. Objektet måste implementera IConvertible.
2557. Det gick inte att frigöra rader från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
2558. Hämtar eller anger URL-mål.
2559. Specifikationen för accepteras inte i programmanifestet.
2560. Det gick inte att konvertera egenskapsvärdet som motsvarar egenskapen Updated i SyndicationItemProperty till typen DateTimeOffset.
2561. Anropa inte Finalize-metoden för basklassen direkt. Den anropas automatiskt från destruktorn.
2562. Database mirroring is disabled by default. Database mirroring is currently provided for evaluation purposes only and is not to be used in production environments. To enable database mirroring for evaluation purposes, use trace flag 1400 during startup. For more information about trace flags and startup options, see SQL Server Books Online.
2563. '%1' ligger utanför tillåtet intervall för indexalternativet '%2'. Se sp_configure-aternativet '%3' för giltiga värden.
2564. Bastypen Typnamn för typen Typnamn matchar inte modellbastypen Typnamn.
2565. Mängduttryck till höger om APPLY kan inte hänvisa till kolumner från den vänstra sidan.
2566. Ogiltigt elementvärde, X.
2567. MSBUILD: fel MSB1021: Det går inte att skapa en instans av loggaren. X
2568. Namnet som har angetts kunde inte anges.
2569. Kolumnen hade en felaktig status.
2570. Ange antingen @plan_id eller @plan_name.
2571. Ett fel uppstod när standardtillämpningsdomänen initierades.
2572. Inga uppgifter hittades i msdb..sysreplicationalerts.
2573. Argumentet får inte vara lika med X.
2574. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen redan är fullständig.
2575. URL till den bild som ska användas som övre avgränsare på menyns dynamiska del.
2576. Värdet Y som anges för attributet Attribut är ogiltigt i konfigurationen för providern X. Endast URL:er som är relativa till tillämpningsprogrammet (~/url) är tillåtna.
2577. Räknarnamnet för prestandaräknarobjektet.
2578. Filen är inte en giltig binärfil.
2579. Webbläsarattributen X och Y kan inte anges samtidigt.
2580. Fel: DBCC DBREPAIR REMAP misslyckades för databasen %1 (enhet %2).
2581. Det gick inte att kontakta tjänsten MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Starta den här tjänsten om du vill använda funktionen med distribuerade transaktioner.
2582. AddRelatedObject-metoden fungerar bara om sourceProperty är en mängd.
2583. I det här sammanhanget kan %1 statistiknamn inte anges för alternativet %2.
2584. Ogiltigt escape-tecken %1.
2585. Ange @name, @id eller @loginname för uppgifterna som ska tas bort.
2586. Virtuell sökväg för tillämpning: X
2587. Eget etikettradindex.
2588. FormView X utlöste händelsen Y, men händelsen hanterades inte.
2589. Det angivna källobjektet måste vara en synonym om det publiceras som en artikel av typen synonym schema only.
2590. Det gick inte att serialisera uttrycket eftersom flera deluttryck för åtkomst var felaktiga eller okända.
2591. Det gick inte att spara inställningarna
2592. X är inte ett giltigt index i mängden.
2593. Direktivnamnet saknas.
2594. De menyalternativformat som ska användas för markerade objekt på varje nivå på menyn.
2595. Lodrät utfyllnad kring noderna.
2596. Om kanaltypen Typnamn ska användas från en .config-fil, måste den ha en konstruktor med formatet X
2597. Peer-to-peer-topologier kräver identiska artiklar i alla publikationer på alla noder innan synkroniseringen. Artiklar i publikationen [%1].[%2].[%3] saknar motsvarande artiklar i [%4].[%5].[%6].
2598. '%1' ASSEMBLY misslyckades eftersom en annan version av sammansättningen '%2' som refereras av sammansättningen '%3' redan finns i databasen.
2599. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, xml:space har ett otillåtet värde
2600. Verb som tar bort en webbdel.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions