English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3001. Replikerade anpassade procedurer kommer inte att användas av skriptet eftersom den angivna publikationen %1 är en ögonblicksbildspublikation.
3002. Du måste ange REPLACE för att skriva över ett befintligt meddelande.
3003. Tillståndet för filen %1 förhindrar återställning av enskilda sidor. För närvarande kan återställning endast göras för hela filen.
3004. Det finns inte en reservation för detta HTTP-namnområde (%1).
3005. Axelsegmentets intervallförskjutning.
3006. Det går inte att återutge tabellen %1.
3007. Referens till det odefinierade gruppnamnet X.
3008. Ett fel uppstod när SharedPersonalizationStateInfo med Path = X skulle läggas till i PersonalizationStateInfoCollection.
3009. Den prenumeration av publikationen %2 som skapades av prenumeranten %1 har förfallit och släppts.
3010. Hjälpmeddelandets resurs-ID får inte vara tomt eller ha värdet null.
3011. Argumentet maximumCount måste vara ett positivt tal. Om inget maximivärde krävs använder du konstruktorn utan någon maxCount-parameter.
3012. Argumentet participantCount måste vara mindre än eller lika med antalet deltagare.
3013. Ändringsaviseringar för viktiga kataloger.
3014. Det går inte att behandla begäran eftersom processen har avslutats.
3015. Objektet innehåller endast den offentliga delen av ett nyckelpar. En privat nyckel måste också anges.
3016. ReadOnlyPermissionSet-objekt får inte ändras.
3017. Den TemplateControl som innehåller kontrollen.
3018. Välj vilken principnivå du vill öppna. Den princip som du öppnar ersätter den aktuella principen för den valda nivån.
3019. Endast medlemmar med serverrollen sysadmin kan starta/stoppa jobb på flera servrar
3020. Attributet connectionStringName är tomt eller saknas.
3021. Schemamappning för lösenordsfrågor har inte angetts.
3022. Utlöses när ett objekt binds till data.
3023. Det fanns en väntande borttagning för raden eller också hade borttagningen skickats till datakällan.
3024. Prenumerationen på den här publikationen är inte aktiv ännu. Ingen användaråtgärd krävs.
3025. Även om det inte fanns någon omgivande transaktion när InstanceStore.Execute eller BeginExecute anropades användes en intern transaktion när kommandot kördes. Den interna transaktionen avbröts.
3026. Cirkelberoende för begränsning gällande X och Y
3027. En enhet med typen %1 kan inte ägas av en roll, en grupp eller huvudobjekt som har mappats till certifikat eller asymmetriska nycklar.
3028. Microsoft SQL Server Upload Only Conflict Resolver
3029. Sidfotens format.
3030. Alla listor är antingen null eller tomma.
3031. Det gick att läsa filen %1 vid offset %2 efter %3 misslyckade försök med felkoden: %4. Mer detaljerade felmeddelanden kan finns i SQL Server-felloggen och systemloggen. Detta fel hotar databasens integritet och måste åtgärdas. Genomför en fullständig konsekvenskontroll av databasen (DBCC CHECKDB). Felet kan orsakas av många faktorer. Du hittar mer information i SQL Server Books Online.
3032. parameter
3033. Antalet längder och lowerBounds måste matcha.
3034. Serveralternativet 'collation name' i den länkade servern '%1' för OLE DB-providern '%2' har sorterings-id %3, vilket inte stöds i SQL Server.
3035. Diagramserialiseraren tillhandahåller inte tjänster av typen: Typnamn
3036. Den virtuella sökvägen X refererar inte till en katalog. Endast befintliga kataloger är tillåtna.
3037. Det går inte att bestämma sammansättningen för anroparen.
3038. Argumentet releaseCount måste vara större än noll.
3039. SQLBrowser aktiverar Analysis Services-identifieringsstöd.
3040. Servern återupptog körningen efter att ha varit inaktiv i %1 sekunder. Orsak: timerhändelse.
3041. Det gick inte att återställa inställningarna: Det gick inte att komma åt konfigurationsavsnittet.
3042. Fel och/eller varningar har uppstått vid bearbetningen av XQuery-satsen för xml-datatypmetoden %1 som har anropats i kolumn %2, tabell %3. Mer information finns i tidigare felmeddelanden.
3043. Det går inte att lägga till begränsningar eller standardvärde utan ett explicit namn eftersom tabellen deltar i en DDL-replikering. Ange begränsningsnamnet och kör DDL-programsatsen igen.
3044. Det har inte angetts någon privat nyckel för %1.
3045. Dynamiska uttryck stöds inte av CompileToMethod. Skapa i stället ett uttrycksträd som använder System.Runtime.CompilerServices.CallSite.
3046. Raden %1 i formatfilen %2: Attributet %3 kunde inte anges för denna typ.
3047. Valideringen måste vara ett av dessa värden: SHA1, HMACSHA256, HMACSHA384, HMACSHA512, MD5, 3DES, AES eller alg:[HashAlgorithm].
3048. MSB3731: Det går inte att bearbeta argumentet Namespaces för aktiviteten XmlPoke. X
3049. Det gick inte att lägga till utökad utlösare för replikering av händelsen %1
3050. Avbryter direkt uppdatering eller uppdatering som placerats i kö av DELETE-utlösare, eftersom det inte är den första utlösaren som startar. Använd proceduren sp_settriggerorder om du vill ange att utlösaren %1 ska starta först.
3051. Felet %1 inträffade vid ifyllning av fulltextindex för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4), fulltextnyckelvärde 0x%5. Det gick inte att indexera raden.
3052. Det går inte att komma åt filen %1
3053. Det nya lösenordet överensstämmer inte med bekräftelsen.
3054. Värdet för egenskapen AutoFitMinFontSize kan inte vara mindre än 5.
3055. Meddelandeöverföringen i Service Broker-meddelandedispatchern misslyckades %1 gånger
3056. Anger om klientskriptfunktioner i webbdelens ramverk är aktiverade.
3057. Binärformatet för det angivna anpassade attributet var ogiltigt.
3058. För bokmärkesomfång krävs en värd som hanterar nyckelhantering. Värden som du använder stöder inte nyckelhantering. Om du använder WorkflowApplication eller WorkflowInvoker bör du i stället använda WorkflowServiceHost.
3059. Antalet min-hash-delsträngar per token måste vara positivt.
3060. Den angivna referensen är inte en giltig fönsterreferens.
3061. Det går inte att ändra ObservableCollection under en CollectionChanged-händelse.
3062. Informationen i anropsstacken registreras inte som standard av prestandaskäl. Aktivera konfigurationsväxeln captureAllocatedCallStack för streamWriterBufferedDataLost MDA (information om hur du gör detta finns i dokumentationen för MSDN MDA).
3063. Du måste ange ett filnamn, inte en relativ eller absolut sökväg.
3064. Metadata är skadade för den här filen. Det går inte att söka till ett noll-metadatatoken. X
3065. Hämtar eller anger den lodräta justeringen för datapunktetiketter inuti tratten.
3066. Alternativet %1 har angetts fler än en gång.
3067. Attributet CodeFile kan inte användas utan attributet Inherits.
3068. I en logisk postrelation måste det finnas en en-till-en-koppling eller en-till-många-koppling från den överordnade tabellen till den underordnade tabellen (@join_unique_key = 1)
3069. Har användaren försökt avbryta åtgärden? Ska användas från händelsehanteraren DoWork.
3070. Körningstransaktionen har slutförts med tillståndet X.
3071. Filgruppen %1 har släppts och kan inte återställas i onlinedatabasen.
3072. Det gick inte att skapa prenumerationen.
3073. P(Z<=z) tvåsidigt
3074. Du måste ange %1 när du skapar en delplan.
3075. Det format som tillämpas på rader.
3076. Det går inte att göra ett frånkopplingsanrop för en proxy.
3077. Det gick inte att hitta Storage Schema-noden som skulle bäddas in som en resurs för indatafilen File Name.
3078. sp_helplogins [utom Windows NT-grupper]
3079. Argumentet index måste vara mindre än matrislängden.
3080. .NET Framework CAS-princip (Code Access Security) på användarnivå
3081. Mappningsnamnet får inte ha värdet null.
3082. Det gick inte att genomföra åtgärden eftersom ett index eller statistik med namnet %1 redan finns i %2 %3.
3083. Sammansättningen %1 är inte synlig för skapande av SQL-objekt. Använd ALTER ASSEMBLY om du vill ändra hur sammansättningen visas.
3084. Inloggningen %1 har inte tillgång till servern.
3085. Värdet på bildens egenskap AlternateText.
3086. Om RTS (Request To Send) ska aktiveras under kommunikation
3087. Det gick inte att fråga Oracle Xact-gruppaktiveringsflagga för utgivaren %1.
3088. SqlWorkflowInstanceStore har endast stöd för WAS-aktivering.
3089. Date-egenskapen är inte tillgänglig för mottagare utan KID-nyckelöverensstämmelse.
3090. Värdet %1 som angetts för MAXRECURSION-alternativet överskrider det högsta tillåtna antalet på %2.
3091. True- och False-förgreningarna har redan definierats.
3092. *** värdet är inte en IExpressionContainer ***
3093. Kontextprinciper:
3094. Ogiltigt element, X.
3095. Det markerade alternativets djup är större än StaticDisplayLevels + MaximumDynamicDisplayLevels. Detta kan bero på en ogiltig deklaration, av en ändring eller av en förfalskad begäran.
3096. %1-namn är inte korrekt
3097. DDL-replikeringen kan inte uppdatera anpassade proceduren. Kör exec sp_register_custom_scripting CUSTOM_SCRIPT, your_script, %1, %2 och försök igen
3098. Återställningen kunde inte avgöra resultatet av transaktionen %1, namn %2 i databasen %3 (databas-ID %4). Transaktionen gäller flera databaser. Det gick inte att nå den koordinerande databasen (databas-ID %5). Transaktionen antogs vara genomförd. Om transaktionen inte har genomförts, kan du försöka köra återställningen igen när den koordinerande databasen är tillgänglig.
3099. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Källtabellen %1 och måltabellen %2 är samma.
3100. Växeln -X kan endast användas om targetDir anges.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions