English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16701. Ett NULL @schema-värde är ogiltigt för schemafilteråtgärderna lägg till och släpp.
16702. Kolumnen %1 har ingen regel.
16703. Entry-metoden har inte definierats i samma sammansättning.
16704. Routningstjänsten genomför en transaktion med id: X.
16705. Servern stängdes av genom %1 från inloggning %2.
16706. MSB3734: Det går inte att läsa in XPath-frågan X. Y
16707. Ett oväntat fel har uppstått och återställningen kan inte söka efter släppta allokeringsenheter i databasen %1. Dessa allokeringsenheter kan inte frigöras.
16708. Compute by-listan matchar inte order by-listan.
16709. Ogiltiga XML-metadata.
16710. Det går inte att lägga till slutpunkter eftersom ContractDescription med namnet=X och Namespace=namnområde inte hittas.
16711. Databasegenskapen IsRecursiveTriggersEnabled måste ha värdet falskt för prenumerationsdatabaser hos abonnenter som tillåter uppdateringsbara prenumerationer.
16712. Det inträffade ett fel i .NET Framework vid körning av programsats.
16713. Det finns inga logginställningar för prenumerantservern %1, prenumerantdatabas %2, webbserver %3
16714. X är inte någon Visual eller Visual3D.
16715. %1Valet måste fyllas i om inte minOccurs är 0
16716. Det får finnas högst en primär loggfilgrupp och loggfil för FILESTREAM i en databas.
16717. Service Broker har inaktiverats i MSDB eller MSDB kunde inte startas. Händelsemeddelanden på servernivå kan inte levereras. Händelsemeddelanden med FAN_IN i andra databaser kanske påverkas.
16718. Det gick inte att skapa säkerhetskontexten för operativsystemobjekt. Det gick inte att starta SQL Server. Kontrollera eventuella orsaker i Loggboken och åtgärda problemet.
16719. Indexerare för dataserieuppsättningen. Serienamn eller index kan ges som parameter.
16720. Uppräkningsvärdet för ConsoleColor angavs inte i uppräkningen. Använd en definierad färg från uppräkningen.
16721. XML-verifiering: Ogiltigt innehåll. Förväntade element: %1. Adress: %2
16722. Onlineåterställningen är genomförd, men WITH NORECOVERY angavs. Använd RESTORE WITH RECOVERY för att försätta berörda data online.
16723. Token {0:x} är inte en giltig MethodBase-token i intervallet för modul {1}.
16724. Explicit konvertering från datatypen %1 till %2 är inte tillåten.
16725. ShellServices.ShellExpression.Parse() anropades med felaktig 'pattern':X.
16726. entitetsbehållare
16727. Operativsystemet returnerade felet %1 vid försök att %2 på %3.
16728. Det går endast att ange ett fältvärde genom att specificera fältvärdet.
16729. Verbknapparnas typ.
16730. Fortsätt med datakonsekvensfel.
16731. Det fält som är bundet till bildens AlternateText-egenskap.
16732. Ogiltigt CultureAndRegionModifiers-värde.
16733. Axelsegmentets avstånd i procent av axelstorleken.
16734. Diagrammets innehåll sparas i visningsläget.
16735. Det går inte att ändra värdet för X medan tröghetsprocessorn körs.
16736. INSERT EXEC misslyckades eftersom den lagrade proceduren ändrade måltabellens schema.
16737. Varning! Loggen för databasen %1 har byggts om. Transaktionskonsekvensen har gått förlorad. RESTORE-kedjan har brutits, och servern har inte längre den kontext för tidigare loggfiler som krävs för att identifiera loggfilerna. Du bör köra DBCC CHECKDB för att verifiera den fysiska integriteten. Databasen är endast tillgänglig för medlemmar i rollen dbo. När databasen ska göras tillgänglig för användarna måste du återställa databasalternativen och ta bort de loggfiler som inte behövs.
16738. Det går inte att starta felsökningen. Kontrollera att ett felsökningsprogram för Microsoft (R) .NET Framework har installerats korrekt.
16739. Det går inte att släppa distributionsdatabasen %1 eftersom den för närvarande används.
16740. Den sekundära Y-axelns egenskaper.
16741. Den bild som används för att rendera popup-menyn för verben.
16742. Temp-katalogen X finns inte. Det tidigare värdet används.
16743. Ogiltig definition för elementet %1. Ett element med ett fast värde får inte även vara nillable.
16744. Det begärda tillämpningsprogrammet finns inte i webbplatsmängden.
16745. Värdet på parametern %1 får inte vara all. Detta är reserverat för replikeringslagrade procedurer.
16746. Det gick inte att generera den dynamiska ögonblicksbilden.
16747. Det gick inte att rensa filen File Name.
16748. Det gick inte att slå upp object_id. Saknar objektnamn.
16749. Det lägsta värdet för serverminne (%1) måste vara mindre än eller lika med det maximala värdet (%2).
16750. Fördröjning mellan varje nytt försök för e-postservern
16751. Det gick inte att avkoda meddelandet vid frågemeddelandeleveransen. Leveransen misslyckades för meddelandet %1.
16752. Vilken typ av verbknappar som ska visas för varje webbdel i verblisten.
16753. Det går inte att använda både IKeyComparer- och IHashCodeProvider/IComparer-gränssnitt. Använd ett av gränssnitten.
16754. Värdet för @max_distretention måste vara större än värdet för @min_distretention.
16755. Filen %1 har valts. Vid tidpunkten för säkerhetskopieringen hade den namnet %2. RESTORE kommer att fortsätta med det nya namnet på filen.
16756. Felaktigt signaturformat.
16757. Nyckelparametern vid position X med värdet Y förekommer flera gånger.
16758. Projektet kan inte användas eftersom det inte längre är inläst i en projekmängd.
16759. Det får inte finnas en artikel med @partition_options = 2 (icke överlappande partitioner med flera prenumeranter per partition) i flera publikationer. Kontrollera artikeln %1.
16760. Meddelandet innehåller en meddelandeegenskap för återanropskontext. Återanropskontext kan endast överföras om ContextBindingElement har konfigurerats med ContextExchangeMechanism för ContextSoapHeader.
16761. Det gick inte att hitta den överordnade relationen X.
16762. XML-verifiering: Det obligatoriska attributet %1 saknas. Adress: %2
16763. Säkerhetskopiering och återställning är inte tillåtet för databasen tempdb.
16764. Det går inte längre att ändra signaturen för MethodBuilder eftersom en åtgärd för MethodBuilder orsakade att methodDef-token skapades. Exempelvis kräver ett anrop till SetCustomAttribute att methodDef-token genererar CustomAttribute-token.
16765. Det går inte att uppdatera prenumerantinformationsraden.
16766. Återanrop stöds inte för detta datakontrollfält. Stäng av återanrop på X.
16767. Mängden CPU-tid som tråden har använt utanför operativsystemets kärna.
16768. Det gick inte att läsa säkerhetsprincipen.
16769. Det går inte att skapa fler än ett grupperat index för %1 %2. Släpp det befintliga grupperade indexet %3 innan du skapar ett nytt.
16770. Ett förväntat radantalsvärde på %1 för %2 har genererats.
16771. Ett fel uppstod när bearbetningsvärden avslutades.
16772. Datavärdet för en eller flera kolumner orsakade spill för den typ som används av providern.
16773. Det går inte att öppna registernyckeln X.
16774. Aktivitets-ID angavs
16775. Du måste ange minst ett -element i -avsnittet.
16776. Layouterna UnorderedList och OrderedList stöder inte indirekta yttre tabeller.
16777. Anger typen av kryptering som ska användas för cookies.
16778. Det går inte att skicka en egenskap eller indexerare som en out- eller ref-parameter
16779. Det går inte att lägga till utgivarobjekt i Oracle-utgivaren för artikeln %1. Verifiera anslutningsinformationen och kontrollera att du kan ansluta till utgivaren via ett verktyg som SQL*PLUS. Kontrollera att det administrativa användarschemat för replikeringen har rätt behörighet.
16780. Det går inte att använda en SQL Server 7.0-distributör i den här versionen av utgivaren.
16781. Det går inte att jämföra eller sortera datatyperna text, ntext och image, utom vid användning av operatorerna IS NULL eller LIKE.
16782. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom Duration-elementet X är lägre än noll.
16783. Syntaxfel nära %1 i fulltextsökvillkoret %2.
16784. Tabellen var i läget omedelbar uppdatering och borttagning av en enskild rad gjorde att flera rader togs bort i datakällan.
16785. Växling vid fel (Failover)
16786. Det angivna värdet är inte giltigt.
16787. Verb som kopplar från två webbdelar.
16788. Tabellfel: objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) avvikelse på B-trädnivå, sidan %6. Nivå %7 stämmer inte med nivån %8 från föregående %9.
16789. Det går inte att släppa servern %1 eftersom den används som distributör i replikeringen.
16790. Y-metoden X kan inte anropas innan sidan har initierats.
16791. Angiven GUID representerar en knapp och isButton måste alltså ha värdet true.
16792. Antal strängargument som har skickats till Etw WriteEvent har överskridit det högsta antalet tillåtna X.
16793. Namnet på processen.
16794. Japanska (Japan)
16795. Den aktuella databasen innehåller inte %1 med namnet %2.
16796. Det går inte att använda If UPDATE i denna CREATE TRIGGER-programsats.
16797. Microsoft SQL Server Priority Column Resolver
16798. Det är inte tillåtet med null-värden vid X-åtgärder för DataServiceCollection.
16799. offset-alternativ
16800. Asynkron bearbetning stöds inte vid körning i SQL Server-processen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions