English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

19401. Det går inte låsa databasobjektet i artikelcachen.
19402. Slutför-knappens text.
19403. Det går inte att avsluta timer.
19404. Det går inte att evaluera en säkerhetsfunktion.
19405. Artikeln finns inte.
19406. Det går bara att utföra åtgärderna MERGE och CONCATENATE med objekt i samma databas. Objekten %1 och %2 finns i olika databaser.
19407. Den baud-hastighet som serieporten ska använda.
19408. Det går inte att skicka X som ett ref- eller out-argument på grund av skrivskyddet
19409. 6.x-publikation.
19410. Textformateringsmotorn kan inte ange dokumentkontext på grund av ett fel: X.
19411. Det går inte att använda ExportDefinition av typen Typnamn i den här kontexten. Endast exportdefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreateExportDefinition stöds.
19412. Det går inte att aktivera databassspegling eftersom databasen %1 är skrivskyddad för en av partnerna.
19413. Det går inte att skapa X eftersom det redan finns en fil eller katalog med samma namn.
19414. Windows Kernel Transaction Manager kunde inte skapas: 0x%1.
19415. Pågående körningar
19416. En kolumn har angetts fler än en gång i order by-listan. Kolumner i order by-listan måste vara unika.
19417. Attributet för minsta punkthöjd måste vara mellan 0 och 100.
19418. Ett tvådelat namn måste anger för %1 %2 i schemabundna objekt och begränsningsuttryck.
19419. Proceduren stöds bara på heterogena utgivare. Utgivaren %1 är en SQL Server-utgivare.
19420. OleDbCommandBuilder.DeriveParameters misslyckades eftersom egenskapsvärdet OleDbCommandBuilder.CommandText är ett ogiltigt flerdelsnamn
19421. Grupperade instanser stöds inte av denna version av SQL Server.
19422. Utfyllnad för Javascript-återanrop hanteras endast för Json-formaterade meddelanden.
19423. Tjänståtgärden X som returnerades av providern är inte skrivskyddad. Kontrollera att alla tjänståtgärder anges som skrivskyddade.
19424. MSB4199: Transformeringssyntaxen X är ogiltig.
19425. En odefinierad attributflagga eller både import- och exportflaggor har angetts.
19426. En IQueryable som returnerar ett självrefererande Constant-uttryck stöds inte.
19427. Bokmärkesomfånget som har angetts kan inte initieras eftersom det inte är registrerat för närvarande.
19428. Delat attribut i namnområdet 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' kan endast användas i kompilerade resursordlistor.
19429. initeventlog: Det gick inte att initiera tjänsten EventLog för nyckeln '%1'.
19430. Det feltoleranta indexets metadata innehåller normaliseringsflaggor som inte stöds. Indexet är antagligen skadat.
19431. IAM-sidan %1 för objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) styr sidor i filgruppen %7, som borde finnas i filgruppen %8.
19432. Det gick inte att konvertera värdet X till en nyckelsträng för en URI.
19433. Delsystem för läsare av kön med replikeringstransaktioner
19434. Ogiltiga eller saknade attribut i posten tagPrefix. För en användardefinierad kontroll måste du också ange tagName och src. För en anpassad kontroll måste du också ange namespace och eventuellt assembly.
19435. FROM BROKER INSTANCE
19436. Antalet WaitHandles måste vara mindre än eller lika med 64.
19437. CompleteWizardStep är endast tillåtet i en CreateUserWizard-kontroll.
19438. Fel vid parsning av attributet Attribut: X
19439. Åtgärden resulterade i ett spilltillstånd.
19440. Den rubrik som visas när befintliga anslutningar i zonen visas. Namnet på den webbdel som ska anslutas läggs till texten vid körning.
19441. Proceduren %1 misslyckades att %2 resursen %3. Serverfel = %4.
19442. Metadata måste vara SqlDbType.Row
19443. Det finns bulkloggade åtgärder i databasen. Utför en BACKUP LOG.
19444. UriTemplate X är ogiltig. Frågevariabeln Y har tilldelats ett standardvärde från ytterligare standardvärden. Observera att UriTemplate inte stöder standardvärden för frågevariabler. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
19445. Serveranvändaren %1 är ingen giltig användare i databasen %2. Lägg till användarkontot i databasen först.
19446. Volymen som har monterats på %1 har inte den förväntade säkerhetskopieidentiteten. Volymen kan vara inaktuell på grund av en senare ersättning av den här mediefamiljen. I så fall söker du efter rätt volym med sekvensnumret %2 i mediefamiljen %3.
19447. Uttrycket X har inget värde.
19448. ServiceHostBase-objektet som returnerades från CreateServiceHost-metoden av typ Typnamn är null.
19449. SQL Web Assistant: @targetdate är inte giltigt. Det måste vara ett giltigt datum efter 1900-01-01.
19450. Formatet för knappen Skapa användare.
19451. Oändligt medlemsvärde är inte giltigt för Matrix.
19452. Det angivna värdet innehåller ogiltiga HTTP-huvudstecken.
19453. Objektet måste vara av typen DateTime.
19454. Argumentet collection innehåller fler objekt än vad som tillåts av boundedCapacity.
19455. Egenskapen X har inte angetts. Använd metoden Y för att erhålla värdet.
19456. Standardkodning för bilfogad fil
19457. Syntaxfel: Förväntade identifierare eller identifierare med citattecken.
19458. Transaktionen som kopplades till den här sessionskanalen har ångrats, eftersom Abort anropades innan transaktionen hade slutförts.
19459. Den angivna metoden Metodnamn i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck eftersom instansen som metoden anropas i inte är den ObjectContext som frågan som den används i utvärderas i.
19460. Det går inte att komma åt cachelagrade egenskaper i ett mönster som har returnerats från GetCurrentPattern.
19461. Tillägget X har inte registrerats med WCF/WF-hanteraren. Ta antingen bort relativeAddress Y i Z från konfigurationsfilen eller registrera motsvarande tillägg (X) med WCF/WF-hanteraren. Information om hur du registrerar ett tillägg i IIS finns i http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx.
19462. Tjänsten %1 i satsen FROM SERVICE måste matcha tjänsten %2 som %3 = %4 refererar till.
19463. Inte i ett undantagsblock för tillfället.
19464. Deklarationerna matchar inte för parametern %1. Deklarationerna för .NET Framework-referensen och T-SQL OUTPUT-parametern måste matcha.
19465. 0 (alla steg) ...
19466. Det gick inte att skriva filen File Name.
19467. Kapaciteten får inte vara större än storleken på systemets logiska adressutrymme.
19468. XML-deklaration kan bara skrivas i början av dokumentet.
19469. Kolumnnamnet %1 finns inte i måltabellen eller målvyn.
19470. Metoden Promote returnerade ett ogiltigt värde för den distribuerade transaktionen.
19471. Diagramrubrik
19472. En DetailsView med EnablePagingCallbacks = true måste ha en överordnad namngivande behållare innan Render anropas.
19473. Cachehämtningen misslyckades: X.
19474. Det gick inte att skapa cookie i programsatsen %1.
19475. Undantag: X
19476. Lägg till och konfigurera en rollhanteringsprovider.
19477. Inträffar när intervallet har förflutit.
19478. Ta bort nod för flödesschema
19479. Borttagning av raden avbröts vid indikering.
19480. Funktionen accepterar inte icke-numeriska flyttalsvärden.
19481. Hämtar eller anger en flagga som visar om överlappning av markörer efter etikett är tillåten.
19482. Mängden CPU-tid som tråden har använt i operativsystemets kärna.
19483. Mängden av svarscookies
19484. Parametervärdet X är inte ett giltigt underordnat element för textleverantören.
19485. Ett fel uppstod när den senast sparade säkerhetsprincipen återställdes. Säkerhetsprincipen har inte ändrats.
19486. Det finns redan en tjänst av typen Typnamn i behållaren.
19487. Korrigering av en delvis tillgänglig ValueType-kedja har inte implementerats.
19488. Det går inte att byta namn på objektet %1 eftersom det ingår i framtvingade beroenden.
19489. Användaren avvisades.
19490. Switch X-fall innehåller Y-nycklar som inte är kompatibla med uttryckstypen Z.
19491. Dataanslutningen upprättades från en adress som skiljer sig från den adress som FTP-anslutningen gjordes till.
19492. Kolumnen %1 är inte fulltextindexerad.
19493. %1 ASSEMBLY för sammansättningen %2 misslyckades, eftersom sammansättningen %3 är felaktig eller så är den inte en ren .NET-sammansättning. %4
19494. Constraint Exception.
19495. Bild med unikt namn.
19496. SQLBrowser-tjänsten kunde inte skapa trådar för att bearbeta SSRP eller identifiera Analysis Services.
19497. X är inte en giltig IIS-tillämpning.
19498. Den angivna strängen är inte en giltig HTTP-token.
19499. Den aritmetiska typen Typnamn kan inte representera siffran noll.
19500. Det går inte att hitta drivrutinen ntdll.dll i sökvägen. SQL Servers inbyggda HTTP-stöd är inte tillgängligt. Fel: 0x%1 Operativsystemet har kanske inte stöd för den här drivrutinen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions