English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6901. SQL-konfigurationen för SQL är inte tillgänglig eller felaktig.
6902. Aktuell SynchronizationContext får inte användas som TaskScheduler.
6903. DTS-paket i replikeringsfrågor kräver ett lösenord som inte är NULL/tomt. Ange ett giltigt värde för parametern %1.
6904. Motstridiga marköralternativ %1 och %2.
6905. SET-alternativ
6906. Bitvektorn är full.
6907. Aritmetiskt dataspillsfel för typen %1, värde = %2.
6908. Jobbet %1 har redan riktats till servern %2.
6909. En slutpunktskonfiguration för standardslutpunkten X kunde inte läsas in från announcementEndpoints-elementet eftersom egenskapen Kind inte har angetts. Slutpunkterna som konfigureras i announcementEndpoints-elementet måste vara av den typen som resulterar i en standardslutpunkt av typen X eller en typ som härleds från den.
6910. Det går inte att ändra namnen på replikeringsagenterna i SQL Server.
6911. Gruppering - ogiltigt formelformat: X.
6912. Det gick inte att generera ett lösenord som uppfyller lösenordskraven.
6913. Den Image som skickas till ImageVisualManager kan inte vara fryst.
6914. Ogiltig begränsning.
6915. Den sammanlagda ariteten som anges i X stämmer inte överens med antalet TypeArguments. Y TypeArguments angavs.
6916. En ogiltig parameter %1 skickades till programlåsfunktionen eller proceduren.
6917. Det gick inte att skapa fjärrtjänstbindningen %1. Det finns redan en fjärrtjänstbindning för tjänsten %2.
6918. Det går inte att ange ett providernamn för AccessDataSource X.
6919. Diagrammets bredd måste anges i bildpunkter.
6920. Justering av remsans rubrikrader.
6921. X: Socketen får inte vara bunden eller ansluten.
6922. Set-accessorn för X-egenskapen hanteras inte av dataströmmen.
6923. Indatabufferten innehåller inte tillräckliga data.
6924. Länkar den angivna resursen till den här sammansättningen.
6925. Load ska anropas innan denna metod anropas.
6926. Det går inte att ändra distributionsutgivaregenskapen distribution_db eftersom utgivaren använder den aktuella distributionsdatabasen.
6927. Reparera: Allokeringsutrymmet %1 har tilldelats till objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6).
6928. Den text som ska visas om e-postadressen är ogiltig.
6929. Det gick inte att infoga bilden, eftersom det redan finns en bild med namnet X.
6930. Programsatsen WRITETEXT är inte tillåten eftersom kolumnen replikeras med Data Transformation Services (DTS).
6931. Det går inte att redigera en cell när DataGridColumn är i skrivskyddat läge.
6932. DDL-åtgärden misslyckades vid modifiering av DDL-sammanslagningsreplikering.
6933. Det går inte att komma åt delat minne. AppDomain har inaktiverats.
6934. OFB-läge (Output FeedBack) stöds inte av den här implementeringen.
6935. Underuttrycket för objektet av typen Typnamn resulterade i en platsreferens som inte är synlig i det här omfånget.
6936. Den angivna utgivaren är inte giltig på denna distributör. Kontrollera egenskapen @publisher och verifiera att ett giltigt utgivarnamn har angetts.
6937. Det går endast att avpaketera från ett objekt eller en gränssnittstyp till en värdetyp.
6938. Diagramområdet X kan inte justeras mot området Y eftersom det inte finns.
6939. Det går inte att använda %1 granularity hint på tabellen %2 eftersom låsning vid angiven granularity hindras.
6940. En inkonsekvens påträffades under en intern åtgärd i databasen %1 (id: %2) på sidan %3. Kontakta teknisk support. Referensnummer %4.
6941. Kommaavgränsad lista över verb.
6942. Det gick inte att hitta principfilen File Name i anslutningssträngen.
6943. Den angivna åtgärden stöds inte för intervall.
6944. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Ett anrop till SQL-nätverksgränssnittet misslyckades: (%1) %2. Tillstånd %3.
6945. Filgruppen %1 är felaktig och går inte att återställa till onlinedatabasen.
6946. F-kvot:
6947. FLYTTA KONVERSATION
6948. Virtuella sökvägar utanför det aktuella tillämpningsprogrammet stöds inte.
6949. Ogiltig bytekodning.
6950. Genereras när arbetstråden anger att en del av åtgärden slutförts.
6951. Klientprincipens MaxStale = X.
6952. Jobbet togs bort från %1 servrar.
6953. Värdet för väg-URL:en att binda mot.
6954. Återskapning av loggen kan bara ange en fil.
6955. Det finns ingen koppling mellan e-postdatabas och användardatabas och därför går den inte att uppdatera
6956. Fel: Okänd parameter: X. Skriv -? om du vill ha hjälp.
6957. Skapa en ny anpassad felsida.
6958. Kolumnen X används i ett Not Null-villkor, men är mappad till egenskapen Egenskapsnamn som kan vara null. Överväg att ändra den här egenskapen så att den inte medger null-värden.
6959. Gå till nästa månad
6960. Providern stöder inte en indexsökning för denna datakälla.
6961. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till följande CTE (Common Table Expression): %3. Vyer som refererar till CTE kan inte indexeras. Överväg att inte indexera vyn eller att ta bort CTE från vydefinitionen.
6962. Get-metoden stöds inte i den här egenskapen.
6963. En artikel får inte ingå i en logisk post om den har en konfliktlösare för anpassad affärslogik.
6964. Inkonsekvent accentkänslighet har upptäckts för fulltextkatalogen. Fulltextkatalogen för katalog-ID %1, databas-ID %2 återställs.
6965. Sidan %1 ligger utanför tillåtet intervall för den här databasen eller finns i en loggfil.
6966. Openrowset-providern är inte ett giltigt mål för %1.
6967. Redigeringszon
6968. Underliggande typinformation för uppräkningen har inte angetts.
6969. Det går inte att använda specialordet %1 som namn på en logiskt enhet.
6970. Den underliggande uppslagslistan är skrivskyddad.
6971. Den angivna mappen X finns inte.
6972. Elementet med namnet X och namnområdet namnområde är inte ett tillåtet feedformat.
6973. Det standardvärde som ska användas om parameterns värde är null.
6974. Det går inte att läsa från en stängd TextReader.
6975. Tabellen %1 är inte en del i databasen %2.
6976. Metodnamnet %1 är ogiltigt för %2.
6977. Serbiska (kyrillisk, Bosnien och Hercegovina)
6978. Det initiala värdet för textrutan med användarnamnet.
6979. Det går inte att ta bort en delad webbdel i användaranpassningsläge.
6980. Det gick inte att leverera detta meddelande eftersom TO-tjänstnamnet i meddelandet inte matchar namnet i slutpunkten för konversationen. TO-tjänstnamn för meddelande: '%1'. TO-tjänstnamn för konversationsslutpunkt: '%2'.
6981. Typen Typnamn måste vara av en värdetyp som inte kan ha värdet null för att kunna användas som parametern X i den generiska typen eller metoden Metodnamn
6982. SQL Trace har stoppats. Trace-ID = %1. Inloggningsnamn = %2.
6983. Ogiltig lagringstyp %1 för skrivning av variant av typ %2.
6984. Det går inte att konvertera URI-sökvägen X med hjälp av kodningen Y.
6985. Binära data måste resultera i en DateTime med skalenheter (ticks) mellan DateTime.MinValue.Ticks och DateTime.MaxValue.Ticks.
6986. filgrupp
6987. Okänd blocktyp. Dataströmmen kan vara skadad.
6988. X måste vara null om Y är antingen null eller inte en EntityType.
6989. Det gick inte att ansluta en del i en pipeline till sina grannar: X.
6990. Identifieringsläget X är inte ett giltigt värde. Välj ett värde som definieras av DiscoveryMode-uppräkningen.
6991. Det är nödvändigt att argumentnummer och parameternummer för typen Typnamn är samma.
6992. Fjärråtkomst stöds inte för transaktionsisoleringsnivån %1.
6993. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Metoden X kan endast anropas under körning av ett kommando. Försök inte att spara en instans av InstancePersistenceContext för senare användning. InstancePersistenceContext som angavs för TryCommand och BeginTryCommand kan endast användas under körningen av det kommandot.
6994. Frekvenstypen 0x2 (OnDemand) kan inte längre hanteras.
6995. Kolumn, parameter eller variabel #%1: Det går inte att hitta datatypen %2.
6996. Nordsamiska (Norge)
6997. Token X matchar den särskilda modultypen som representerar denna modul.
6998. Alla tre serverinstanser var inte anslutna till varandra under hela körningen av ALTER DATABASE SET WITNESS-kommandot. Kanske har inget witness associerats med databasen. Kontrollera status och upprepa kommandot om det behövs.
6999. Hämtar eller anger linjefärg.
7000. Schemat för aktuell DataTable (X) i DataTableReader har ändrats. DataTableReader-objektet är ogiltigt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions