English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14301. AND
14302. Referensen X som har hash-beräknats med Y (Z) har hash-värdet A, men hash-värdet B förväntades.
14303. Bytedataströmmen som representerar den skickade filen verkar vara ofullständig. Försök att skicka filen igen.
14304. ThreadNeutralSemaphore har avbrutits.
14305. Det går inte att skapa en databasögonblicksbild på en annan databasögonblicksbild.
14306. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom värdet %2 som har angetts för @module_or_batch inte är ett giltigt namn bestående av två delar. Använd schema_name.object_name.
14307. Lägre kanal
14308. Värdet för X måste anges.
14309. Det namngivna argumentet X anger en parameter för vilken ett positionsargument redan har angetts
14310. Sammanslagningen är klar.
14311. Du måste ange parametern @rolename.
14312. Kan inte bifoga Visual som redan har bifogats.
14313. CommandNotification stöds inte som ett giltigt SQL-beroende.
14314. Det språk som efterfrågas i inloggningen %1 är inte något officiellt språknamn på denna SQL Server. Inloggningen misslyckades.
14315. Stilen som tillämpas på sidhuvudet vid sortering i stigande ordning.
14316. frågesats
14317. Den utökade lagrade procedurens DLL %1 rapporterar att den har version %2.%3. Den förväntade versionen är %4.%5.
14318. Nycklar måste vara strängar som varken är null eller tomma.
14319. Verb som konfigurerar en anslutning.
14320. Okänd uppräkningstyp.
14321. Metoden 'public override string ToString()' saknas
14322. Agentprofil med långsam anslutning.
14323. Musmarkörens X-position.
14324. Det går inte att ange datatypen %1 (parameter %2) som en ersättningsparameter.
14325. Det går inte att återställa %1. Det gick inte att hitta någon transaktion eller lagringspunkt med det namnet.
14326. Det går inte att hitta en tabell eller ett objekt med namnet %1. Kontrollera systemkatalogen.
14327. Det går inte att skapa ej initierade instanser av typer som kräver hanterad aktivering.
14328. Ett skadat meddelande har mottagits. Dialogens signerade meddelandehuvud är inte giltigt.
14329. Utfyllnaden får inte vara negativ.
14330. Markera vecka X
14331. Det angivna lösenordsformatet är ogiltigt.
14332. Detta API stöder inte EventInfo-token.
14333. Dataserialiseringsfel. Längden (%1) är kortare än den fasta längden (%2) för typen '%3'.
14334. Behörigheten ALL kommer att tas bort i en framtida version av SQL Server. Undvik att använda den här behörigheten vid nytt utvecklingsarbete och planera för att ändra program som använder den för tillfället.
14335. Anger om kolumnen tillåter redigering av dess bundna fält.
14336. roll
14337. Entitetstypen Typnamn har inga nyckelegenskaper. Kontrollera att nyckelegenskaperna har angetts för den här entitetstypen.
14338. Ange ett giltigt schedule_uid.
14339. Parametervärdet för @value måste vara true eller false.
14340. Prenumerationerna har markerats som inaktiva och måste återinitieras. NoSync-prenumerationer måste släppas och återskapas.
14341. Det går inte att utföra åtgärden.
14342. Rensar tempdb-databasen.
14343. Denna version kan inte upprepa index som skapats eller icke-loggade åtgärder som utförts av SQL Server 7.0. Ytterligare återställningar är inte möjliga.
14344. DisplayName för rotaktiviteten är tomt. Ange inte DisplayName för rotaktiviteten till null eller en tom sträng, eller ange Name för WorkflowService.
14345. statusfält i done-paket
14346. Beräknad kolumn '%1' i tabellen '%2' kan inte beständig eftersom kolumnen beror på ett objekt som inte är schemabundet.
14347. Händelsekonversationen om dialogen med referens %1 stängdes utan att ett fel uppstod.
14348. Kommandot som är associerat med knappen.
14349. Dynamiska åtgärder kan endast utföras i en homogen AppDomain.
14350. Operatorn WithExecutionMode får inte användas mer än en gång i en fråga.
14351. Den transportströminstans som skickades till konstruktorn för RangeStream har inte stöd för sökning, och stöds därför inte.
14352. Platsen som du försöker ange kommer från en SymbolResolver. SymbolResolver-platser är skrivskyddade.
14353. Feed-deltagarna serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
14354. Operandtypen är en värdetyp. Ändringen av fältet i X Y kommer inte att träda ikraft.
14355. läs från
14356. Angiven ApplicationGesture är inte giltig.
14357. Enaresamiska
14358. Det går inte att ominitera artikeln %1 i prenumerationen %2:%3 på publikationen %4. Publikationen är aktiverad för Peer-To-Peer.
14359. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att endast versionsnumret för sammansättningsrevisionen får ändras.
14360. Det gick inte att allokera tillräckligt mycket minne för att starta %1. Minska minnesåtgången eller installera mer minne.
14361. Dubblettparametern X hittades. Alla ParameterExpression i listan måste vara unika objekt.
14362. Värdet har inte skapats.
14363. Webbdelen måste vara i en zon.
14364. Varning! Det gick inte att spara konfigurationen av fulltextkatalogen på %1 när databasen kopplades bort.
14365. Det går inte att %1 %2 %3 eftersom du inte har behörighet.
14366. Argumentet participantCount är större än det antal deltagare som inte har hunnit komma till barriären i den här fasen.
14367. e.Parameter förväntades vara icke-null och ett PropertyValue. CommandParameter måste ha en bindning till PropertyValue.
14368. Det går inte att deserialisera egenskapen. Okänt egenskapsnamn, X, i objektet Objektnamn
14369. Det går inte att skapa en ArgIterator-instans dynamiskt.
14370. Den nödvändiga meddelandeegenskapen Egenskapsnamn saknas i IncomingProperties-samlingar i det mottagna meddelandet. Kontrollera att den skapade kanalen säkerställer att Egenskapsnamn finns med i alla mottagna meddelanden, när mottagarkontext är aktiverat för bindningen.
14371. Kolumnen %1.%2 är ogiltig i urvalslistan eftersom den inte finns vare sig i en aggregeringsfunktion eller i GROUP BY-villkoret.
14372. Massinläsning: Oväntat filslut påträffades i datafilen.
14373. En ogiltig typ påträffades för ett standardvärde.
14374. Det IHierarchicalDataSource-objekt som är datakällan för TreeView-kontrollen X returnerade en null-vy för den givna sökvägen.
14375. Fel vid uppdatering av konfiguration
14376. Ett fel uppstod när spårningstokenhistoriken loggades. Det gick inte att skicka spårningstoken.
14377. Överlagringsgruppen X har redan konfigurerats. Det går inte att också konfigurera egenskapen Egenskapsnamn i överlagringsgruppen Y.
14378. Schemat har ändrats efter att måltabellen skapats. Kör Select Into-frågan på nytt.
14379. Det gick inte att läsa in den egna ordlistefilen på X.
14380. Ett skadat meddelande har mottagits. Säkerhetshuvudstorleken för tjänstparet är %1, men storleken måste ligga mellan %2 och %3 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %4, initierare: %5, meddelandesekvensnummer: %6.
14381. Det är inte tillåtet med en tom URI-adress i programsatsen WITH XMLNAMESPACES.
14382. Den text som visas framför namn på förbrukare.
14383. Kagi-diagram - det går inte att hämta en referens till diagramobjektet.
14384. Minst ett element i källmatrisen gick inte att omvandla till målmatristypen.
14385. Det gick inte att uppdatera lösenordsprincipen.
14386. Namn
14387. Försök att skapa en post med en fast längd på %1. Maximal tillåten fast längd är %2.
14388. Databasen har markerats som tveksam. Transaktionsloggar kan inte återställas. Använd RESTORE DATABASE för att återställa databasen.
14389. Cellintervallet måste vara lika med eller större än ett.
14390. Det är troligt att certifikatet X inte innehåller någon privat nyckel som har kapacitet för nyckelutbyte. Processen kanske inte heller har åtkomsträttigheter till den privata nyckeln. Information finns i det ursprungliga undantaget.
14391. Parametern @resync_type måste vara antingen 0, 1 eller 2.
14392. Det finns %1 rader på %2 sidor för objektet %3.
14393. XmlSiteMapProvider har inte initierats. Anropa metoden Initialize() först.
14394. Det går inte att skapa en koppling om det primära och det sekundära objektet är samma objekt.
14395. En körningsarbetsuppgift har slutförts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
14396. Säkerhetskopieringen i filen %1 skapades av %2 och kan inte användas för den här återställningen.
14397. Det angivna schemanamnet %1 är inte associerat med jobbet %2.
14398. Oformaterad signatur: X
14399. Utlöses när en CommandEvent-händelse genereras i en FormView.
14400. Egenskapsvärdet måste vara större än noll eller obestämt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions