English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7601. Det gick inte att öppna FCB för det ogiltiga fil-ID:t %1 i databasen %2. Kontrollera sökvägen. Kör DBCC CHECKDB.
7602. Det går inte att byta namn på databasen eftersom den är publicerad eller är en distributionsdatabas som används för replikering.
7603. Den här åtgärden är endast giltig för generiska typer.
7604. Sorteringsfel. Det gick inte att deallokera felaktigt allokeringsutrymme. Kontakta teknisk support.
7605. Det går inte att bestämma domänen för anroparen.
7606. Användaren %1 kan inte utföra åtgärden auto_fix på grund av en duplicerad SID.
7607. En ogiltig metod, Metodnamn, angavs för tjänståtgärden X. Endast metoderna POST och GET stöds av tjänståtgärder.
7608. Utlöses efter att ett MenuItem-objekt har bundits till data.
7609. granskningsfel (en sidläsning från disk klarade inte grundläggande integritetskontroll)
7610. Målmatrisen är för liten för att alla huvuden ska få plats.
7611. statistikalternativ
7612. Skickar intervall från cache, Range:X.
7613. Antalet X för parameterinformation är ogiltigt i typen Y.
7614. Det går inte att skapa objektet på grund av att %1 är en allmän typ.
7615. Filippinska (Filippinerna)
7616. Den lagrade proceduren med ID %1 är ogiltig, men kön med ID %2 refererar till den.
7617. Du måste ange giltig information för att parsa strängen.
7618. Parameterantalet matchar inte det skickade argumentvärdeantalet.
7619. Inloggningen misslyckades för %1. Inloggningen är inte definierad som en giltig användare av en betrodd SQL Server-anslutning.%2
7620. Signaturer som är baserade på certifikat eller asymmetriska nycklar är de enda alternativ som stöds i den här versionen av produkten.
7621. MSB3690: Det gick inte att skapa XAML-aktiviteten. Regeln X hittades inte.
7622. Catch-texten måste ha samma typ som try-texten.
7623. Stödet för dedicerad administratörsanslutning har upprättats för lyssning med fjärrdator på port %1.
7624. %1Bastypen %2 som har definierats för XSD-elementet %3 är inte en enkel typ.
7625. Avsändarens e-postadress.
7626. Längden för UnmanagedMemoryStream får inte vara negativ och måste vara mindre än 2^63 - 1 - baseAddress.
7627. En tabell som används i en sammanslagen replikering måste ha minst en kolumn som inte är beräknad.
7628. Format som tillämpas på sidfoten.
7629. PropertyCondition-värdet för egenskapen Egenskapsnamn måste vara X.
7630. Värdet för datumsträngen i huvudet är ogiltigt.
7631. Hittades inte på lagringsplatsen.
7632. Hämtar eller anger den flagga som avgör om en insamlad cirkelsektor lyfts ut.
7633. Det gick inte att ändra replikeringsfrekvensen eftersom det finns aktiva prenumerationer på publikationen.
7634. Det gick inte att avsluta sessionerna och anslutningarna inom en rimlig tid i SQL Server. Avslutningen avbryts.
7635. Inga typer avregistrerades
7636. Ett X uppstod när en sammansättning inspekterades: Y Det inträffade under inspektionen av sammansättningen Sammansättningsnamn .
7637. Namnet "%1" är inte tillåtet i det här sammanhanget. Giltiga uttryck är konstanter, konstantuttryck och (i vissa sammanhang) variabler. Kolumnnamn tillåts inte.
7638. X större än Int32.MaxValue är inte inlöst. Om du vill avaktivera tidsgränsen anger du TimeSpan.MaxValue.
7639. DelegateArgument måste anges innan CacheMetadata anropas.
7640. %1Målet för replace value of måste vara ett icke-metadataattribut eller ett element med innehåll av enkel typ, %2 hittades
7641. Ogiltig pekartyp för text, ntext eller image. Måste vara binär(16).
7642. Egenskapen har redan angetts och går bara att ange en gång.
7643. Den angivna mängden finns inte i metadata : '%1'.
7644. Kapslad kvantifierare: X.
7645. Det angivna konfigurationsobjektet för bryggan implementerar inte obligatoriskt ItransactionBridgeNetworkConfig-gränssnitt.
7646. SQL Server blockerade åtkomst till %1 %2 för komponenten %3 eftersom den här komponenten inaktiveras som ett led i säkerhetskonfigurationen för den här servern. En systemadministratör kan aktivera användningen av %4 genom att använda sp_configure. Mer information om att aktivera %5 finns i avsnittet Surface Area Configuration i SQL Server Books Online.
7647. %1Kontextobjektet som funktionen fn:id() används i måste vara en nod.
7648. Anger att okända XML-attribut och -element ignoreras utan att undantagsfel utlöses.
7649. Du har inte tillräcklig behörighet på databasen för att stänga av SQL-cacheaviseringar. Du måste ha behörighet att ta bort tabellen AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification.
7650. Parametern måste vara description, taskid, sync_method, status, repl_freq, restricted, retention, immediate_sync, enabled_for_internet, allow_push, allow_pull, allow_anonymous eller retention.
7651. Har frisläppt och initierat tillbakaspolning på %1.
7652. X får inte vara större än Y.
7653. Det gick inte att hitta nyckelfilen File Name.
7654. Den angivna perioden X för identifiering av körbara instanser är kortare än den tillåtna minimiperioden Y.
7655. Ett fel inträffade när certifikatet som är kopplat till den här SQL Server-instansen låstes upp med en offentlig nyckel. Certifikatet är inte giltigt ännu.
7656. Enheten %1 har en sektorstorlek på %2 för maskinvaran, men parametern för blockstorlek anger ett inkompatibelt åsidosättningsvärde på %3. Ange satsen på nytt med en kompatibel blockstorlek.
7657. Det finns inte tillräckligt med minne för att uppfylla de förväntade kraven för en åtgärd och kraven kommer troligen aldrig att kunna uppfyllas på denna dator på grund av de aktuella segmentstorlekarna för aktuell GC-heap. Om det är en 32-bitarsdator kan du starta i 3 GB-läge eller använda en konfigurationsfil för att ändra segmentstorlekarna för CLR:ens GC-heap för stora objekt och heapen för normala objekt.
7658. Serier kan inte databindas till strängobjektet.
7659. XML-verifiering: Kontroll av id-begränsning misslyckades. Det påträffades ett attribut med namnet %1 och med ett dubbelt id-värde %2. Adress: %3
7660. Filen File Name finns redan.
7661. innehåller en eller flera artiklar med en tidstämpelkolumn
7662. innehåller en eller flera artiklar som inte överförde ändringar
7663. Det gick inte att återhämta lösenordet. Försök igen.
7664. Vararg-anropsregeln stöds inte.
7665. Det gick inte att skapa %1 i vyn %2. Innehåller text-, ntext-, image- och xml-kolumner.
7666. PropertyValues i en samling är skrivskyddade. Använd PropertyValueCollection-API:er för att ändra själva samlingen.
7667. RAS stöds inte. Det går inte att skapa RasHelper-instansen.
7668. Kapaciteten måste vara större än eller lika med 0. 0 representerar storleken på den fil som mappas.
7669. Rotationsaxeln noll har angivits.
7670. Det går inte att läsa in de beräknade kolumndefinitionerna för tabellen %1.
7671. Det angivna lösenordet är ogiltigt. Lösenord måste följa de lösenordskrav som har konfigurerats för standardprovidern.
7672. Ingen e-postadress har angetts för operatör %1.
7673. Generera Where-uttrycket automatiskt baserat på de angivna parametrarna.
7674. Hyperlänkarnas stil.
7675. Ingen parameterlös konstruktor har definierats för det här objektet.
7676. Angivet @agent_jobid är inte ett giltigt jobb-id fär ett %1-agentjobb.
7677. Använder stora sidor för buffertpoolen.
7678. Det går inte att infoga eller uppdatera en entitet eftersom huvudparten i relationen X har tagits bort.
7679. En sträng som identifierar detta beroendeobjekt unikt.
7680. Providern kunde inte stödja infogning i denna tabell.
7681. Hämtar eller anger rubrikens bakgrundsfärg.
7682. Alla enheter för säkerhetskopiering måste ha samma allmänna klass (t.ex. DISK och TAPE).
7683. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Det låga nyckelvärdet på sidan %6 (nivå %7) är inte %8 nyckelvärdet i överordnad %9 fack %10.
7684. Den text som visas framför förbrukningspunktens namn.
7685. Den kodade OID-längden är för stor (större än 0x7f byte).
7686. Den DateTimeOffset som angetts finns inte i ett tvetydigt tidsintervall.
7687. Parametern %1 är felaktig för programsatsen.
7688. Databasens filnamn får inte innehålla något av följande 3 tecken: [ (vänster hakparentes), ] (höger hakparentes) och ' (enkelt citattecken)
7689. %1-satsen misslyckades eftersom det uttryck som identifierar partitionsnummer för %2 %3 inte är av heltalstyp.
7690. (0( \d|\d ))?\d\d \d\d(\d \d| \d\d )\d\d
7691. Den angivna klientreferensen är ogiltig.
7692. Det angivna värdet är inte en giltig basadress.
7693. Perioden måste vara mindre än 2^32-2.
7694. Denna programsats %1 ENDPOINT kan inte hanteras av den här versionen av SQL Server.
7695. Partitionsschemat %1 används för att partitionera en eller flera tabeller.
7696. Det går inte att använda DelegateArgument (X) i ett uttryck av typen Typnamn, eftersom det är av typen Typnamn som inte är kompatibel.
7697. Varning! Namnet på primärnycklen eller den unika begränsningen %1 (object_id = %2) i databasen %3 ändrades till %4 eftersom indexets namn har ändrats.
7698. Ogiltig färgomvandling.
7699. Maxgränsen för lagrad procedur, funktion, utlösare eller kapslingsnivå för vy har överskridits (maxgränsen är %1).
7700. Ett fel inträffade med flermålskonverteraren när ett Xml Schema skulle skrivas. Se inre undantag för mer information.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions