English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15301. Cirkel/ringdiagram - ogiltigt format för attributet CollectedColor.
15302. Processen måste avslutas innan den begärda informationen kan bestämmas.
15303. Loggläsaragenten påträffade en oväntat loggpost av typen %1 vid bearbetning av en DML-åtgärd.
15304. Det går inte att använda klassnamnet #nonclient med flaggor eller bildnamn.
15305. Autentiseringen misslyckades.
15306. NULL textptr (text-, ntext- eller image-pekare) överfördes till funktionen %1.
15307. %1Det går inte att ha både ett name- och ref-attribut
15308. Den åtgärd som ska vidtas om inloggningsförsöket misslyckas.
15309. Detta säkerhets-ID kan inte användas som detta objekts ägare.
15310. Förinläsningsprovidern X implementerar inte IProcessHostPreloadClient-gränssnittet.
15311. Svaret kan cachelagras även om det kommer att kräva validering.
15312. Sidan X kan inte använda användarkontrollen Y eftersom den är registrerad i web.config och finns i samma katalog som sidan.
15313. Sammansättningar har åtkomst till säkra underfönster för uppritning och kan bara använda kontroller (knappar, nedrullningsbara listrutor, osv) i underfönstret. Ett exempel på säkra underfönster är kod som körs i en webbläsare.
15314. Registervärdenamn får inte vara längre än 16 383 tecken.
15315. Den härledda tabellen %1 kan inte uppdateras eftersom den innehåller mängduttryck.
15316. Antal Y-värden per punkt måste vara mellan 1 och 32.
15317. Tabellen %1 måste ha en primärnyckel för att kunna publiceras med den transaktionsbaserade metoden.
15318. Det gick inte att ändra kolumnen msrepl_tran_version till källobjektet %1. Denna kolumn får inte vara NULLABLE. Släpp kolumnen manuellt och försök igen med sp_addarticle.
15319. Ingen egenskap med namnet X hittades för entiteten under en infognings-, uppdaterings- eller borttagningsåtgärd. Kontrollera att egenskaper som angetts som bindande uttryck är tillgängliga för datakällan.
15320. Åtgärden slutfördes inte inom den angivna tidsgränsen X. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
15321. Fel uppstod vid återställning av en transaktion. Transaktionen har uppskjutits. Återställ den skadade sidan eller filen, och kör återställningen igen.
15322. Objektidentifieraren (OID) är okänd.
15323. Om det här alternativet anges tillåter sammansättningen (med starkt namn) anropare med delvis betrodd kod.
15324. XML-verifiering: Ogiltig åtgärd för enkel typ. Det är inte tillåtet att infoga i en enkel typ. Adress: %1
15325. User Instance och Failover är inte kompatibla alternativ. Välj endast ett av alternativen i anslutningssträngen.
15326. Inga webbdelar redigeras.
15327. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Vyn innehåller en inexakt konstant.
15328. XQuery: Dokumentträdet är för djupt. Om problemet kvarstår måste du förenkla XML-hierarkin.
15329. Indexerare för uppsättning med förklaringskolumner. Förklaringskolumnens namn eller ett heltalsindex kan ges som parameter.
15330. InputProviderSite har redan tagits bort.
15331. Den text som identifierar lösenordsrutan.
15332. Det går inte att anropa metoden.
15333. Det gjordes ett försök att omdirigera en aktivering av typen Typnamn, X som redan har omdirigerats.
15334. Felkoden X togs emot från serverns svar.
15335. %1: Hämtningstypen %2 kan inte användas med framåtriktade markörer.
15336. Kolumnen %1 finns inte.
15337. Vill du ta bort elementet för den yttre tabellen? Varning! Det här tar bort alla angivna formatmallsegenskaper för elementet för yttre tabell.
15338. Providern påträffade ett okänt fel.
15339. %1-id är inte korrekt
15340. De angivna resultattyperna för argumentet matchar flera överlagringar av funktionen 'Edm.X'.
15341. Internt frågeprocessorfel: Frågen kunde inte skapa en frågeplan. Kontakta kundsupport för att få mer information.
15342. Det gick inte att lägga till artikeln %1 eftersom en ögonblicksbild redan har skapats. Ge @force_invalidate_snapshot värdet 1 när du vill framtvinga detta och göra den befintliga ögonblicksbilden ogiltig.
15343. Detta meddelande har släppts eftersom tjänstkontraktnamnet överskrider den maximala storleken %1 byte. Kontraktnamn "%2". Meddelandekälla: "%3".
15344. Det gick inte att hitta någon CSP (Cryptographic Service Provider) för den här algoritmen.
15345. Visar en lista över ärvda anpassade felsidor.
15346. &Spara principändringar för generering av ett Windows Installer-paket
15347. Inaktiverar databasen för SQL-cacheberoende.
15348. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom det begärda attributet MessageNumber saknas från AppSequence-rubriken.
15349. %1 avslutas onormalt.
15350. Ett objekt av typen Typnamn som härleds från DataContractResolver returnerade typeName eller typeNamespace, men inte både och, med värdet null från TryResolveType-metoden vid försök att matcha namnet för ett objekt av typen Typnamn. Ändra TryResolveType-implementeringen så att värden som inte är null returneras eller så att värden som är null returneras för både typeName och typeNamespace, så att det går att serialisera som deklarerad typ.
15351. Det gick att upprätta anslutningen till servern, men ett fel uppstod vid handskakningen innan inloggningen.
15352. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder aggregatet COUNT. Använd COUNT_BIG i stället.
15353. Filen %1 finns på en nätverkssökväg som saknar stöd för databasfiler.
15354. Visar en lista över alla tabeller som aktiverats för SQL-cacheberoende:
15355. Det går inte att lägga till (släppa) kolumn i tabell %1 eftersom tabellen hör till en eller flera publikationer med en aktiv uppdateringsbar prenumeration. Ge @force_reinit_subscription värdet 1 när du vill framtvinga återinitiering.
15356. Det går inte att ge parametern @add_to_active_directory värdet TRUE eftersom Active Directory-klientpaketet inte har installerats korrekt på datorn där SQL Server körs.
15357. Typen för knappen Skapa användare.
15358. Ogiltigt format för argumentet X.
15359. Datapunktmarkörens storlek
15360. Det finns inte tillräckligt med videoresurser för uppspelning av video eller ljudfiler.
15361. Transaktionsantal har ändrats från %1 till %2 inuti den användardefinierade rutinen, utlösaren eller aggregeringen %3. Detta är inte tillåtet och användartransaktionen återställs. Ändra programlogiken till att använda strikt transaktionskapsling.
15362. Anteckningen X är redan definierad i Y.
15363. Det kryssrutetillstånd som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
15364. Versionen av EdmItemCollection måste matcha versionen av StoreItemCollection.
15365. Inkonsekventa metadata har upptäckts. Den enda möjliga säkerhetskopieringsåtgärden är en slutloggssäkerhetskopiering med alternativet WITH CONTINUE_AFTER_ERROR eller NO_TRUNCATE.
15366. Profilen som används av sammanslagningsagenten för att utföra radantalsverifiering.
15367. Du måste anropa Open-metoden på detta objekt innan du utför den begärda åtgärden.
15368. Anger om tabellavsnittet är synligt.
15369. Den angivna kontrollen används inte som en webbdel.
15370. Indexraden (%1:%2:%3) med värdena (%4) pekar på dataraden som identifierats av (%5).
15371. UserDefinedType-metodanropet misslyckades eftersom parametern %1 för metoden %2 av typen %3 används med attributet System.ParamArrayAttribute (som inte stöds).
15372. Ett okänt mediefel uppstod.
15373. Specifikationer av namngivna argument måste anges efter att alla fasta argument har angetts
15374. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom instansen X är låst av en annan instansägare. Det här felet beror normalt på att instansen är inläst hos en annan värd. Instansägar-id för ägaren eller värden som har ett lås på instansen är Y.
15375. Genereras för att autentisera användaren.
15376. Det går inte att ange importen X för delen Y.
15377. Det går inte att välja ett inaktiverat menyalternativ eller ett alternativ som inte kan väljas.
15378. Den maximala längden för URI-adressen inom en komponent för jokertecken är 4 000 tecken
15379. Kommunikationen med fjärrserverinstansen %1 misslyckades innan databasspeglingen startats fullständigt. ALTER DATABASE-kommandot misslyckades. Försök utföra kommandot på nytt när fjärrdatabasen har startats.
15380. %1 %2 refererar till ett systemkontrakt som har släppts och släpptes därför vid uppgraderingen.
15381. Hämtar eller anger en anteckningsbanas punkter i designläge.
15382. Den binära formen av ett ACL-objekt är ogiltig.
15383. statistik
15384. Det går inte att anropa X om ett tidigare anrop fortfarande pågår.
15385. ^Upp en nivå
15386. Typerna matchar inte i fästpunkten och den rekursiva delen i kolumn "%1" i den rekursiva frågan "%2".
15387. Angiven BitmapEncoder stöder inte globala metadata.
15388. Saknar primärnyckel.
15389. Konfigurationsinställningarna är ogiltiga: Det går inte att hämta lösenord som har hashformaterats. Ange antingen en annan typ av lösenordsformat, eller ange enablePasswordRetrieval = false.
15390. Sökvägen %1 har ogiltiga attribut. Den måste vara en katalog. Katalogen får inte vara dold, skrivskyddad eller finnas på en flyttbar enhet.
15391. Det gick inte att skapa det primära indexet '%1' på tabellen '%2', kolumn '%3', eftersom kolumnen är beräknad.
15392. Rwanda (Rwanda)
15393. X DragDropEffects är inte giltigt.
15394. MSB3676: Det gick inte att flytta filen File Name till målfilen File Name eftersom målet är en mapp, inte en fil. Använd parametern DestinationFolder parameter i stället för DestinationFiles om du vill flytta källfilen till en mapp.
15395. %1Målet för insert before/after måste vara en element/PI/kommentar/text nod, %2 hittades
15396. COM-objektet stöder inte händelser.
15397. Meddelandets storlek inklusive huvudsinformation överstiger tillåtet maxvärde %1.
15398. Ett cacheprofilsnamn är antingen null eller en tom sträng.
15399. Statistisk analys - studentfördelning. Antalet frihetsgrader måste vara större än 0.
15400. DefaultHttpHandler måste anropas asynkront med BeginProcessRequest.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions