English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13001. FOR XML AUTO kräver minst en tabell för generering av XML-koder. Använd FOR XML RAW eller lägg till en FROM-programsats med ett tabellnamn.
13002. Filen %1 har inte korrekt tillstånd för att denna differentiella säkerhetskopia ska kunna användas på den.
13003. Det går inte att utföra den angivna åtgärden med %1 %2 eftersom dess grupperade index %3 är inaktivt.
13004. Avgör om systemet ska leta efter ett byteordningstecken som anger filens teckenkodning. Om tecknet finns används den kodningen i stället för den angivna teckenkodningen.
13005. Tidsgränsen kan endast anges till System.Threading.Timeout.Infinite eller ett värde > 0.
13006. Tomt filnamn är inte giltigt.
13007. Den typ som har serialiserats i .resources-filen var inte av den typ som angavs som innehåll i .resources-filen. X förväntades, men Y lästes.
13008. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Kontroll av begränsningar eller partitionsfunktioner i källtabellen %1 låter värden som inte är tillåtna av kontrollbegränsningar eller partitionsfunktion för måltabellen %2.
13009. Varning!
13010. Det går inte att ta bort proxy (%1). Den används av minst ett jobbsteg. Ändra först proxyn för alla jobbsteg.
13011. Objektet med ID X implementerar IObjectReference-gränssnittet som det inte går att matcha alla beroenden för. Den troliga orsaken är två instanser av IObjectReference som är beroende av varandra.
13012. Utlöses när ett TreeNode-objekt fylls med data.
13013. Okänt GUID-format.
13014. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det har fel ordningsföljd för konversationen. Mottagningssekvensnummer för konversation: %1, Meddelandesekvensnummer: %2.
13015. Det går inte att använda kommandot INSERT eftersom tabellen har en identitetskolumn. Den infogade anpassade lagrade proceduren måste användas för att göra inställningar i identity_insert hos prenumeranten.
13016. DataColumn av typen Typnamn är en complexType. Det går inte att serialisera värden av komplexa typer som Attribute
13017. Egenskapen SchemaSerializationMode kan bara anges om den åsidosätts av ett härlett DataSet-objekt.
13018. använder logiska poster
13019. Det anpassade kommandonamnet %1 som har angetts för parametern %2 ignoreras. I stället kommer ett systemgenererat namn att användas. %3 är tillåtna i publikationen och kommandonamn behöver inte anges.
13020. Det går inte att använda Style-egenskapen Egenskapsnamn när RenderOuterTable är inaktiverat för kontrollen X med ID Y.
13021. Programsatsen för reparation bearbetades inte. Databasen kan inte vara i skrivskyddat läge.
13022. Metoden DisconnectWebParts kan inte anropas efter att anslutningar har aktiverats (i WebPartManager.PreRender).
13023. Åtgärd för typen Typnamn riktades mot mål av fel typ.
13024. Instansen för SQL Server Database Engine kan inte få en LOCK-resurs för tillfället. Kör programsatsen igen när det finns färre aktiva användare. Be databasadministratören kontrollera låset och minneskonfigurationen för instansen eller att söka efter långvariga transaktioner.
13025. Det gick inte att skicka meddelande för dialogen %1. Frågemeddelandeleveransen misslyckades på grund av följande fel i Service Broker: %2. Mer information finns i felloggen.
13026. Importera f&rån en certifikatfil...
13027. Det översta elementet måste vara siteMap.
13028. Det går inte att sätta samman ComposablePart av typen Typnamn på nytt eftersom den är i ett ogiltigt tillstånd. Den kan bara sättas samman på nytt om den redan har förhandsgranskats eller satts samman i sin helhet.
13029. Framework vid sökvägen X försökte inkludera Framework vid sökvägen Y i sökvägarna för referenssammansättningar, men ett fel uppstod. Z
13030. Ignorerar återställning av databasen %1 eftersom den är markerad som en speglad databas. Speglade databaser kan inte återställas. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
13031. TransferEncoding kräver att egenskapen SendChunked har angetts till True.
13032. Tvetydig matchning. X har flera offentliga Y-metoder med namnet Z som matchar de parametertyper, generiska typargument och generiska typbegränsningar som tillhandahålls InvokeMethod (Metodnamn).
13033. Typ av visuell avgränsare i förklaringens tabellkolumner.
13034. Värdet måste vara positivt.
13035. Ett bokmärkesomfång som är null kan inte avregistreras.
13036. '%1' är ett okänt %2-alternativ.
13037. Metoden 'public static x Parse(System.Data.SqlTypes.SqlString)' saknas
13038. Inuktitut (latinsk, Kanada)
13039. ServiceHostFactory avsluta skapande
13040. Databasändringarna har återställts. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), första LSN: %4, sista LSN: %5, antal dumpningsenheter: %6, enhetsinformation: (%7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
13041. Det går inte att anropa den här metoden utan en bakre buffert.
13042. Meddelandet kunde inte levereras eftersom det inte gick att klassificera meddelandet. Aktivera meddelandeklassificeringsspårningen för Service Broker om du vill se orsaken till felet.
13043. Det går inte att öppna filen %1. Operativsystemfel: %2
13044. Det gick inte att allokera minne för krypteringsåtgärder i Service Broker. Det här meddelandet är ett symptom på ett annat problem. Kontrollera om det finns fler meddelanden i felloggen i SQL Server och rätta till det underliggande problemet.
13045. Axel - ökande intervall. Antalet iterationer är för stort.
13046. Det finns redan en parameter med namnet X. Kontrollera att alla parametrar har unika namn.
13047. Händelseavisering X, del Y: ZA händelser mottagna på B
13048. Konstruktorn för att deserialisera ett objekt av typen Typnamn hittades inte.
13049. Det gick inte att ansluta eftersom det maximala antalet användaranslutningar (%1) redan har uppnåtts. En systemadministratör kan använda sp_configure för att öka maxvärdet. Anslutningen har stängts.%2
13050. Det inträffade ett fel när servern bearbetade begäran. Mer information finns i serverloggen.
13051. Det gick inte att läsa in stödpaketet för Oracle.
13052. HostAdapter-namn: X, plats: Y
13053. MSB3757: Flera kod-XML-element har hittats, vilket inte är tillåtet. Åtgärda problemet genom att ta bort alla extra kod-XML-element från aktiviteten.
13054. Redigera/lägg till anpassade felhanterare
13055. Du måste antingen ange egenskapen connectionString eller connectionStringName.
13056. Regel-, tabell- och användardatatyper måste förekomma i den aktuella databasen.
13057. En korrelationsfråga gav en tom resultatuppsättning. Säkerställ att korrelationsfrågor för slutpunkten är korrekt konfigurerade.
13058. En anteckning med namnet X finns redan. Ange ett unikt namn.
13059. Du måste ha administratörsrättigheter för att utföra den här uppgiften. Kontakta systemadministratören.
13060. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att metoden %2 för typen %3 i %4-sammansättningen %5 lagrar i ett statiskt fält. Lagring i statiska fält tillåts inte i %6-sammansättningar.
13061. Minnesadressen för den funktion som körs när modulen har lästs in.
13062. Okänt I/O-fel.
13063. Det gick inte att köra kommandot %1 genom xp_cmdshell. Detaljerad felinformation har returnerats i en resultatmängd.
13064. Oväntat fel inträffade i redigeraren för värdedialogrutan.
13065. Dataspill eller -underskott i den aritmetiska operationen.
13066. RunSynchronously får inte anropas för en aktivitet som redan har startats.
13067. Det går inte att utföra bindning under körning för en null-referens
13068. Artikeln %1 i publikationen %2 får inte använda @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner) eftersom den har ett direkt eller indirekt kopplingsfilter med den överordnade artikeln %3 som inte använder @partition_options 2 eller 3.
13069. Serverns värde till MSX %1.
13070. En av partitionerna för index %1 för tabellen %2 (partitions-ID %3) finns i en filgrupp som det inte går att få tillgång till eftersom den är offline, håller på att återskapas eller inte gäller längre. Detta kan leda till att frågeresultatet begränsas.
13071. Funktionen resync är inaktiverad för tillfället.
13072. Det gick inte att öppna master-databasen i trådkontexten för systemprocessen. Servern avslutas.
13073. Marköråtgärden måste vänta på den asynkrona markörfyllningen. Däremot kan transaktionen vid denna tidpunkt inte överges så att den asynkrona fyllningen kan genomföras.
13074. Hämtaren för HTTP-byteintervall stöder endast HTTP- eller HTTPS-scheman.
13075. X, kan inte hitta cachepost, aktualitet = Undefined.
13076. Egenskapen X för klassen Y måste vara större än noll.
13077. Argumentet source innehåller dubblettnycklar.
13078. Under uppgraderingen aktiverade databasen undantaget %1, allvarlighetsgrad %2, tillstånd %3, adress %4. Använd undantagsnumret för att avgöra orsaken.
13079. Prenumeranttypen är ogiltig.
13080. krypteringsalgoritm
13081. Verifieringsfel. Objektet %1 finns inte.
13082. Den första parametern för X måste vara av typen Typnamn.
13083. Det går inte att ange både MemberInfo och en matris för att ange vad som är överordnat en värdetyp.
13084. Anropet till OnGetExtension i WorkflowInstance X utlöste ett undantag. Detta betraktas som allvarligt. Mer information finns i det interna undantaget.
13085. Händelsen har tagits bort.
13086. Transformerat referensinnehåll: X
13087. Ett fel på transportnivå har uppstått under SSPI-handskakningen.
13088. Operatorn WithMergeOptions får inte användas mer än en gång i en fråga.
13089. Utlöses efter att ett TreeNode-objekt har bundits till data.
13090. Typen har inte matchats för medlemmen Medlem.
13091. Cachelagring av utdata och svarsfiltrering är bara kompatibelt med minnes- och filbaserade svarsbuffertar. En egen modul i pipeline har lagt till en HTTP_DATA_CHUNK i svaret som inte är av typen HttpDataChunkFromMemory eller HttpDataChunkFromFileHandle.
13092. När ID:t för objektet med innehållet tillhandahålls måste även FieldInfo som identifierar det aktuella fältet i objektet tillhandahållas.
13093. Vidarebefordrad rad refereras av flera rader. Objekt-ID %1, partitions-ID %2, tilldelnings-ID %3 (typ %4), sidan %5, fack %6 pekar felaktigt på vidarebefordrad rad, sida %7, fack %8, vilken korrekt hänvisar tillbaka på sidan %9, fack %10.
13094. Denna begäran kräver att data buffras.
13095. Det finns inga sekundärnycklar eller kandidatnycklar i den refererade tabellen %1 som matchar den refererande kolumnlistan i sekundärnyckeln %2.
13096. Minst ett adressfält krävs.
13097. Det går inte att ta bort en statisk webbdel.
13098. Den maximala automatiska etikettstorleken måste vara mellan 0 och 100.
13099. Palettfärger - det gick inte att hämta palettfärgerna eftersom paletten inte har angetts.
13100. Det går inte att läsa .config-filen File Name på grund av undantagsfelet X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions