English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17601. Filen File Name skrivs över.
17602. Flytta en sida nedåt
17603. %1 används av %2 och kan därför inte släppas.
17604. Intervallstorlek för etiketten.
17605. Flera NULL-begränsningar har angetts för kolumnen %1, tabellen %2.
17606. Vilken typ av rullningslistknapp som användaren klickat på.
17607. Mediefamiljen på enhet %1 är slutförd. Enheten används nu för en av de återstående familjerna.
17608. Indataparametern X kan inte vara en tom sträng.
17609. SqlWorkflowInstanceStore-låset har upphört att gälla. Detta kan ha inträffat på grund av att SQL Server är upptagen eller på grund av att anslutningen tillfälligt bröts.
17610. Artikeln %1 innehåller målägare av %2. Heterogena prenumeranter kräver att artiklar har NULL-målägare.
17611. Loggen kan inte byggas om eftersom databasspegling är aktiverat.
17612. Det går inte att lösa sorteringskonflikten för kolumnen %1 i programsatsen %2.
17613. Den enkla typen Typnamn har redan deklarerats med en annan X.
17614. Anger tiden i minuter (ett heltal) för när cookien förfaller.
17615. Det finns inte tillräckligt med resurser för att skapa UMS-schemaläggare.
17616. Ange diagramområdesnamn inom vilket förklaringen ritas. LegendPosition måste vara Auto för att den här egenskapen ska användas.
17617. XML-verifiering: Oväntade element: %1. Adress: %2
17618. Det format som tillämpas på rader i redigeringsläge.
17619. URL till den avgränsarbild som används som standard för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
17620. Ogiltigt värde för X-attribut.
17621. X är inte en giltig specifik kultur för kulturen Y. Specifika kulturer måste ha egna specifika mål.
17622. Operativsystemfel %1 i filen "%2" under %3.
17623. Användarnamnet används redan.
17624. Denna AnimationEffect har redan länkats till ett UIElement.
17625. Du måste aktivera webbdelar genom att lägga till en WebPartManager till sidan. Sidans WebPartManager måste finnas före alla kontroller på sidan.
17626. Du måste ange bindningsflaggor som beskriver den nödvändiga aktiveringsåtgärden (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
17627. Flytta ned regel
17628. Användarskript på begäran kan inte tillämpas på ögonblicksbildspublikationen.
17629. Varning! Vid fulltextifyllningen av tabellen eller den indexerade vyn %1 rapporterades att det inte fanns tillräckligt med resurser när en uppsättning data skulle skickas till MSFTESQL-tjänsten (tabell eller indexerad vy med ID %2, katalog-ID %3, databas-ID %4). Fel: %5.
17630. felaktigt pageid (förväntade %1:%2; tog emot %3:%4)
17631. ReturnType Typnamn i FunctionImport X finns inte på den konceptuella sidan.
17632. Utlöses efter att användaren har loggat ut.
17633. Den differentiella säkerhetskopieringen tillåts inte eftersom den baseras på mer än en bassäkerhetskopia. Det går inte att använda differentiella säkerhetskopieringar som baseras på fler bassäkerhetskopieringar i den enkla återställningsmodellen och i partiella differentiella säkerhetskopieringar.
17634. Filter med samma händelsekolumn-ID måste grupperas tillsammans.
17635. Den MIME-typ som registrerats med systemet matchar inte filens MIME-typ.
17636. Hittade certifikatet i lagret X.
17637. En standardprovider för roller måste anges.
17638. Typen för inloggningsknappen.
17639. SID med en annan revision än 1 är inte tillåtna.
17640. switchValue och switchName kan inte båda anges på källan X.
17641. Utlösaren måste ställas in innan PickBranch X kan användas.
17642. Beskrivningen för den här räknaren.
17643. Information: Ifyllningen av fulltext%1 har slutförts för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4). Antal dokument som har bearbetats: %5. Antal dokument som inte kunde bearbetas: %6. Antal dokument som måste bearbetas på nytt: %7.
17644. CustomValidationAttribute.Method har inte angetts.
17645. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom partitionsnummer %1 inte finns i tabellen %2.
17646. Det går inte att utföra en säkerhetsåtgärd på ett objekt som saknar associerad säkerhet. Detta kan inträffa när ett försök görs att hämta en ACL för ett anonymt kernel-objekt.
17647. Ange både @wmi_namespace och @wmi_query.
17648. Ett ogiltigt publikations-id eller ett publikations-id med värdet NULL har angetts för att lagra proceduren %1.
17649. Den URL som ska användas när användaren klickar på knappen Fortsätt.
17650. Filgruppen %1 i databasen %2 är inte tillgänglig eftersom den är %3. Återställ eller ändra filgruppen så att den blir tillgänglig.
17651. AspNetCacheProfileAttribute hanteras endast i AspNetCompatibility-läge.
17652. Aktiviteten X är ogiltig. NativeActivity-härledda aktiviteter som utför asynkrona aktiviteter genom att anropa en av CreateBookmark-överlagringarna definierade på System.Activities.NativeActivityContext, måste åsidosätta CanInduceIdle-egenskapen och returnera värdet True.
17653. Guideläge. (Standard om inga parametrar anges.)
17654. MSBUILD: fel MSB1007: Ange en loggare.
17655. Den anropande tråden måste vara STA eftersom många UI-komponenter kräver det.
17656. Antalet fält i posten X matchar inte antalet i originalposten.
17657. Det går inte att starta Service Broker-meddelandedispatchern. Det här felet är ett symptom på ett annat problem. Läs meddelandena i SQL Server-felloggen och händelseloggen i Windows och korrigera bakomliggande problem.
17658. X har en Y vilket är ogiltigt eftersom den inte finns i listan över objekt.
17659. ByRef-returvärden stöds inte i reflektionsanrop.
17660. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en COMPUTE-sats. Överväg att inte indexera vyn eller att använda GROUP BY eller en sammansatt vy i stället för att ersätta COMPUTE-beräkningen av aggregerade resultat.
17661. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara ett positivt heltal.
17662. Det finns inte stöd för att skapa eller ta bort prestandaräknarkategorier på fjärrdatorer.
17663. Det gick inte att ta bort målkatalogen. Ta bort katalogen manuellt, eller välj ett annat mål.
17664. Aviseringar är inte tillgängliga för kontextanslutningen.
17665. Startar utan återställning. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
17666. Varning! Information kan avslöjas om du använder en indexerad vy i en tabell med säkerhet på radnivå.
17667. Tar bort egenskaper:
17668. %1 reparerade %2 tilldelningsfel och %3 konsekvensfel i tabellen %4 (objekt-ID %5).
17669. Vilken sammansättning ska anges som betrodd:
17670. Det går inte att fortsätta skapa anslutningen eftersom minst en av webbdelarna eller anslutningspunkterna har försvunnit eller inte längre är kompatibla med den aktuella webbdelen, eller så används den redan av en annan anslutning och saknar stöd för flera samtidiga anslutningar.
17671. Ange @target_server_groups eller @target_servers eller båda.
17672. Det går inte att hämta typen Typnamn.
17673. Arbetsflödet har ombetts avslutas.
17674. Ett allvarligt 0x%1-fel påträffades i CoCreateGuid under uppgraderingen. Det gick inte att matcha fulltextkatalogfilnamnet för %2.
17675. Det går inte att aktivera mutatorn med ett NULL-värde för användardefinierad typ.
17676. Felaktigt tillstånd.
17677. Den kapslade tabellen X med tomt namnområde kan inte ha flera överordnade tabeller i olika namnområden.
17678. Databasfilen har återställts. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), fillista: (%4), antal dumpningsenheter: %5, enhetsinformation: (%6). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
17679. %1Ogiltig numerisk konstant
17680. Det här elementet innehåller text.
17681. Värdet i fältet usertype i inloggningsposten är inte giltigt. Värdet 0x01 som användes av Sybase-klienter stöds inte längre av SQL Server. Kontakta tillverkaren av det klientbibliotek som används för att ansluta till SQL Server.%1
17682. Fel vid infogning av datapunkter. Y-värden måste anges.
17683. UTC-förskjutningen för Utc DateTime-instanser måste vara 0.
17684. Det tecken som används för att avgränsa delar i sökvägen.
17685. Begäran (Method = Metodnamn) kan inte hämtas från cachen och kommer att misslyckas på grund av effektiv CachePolicy: X.
17686. Anger om fältet finns i infogningsläge.
17687. Inkonsekventa metadata. Filgrupps-id %1 som är angivet för tabell '%2 finns inte. Kör DBCC CHECKDB eller CHECKCATALOG.
17688. X, nyckel = Y, Remove-åtgärden misslyckades -> status = Z.
17689. Bokmärkesomfånget kan inte tas bort eftersom det är instansens standardbokmärkesomfång.
17690. Fel vid infogning av datapunkter. Antalet X-värden är mindre än antalet Y-värden
17691. Denna händelse utlöses innan Select-åtgärden körs.
17692. Algoritmen är inte tillgänglig eller så stöds den inte för den här åtgärden.
17693. Statuskoden måste bestå av exakt tre siffror.
17694. Objektet ThreadLocal har tagits bort.
17695. Globala temporära nycklar är inte tillåtna. Du kan endast använda lokala temporära nycklar.
17696. Felaktig sortering av den användardefinierade typen %1: Returnerar NULL för icke-NULL-indata.
17697. %1'%2' stöds inte på enkel typ eller 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyType'-element, påträffade '%3'.
17698. Indexerare för uppsättning med förklaringar. Förklaringsnamn eller index kan ges som parameter.
17699. Typen Typnamn är inte en underklass till Control.
17700. Precisionen kan vara tom eller i intervallet 0 till 99.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions