English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15501. X: ChangePasswordTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för det nya lösenordet.
15502. Det angivna lösenordet är felaktigt.
15503. Ogiltig XML. Det nödvändiga attributet Attribut saknas.
15504. Namnet på den parameter till metoden Select som accepterar ett sorteringsuttryck, om något.
15505. EmitWriteLine stöder inte det här fältet eller den här lokala typen.
15506. %1: Enheten för säkerhetskopiering (%2) kunde inte %3. Operativsystemfel %4.
15507. Konversationstimern kan inte ställas in utanför gränserna för konversationens varaktighet.
15508. Det gick inte att framtvinga omskapande av servicehuvudnyckeln så som har begärts genom startalternativet -F. Felnumret är %1.
15509. AddRelatedObject-metoden fungerar bara om källentiteten är i ett ursprungligt tillstånd (non-deleted).
15510. Det antal rader från datakällan som ska visas per sida.
15511. X kräver att du har inkluderat en skriptreferens till Y.
15512. %1 stöds inte för heterogena publikationer. Måste vara %2.
15513. Det går inte att säkerhetskopiera loggen för master-databasen. Använd BACKUP DATABASE i stället.
15514. Bearbetade %1 sidor för databasen %2, filen %3 i filen %4.
15515. Radnumret måste vara högre än 0 (1-baserat). X = Y är ogiltigt.
15516. UriTemplate X är ogiltig. Jokertecknet (Y) får inte användas i ett variabelnamn eller ett litteralvärde förutom vid konstruktionen av ett jokerteckensegment. Observera att jokerteckensegment, antingen ett litteralvärde eller en variabel, endast är giltiga som det sista sökvägssegmentet i mallen. Jokertecken får endast användas en gång. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
15517. Den här mängden är skrivskyddad.
15518. Media som har lästs in på %1 har formaterats för %2 mediefamiljer, men %3 mediefamiljer förväntas enligt specifikationen av säkerhetskopieringsenheten.
15519. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, alla värdeblock har inte lästs
15520. Du kan inte verifiera artikeln %1 om du inte har behörighet för SELECT ALL i tabellen %2
15521. Ogiltigt attribut (Attribut ) har angetts i registreringen av anpassningsprovidern X.
15522. Det skickade argumentvärdet i index X matchar inte parametertypen.
15523. Undantagsmängden innehöll minst ett null-element.
15524. SQL Web Assistant: @whentype måste vara mellan 1 och 9.
15525. XML-fil
15526. Delen X=Y i cookien är inte giltig.
15527. Anslutningen från X till Y har accepterats.
15528. Hämtar eller anger ett Renko-diagrams lådstorlek. Värdet kan vara en procentuell andel eller ett absolut värde.
15529. Typen Typnamn måste vara offentlig.
15530. Namnet på tillämpningsprogrammet som skrev den här posten.
15531. Det gick inte att hitta kontrollen med ID X som är kopplad till etiketten Y.
15532. Kapaciteten måste vara positiv.
15533. Publikationen %1 har definierats som en publikation med dynamiska filter, men publikationen innehåller inga dynamiska filter.
15534. Ogiltigt gruppnamn. Gruppnamn måste börja med ett alfanumeriskt tecken.
15535. Orsak: BuildManager har utfört en ändring som kräver att AppDomain avslutas.
15536. Öppnar ett icke beständigt block.
15537. (ärvd)
15538. Sökvägen till konfigurationfilen som visas eller redigeras.
15539. Serverhuvud-%1 finns redan.
15540. URI:n '%1' som används i WITH XMLNAMESPACES är ogiltig. '%2'(0x%3) är det första felaktiga tecknet.
15541. Endast en SQL Server 2000 eller OLE DB-prenumerant kan använda omvandlingsbara prenumerationen med hjälp av DTS.
15542. Den övre marginalen får inte vara negativ.
15543. Skapa provideranslutningar för den här webbdelen.
15544. Prioritetsegenskapen är ogiltig för lokala prenumeranter.
15545. Det gick inte att rensa tabellerna med distributionshistorik.
15546. Dubblettnamn för en typ i en sammansättning.
15547. Alternativet SET DEADLOCK_PRIORITY är ogiltigt. Giltiga alternativ är {HIGH | NORMAL | LOW | [%1 ... %2] of type integer}.
15548. Minska bas
15549. X är en ogiltig användardefinierad typ, eftersom: Y.
15550. Behörighetsgranskare (skrivskyddad)
15551. Det här objektet har inte initierats - egenskapen Egenskapsnamn måste anges.
15552. Ett WizardStep kan bara finnas inuti taggen i en Wizard-kontroll.
15553. %1 %2 kan inte hittas i %3.
15554. Metoden anropades med ett null-meddelande.
15555. Det gick inte att omsynkronisera denna prenumeration.
15556. Kumulativ körtid (ms) per sekund
15557. Riktningen för aktivitetsdelegatens parameter X i DelegateParameters-ordlistan är Y. Den förväntade riktningen är Z.
15558. Fler än ett schema med namnet %1 är kopplat till jobbet %2. Ta bort scheman från ett jobb med hjälp av sp_detach_schedule.
15559. Det går inte att skapa %1 i ett temporärt objekt.
15560. Den text som ska användas på knappen för föregående sida.
15561. Metoden, egenskapen eller fältet '%1' av klassen '%2' i sammansättningen '%3' är statisk/statiskt.
15562. Hämtar eller anger etikettens bakgrundsfärg.
15563. Antalet element i denna mängd ska vara lika med X.
15564. Den angivna proxymodulen är inte offentlig.
15565. FieldInfo-objektet är inte giltigt.
15566. %1 är inte inom det tillåtna intervallet %2 och %3.
15567. Servern är inaktiv. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
15568. %1XML-deklarationer och bearbetningsinstruktioner som startar med xml tillåts inte.
15569. Det angivna namnet X hittades inte i entitetstyperna.
15570. Det gick inte att allokera tillräckligt med minne för att starta aktivitetshanteraren för Service Broker. Det här meddelandet är ett symptom på ett annat problem. Kontrollera om det finns fler meddelanden i felloggen i SQL Server och rätta till det underliggande problemet.
15571. Zonen måste anges.
15572. Ett envägsmeddelande med routningstjänsten slutförs.
15573. PREPARE TRAN-programsatsen är inte tillåten i MSDTC-transaktion.
15574. Markörrörelsens intervallförskjutning.
15575. Tipsrutan för den bild som är associerad med trädnoden.
15576. BorderWidth måste vara icke-negativt och får inte vara ett procentvärde.
15577. Det går inte att hämta raduppsättningen från OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2. %3.
15578. MSBUILD: fel MSB1022: Svarsfilen finns inte.
15579. För många byte i det som skulle vara en 7-bitars kodad Int32.
15580. Ogiltigt datum eller ogiltig tid har angetts i programsatsen.
15581. Diagramkantlinjens skalformat.
15582. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" kunde inte %3, tabell "%4", på grund av kolumn "%5". %6.
15583. Målmatrisens nedre gräns måste vara noll.
15584. Negativt registreringsåteranrop
15585. Mappningsfunktionen för standardinnehållstyp valde begärandeformatet X, med avseende på innehållstypen i begärandet Typnamn.
15586. Endast egenskaper som har angetts i $expand kan gås igenom i $select-frågealternativ. Egenskap: Egenskapsnamn.
15587. Tjänsten %1 finns inte.
15588. Det gick inte att hitta den angivna kulturen X.
15589. Det går inte att ange varningar för meddelande-id %1.
15590. Hur det värde som är bundet av egenskapen Text ska formateras. Till exempel "select: X".
15591. Varning! Automatisk vidarebefordring av text har aktiverats. Begäran om att avbryta sökningen ignoreras.
15592. Den körbara AddInProcess-filen saknas. Sökväg: X.
15593. Kolumnen %1.%2 är ogiltig i ORDER BY-villkoret eftersom den inte finns vare sig i en aggregeringsfunktion eller i GROUP BY-villkoret.
15594. Mottagarinitierade prenumerationer kan inte skapas i samma databas som publikationen.
15595. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" rapporterade olika metadata vid körningstid för kolumnen för tabell "%3", kolumn "%4".
15596. Den typ som ska användas för knappen Nästa i första steget.
15597. MethodRental.SwapMethodBody-metoden får endast anropas för att byta ut metodtexten för en metod i en dynamisk modul.
15598. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Det gick inte att ändra lösenordet. Lösenordet uppfyller inte Windows-principvillkoren eftersom det är för långt.%2
15599. Ett fel inträffade när X-principnivån parsades. Standardprincipnivån användes i stället.
15600. Det går inte att skriva till en utdatabuffert som är null. Det gick inte att uppdatera det feltoleranta indexet. Indexet är antagligen skadat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions