English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

19501. Angiven bild innehåller ingen palett.
19502. Texten på den knapp som startar överföringen av webbdelen.
19503. Felkoden och felbeskrivningen saknas. Ange både felkod och felbeskrivning.
19504. Ogiltigt filnamn: X
19505. Avbryter direkt uppdatering eller uppdatering som placerats i kö av INSERT-utlösare, eftersom det inte är den första utlösaren som startar. Använd proceduren sp_settriggerorder om du vill ange att utlösaren %1 ska starta först.
19506. Utlöses efter att användaren har klickat på ett altetnativ.
19507. Komponenten %1 rapporterade ett fel vid indexeringen. Komponentsökväg %2.
19508. Väljaren innehöll en cykel.
19509. Ett ogiltigt värde har angetts för X. Standardvärdet används.
19510. Längden får inte vara större än kapaciteten.
19511. Publikationsnamnet (@publication) kan inte vara nyckelordet all.
19512. Det gick inte att hämta ytterligare metadatakolumner för kolumnraduppsättningen från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
19513. Verb som redigerar en webbdel.
19514. Set-metoden stöds inte i den här egenskapen.
19515. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Det gick inte att ändra lösenordet. Lösenordet uppfyller inte Windows-principvillkoren eftersom det inte är tillräckligt komplext.%2
19516. Under stängning upptäcktes ett fel i sessionen med SPID %1, antagligen på grund av att sessionsstrukturen är skadad. Kontakta produktsupport.
19517. För närvarande stöds bara proportionell expansion. X måste vara lika med Y.
19518. Ett annat mål har redan anslutits till denna HostVisual.
19519. Det angivna objektet har redan lagts till i mängden.
19520. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för nodens ToolTip-egenskap vid databindning.
19521. Det finns ingen CodeDom-provider definierad för språket.
19522. Rensningen av frågemeddelandeprenumerationer misslyckades. Mer information finns i tidigare felmeddelanden.
19523. Syntaxfel: För många namndelar.
19524. Det gick inte att verifiera ditt svar. Försök igen.
19525. Replikerings-%1: agenten %2 lyckades. %3
19526. Tillåter körning
19527. Genereras om autentiseringen misslyckas.
19528. Ett -element kan inte placeras före ett - eller -element.
19529. Det går inte att byta namn på vyn %1 och dess kolumner och index eftersom det är en systemgenererad vy som har skapats i optimeringssyfte.
19530. Tabellen %1 kan inte ha tabellen %2 som överordnad tabell i en logisk postrelation eftersom den redan har en annan överordnad tabell. En tabell kan bara ha en överordnad tabell i en logisk postrelation.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions