English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4701. Typen Typnamn hittades inte.
4702. MSB4206: Det går inte att ange ett värdobjekt som inte är Null för ett projekt med en processextern tilldelning.
4703. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom sidtypen ändrades under storleksminskningen.
4704. Utlöses efter att kontrollen har bundits till data.
4705. Egenskapen Body för aktuell WorkflowService är null. Ange Body för denna WorkflowService.
4706. Ogiltig typdefinition för typen '%1'. Härledningen är ogiltig eftersom attributet 'final' har angets på bastypen.
4707. Duplicerat komponentnamn: X. Komponentnamn måste vara unika och skiftlägesoberoende.
4708. Metoden AppInitialize är definierad både i X och i Y.
4709. NativeDigits-matrisen måste innehålla exakt tio medlemmar.
4710. Redigera parametrar
4711. Det går inte att skapa artikeln i tabell '%1' eftersom den har fler än %2 kolumner och spårning på kolumnnivå används. Minska antalet kolumner i tabellen eller byt till spårning på radnivå.
4712. Den här sammansättningen måste skrivas om med den binära omskrivaren.
4713. Det går inte att inaktivera indexet %1 i tabellen %2. Behörighet nekas för inaktivering av sekundärnyckeln %3 i tabellen %4 som använder det här indexet.
4714. Internt fel. Bufferten för att läsa kolumnvärdet är för liten. Kör DBCC CHECKDB och kontrollera om det finns några felaktigheter.
4715. Kontrollen har stoppats. Ett fel upptäcktes vid faktainsamling. Tempdb har slut på utrymme eller så är en systemtabell inkonsekvent. Kontrollera tidigare fel.
4716. Hämtar eller anger skuggningsfärg.
4717. När värdet är 'true', anropar uteslutningsfunktionen för att ange anslutningsnamnet via Oracles OCI. När värdet är 'false' (standard) anges namnattributet för anslutningen, vilket krävs för registrering i en distribuerad transaktion. Detta alternativ för anslutningssträngen bör anges till 'true' vid användning av Oracle-databaser före version 9i, eftersom äldre versioner inte stöder användningen av namnattributet för OCI-anslutningar.
4718. Ankarpunktens förskjutning måste vara mellan 100 och -100.
4719. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" returnerade ett "%3"-index, "%4" med felaktigt ordningstal för bokmärke, %5.
4720. Attributet X måste vara ett hexadecimalt värde som inte är noll.
4721. Det angivna fältet måste deklareras i en generisk typdefinition.
4722. Ogiltigt värde har angetts för egenskapen filter_type. Giltiga värden är 1 (endast kopplingsfilter), 2 (endast logisk postrelation) och 3 (kopplingsfilter och logisk postrelation).
4723. Ett X-meddelande med messageId=Y ignorerades av DiscoveryClient eftersom det saknade egenskapen DiscoveryMessageSequence.
4724. DDL-replikeringen framtvingar återinitiering på grund av att BCP-teckenläget används för publikationen %1 eller att tidsstämpel-/identitetskolumnen replikeras som bastyp endast för artikeln %2.
4725. Säkerhetsidentifieraren får inte vara ägare av detta objekt.
4726. %1Typangivelse förväntades. %2 hittades.
4727. Källtabellen %1 finns inte i %2.
4728. Anger antalet sekunder som TCP/IP-nätverksanslutningen mellan webbservern och tillståndsservern kan vara inaktiv innan den kopplas från.
4729. Lösenordsverifieringen misslyckades. Lösenordet stämmer inte med Windows-kraven eftersom det inte är tillräckligt komplicerat.
4730. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): RPC är märkt med metadataflaggan för oförändrat tillstånd, men datatypen 0x%3 har en annan maxlängd än den datatyp som skickades senast.
4731. Inga av de upptäckta eller angivna adresserna matchar socketadresstypen.
4732. Oväntat typ-ID: X. Typ-ID:n måste vara sekventiella.
4733. Ett minimalt värde måste anges.
4734. Typen måste vara härledd från delegaten.
4735. Återställningen kan inte fortsätta eftersom filen '%1' inte kan skrivas. Kontrollera att alla filer i databasen är skrivbara.
4736. För att lägga till ett kommando till ett befintligt beroendeobjekt.
4737. StreamUpgradeInitiator som anges (X) hanteras inte av den här IStreamUpgradeChannelBindingProvider-implementeringen. Den troliga orsaken till det är att en StreamUpgradeInitiator som inte skapades av den StreamUpgradeProvider som är kopplad till aktuell IStreamUpgradeChannelBindingProvider-implementering har överförts.
4738. Medlemmen hittades inte.
4739. --- Slut på stackspårning för interna undantag ---
4740. Uppdateringsbara prenumerationer: Åtgärderna INSERT och DELETE stöds inte om inte den publicerade tabellen har en tidsstämpelkolumn.
4741. När denna egenskaps typ skulle läsas in uppstod följande fel: X
4742. Det gick inte att initiera kompressorn.
4743. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Det gick inte att hitta sidan %6 vid sökningen trots att dess överordnade %7 och föregående %8 refererar till den. Se tidigare fel.
4744. Det gick inte att hämta IIS-upphämtningskatalogen.
4745. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansnyckeln X inte var associerad med en instans. Detta kan bero på att instansen eller nyckeln rensats, eller på att nyckeln är ogiltig. Nyckeln kan vara ogiltig om meddelandet den genererades från skickades vid fel tid eller innehöll felaktiga korrelationsdata.
4746. Det gick inte att skapa den offentliga synonymen %1.
4747. Tabellen %1 har redan en primärnyckel definierad.
4748. Återför databasen %1 till ögonblicksbilden %2 med split-LSN %3 (0x%4). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
4749. Höj volymen
4750. URL-adress till den bild som visas för knappen Välj.
4751. Implicit konvertering från datatypen %1 till %2 är inte tillåten. Använd funktionen CONVERT för att köra den här frågan.
4752. Den angivna parametertypen Typnamn är inte giltig. Endast skalära parametrar (t.ex. Int32, Decimal och Guid) stöds.
4753. Programsatserna READEXT, WRITETEXT och UPDATETEXT kan inte användas tillsammans med vyer, fjärrtabeller och infogade eller borttagna tabeller inuti utlösare.
4754. %1 misslyckades eftersom parametern %2 inte får vara null och inte är en utdataparameter.
4755. Det kan inte finnas två versioner av sammansättningen %1 i databasen %2. Behåll en version och släpp den andra.
4756. %1 är inte ett hjälpavsnitt som stöds. Använd sp_replhelp N'helptopics' för att visa en lista över avsnitt.
4757. Syntaxfel, okänt kommando
4758. Redigerar X
4759. Publikationen %1 har följande egenskaper: %2. SQL Server-prenumeranter med äldre versioner än %3 kan ignorera den här inställningen.
4760. Anger det användarnamn som ska användas för att ansluta till datakällan.
4761. Typen Typnamn måste vara en referenstyp för att kunna användas som parametern X i den generiska typen eller metoden Metodnamn
4762. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 har olika inställning för tabellalternativet LARGE VALUE TYPES OUT OF ROW jämfört med tabellen %2.
4763. Tjänstkontraktet %1 måste ha minst ett meddelande av typen SENT BY INITIATOR eller ANY.
4764. Det inträffade ett fel vid inloggningsprotokollförhandlingen.
4765. Åtgärden orsakade stackspill.
4766. Ett allvarligt fel inträffade under läsning av ingående dataflöde från nätverket. Sessionen avslutas.
4767. Datakälla
4768. ContractDescription med Name=X och Namespace=namnområde har härletts från WorkflowService.
4769. Datatypen %1 är ogiltig för returvärden.
4770. %1Funktionen %2() finns inte
4771. Det här tillämpningsprogrammet är redan förkompilerat.
4772. Tillämpningsprogrammets namn är för långt.
4773. Åtgärden är tvetydig eftersom behörigheten representerar flera identiteter.
4774. Det angivna tröskelvärdet för att skapa uppslagslistan ligger inte inom det giltiga intervallet.
4775. Det gick inte att hitta en säkerhetskopia av listan med namnet X.
4776. Tillämpningsprogrammet är konfigurerat för att publicera säkra cookies. Dessa cookies kräver att webbläsaren skickar en begäran över SSL (protokollet https). Däremot är den aktuella begäran inte en SSL-begäran.
4777. Fel vid utökning av "*": En ojämförbar kolumn har påträffats i en underliggande tabell eller vy.
4778. Det uppstod ett fel när konfigurationsinformation skulle läsas från registret.
4779. Okänt fjärrtjänstfel.
4780. X-aktiviteten körs i en inneslutning för enkel tråd.
4781. Testanslutningen till utgivaren [%1] misslyckades. Kontrollera autentiseringsinformationen.
4782. Filen med ID %1 i databasen med ID %2 kan inte krympas eftersom målstorleken (%3 kB) är större än den aktuella storleken (%4 kB).
4783. Redigera anslutningar för X
4784. Ogiltigt artikelstatus %1 angavs när artikeln %2 lades till.
4785. Fel vid konvertering av egenskapen till den begärda typen.
4786. Registrets startparametrar
4787. Aktiviteten X med OperationName=Y måste ange antingen egenskapen Endpoint eller EndpointConfigurationName.
4788. Beskrivning för objekt i förklaringen.
4789. Den kontroll som returneras från WebPartTransformer.CreateConfigurationControl() måste implementera ITransformerConfigurationControl.
4790. X är inte en Visual3D.
4791. Det gick inte att läsa in den begärda typen.
4792. Ogiltigt villkorsuttryck (?(...)).
4793. Kön med ID %1 har inaktiverats.
4794. Det gick inte att skapa en ny tråd för asynkron fyllning av markörarbetstabellen.
4795. Den bakre buffertens syntax uppfyller inte kraven för resurstypen.
4796. Det går inte att öppna databasen %1 eftersom den är offline.
4797. Det gick inte att hitta en giltig kommandorad för det dynamiska ögonblicksjobbet med job_id %1 för publikationen %2.
4798. Anger om det går att stänga webbdelen.
4799. Ogiltig begränsning för typen %1. Elementet i den begränsade typen får inte vara nillable om motsvarande element i bastypen inte är det.
4800. Den angivna masken innehåller ogiltiga tecken.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions