English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8901. Tillämpningsprogrammet har förkompilerats.
8902. Ett fel uppstod när en dispatch-shim skapades i måltillämpningsdomänen.
8903. Det går inte att ange kompatibilitetsnivån eftersom databasen har en vy eller beräknad kolumn som är indexerad. Sådana index kräver en SQL Server-kompatibel databas.
8904. Det gick inte att lägga till bilden, eftersom det redan finns en bild med namnet X.
8905. Den namngivna parametern måste vara en behållar-ACL.
8906. Det går inte att frysa beräknad kolumn %1. Bakomliggande objekt %2 har en annan ägare än tabellen %3.
8907. Kodgrupper måste ha en associerad behörighetsgrupp. Använd en befintlig behörighetsgrupp eller skapa en ny.
8908. Det går inte att ta bort rader från mer än en underliggande tabell i ett enda borttagningsanrop.
8909. Ett tidigare sändningsförsök resulterade i ett ICMP "Destination Unreachable"-meddelande. Detta indikerar vanligtvis att fjärrslutpunkten antingen inte lyssnar eller inte kan behandla meddelandet just nu.
8910. Resultattypen Typnamn för metoden stöds inte för det här metodargumentet. En metod som skapar en instans av en DbExpression-härledd typ eller en anonym typ med DbExpression-härledda egenskaper krävs.
8911. Det navigeringsmål som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
8912. Attributet connectionStringName måste anges när en anpassningsprovider registreras.
8913. COM-avregistreringsfunktionen måste ha en System.Type-parameter och en Void-returtyp.
8914. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansägarregistreringen inte längre är giltig. Detta fel indikerar att kopiorna av alla instanser i minnet som är låsta av den här ägaren har blivit inaktuella och bör kasseras, tillsammans med InstanceHandles. Detta fel åtgärdas vanligtvis enklast genom att starta om värddatorn.
8915. Det går inte att skapa en ny Service Broker-instans i den skrivskyddade databasen %1 som har bifogats. Service Broker kommer att inaktiveras.
8916. Utlöses när anteckningens position har ändrats.
8917. Inloggningen %1 har inte rätt behörighet för att kunna köra kommandot.
8918. Förskjutningen måste anges i hela minuter.
8919. Anger om den nye användaren kommer att vara inaktiverad.
8920. Konstruktorn har en ogiltig parametertyp: Typnamn
8921. Den fil som begärts av XmlSiteMapProvider (File Name) finns inte.
8922. Ogiltigt område.
8923. dirigera
8924. Behörighet för definitionsområdet server kan bara beviljas för inloggningsnamn
8925. Det gick inte att bearbeta begärandataströmmen. Blandat innehåll stöds inte. Den strukturerade typen som utvärderas är X.
8926. Egenskapssökvägen X för TargetName för EntityPropertyMappingAttribute är inte giltig.
8927. Anteckningsklass för lodrät linje.
8928. Det gick inte att upprätta en säker anslutning till servern med SSL.
8929. Det gick inte att öppna den felaktiga sammansättningen %1 med HRESULT 0x%2.
8930. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
8931. Det har inte definierats några begränsningar för objektet %1 eller så saknar du behörighet.
8932. Ett undantag utlöstes av en TaskScheduler.
8933. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, semikolon förväntades
8934. Hämtar eller anger en antecknings förskjutning i X-led från ankarpunkten.
8935. Tabellstrukturen för överföringskön i databasen är inte konsekvent. Databasen kan vara skadad.
8936. Duplicerad kolumn har angetts som ROWGUIDCOL.
8937. Anger om knappen Infoga ska genereras automatiskt vid körning.
8938. Spårningshanteraren av typen Typnamn har inte registrerats för fjärrtjänsterna.
8939. Routningstjänsten skickar tillbaka ett svarsmeddelande med Action X.
8940. Administratörsinloggningen för Oracle-utgivning kräver en explicit select eller select via PUBLIC för källtabellen [%1].[%2] för att kunna publicera tabellen. Det räcker inte med en rollbaserad select-tilldelning.
8941. Importerar inte standardbiblioteket (mscorlib.dll) och ändrar standardvärdet för autoref till av.
8942. MSB4200: Function Name är en okänd funktion för objekttransformering.
8943. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den inte har formaterats.
8944. Det går inte att ansluta till felsökningsprogrammet på %1(fel = 0x%2). Kontrollera att komponenterna på klientsidan, t ex SQLDBREG.EXE, är installerade och registrerade på %3. Felsökning är inaktiverat för anslutningen %4.
8945. Skapa en ny anslutningssträng.
8946. Datanycklar måste anges i DataList X innan de markerade datanycklarna kan hämtas. Använd egenskapen DataKeyField för att ange datanycklar.
8947. konversationshantering
8948. Ogiltig söktyp.
8949. Kolumnen %1 i tabellen %2 är av en typ som inte kan användas som en nyckelkolumn i ett index eller i statistik.
8950. Om en databas ska kunna innehålla andra FILESTREAM-filgrupper måste det innehålla en primär loggfilgrupp och loggfil för FILESTREAM.
8951. Det gick inte att leverera detta meddelande, eftersom initierartjänsten har skickat ett meddelande med en meddelandetyp som endast kan anges av målet. Meddelandetypnamn: '%1'. Tjänstkontraktnamn: '%2'.
8952. Remsans rubrikfärg.
8953. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Datanoden utanför raden på sidan %6, fack %7, text-ID %8 överensstämmer inte med referensen från sidan %9, fack %10.
8954. X är inte ett giltigt värde för Interval. Interval måste vara större än Y.
8955. Värdet var antingen för stort eller för litet för Decimal.
8956. Ett försök görs att avbryta genereringen...
8957. Den överlagrade metod som bäst matchar X har vissa ogiltiga argument
8958. Det finns redan en %1-utlösare för %2.
8959. Ett fel inträffade när transaktionsmeddelande skickades för objekt %1, händelse %2.
8960. En GROUP BY-sats i en PROB_MATCH-fråga kan endast ha nyckelkolumner, och alla nyckelkolumner ska inkluderas.
8961. Strängvärdet kan inte fastställas eftersom XPathNodeIterator har flyttats förbi den första noden.
8962. Strängen identifierades inte som en giltig DateTime-sträng. Ett okänt ord inleder indexet X.
8963. Säkerhetskopieringen eller återställningen avbröts.
8964. Det går inte att köra Transact-SQL-undersystemet under ett proxykontos sammanhang.
8965. SqlDbType.Time-spill. Värdet X ligger utanför giltigt intervall. Det måste vara mellan 00:00:00.0000000 och 23:59:59.9999999.
8966. Det objekt som ska infogas är inte ett NamedImage-objekt.
8967. Mappen alt_snapshot_folder kan inte vara samma mapp som arbetskatalogen.
8968. Det gick inte att hitta profilprovidern X.
8969. Det krävs ett målobjekt för anrop av instansmetoden.
8970. Värdet X är inte giltigt eftersom det inte innehåller några animationer.
8971. Namnen på SQL-sammansättningen %1 och .NET Framework-sammansättningen %2 matchar inte. Sammansättningsnamnen måste matcha.
8972. Det går inte att använda tabellalternativet LARGE VALUE TYPES OUT OF ROW på en användartabell som saknar kolumner för de stora värdestyperna varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) eller xml. Detta alternativ kan användas med tabeller som innehåller beräknade kolumner med stora värden som sparas.
8973. Ett okänt internt fel (%1) inträffade under sökningen efter det offentliga nyckelcertifikatet som är associerat med denna SQL Server-instans.
8974. Klonad instans av typen Typnamn är null eller är inte en instans av Typnamn.
8975. Förväntad längd (0=ingen)= X.
8976. Det format som tillämpas på raderna i det här fältet.
8977. Det går inte att använda operatorn X i operander av typerna Typnamn och Y
8978. X kompileras eftersom den inte gick att hitta i spårningsloggen.
8979. Provideranslutningspunkten XY använder inte samma anslutningsgränssnitt som förbrukaranslutningspunkten ZA.
8980. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2.Värdet måste vara ett positivt heltal som är större än 300 eller 0.
8981. Matris får inte vara null.
8982. Contract-egenskapen kan inte anges för en slutpunkt av typen X.
8983. Seriens namn
8984. SqlDataSource X kan inte hämta datakällans totala radantal.
8985. Ange LastSynchronized =X.
8986. AdRotator X kunde inte hitta AdvertisementFile-objektet, eller så är filen ogiltig.
8987. Kolumn eller parameter #%1: Den angivna kolumnskalan %2 är större än den angivna precisionen %3.
8988. Olika säkerhetsnivåer för databasspegling för servrarna upptäcktes för databasen %1. Säkerhetsnivån FULL används.
8989. Måltjänstnamnet matchade en lokal väg, men det finns ingen tjänst med det här namnet i den lokala SQL Server-instansen.
8990. Ogiltiga sqlCompareOptions har angetts för parametern %1.
8991. Certifikatet, den asymmetriska nyckeln eller den privata nyckeln är ogiltiga.
8992. Frihetsgrader mellan grupper:
8993. Egenskapen Egenskapsnamn stöds inte för ett CheckBoxField.
8994. Antalet element i Type- och Object-matriserna måste vara samma.
8995. Ogiltigt rotelement i webbläsarens definitionsfil. Måste finnas med i elementet .
8996. Det angivna X-fältet hittades inte.
8997. Denna validerare ska inte anropas för principen : X.
8998. Beskrivningen för den här egenskapen är ogiltig. Tillhandahållen komponent innehåller ingen egenskap som motsvarar beskrivningen (X).
8999. Metoden Metodnamn får inte ange HTTP-svarshuvudena Content-Type och ETag.
9000. MSB3326: Det går inte att importera nyckelfilen File Name. Nyckelfilen kan vara skrivskyddad. Du åtgärdar detta genom att försöka importera certifikatet igen eller importera det manuellt till den aktuella användarens personliga certifikatarkiv.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions