English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4401. X har inte en giltig InputManager.
4402. Standardautentiseringsuppgifter stöds inte om anslutningsskyddet inte har angetts.
4403. Det går inte att skapa typparametern för det anpassade attributet med en typ som inte stöder egenskapen AssemblyQualifiedName. Den tillhandahållna typinstansen var av typen Typnamn.
4404. Det går inte att läsa tangenter om ett program saknar en konsol eller om konsolindata har dirigerats om från en fil. Försök använda Console.Read.
4405. Service Broker i databasen %1 har inaktiverats på grund av att det redan finns en aktiv Service Broker-instans med samma ID.
4406. Alla artiklarna i publikationen klarade dataverifiering (radantal och kontrollsumma).
4407. Det gick inte att skicka meddelandet %1 från serverinstansen %2 eftersom det inte finns tillräckligt med minne. Minska minnesåtgången eller installera mer minne.
4408. Ett undantag utlöstes i metoden som anropats av aktiviteten X. Y
4409. Fel i begäran
4410. DBCC-resultat för %1.
4411. Ogiltigt kolumnvärde från bcp-klient för colid %1.
4412. Statistisk analys - det finns inte tillräckligt många indataserier.
4413. Mängden StaticConnections i WebPartManager är skrivskyddad efter att anslutningarna har aktiverats.
4414. Det gick inte att hitta typen '%1' i sammansättningen '%2'.
4415. Replikering: nytt försök med agenten
4416. Tidszons-ID X hittades inte på den lokala datorn.
4417. Attributet X stöds inte av direktivet Y i en användarkontroll.
4418. Det angivna objektet finns inte i denna KeyedCollection.
4419. ExtendedProtectionPolicy angav PolicyEnforcement "Always" och en ChannelBinding hittades inte. Det förhindrar att ExtendedProtectionPolicy tillämpas. Ändra bindningen för att göra ChannelBinding tillgänglig, för StandardBindings använder du ett SecurityMode för TransportWithMessageCredential och en ClientCredential-typ typ av Windows. För CustomBindings använder du SspiNegotiationOverTransport eller KerberosOverTransport. Du kan även ange PolicyEnforcement "Never".
4420. Ett ogiltigt unicode-tecken efter IDN-standard angavs på värden.
4421. Det går inte att använda ett count-element för feeds utanför en feed.
4422. USER_ID kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i. Använd DATABASE_PRINCIPAL_ID i stället.
4423. Ogiltigt certifikatämne. Certifikatämnet måste innehålla mellan 1 och %1 tecken.
4424. Det går inte att skapa %1 på %2. Insert-, Update- och Delete-utlösare kan bara skapas på användartabeller och användarvyer.
4425. Heterogena utgivare måste skapas i en distributionsdatabas.
4426. Prioritetsnivån för tråden.
4427. Ogiltigt tecken i en Base-64-sträng.
4428. Tillståndsdata för användardefinierad kontroll i XML-format.
4429. Det gick inte att uppgradera konversationen med conversation_handle %1. Ta bort den här konversation med hjälp av END CONVERSATION ... WITH CLEANUP och försök sedan igen för att aktivera Service Broker. Använd ALTER DATABASE ... SET ERROR_BROKER om du vill ange fel för alla konversationer i den här databasen. använd ALTER DATABASE ... SET NEW_BROKER om du vill ta bort alla konversationer i den här databasen.
4430. DateTime som representeras av strängen stöds inte i kalendern X.
4431. Service Broker
4432. En ny RoutingConfiguration har tillämpats på routningstjänsten.
4433. Det gick inte att uppgradera inloggningen %1 eftersom namnet eller sid är en dubblett av en annan inloggnings- eller serverroll.
4434. ETW (Event Tracing for Windows) kunde inte skicka en händelse. Serverns minne tog slut. Samma sändningsfel kanske inte rapporteras i framtiden.
4435. AccessKey är för långt, får inte innehålla fler än ett tecken.
4436. En dubblett av AttributeUsageAttribute påträffades i attributtypen Typnamn.
4437. Rebar Band
4438. Den anropande tråden har inte åtkomst till detta objekt eftersom det tillhör en annan tråd.
4439. Högst en DbGroupAggregate kan anges i listan med mängder av en DbGroupByExpression.
4440. Ogiltigt format för eget attribut. Korrekt format: Attributnamn1=Värde1, Attributnamn2=Värde2.
4441. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: ingen rekursion
4442. Uppsättning med underaxlar.
4443. Det går inte att starta den primära händelsehanteraren för Service Broker. Det här felet är ett symptom på ett annat problem. Kontrollera om det finns fler meddelanden i felloggen i SQL Server och rätta till det underliggande problemet.
4444. Ogiltig dagsnamn i CultureAndRegionInfoBuilder.
4445. Startar när CPU-användningen har legat under %1 procent i %2 sekunder.
4446. .NET Framework-versionen X stöds inte.
4447. Den angivna kontrollen av typen Typnamn saknar ett ID.
4448. SNAPSHOT ISOLATION är alltid aktiverat i denna databas.
4449. Processens starttid: X
4450. Det angivna källobjektet måste vara ett användardefinierad mängdobjekt det publiceras som en artikel av typen aggregate schema only.
4451. Kan inte använda begränsningar för schema-guid OleDbSchemaGuid.
4452. Förfrågan om enhet %1 överskred tidsgränsen.
4453. Anropstråden innehåller inte låset.
4454. SQL Web Assistant: @HTMLheader måste vara mellan 1 och 6.
4455. Okänd Stroke i händelseargumentet Stroke.Invalidated.
4456. Utöka markering nedåt
4457. Det gick inte att hitta den angivna medlemskapsprovidern.
4458. Det gick inte att hitta egenskapens angivningsmetod.
4459. Det går inte att anropa en abstrakt basmedlem: Medlem
4460. SERVICE CONTRACT
4461. Försöket att infoga eller uppdatera misslyckades eftersom målvyn antingen anger WITH CHECK OPTION eller inkluderar en vy som anger WITH CHECK OPTION, och en eller flera rader som åtgärden resulterade i inte tillåts med CHECK OPTION-begränsningen.
4462. Användaren, gruppen eller rollen %1 finns redan i den aktuella databasen.
4463. Ta bort alla anpassade inställningar och privata webbdelar.
4464. Objektet kan inte omvandlas till den ursprungliga typ av ByRef VARIANT som den hämtades från.
4465. Referenserna måste vara till ett användarkonto som har behörighet att skapa eller ta bort en databas.
4466. Ett skadat meddelande har mottagits. Ett sekvensnummer är högre än vad som är tillåtet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
4467. En designtidsegenskap som används för kodgenerering med strikt typkontroll.
4468. Det finns ingen kanallyssnare som lyssnar på adressen X. Säkerställ att ServiceHost har öppnats innan klientkanalen öppnas.
4469. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara 0 eller 1.
4470. Utlöses när användaren klickar på knappen Avbryt.
4471. Det gick inte att släppa artikeln/artiklarna från publikationen %1.
4472. Det gick inte att hitta ett objekt-ID för replikeringssystemtabellen %1.
4473. Ogiltigt antal koordinater för det polygonformade mappningsområdet. Varje x,y-par måste ange koordinaterna för ett hörn i polygonen.
4474. Den teckenkodning som ska användas när strängar läses och skrivs.
4475. Health Monitor för fulltextkatalogen har rapporterat ett fel för fulltextkatalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4). Orsakskod: %5. Fel: %6. All pågående ifyllning kommer att startas om från föregående kontrollpunkt. Se felsökningen i SQL Server Books Online om det här meddelandet förekommer ofta. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
4476. Guiden måste veta vilken sammansättning som ska anges som betrodd så att säkerhetsprincipen kan anpassas.
4477. Inga mottagare har angetts för X-instansen Y. Om du vill stänga av denna provider tar du bort providern ur providermängden.
4478. Det går inte att ange 'definition' när Activate har anropats, eftersom ImportDefinition.IsRecomposable har värdet False.
4479. Matrisen anger en ogiltig längd.
4480. %1 %2 misslyckades eftersom ett eller flera objekt har åtkomst till denna kolumn.
4481. MaximumKilobytes måste vara mellan 64 kB och 4 GB, i steg om 64k.
4482. Det är ett fel om det finns en formatmallsmodul i formatmallen som anger input-type-annotations="strip" och en annan formatmallsmodul som anger input-type-annotations="preserve".
4483. Hämtar eller anger ett värde som indikerar om kontrollen behåller sitt visningstillstånd.
4484. Denna åtgärd stöds endast i Windows 2000 SP3 eller senare.
4485. Förklaringens positionsrektangel.
4486. Det gjordes ett försök att beräkna adressen för ett värdetypfält i ett fjärrobjekt. Detta orsakades troligen av ett försök att direkt hämta eller ange värdet för ett fält inom denna inbäddade värdetyp. Undvik att göra det och tillhandahåll och använd i stället åtkomstmetoder för varje fält i objektet som fjärranslutning ska ske till.
4487. Endast ägaren till ett jobb eller medlemmar i rollen sysadmin kan ändra eller ta bort jobbschemat.
4488. Attributet %1 måste anges för elementet %2 till parametern %3 på grund av dess typ %4.
4489. BoundField X innehåller en kontroll som inte är en TextBox-kontroll. Åsidosätt OnDataBindField för att ärva från BoundField och lägg till kontroller.
4490. En mottagarprovider av typen Typnamn har felaktigt betecknats som formatter.
4491. Eftersom publikationen tillåter omvandlingsbara prenumerationer med hjälp av DTS behövs automatiskt genererade lagrade procedurer och kommandon med parametrar. Det ställs in med hjälp av standardvärdet för @status.
4492. Varje GROUP BY-uttryck måste innehålla minst en kolumn som inte är en yttre referens.
4493. Accessorn stöder inte läsning.
4494. Heartbeat-signaler har upptäckts för alla replikeringsagenter som körs.
4495. Stycket måste kunna göra radbyte med formatet för total passning.
4496. Svarets återvalidering krävs alltid, men varken Last-Modified- eller ETag-huvud är angivet i svaret.
4497. Infogningen avbröts av providern vid indikering.
4498. Det gick inte att hitta en egenskap med namnet X i den typ som anges av egenskapen DataObjectTypeName i ObjectDataSource Y.
4499. Anger att etiketter är aktiverade.
4500. datatypen 8000-byte Unicode (variabel längd)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions