English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5201. Startar körning av en BookmarkWorkItem för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
5202. På den här sidan beskrivs tjänståtgärderna vid slutpunkten.
5203. Det finns inte stöd för Xml-datatypmetoder i beräknade kolumndefinitioner. Skapa en skalär användardefinierad funktion för att testa metodstarten. Felet inträffade i kolumn %1, tabell %2, i %3-programsatsen.
5204. Namnet på den primära filgruppen kan inte ändras.
5205. En eventuellt oändlig omkompilering identifierades för SQLHANDLE %1, PlanHandle %2, startoffset %3, slutoffset %4. Den senaste anledningen till omkompilering var %5.
5206. Partnern för databasen %1 har inte definierats eller skiljer sig från den som försöker att upprätta databasspegling.
5207. Funktioner i providermanifestet som har attributet NiladicFunction='true' kan inte ha parameterdeklarationer.
5208. Endast medlemmar i rollen sysadmin kan ställa in parametern %1.
5209. Stänger zonen
5210. Cirkel/ringdiagram - om attributet CollectedThreshold anges i procent måste värdet vara mellan 0 och 100.
5211. Massinläsning av data förväntades men skickades inte. Satsen avslutas.
5212. Det går inte att uppdatera de logiska tabellerna INSERTED och DELETED.
5213. Det går inte att skapa sammanslagna eller sammanlänkade index för tillfälliga objekt. Objektet %1 är tillfälligt.
5214. Angivet jobb-id representerar inte ett %1-agentjobb för någon utgivarinitierad prenumeration i denna databas.
5215. Tabellradens tabellavsnitt.
5216. Objektdiagram får inte vara null.
5217. Providernamnet X är inte giltigt.
5218. Ogiltigt Offset-värde X, för parameter. Värdet måste vara större än eller lika med 0.
5219. OperationDescription med Name=X i kontraktet Kontraktnamn har härletts från WorkflowService. IsOneWay=Y.
5220. Det går inte att hämta gränssnittsmappningar för generiska gränssnitt för matriser.
5221. Antalet %1 för objektet %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) är felaktigt. Kör DBCC UPDATEUSAGE.
5222. De SessionStateStoreData som returnerades av ISessionStateStore har ett null-värde för Items.
5223. Det format som tillämpas på sidhuvudet i det här fältet.
5224. Den distribuerade transaktionen har slutförts. Inkludera denna session i en ny transaktion eller i NULL-transaktionen.
5225. Filnamnet RenameTo får inte vara null eller tomt.
5226. MODIFY FILE misslyckades. Storleken är större än MAXSIZE.
5227. X ändrades vid Y.
5228. %1 kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i. Använd %2 i stället.
5229. Det går inte att byta namn på databasen %1.
5230. Startade väntanden per sekund
5231. DiscoveryClientBindingElement finns i BindingElementCollection av bindningen. Kontrollera att bindningen i DynamicEndpoint inte innehåller DiscoveryClientBindingElement.
5232. Det går inte att använda sidindelning på serversidan när MaxProtocolVersion för datatjänsten har angetts till DataServiceProtocolVersion.V1.
5233. Körningen av en fulltextfråga misslyckades. "%1"
5234. Artikelparametern @schema_option får inte vara NULL.
5235. Profile-egenskapen Egenskapsnamn tillåter att anonyma användare lagrar data. Detta kräver att funktionen AnonymousIdentification är aktiverad.
5236. Ingen fjärrtjänstinformation hittades för det här objektet.
5237. Metoden RangeFromChild stöds inte i den här implementeringen.
5238. Databasens kompatibilitetsnivå vid omedelbar uppdatering av prenumeranter får inte var lägre än 70.
5239. SqlDataSourceMode för egenskapen DataSourceMode för datakällan X är ogiltig.
5240. Den angivna typen kan inte anta värdet null.
5241. AuthenticationType och ServicePrincipalName kan inte anges som null för serverns Negotiation-modul för SSPI.
5242. Egenskapen DaylightTransitionStart får inte vara lika med egenskapen DaylightTransitionEnd.
5243. Protokolltransporten %1 kunde inte lyssna efter anslutningar på grund av följande fel: '%2'.
5244. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom metoden "%1" som krävs i typen "%2" inte hittades med samma signatur i den uppdaterade sammansättningen.
5245. Ett undantag som inte hanteras har inträffat.
5246. Det gick inte att registrera konfliktlösaren för artiklar: '%1'.
5247. Det går inte att %1 utlösare %2 för %3 %4 eftersom en INSTEAD OF %5-utlösare redan finns.
5248. Varning! Det gick inte att släppa fulltextkatalogen vid %1.
5249. MSB3696: Ett av följande X-objekt krävs av Y, men inget hade inkluderats.
5250. Det går inte att rensa värdet för ett objekt i en samling.
5251. Programmets konfigurationsinställningar: X
5252. Den typ av knapp som finns i kolumnen.
5253. Datatypen för %1 i %2-programsatsen måste vara %3. Datatypen %4 är inte tillåten.
5254. Intervalltypen stöds inte: Typnamn
5255. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 tillhandahöll inkonsekventa metadata för en kolumn. Namnet ändrades vid körning.
5256. Serverhuvudobjektet äger %1 och går inte att släppa.
5257. Det gjordes ett försök att flytta positionen till före strömmens början.
5258. Confirm-aktiviteten X kan endast användas om en CompensableActivity i arbetsflödet redan har körts.
5259. Inloggningen misslyckades. Det maximala antalet licenser för arbetsstationer för SQL Server-åtkomst har redan uppnåtts.%1
5260. LinkedList-noden tillhör inte aktuell LinkedList.
5261. %1Slutkoden %2:%3 matchar inte startkoden %4 från rad %5
5262. Bildformatet är okänt.
5263. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, kolon i namn
5264. Attributet X i elementet för filen Web.config används bara när du riktar dig till version 4 och senare av .NET Framework (till exempel X="4.0">). Om du kompilerar den här webbtillämpningen för en tidigare version av .NET Framework än version 4 tar du bort attributet X från elementet i filen Web.config.
5265. Ogiltig ObjRef angavs för X.
5266. Värden för minimum och maximum måste anges.
5267. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom primärnyckeln i bastabellen %2 inte ingår i den resulterande unionen.
5268. Parametern för blockstorlek måste innehålla ett värde som är upphöjt till 2.
5269. Publikationer som är inställda för uppdateringsbara prenumerationer kan inte stödja heterogena prenumerationer. Släpp publikationen och återskapa den utan att aktivera uppdateringsbara prenumerationer.
5270. Nyradstecken (CR) måste följas av radmatning (LF).
5271. Fel vid läsning av WebPartTransformerAttribute: Attribut
5272. Parameterantalet matchar inte.
5273. Prefixet '%1' som används i satsen WITH XMLNAMESPACES innehåller en ogiltig XML-identifierare. '%2'(0x%3) är det första felaktiga tecknet.
5274. Statistik har skapats för de %1 angivna kolumnerna i ovanstående tabeller.
5275. Det går inte att skriva över filen %1. Den används av databasen %2.
5276. Mängden har markerats som slutförd med avseende på tillagda poster.
5277. Storlek på ControlState
5278. Det gjordes ett försök att skapa ett välkänt objekt av typen Typnamn. Välkända objekt måste vara härledda från MarshalByRefObject-klassen.
5279. SQL Web Assistant: @dayflags måste anges för det angivna @whentype-alternativet.
5280. Det gick inte att släppa lösenordet eftersom en annan databas kan använda det.
5281. Det gick inte att hitta målinstansen av Service Broker i den lokala SQL Server-instansen.
5282. Aktivera en fjärrkonfiguration
5283. &Hantera providrar...
5284. Publikationer i teckenläge har inte stöd för partitionerade tabeller.
5285. Det går inte att frigöra bindningen från %1. Använd ALTER TABLE DROP CONSTRAINT.
5286. En FaultWorkItem har schemalagts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Undantaget spreds från aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
5287. Element- eller attributnamnet är för långt: '%1'.
5288. Ogiltigt strängformat. Rektangelns X, Y, bredd och höjd måste anges. Till exempel: 0,0,100,100.
5289. Det gick inte att hitta filen
5290. Det går inte att hitta ett matchande citattecken för tecknet X.
5291. Tabellen %1 som du försöker använda för att infoga, uppdatera eller ta bort data är markerad som en skrivskyddad tabell. Sammanslagningsprocessen är den enda process som kan utföra dessa åtgärder.
5292. Datavärdet bröt mot kolumnens schema.
5293. Tillståndsinformationen är ogiltig för sidan och kan vara skadad.
5294. Försökte skriva text efter skrivning av attributtypen=Typnamn. Text kan endast skrivas efter attributtyperna 'number', 'boolean' och 'string'.
5295. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av en nyckelkollision. Instansnyckeln med värdet Y kunde inte associeras till instansen X eftersom den redan är associerad till en annan instans, Z.
5296. Vyn %1 är inte schemabunden.
5297. MSDTC-transaktionshanteraren är inte tillgänglig.
5298. Information: Stoppgränsen för MS Sök har nåtts. Fulltextfrågan kan ha returnerat färre rader än vad den borde ha gjort.
5299. De angivna matriserna måste ha samma antal dimensioner.
5300. Ett säkerhetsundantag som inte hanteras har inträffat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions