English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17001. Tjänsten MSSQLServerADHelper är upptagen. Försök igen senare.
17002. Transformatortypen Typnamn är inte tillåten på den här sidan.
17003. Objektet har markerats 'Read Only'.
17004. Den mappade mängden används och kan inte nås vid detta tillfälle.
17005. Sparar begärandehuvuden, Vary: X.
17006. Maori (Nya Zeeland)
17007. Det går inte att konvertera ett eller flera tecken från XML till målsorteringen
17008. Den beständiga providern kunde inte återta låset inom den angivna tidsgränsen. Detta kan tyda på en deadlock i programmet i mönstret av kommandon som körs samtidigt på olika InstanceHandles som ägs av samma InstanceOwner. Detta kan undvikas genom att flera InstanceOwners används, eller genom att säkerställa att InstancePersistenceCommand.AutomaticallyAcquiringLock returnerar värdet False för kommandon som inte hämtar ett lås för instansen.
17009. Servern innehåller skrivskyddade filer som måste göras skrivbara innan servern kan sorteras.
17010. X är inte ett giltigt InputScopeName.
17011. Serverinstansen %1 påträffade ett fel då den var partner för databasen %2. Databasspegling avbryts. Felet i partnern var %3, status %4, allvarlighetsgrad %5.
17012. Det går inte att ange en partitionerad tabell utan partitionsnummer i en ALTER TABLE SWITCH-sats. Tabellen %1 är partitionerad.
17013. Ellipsens anteckningklass.
17014. Ett nytt språk har infogats.
17015. Läsning från komprimerad dataström stöds inte.
17016. Det går inte att komprimera filen %1 i databasen %2 till %3 sidor, eftersom den bara innehåller %4 sidor.
17017. MarshalingBehavior får endast användas på klientslutpunkter.
17018. Två Receive-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika Action.
17019. Det uppstod ett fel när parameteregenskaper angavs med OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
17020. Det går inte att definiera användardefinierade datatyper med hjälp av sp_addtype för datatyperna varchar(max), nvarchar(max) eller varbinary(max). Använd CREATE TYPE.
17021. Fel i binarychecksum. Det finns inga jämförbara kolumner i binarychecksum-indata.
17022. Det gick inte att prenumerera eftersom icke-SQL Server-prenumeranten %1 inte stöder programsatser med parametrar.
17023. Http-versionen stöds inte
17024. X är inte en GenericTypeDefinition. MakeGenericType kan endast anropas i typer för vilka Type.IsGenericTypeDefinition är true.
17025. datatypen 4-byte integer, null-värden tillåtna
17026. Initiering.
17027. Ogiltig typdefinition för typen %1. Ingen typ får ha mer än ett attribut för någon typ som har härletts från ID.
17028. %1Ogiltig enhetsreferens
17029. Det gick inte att hitta någon IP-adress som den här SQL Server-instansen är beroende av. Kontrollera att klustertjänsten körs, att beroenderelationen mellan SQL Server och nätverksnamnsresurserna är korrekt samt att IP-adresserna som den här SQL Server-instansen är beroende av är tillgängliga. Felkod: %1.
17030. Anger om paketerade bilder eller de som anges i TreeView-kontrollens egenskaper ska användas.
17031. %1XQuery-syntaxen %2 stöds inte.
17032. Den angivna omvandlingen är inte giltig.
17033. Det går inte att infoga värdet NULL i kolumnen %1, tabellen %2; kolumnen medger inte null-värden. %3 misslyckas.
17034. [Internt]
17035. Det får bara finnas en förekomst av tecknet - i en versionssträng.
17036. Egenskapen X kan endast anges under eller före händelsen Y.
17037. Det finns färre kolumner i INSERT-programsatsen än värden i VALUES-satsen. Antalet värden i VALUES-satsen måste matcha antalet kolumner i INSERT-programsatsen.
17038. Det gick inte att skapa ögonblicksbilden av databasen inför en onlinekontroll. Orsaken anges i ett tidigare felmeddelande eller så kan en av de underliggande volymerna inte hantera enstaka filer eller alternativa strömmar. Försöker få exklusiv åtkomst för att göra kontroller offline.
17039. EnvelopeNone (X)
17040. Ange en giltig e-postadress.
17041. DateTime-mönstret X förekommer mer än en gång.
17042. Det går inte att läsa kategorin X.
17043. Parametervärdet X saknas.
17044. Det går inte att ta bort det angivna objektet eftersom det inte gick att hitta i den angivna mängden.
17045. Du ändrar den automatiska placeringen för diagramområden. Om du ändrar den automatiska placeringen för ett enstaka diagramområde kan det leda till att områdena överlappar varandra.
17046. Det gick inte att hitta undersystemet Sync med aktivitets-id:t %1.
17047. DataSet kan inte instansiera en abstrakt ComplexType för noden X.
17048. Spårningsdata X har extraherats i aktiviteten Y.
17049. Schemaändringar och bulkinfogningar
17050. (standardmål)
17051. Signaturen beräknas med hjälp av den nyckelbaserade hash-algoritmen X.
17052. XMLTEXT-kolumnen '%1' måste vara av typen strängdata eller XML.
17053. Det går inte att initiera en partiell återställningssekvens med hjälp av det här kommandot. Initiera en partiell återställningssekvens med hjälp av WITH PARTIAL-satsen i RESTORE-programsatsen och ange en säkerhetskopieuppsättning som innehåller en fullständig kopia av åtminstone den primära datafilen. Använd inte WITH PARTIAL-satsen i RESTORE-programsatsen för något annat ändamål.
17054. Det finns ingen beskrivning.
17055. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Datanoden utanför raden på sidan %6, fack %7, text-ID %8 pekas på av sidan %9, fack %10 och av sidan %11, fack %12.
17056. Det serialiserade Count-värdet skiljer sig från antalet objekt.
17057. Providern för Active Directory-medlemskap har inte konfigurerats till att stöda sökmetoder.
17058. Den primära nyckeln för källtabellen %1 innehåller tidstämpelkolumnen %2. Det går inte att skapa artikeln för den angivna publikationen eftersom uppdatering av prenumeranter tillåts.
17059. Det gick inte att hitta kolumn-id för angiven kolumn. Schemareplikeringen misslyckades.
17060. Du måste ha behörighet för CREATE DATABASE för att ansluta en prenumerationsdatabas.
17061. Kan inte ange för den här noden.
17062. Riktningen för ett RuntimeDelegateArgument måste matcha riktningen för det DelegateArgument som det är bundet till.
17063. Det går inte att skicka en innehållstext med den här verbtypen.
17064. Filen %1 finns i en återställningssökväg som inte är konsekvent med programmet för säkerhetskopian. RESTORE kan inte fortsätta.
17065. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom det innehåller endast schemalagda artiklar.
17066. Om Fill ska returnera providerspecifika värden eller gemensamma CLSCompliant-värden.
17067. Det text som verifieraren ska visa om verifieringen av en kontroll misslyckas.
17068. Typen Typnamn i sammansättningen Sammansättningsnamn har inte deklarerats som serialiserbart.
17069. Ad hoc-uppdatering av systemkataloger stöds inte.
17070. Index kan ha skadats. Kör DBCC CHECKDB.
17071. I/O-åtgärden avbröts eftersom en tråd avslutades eller på grund av att ett program begärde det.
17072. Det gick inte att öppna den nya databasen %1. CREATE DATABASE avbröts.
17073. Loggfilnamnet kan inte genereras från en raw-enhet. Loggfilens namn och sökväg måste anges.
17074. Uppräknaren går inte att klona.
17075. Elementet X måste antingen innehålla ett select-attribut eller innehåll som inte är tomt.
17076. WriteXml returnerade null.
17077. Punktens X-koordinat.
17078. Inledande kontroller i systemtabell: Objekt-ID %1. Sidan %2 har en oväntad sidtyp %3. Kontrollen av programsatsen avbröts på grund av ett irreparabelt fel.
17079. Prefixet '%1' som används i WITH XMLNAMESPACES är reserverat och kan inte användas som ett användardefinierat prefix.
17080. Den mall som används för stegnavigeringslayouten.
17081. Exportfilen som angetts finns redan.
17082. Det gick inte att släppa kolumnen %1 från tabellen %2.
17083. EDM-funktionen Function Name stöds inte i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2008.
17084. BitmapEffect och Effect kan inte kombineras i en Visual.
17085. Anslutningen har inaktiverats.
17086. Providern anger att användaren inte hade behörighet att utföra åtgärden.
17087. Identitetskolumnen %1 innehåller ogiltig SEED.
17088. Renko-diagramtyp - det går inte att kombinera den här diagramtypen med andra diagram.
17089. Högerklicka på Access-databasfilen (standardnamnet är ASPNetDB.mdb) och klicka på Egenskaper på snabbmenyn.
17090. [x-y]-intervall i omvänd ordning.
17091. De angivna automatiska identitetsstödsparametrarna är i konflikt med inställningarna i en annan artikel.
17092. Det gick inte att hämta användarnamnet från säkerhetskontexten. Fel: '%1'. Tillstånd: %2.
17093. X kompileras.
17094. Cirkel/ringdiagram - det går inte att hämta referens till diagramobjektet.
17095. Ett valfritt DataField som kan användas i en databindningskontext för att ange vilket fält som ska användas för DynamicHyperLink-texten.
17096. Det går inte att tillämpa $inlinecount på resurssegmentet $count
17097. Processen har inte behörighet att lyssna på IP-slutpunkt X. Se till att du inte försöker använda den här slutpunkten flera gånger i ditt program, att det inte finns några andra program som lyssnar på denna slutpunkt och att ditt program körs med tillräckliga behörigheter att använda den angivna slutpunkten.
17098. Typen måste vara en pekare.
17099. Det finns två eller flera scheman med namnet %1. Ange %2 i stället för %3 när du vill ge schemat en unik identitet.
17100. Det går inte att ändra eller släppa kolumnen %1 eftersom den är aktiverad för fulltextsökning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions