English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7201. OPENXML påträffade en okänd metaegenskap '%1'.
7202. En egenskap med namnet X finns redan i DynamicActivity.Properties-uppsättningen.
7203. Det gick inte att hitta dll-filen Shared Memory som används för att ansluta till SQL Server 2000
7204. Parameternamnet %1 finns redan för den angivna profilen.
7205. Det gick inte att hitta Mapping-noden som skulle bäddas in som en resurs för indatafilen File Name.
7206. Säkerhetsinställningarna för den här tjänsten kräver Windows-autentisering, men det har inte aktiverats för det IIS-program som är värd för tjänsten.
7207. Databasen %1 är inte en giltig lokal databas.
7208. Dubbla parameterattribut med samma parameteruppsättning för parametern X.
7209. MSB4208: Endast en processintern tilldelning kan anges för projekt med registrerade värdobjekt.
7210. Den mall som används för kontrollen om datakällan inte returnerar några objekt.
7211. Det går bara att lägga till den beräknade kolumnen %1 i publikationen när de beroende kolumnerna har lagts till.
7212. %1 procent har bearbetats.
7213. Det gick inte att hitta prestandaräknaren med det angivna kategorinamnet X, räknarnamn Y.
7214. XName X höjs upp flera gånger i kampanjen Y. Dubbla XNames är inte tillåtna inom samma kampanj.
7215. Om sidindelningsfunktionen ska aktiveras i DetailsView-vyn.
7216. Klass för &rollprovider:
7217. Det går inte att bestämma den aktuella storleken för det här arkivet.
7218. %1-behörighet nekas för objekt '%2', databas '%3'.
7219. Tidsgränsen för skrivning i millisekunder.
7220. Ett undantag uppstod under åtgärden, vilket gör resultatet ogiltigt. Mer information finns i InnerException-objektet.
7221. Värdet för AbortInstanceOnTransactionFailure-egenskapen för en kapslad TransactionScope-aktivitet måste vara samma som för överordnat objekt.
7222. Strängen är för lång eller har ett ogiltigt innehåll.
7223. %1: Det gick inte att hämta ett IPersistStream-gränssnitt för XML-texten.
7224. Agentprofil som används för att hoppa över datakonsekvensfel. Den kan endast användas av SQL Server-prenumeranter.
7225. Argumentet tookLock måste anges till false innan den här metoden anropas.
7226. Inga begränsningar förväntas för DbInfoLiterals OleDbSchemaGuid.
7227. %1 misslyckades på grund av att följande SET-alternativ har felaktiga inställningar: '%2'. Kontrollera att SET-alternativen är korrekta för användning med indexerade vyer och/eller index på beräknade kolumner och/eller frågemeddelanden och/eller XML-datatypsmetoder.
7228. Den här medlemmen stöds inte på .NET Framework Client Profile.
7229. Det går inte att ange egenskaperna SelectedIndex eller SelectedValue för en BulletedList.
7230. Den text som visas i valideringssammanfattningen om användarnamnet är tomt.
7231. Anpassa säkerhetsnivån för varje zon
7232. Ett ogiltigt uttryck angavs i FOR UPDATE-satsen.
7233. Följande sträng är inte definierad som ett språkalias i syslanguages: %1.
7234. Transporten kunde inte hitta ett nätverkskort som är lämpligt för multicast-adressen X.
7235. Uppdateringen uppfyllde inte schemakraven.
7236. en vy
7237. Det går inte att utöka den interna matrisen utöver Int32.MaxValue-element.
7238. Typ av förklaringskolumn för objekt som genererats automatiskt för serien.
7239. Publikationen %1 tillåter inte prenumerationskopia eller också har inte prenumerationen synkroniserats.
7240. Spårkolumnens ID är inte giltigt.
7241. Medlemskapsprovidern stöder inte återhämtning eller återställning av lösenord.
7242. Det inträffade eller spreds ett undantag i aktiviteten X med ID:t Y när den avbröts.
7243. Profil för server-till-server med hög volym
7244. Det går inte att hämta egenskapen Egenskapsnamn eftersom lokaliseringen misslyckades. Typen Typnamn är inte offentlig eller också innehåller den inte någon public static string-egenskap med namnet X.
7245. Flagga för automatisk passning av förklaringstext.
7246. Körningen av .NET Framework avbröts på grund av stackspill. %1
7247. Det finns inte tillräckligt med utrymme i filgruppen för att kunna slutföra åtgärden emptyfile.
7248. Databasen som du försöker certifiera kan inte användas samtidigt.
7249. Viewport2DVisual3D stöder endast ett interaktivt material.
7250. Det gick inte att hitta det dynamiska ögonblicksbildsjobbet med @dynamic_snapshot_jobid eller @dynamic_snapshot_jobname.
7251. URL till den bild som visas för knappen Avbryt.
7252. ORDER BY-satsen är ogiltig i vyer, inlinefunktioner, härledda tabeller och underordnade frågor, om inte TOP eller FOR XML också är angett.
7253. Det går inte att härleda X-meddelandetexten.
7254. Det går inte att tilldela egenskapen Y värdet från egenskapen X. Vid projektion av resultat i en entitetstyp måste egenskapsnamnen för källtypen och måltypen stämma överens för egenskaperna i projektionen.
7255. Den bildtipsruta som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
7256. Volymindikatorer
7257. Den angivna parametern är inte av en typ som stöds för serialisering och/eller deserialisering.
7258. Skriv ett filnamn (.WebPart) eller klicka på Bläddra för att leta rätt på en webbdel.
7259. Den här metoden stöds inte av det aktuella objektet.
7260. Det gick inte att hämta replikeringsinformation för tabellen %1. Kontrollera att tabellen har en primärnyckel och kör loggläsaragenten igen.
7261. Det objekt som skickats till X är inte en giltig typ.
7262. Det format som ska användas för navigeringsnoder.
7263. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när användarens lokala programdatasökväg hämtades. Se till att användaren har en lokal användarprofil på datorn. Anslutningen stängs.%1
7264. Det går inte att ändra egenskapen %1 förrän sp_articleview anropas.
7265. Det gick inte att hämta dialogslutpunkten för dialogen %1. Leveransen misslyckades för meddelandet %2 på grund av följande fel i Service Broker: %3.
7266. Importkonstruktorn för typen Typnamn använder ImportManyAttribute för parametern X med en typ som inte går att tilldela. För konstruktorparametrar stöder ImportManyAttribute bara import till typerna T[] eller IEnumerable.
7267. Tabellfel: Sidan %1. Test (%2) misslyckades. Fack %3, offset 0x%4 är ogiltigt.
7268. En härledd typ Typnamn är ansvarig för parsning av denna Uri-instans. Basimplementationen får inte användas.
7269. Ange antingen ett datum (då objektet skapades eller senast ändrades) och en datajämförelse eller inga datumparametrar alls.
7270. Zonen måste ha registrerats med WebPartManager.
7271. Typen Typnamn är inte en ExpressionBuilder.
7272. Den begärda åtgärden är ogiltig i ReflectionOnly-kontexten.
7273. Ett oåterkalleligt I/O-fel inträffade i filen %1: %2.
7274. Det gick inte att upprätta en MARS-session när förfrågan förbereddes för att skickas till servern.
7275. Starta CreateServiceHost
7276. Det går inte att släppa grupperat index från vyn %1 eftersom vyn används för replikering.
7277. En aggregering får inte visas i WHERE-satsen såvida den inte ingår i en underordnad fråga i en HAVING-sats eller en select-lista, och den kolumn som aggregeras är en yttre referens.
7278. Det gick inte att skapa en DataTableReader. Argumenten innehåller null-värden.
7279. Anger om datavyn bläddras automatiskt när det behövs.
7280. Nekar åtkomst till alla resurser, inklusive körningsbehörighet
7281. Den TDS-version (0x%1) som klientbiblioteket använder för att öppna anslutningen är okänd eller stöds inte. Anslutningen har stängts. %2
7282. innehåller en eller flera artiklar som använder automatisk hantering av identitetsintervall
7283. Tvetydig omdirigering
7284. Index-ID %1, partitions-ID %2, allokeringsenhets-ID %3 (typ %4). %5 sidor används i %6 dedicerade allokeringsutrymmen.
7285. Ett oväntat fel inträffade vid kontroll av sektorstorleken för filen %1. Flytta filen till en lokal NTFS-volym där du kan hämta sektorstorleken. Mer information finns i felloggen för SQL Server.
7286. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3 eftersom det inte gick att hitta tabellnamnet.
7287. Mitten, höger
7288. Elementrepresentation förväntas vid X, Y
7289. Det gick inte att hitta någon post för tabell eller index med objekt-ID %1 (partitions-ID %2) i databasen %3. Det här felet kan inträffa om en lagrad procedur refererar en tabell som släppts eller om metadata är felaktiga. Släpp och skapa om den lagrade proceduren eller kör DBCC CHECKDB.
7290. Det gick inte att initiera datakällobjektet för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
7291. Detta meddelande innehåller händelserna X till Y av sammanlagt Z händelser som är schemalagda för aviseringen. Det finns A händelser kvar i bufferten vid denna aviserings början.
7292. Justeringstyp för diagramområden.
7293. Den angivna konstantens typ stöds inte.
7294. Personifieringsalternativet har valts men ingen identitet har angetts. Du måste ange identitet och lösenord för personifieringsalternativet. Personifieringsändringarna tillämpas inte.
7295. En eller flera användare använder databasen. Den begärda åtgärden kan inte slutföras.
7296. Giltig baserat på statuskod: X.
7297. CacheMetadata-metoden som kräver en ActivityMetadata-parameter får inte anropas för en CodeActivity eller AsyncCodeActivity. Korrekt CacheMetadata för dessa klasser kräver en CodeActivityMetadata-parameter.
7298. säkerhetsbeskrivning
7299. Användaren har inte behörighet för att %1 konversationen %2 i tillståndet %3. Bara medlemmar av den fasta serverrollen sysadmin och den fasta databasrollen db_owner har denna behörighet.
7300. Ett konfigurationsfel har inträffat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions