English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11601. Diagramtypen Typnamn har inte stöd för en sekundär Y-axel.
11602. Det gick inte att läsa in sammansättningen. Egenskapen Egenskapsnamn måste vara en giltig sammansättning.
11603. Publikationsegenskapen %1 kan inte ändras om det finns aktiva prenumerationer på publikationen.
11604. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom objektet @module_or_batch har krypterats. Överväg att ändra frågan genom att använda en annan metod, till exempel index och statistik.
11605. Formatet för knappen Avbryt.
11606. Det går inte att använda kolumnen %1 i %2 %3 i ett index eller i statistik eller som en partitionsnyckel eftersom den är beroende av ett icke-schemabundet objekt.
11607. Det gick inte att hitta mediafilen.
11608. Kontroll av replikeringsagenter
11609. Skapa en ny behörighetsgrupp för principnivån X
11610. Det går inte att skicka ett statiskt skrivskyddat fält som ref eller out (förutom i en statisk konstruktor)
11611. Det går inte att tilldela typen Typnamn exporten X.
11612. Text som ska visas om användarnamnet redan används när användaren skulle skapas.
11613. TimeSpan accepterar inte icke-numeriska flyttalsvärden.
11614. Det gick inte att anropa %1 i kommandot eftersom ett samtidigt kommando har anropat.
11615. Denna BackgroundWorker anger att avbrott inte stöds. Ändra WorkerSupportsCancellation för att ange att den kan avbrytas.
11616. WorkflowInstance X har avbrutits. När WorkflowInstance har avbrutits kan den inte längre användas.
11617. Uppräkningsvärdet måste vara något av följande: X.
11618. En anteckning med namnet X finns redan i uppsättningen.
11619. RelatedEnd kan inte returneras av denna RelationshipManager. En relaterad RelatedEnd kan bara returneras av en RelationshipManager för objekt som antingen spåras av ObjectStateManager eller som implementerar IEntityWithRelationships.
11620. Kan inte anropa BitmapEffect.GetOutput direkt med ContextInputSource. Ange en giltig BitmapSource.
11621. Amhariska (Etiopien)
11622. Den lagrade proceduren %1 kan bara köras på ad hoc-nivå.
11623. Pågående väntanden
11624. Strukturen för arbetsflödesdefinitionen är ogiltig. Använd ActivityValidationServices för att visa alla överträdelser.
11625. Ett försök att skicka ett meddelande till X avbröts efter Y. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
11626. Konverteringen till datatypen %1 misslyckades för textsökningsnyckeln.
11627. Samlingsgränssnittstypen Typnamn används som en get-only-egenskap och saknar Add-metod. Lägg eventuellt till en setter i egenskapen eller använd ett samlingsdatakontrakt utan Add-metod - exempelvis IList eller ICollection.
11628. Det gick inte att hitta senaste aktiva LSN från en genomföringspost.
11629. En XY-egenskapen för en Z returnerade ett aktuellt värde för UnsetValue.Instance som inte är giltigt.
11630. Egenskapen har inte angivits.
11631. Definierar egna skalstreck och/eller rutnätslinjer som ska ritas mitt i etiketten.
11632. I/O-tilldelning har aktiverats: processormask 0x%1. Disk-I/O körs på processorer enligt konfigurationsalternativet affinity I/O mask/affinity64 mask. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
11633. Förskjutningen och kapaciteten var större än storleken på vyn.
11634. Åtgärden är inte giltig för registreringens aktuella tillstånd.
11635. Säkerhetsnivån för databasspeglingen måste vara FULL för att växling vid fel (failover) ska kunna utföras manuellt för databasen %1. Ange säkerhetsnivån till FULL och försök igen.
11636. Binärserialiseraren stöder inte objekt av typen Typnamn
11637. Microsoft SQL Server Averaging Conflict Resolver
11638. Detta uppvakningstillstånd är inte giltigt: sov %1; vaknade %2.
11639. MSBUILD: fel MSB1028: Loggaren misslyckades oväntat.
11640. Index och längd måste referera till en plats inom strängen.
11641. Ett objekt Objektnamn har publicerat en tjänst av typen Typnamn men den returnerade instansen var null.
11642. Det går inte att ange en loggfil i en CREATE DATABASE-programsats utan att samtidigt ange minst en icke-loggfil.
11643. Funktionsanropssyntaxen ”::” kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Ersätt den med ”sys.”.
11644. Den angivna anpassningsprovidern X har inte registrerats.
11645. Varning! Typen %1 begränsas av aspekten %2, vilket kan medföra nedsatt kommunikation för instanser av den här typen.
11646. Formeldataobjekt - indataserien finns inte: X
11647. Argumentet är inte en giltig hexadecimal sträng. Det gick inte att initiera metadata från det feltoleranta indexet. Indexet är antagligen skadat.
11648. Alternativet Korssammankedjning av databas kan inte ställas in till angivet värde i den angivna databasen.
11649. Egenskapen Egenskapsnamn för entiteten X är ingen entitet.
11650. För att kunna kryptera den privata nyckeln till %1 måste ett krypteringslösenord anges.
11651. Det gick inte att skicka till en mottagare.
11652. Det gick inte att avpublicera tabellen %1 med fjärranrop.
11653. Datakällan för GridView ID X har inga egenskaper eller attribut som kan användas för att generera kolumner. Kontrollera att datakällan inte är tom.
11654. Fullständigt betrodda sammansättningar:
11655. Typen Typnamn implementerar inte gränssnittet IRegisteredObject.
11656. Tidsgränsen överskreds i väntan på att ett program skulle köras. Kommandot som kördes var X.
11657. Användaren X finns redan i rollen Y.
11658. Typen måste vara [indexed view ]logbased[ (manualview|manualfilter|manualboth)], [serializable ]proc exec eller (view|indexed view|proc|func|aggregate|synonym) schema only.
11659. Måste vara i redigeringsläge.
11660. Den metod som ska anropas när Delete() anropas.
11661. Fel 0xX från operativsystemets säkerhetsramverk.
11662. XML %1 som inleds med %2 består av %3 tecken, vilket överskrider den maximala längden. Den maximala längden är %4 tecken.
11663. Ett element med samma nyckel (X) finns redan i aktuellt ExpandoObject.
11664. SignedInfo verifieras med hjälp av den nyckelbaserade hash-algoritmen X.
11665. MSB3742: Det går inte att bearbeta argumentet Namespaces för aktiviteten XmlPeek. X
11666. Det går inte att köra CREATE %1 på %2 eftersom målet inte finns i den aktuella databasen.
11667. Infogningskommandots typ.
11668. Giltighet för meddelandet med ID:t X har gått ut.
11669. Gruppen %1 finns redan i den aktuella databasen.
11670. IDispatchEx stöder inte tillägg av metoder.
11671. Anger om SessionState-avsnittet är låst.
11672. Den angivna e-postadressen stöds inte.
11673. Denna åtgärd kan inte utföras i innehåll.
11674. Namnet på tabellen som SQL-cacheberoende ska aktiveras eller inaktiveras för. Kräver alternativet -et eller -dt.
11675. Sätt in band för %1 till databasen %2 i bandenhet %3.
11676. Metoden för överlagring av en operator måste vara statisk.
11677. MessageNumber-värdet i AppSequence-rubriken kan inte avserialiseras.
11678. Indataparametern X får inte anges om Y har värdet Z.
11679. Hanterad heapstorlek: X byte
11680. Transaktionen återställs. Det gick inte att köra utlösaren. Kör transaktionen igen.
11681. Textdelen för MethodOverride måste komma från den här typen.
11682. Ett eller flera fel har uppstått.
11683. Det gick inte att rensa tabellerna med distributionstransaktioner.
11684. Bekräfta lösenord:
11685. MODIFY FILE misslyckades. Filen %1 finns inte.
11686. Artikeluppdateringen har slutförts.
11687. Objektet accepterades inte av den underliggande mängden.
11688. Den absoluta virtuella sökvägen X är inte tillåten här.
11689. Metoden IDataServiceStreamProvider.GetStreamETag returnerade en entitetstagg med ett ogiltigt format.
11690. Tadzjikiska (kyrillisk, Tadzjikistan)
11691. Det går inte att släppa servern %1 eftersom den används som prenumerant i replikeringen.
11692. Anslutningen avbröts oväntat
11693. X "Y", den aktuella begränsningen på "Z" är inte tillräcklig.
11694. Det går inte att konvertera ett icke grupperat index till ett grupperat index om en sekundärnyckelbegränsning refererar till det.
11695. Det går inte att ändra enheten för kvarhållningsperiod för publikationen %1 till något annat än day eftersom den använder teckensynkronisering (sync_mode = character) och kan ha prenumeranter som använder SQL Server Mobile Edition.
11696. Namnet på den valideringsgrupp som fältet är kopplat till.
11697. Det finns inga matchande rader som kan rapporteras.
11698. Behörighet för socketåtkomst:
11699. Typnamnet var för långt. Det fullständigt kvalificerade namnet måste vara kortare än 1 024 tecken.
11700. Metadata är skadade för den här filen. Ogiltigt metadatatoken. Söker till rad X, men tabellen Y (Z) har bara A rader.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions