English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17301. Den distribuerade transaktion som är associerad med UOW %1 är inte i läget PREPARED. Använd i stället KILL UOW för att avsluta transaktionen.
17302. Transaktionsinformation för databasen %1.
17303. Tillämpa regeln för specifika användare.
17304. Det går inte att använda UPDATE på partitioneringskolumnen %1 i vyn %2 eftersom tabellen %3 innehåller en CASCADE DELETE- eller CASCADE UPDATE-begränsning.
17305. ReaderWriterLock.RestoreLock anropades utan att alla låsningar som hämtades sedan ReleaseLock frigjordes.
17306. MSB4193: Det gick inte att starta MSBuild.exe som en underordnad nod eftersom den inte kunde hittas på platsen X. Vid behov anger du korrekt plats i BuildParameters eller med miljövariabeln MSBUILD_EXE_PATH.
17307. Återställer endast master-databasen eftersom traceflag 3608 angavs. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
17308. Växeln X måste åtföljas av ett argument.
17309. En ny anslutning har upprättats med samma motpart och den här anslutningen har inte prioriterats. Tillstånd %1.
17310. X misslyckades, men det finns inget felmeddelande tillgängligt. Resultatkoden är: Y.
17311. Den CLR-procedur/funktion/användardefinierade typ som signeras hänvisar till en sammansättning som inte har signerats med ett starkt krypterat namn eller en sammansättning.
17312. MaxSize har inte definierats för det här arkivet. En åtgärd som kräver åtkomst till MaxSize utfördes. Arkiv som har erhållits med uppräknings-API:n har inte MaxSize tillräckligt bra definierat, eftersom delbevis används för att öppna arkivet.
17313. Ett värde för parametern @host_name angavs trots att publikationen inte använder HOST_NAME() för dynamisk filtrering.
17314. Marköråtgärden skapade mer än en rad med olika kolumnmetadata.
17315. Menyalternativets tipsruta.
17316. PInvoke-metoder får inte finnas i gränssnitt.
17317. Ogiltig undernivå med ett byte på positionen: X. Den begärda undernivån var: Y.
17318. Tjänsten X har redan publicerats av ett annat objekt.
17319. %1: Det gick inte att ta bort alla ghost-poster på sidan %2:%3.
17320. %1 (av %2) jobb har stoppats.
17321. Automatiska kontrollpunkter har inaktiverats i databasen %1 eftersom loggen saknar utrymme. Automatiska kontrollpunkter kommer att aktiveras när databasägaren har kontrollerat databasen med kontrollpunkter. Databasens ägare måste trunkera loggfilen eller lägga till mer diskutrymme för loggen. Kör sedan CHECKPOINT-uttrycket igen.
17322. Det gick inte att hitta parameterlös standardkonstruktor.
17323. Diagramelementets namn kan inte vara tomt.
17324. ALTER DATABASE misslyckades. Standardsorteringen för databasen %1 får inte vara %2.
17325. Kontraktet Kontraktnamn har minst en åtgärd noterad med X, men bindningen som används för kontraktets slutpunkt vid adressen Y stöder inte den nödvändiga bindningsegenskapen Egenskapsnamn. Kontrollera att bindningen som används för kontraktet hanterar ReceiveContext-kapacitet.
17326. Rubrik - kantlinjebredden måste vara lika med eller större än 0.
17327. Ogiltig elementdefinition, elementet '%1' är inte en giltig härledning av elementet '%2'
17328. Varje huvudobjekt måste ha minst en standardprofil
17329. Statuskod
17330. Det gick inte att returnera ett RelationshipManager-objekt för den här ObjectStateEntry-instansen. Endast en ObjectStateEntry som representerar en entitet har en associerad RelationshipManager.
17331. Åtgärden kan inte slutföras eftersom posten är skrivskyddad.
17332. URL:en för sammansättningen som misslyckades var:
17333. Uppsättning med egna etiketter.
17334. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6. Testet (%7) misslyckades. Värdena är %8 och %9.
17335. Det format som används på sidfoten i det här fältet.
17336. Mängden stöder inte borttagning av element.
17337. Användaren %1 har inte behörighet att köra DBCC %2.
17338. Varning! Inget passande filter hittades under ifyllningen av fulltextindex för tabellen eller den indexerade vyn %1 (tabell eller indexerad vy med ID %2, databas-ID %3), fulltextnyckelvärde 0x%4. Vissa kolumner för raden indexerades inte.
17339. Skapa ett distributionspaket för en säkerhetsprincip
17340. Flagga för att ange vilken ändringshändelse som ska övervakas.
17341. Formatet för den nedrullningsbara menyn för verben.
17342. En minimal och maximal RangeType måste anges.
17343. Den angivna IPv6-adressen stöds inte. Servern kan inte konfigureras för IPv6-anslutningar eller så har adressen ett okänt IPv6-format.
17344. Det uppstod ett fel vid parsning av ett DateTime-värde i XML.
17345. Det går inte att skriva till registernyckeln.
17346. Det gick inte att använda Xml-serialisering för inställningen: Inställning.
17347. Ett RuntimeArgument med namnet Result som tillhandahållits från aktivitetsredigeraren måste innehålla ArgumentDirection Out och typen Typnamn. I stället har det ArgumentDirection X och typen Typnamn.
17348. FIPS-varning: Raden %1 innehåller en funktion som inte följer ANSI-standarden: %2.
17349. Anger om hanterad anslutningspoolning ska användas.
17350. Egenskapen Path måste inledas med snedstreck (/) och innehålla minst ett tecken.
17351. Sekundärnyckeln %1 refererar till den ogiltiga kolumnen %2 i referenstabellen %3.
17352. Objekttyp och objektnamn måste anges som par.
17353. Hämtar eller anger maximalt antal skalbrytningar som kan användas.
17354. Ett fel inträffade under avkrypteringen av lösenordet för den länkade inloggningen %1 som krypterades med den gamla huvudnyckeln. Alternativet FORCE kan användas för att ignorera det här felet och fortsätta åtgärden, men data som krypterats med den gamla huvudnyckeln kommer att försvinna.
17355. Tabell %1: Det går inte att utföra den här åtgärden för tabellen eftersom dess grupperade index har inaktiverats.
17356. Klockor med CanSlip kan inte ha överordnade med AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
17357. Den angivna typen Typnamn som används för mappning måste ärva från den ursprungliga typen Typnamn.
17358. Funktioner med returtypen %1 kan inte hanteras genom SOAP-anrop.
17359. Det går inte att söka bakåt för att skriva över data som tidigare har funnits i en fil som har öppnats i läget Append.
17360. Statistisk analys - det går inte att beräkna variansen om seriens storlek är mindre än 1.
17361. Resultatmängden har inte initierats. Anropa SendResultSetStart innan X anropas.
17362. Värden som tillhandahållits för rotaktivitetens argument uppfyllde inte rotaktivitetens krav:
17363. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansägarregistreringen för ägar-ID X inte längre är giltig. Detta fel indikerar att kopiorna av alla instanser i minnet som är låsta av den här ägaren har blivit inaktuella och bör kasseras, tillsammans med InstanceHandles. Detta fel åtgärdas vanligtvis enklast genom att starta om värddatorn.
17364. Typ av värden som lagras i X-axlarna.
17365. Det gick inte att uppgradera databasen %1 eftersom den innehåller en användare med namnet sys som är ett reserverat användar- eller schemanamn i den här versionen av SQL Server.
17366. Inloggningen för fulltexttjänsten (msftesql%1%2) misslyckades. Systemadministratören måste använda ett giltigt tjänstkonto och lösenord för tjänsten.
17367. Det är inte tillåtet att utesluta specifika fortsättningstyper vid inaktivering av fortsättning för flera aktiviteter.
17368. Pseudospråk (pseudo, Asien)
17369. %1 är inte en känd fast roll.
17370. Ett svar som returnerades vid en HEAD-begäran har ett annat ETag-värde.
17371. %1 mottog ett oväntat felsvar för databasspegling: Status %2, allvarlighetsgrad %3, tillstånd %4, sträng %5.
17372. ResourceProperty i de två ResourceAssociationEnds kan inte båda vara null.
17373. Rollproviderns namn är ogiltigt.
17374. Ogiltigt värde för ContentTypeMapper. Typen Typnamn kommer inte från lämplig basklass: Class Name.
17375. Eftersom entitetstypen Typnamn har en eller flera etag-egenskaper måste HTTP-huvudet If-Match anges för DELETE/PUT-åtgärder för den här typen.
17376. Slutpunkten för fjärrkonversationen är antingen i ett tillstånd där det inte är möjligt att utbyta fler meddelanden eller så har den släppts.
17377. Förbrukaranslutningspunkten XY använder inte samma anslutningsgränssnitt som transformatorn.
17378. Binära data som har associerats med den här posten i händelseloggen.
17379. Ersatte X med Y.
17380. Namnet på ett namnområde, en typ eller en funktion måste vara ett enda namn eller ett valfritt antal punktavgränsade namn.
17381. Den anslutningssträng som ska användas för att ansluta till databasen. Denna egenskap lagras inte i ViewState.
17382. Okänd egenskap: Egenskapsnamn.
17383. Det gick inte att använda kvalificerade tabellnamn (schema eller katalog) med OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2", eftersom den inte har de funktioner som krävs.
17384. Variabelparametrar kan inte överföras till fulltextpredikat: CONTAINS, FREETEXT och FUNCTIONS: CONTAINSTABLE, FREETEXTTABLE används i fjärrtabellen.
17385. Det går inte att hämta processidentifieraren från processreferensen.
17386. Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en instans, men ingen instans var bunden till InstanceHandle.
17387. Databasen är en replik av en speglad databas.
17388. Listningsåtgärden misslyckades: %1. SQL Server kunde inte registreras hos MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) som en resurshanterare för denna transaktion. Transaktionen kan ha stoppats av klienten eller av resurshanteraren.
17389. Standardegenskaper
17390. Parametervärdet måste vara ett tal.
17391. Hämtar eller anger namnet på det diagramområde som används för justeringen.
17392. Vi har certifikat från användaren. Servern har angett X utfärdare. Söker efter certifikat som matchar någon av utfärdarna.
17393. Formatsträngen kan endast vara D, d, N, n, P, p, B eller b.
17394. Databasen %1 återställs nu. Väntar tills återställningen är klar.
17395. Längden på bufferten måste vara mindre än det maximala UIntPtr-värdet på den plattform du använder.
17396. Metadata är skadade för den här filen.
17397. Behörighet för CREATE DATABASE kan bara beviljas i master-databasen.
17398. Texten som visas om det inte gick att ändra lösenordet
17399. Hämtar eller anger ett objekt som har associerats till detta diagramelement.
17400. Döljer kompilatorns copyrightmeddelande.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions