English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15001. Den rekursiva medlemmen i ett vanligt tabelluttryck '%1' har flera rekursiva referenser.
15002. Argumentet %1 i XML-datatypmetoden %2 måste vara en litteral.
15003. Tidsgränsen överskreds vid läsning från DTS-buffert.
15004. Hjälpsidan hanteras inte för WebScript-slutpunkter.
15005. Målserverversionen (TSX) är inte kompatibel med huvudserverversionen (MSX) (%1.%2.%3).
15006. Providern för Active Directory-medlemskap stöder inte att egenskapen ApplicationName anges.
15007. URL-egenskaper måste vara relativa eller använda protokollet http: eller https:.
15008. ActivityDelegate-argumenten matchar inte. Kontrollera aktivitetskonfigurationen för att säkerställa att den är synkroniserad med deklarerad ActivityDelegate.
15009. En X-egenskap skulle tillämpas på alla kolumner men kunde inte tillämpas på en eller flera kolumner.
15010. Standardwebbplats
15011. EffectiveKeySize-värdet måste vara minst lika stort som KeySize-värdet.
15012. Det uppstod ett fel när ett lösenord skulle krypteras. Anslutningen har stängts.%1
15013. Ett internt Service Broker-fel inträffade (fel= 0x%1). Det här felet indikerar att det finns ett allvarligt problem i SQL Server. Kontrollera om det finns maskinvaruproblem i felloggen i SQL Server och i händelseloggarna i Windows. Databasen kan ha skadats. Använd en felfri säkerhetskopia när du återställer databasen. Överväg att köra DBCC CHECKDB om det inte finns någon felfri säkerhetskopia tillgänglig. Observera att DBCC CHECKDB kan radera data för att reparera databasen.
15014. Personifierar: Ja
15015. Cirkel/ringdiagram - tröskelvärdet för insamlade cirkelsektorer måste vara större än eller lika med noll.
15016. Ogiltigt område, förväntade User, User|Roaming eller Machine.
15017. Det går inte att bevilja en giltig licens för typen Typnamn. Kontakta tillverkaren av komponenten om du vill ha mer information.
15018. Det gick inte att läsa in det certifikat som användaren angett. Servern kommer inte att acceptera en anslutning. Kontrollera att certifikatet är korrekt installerat. Mer information finns i avsnittet Configuring Certificate for Use by SSL i SQL Server Books Online.
15019. Reparera: Åtgärden %1 slutfördes för rad i indexet %2 i databasen %3.
15020. URL till den bild som ska användas som nedre avgränsare på menyns dynamiska del.
15021. En buffert påträffades med den oväntade statusen 0x%1.
15022. Identifieraren har inga citattecken.
15023. Den datakälla som används för att fylla serien med data. Series ValueMember-egenskaper måste också anges.
15024. Metoden måste vara en statisk metod.
15025. Elementet med namnet X och namnområdet namnområde är inte ett tillåtet objektformat.
15026. Det går inte att läsa in sammansättningen Sammansättningsnamn .
15027. Fel: X: Y
15028. Lutad text höger till vänster stöds inte.
15029. {Ännu inte bearbetad}
15030. Den här säkerhetskopian kan inte återställas med WITH STANDBY eftersom databasen måste uppgraderas. Skicka om RESTORE utan WITH STANDBY.
15031. Variabeln X använder typen Typnamn som inte stöds. Referenstyper stöds inte för variabler.
15032. Parse kan endast anropas en gång.
15033. %1Sekvenstypen document-node() stöds endast utan innehållstyp.
15034. Den begärda raden finns inte i hämtningsbufferten.
15035. Det gick inte att trunkera objektet %1 eftersom det eller något av dess index förekommer i READONLY-filgruppen %2.
15036. SQL Web Assistant: Det gick inte att köra SQL-satsen.
15037. Den text som ger instruktioner.
15038. Varning! Indexet %1 över %2.%3 kan påverkas av sorteringsuppgraderingen. Kör DBCC CHECKTABLE.
15039. Det går inte att skapa begränsningar av typen %1 för kolumner av typen %2.
15040. Ett diagram av typen X kan inte kombineras med ett diagram av en annan typ i samma diagramområde.
15041. CreateDatabaseScript stöds inte av providern.
15042. FOR XML AUTO kunde inte hitta tabellen som kolumnen %1 tillhör för att skapa en URL-adress för den. Ta bort kolumnen eller använd läget BINARY BASE64 eller skapa URL-adressen direkt med syntaxen dbobject/TABLE[@PK1="V1"]/@COLUMN.
15043. Angiven sessiontillståndstyp är odefinierad.
15044. Ogiltig typdefinition för typen %1. Komplexa typer får inte begränsa enkla typer
15045. Felet %1 togs emot när ett meddelande skickades i åtgärden %2. Database Mail är inte tillgängligt eller också har ett fel uppstått. Felloggen för Database Mail innehåller mer information om detta.
15046. Detta ICancelableAsyncResult stöder inte avbrott.
15047. SINGLE_NCLOB kräver en indatafil med UNICODE (widechar). Filspecifikationen är inte Unicode.
15048. SQL Web Assistant: Det gick inte att hitta den angivna markören för datainfogning i mallfilen.
15049. Parametern måste vara en BigInteger.
15050. Operatorn WithTaskScheduler får inte användas mer än en gång i en fråga.
15051. baseAddress måste vara en absolut Uri.
15052. Du har lagt till följande sammansättning i principsystemet:
15053. Ogiltig omdefiniering av attributet %1 i typen %2. Måste vara fastställt till samma värde som i den härledda typen.
15054. Ett ogiltigt XML-meddelandeformat togs emot på ExternalMailQueue. conversation_handle: %1. message_type_name: %2. meddelande: %3.
15055. FOR XML PATH-fel i kolumn '%1' - '//' och inledande och avslutande '/' tillåts inte i simple path-uttryck.
15056. Hämtar eller anger lådstorleken för ett XO-diagram. Värdet kan vara en procentuell andel eller ett absolut värde.
15057. Du kan inte lägga till och ta bort en funktion samtidigt.
15058. Transaktionsbegäran har genomförts.
15059. Endast en tabellartikel eller indexerad vy mot tabellartiklarna kan godkännas i publikationer som tillåter DTS.
15060. Angiven BitmapEncoder stöder inte förhandsgranskningar.
15061. Shared Memory Provider
15062. Den aritmetiska typen Typnamn kan inte representera siffran ett.
15063. Det påträffades mer än en/ett metod, egenskap eller fält med namnet %1 i klassen %2 i sammansättningen %3. Överlagrade metoder, egenskaper eller fält stöds inte.
15064. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom typen %2 som har angetts inte är tillåten.
15065. 304-svar togs emot vid en ovillkorlig begäran.
15066. Det går inte att använda typen Typnamn som typparametern Y i den generiska typen eller metoden Metodnamn. Det finns ingen implicit referenskonvertering från Typnamn till X.
15067. Det gick inte att uppgradera replikeringen %1 för databaserna %2. Kontrollera att %3 har uppgraderats och kör %4 igen.
15068. Datatypen %1 i den mottagande variabeln är inte lika med datatypen %2 i kolumn %3.
15069. Sessionstillståndet har redan skapat ett ID, men det gick inte att spara värdet eftersom svaret redan har tömts.
15070. Det uppstod ett fel när data skickades: '%1'.
15071. ComposablePartDefinition X ignorerades eftersom den markerades med PartNotDiscoverableAttribute.
15072. Språket som efterfrågas i inloggningen %1 är inte något officiellt namn på denna SQL Server. Användarstandarden %2 används i stället.
15073. Inställningen Inställning saknar ApplicationScopedSettingAttribute eller UserScopedSettingAttribute.
15074. Denna provider är inte konfigurerad för återställning av lösenord. Om du vill kunna återställa lösenord måste enablePasswordReset vara true i konfigurationsfilen.
15075. Det objekt som ska infogas är inte ett CustomLabel-objekt.
15076.
15077. Det gick inte att matcha fältet X eftersom den deklarerande typen för fältreferensen Y är generisk. Den deklarerande typen ska tillhandahållas explicit för GetFieldFromHandle.
15078. %1 är inte definierad som en prenumerant för %2.
15079. De parametrar som används i Delete(). Dessa parametrar kombineras med de parametrar som ges av databundna kontroller.
15080. SqlParameter.TypeName är ett ogiltigt flerdelsnamn
15081. Datatyperna text, ntext och image är ogiltiga för lokala variabler.
15082. KEY EXCHANGE KEY
15083. Ibo (Nigeria)
15084. Värdet var antingen för stort eller för litet för ett tecken.
15085. MSB3451: Varken SDKToolsPath X eller ToolPath Y är en giltig katalog. En av dem måste anges.
15086. Cacheprofilen med namnet X har inte konfigurerats.
15087. Hittade inte routningstabellen med namnet X.
15088. Ange endast ett objekt i matrisen dataTables när du använder nollskiljda värden för startRecords eller maxRecords.
15089. URL-adressen till bilden om ButtonType är Image.
15090. Prenumerationen är oinitierad eller otillgänglig för omedelbar uppdatering eftersom den har markerats för återinitiering. Om du har använt ett felaktigt alternativ återinitierar du prenumerationen med köläsaragenten. Försök igen när återinitieringen har slutförts.
15091. Körning avslutad av providern eftersom en resursgräns nåddes.
15092. Den text som identifierar textrutan e-post.
15093. Det går inte att behandla begäran eftersom processen (X) har avslutats.
15094. X är en nödvändig egenskap för aktiviteten Y.
15095. Antalet samtidiga användaranslutningar har minskats till %1 eftersom antalet tillåtna anslutningar hade överskridits för den här versionen av SQL Server. Du kan undvika att få det här meddelandet i framtiden genom att justera antalet användaranslutningar så att det alltid håller sig inom gränsen för vad som är tillåtet med hjälp av sp_configure.
15096. Det går inte att ange SqlBulkCopyOption.UseInternalTransaction och samtidigt ange en extern transaktion.
15097. Typ av visuell avgränsare i förklaringsobjektet.
15098. Den mappningsfunktion för innehållstyp som angetts av användaren valde begärandeformatet X, med avseende på innehållstypen i begärandet Typnamn.
15099. Tjänsten med ID %1 refererar till det saknade tjänstkontraktet med ID %2.
15100. Tabellparametern kan inte innehålla en tabell som är null eller som är tom.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions