English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4501. Den DataAdapter som kommandon generas automatiskt för.
4502. Kontrollens horisontella justering.
4503. %1 innehåller en identitetskolumn som har markerats att inte användas till replikering. För omedelbar stöduppdatering måste @identitymanagementoption ha värdet MANUAL eller AUTO.
4504. Processortilldelning har aktiverats: processormask 0x%1. Trådarna körs på processorer enligt konfigurationsalternativet affinity mask/affinity64 mask. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
4505. QueryInterface misslyckades för %1: %2.
4506. Sammansättningar med flera filer stöds inte. Sammansättning: Sammansättningsnamn
4507. Använder cachefilen på X.
4508. Den URL som användaren omdirigeras till efter genomförd inloggning.
4509. Den angivna VIA-adressen (X) är inte giltig. Den måste innehålla ett portnummer utan nollor.
4510. Metoden Metodnamn har ingen metodtext.
4511. Renko-diagramtyp - ogiltigt format för attributet UsedYValue.
4512. Ogiltig URI: Uri-strängen är för långt.
4513. En körningsåtgärd pågår redan. Tillgång till WorkflowInstance måste synkroniseras av anroparen.
4514. Villkor måste anges innan While-aktiviteten X kan användas.
4515. Det går inte att ange alternativet WITH SIGNATURE i databasen.
4516. Loggegenskapsvärdet har inte angetts.
4517. Det gjorde ett försök att dividera med noll.
4518. Index %1 (partition %2) i tabell %3 går inte att omorganisera eftersom sidnivålåsningen är inaktiv.
4519. Det gick inte att ta bort inläsningen av AppDomain %1 (%2) med felkoden 0x%3.
4520. Den text som ska visas initialt i textrutan för e-postadress.
4521. Ett odefinierat TimeSpanStyles-värde används.
4522. AllowReturn kan inte anges.
4523. kolumner genomsöks
4524. Parametern X är för lång: längden får inte överskrida Y tecken.
4525. Ogiltig händelsehanterare för X-händelsen.
4526. Egenskapen X får endast innehålla ASCII-tecken.
4527. Argumentet får inte ha en värdetyp.
4528. Tar bort egenskaper för projektet X:
4529. Det går inte att stoppa spårningen av DataServiceCollection för underordnade mängder.
4530. Ett aggregeringsuttryck med en yttre referens måste finnas antingen i urvalslistan eller i ett HAVING-villkor i delfrågan i den fråga vars FROM-villkor innehåller tabellen med den kolumn som ska aggregeras.
4531. Markörkantlinjebredden måste vara större än 0.
4532. Skrivningen av en syndikeringsfeed slutfördes.
4533. Det går inte att %1 %2 eftersom den hänvisas av objektet %3.
4534. Ändrade kodgruppattributen i nivån Y till X.
4535. Parametervärdet för @optname måste vara transactional eller merge.
4536. Det gick inte att använda MasterPage-sidan på den här sidan eftersom kontrollmängden är skrivskyddad. Om sidan innehåller kodblock bör dessa placeras i innehållskontroller (d.v.s. )
4537. Ogiltig typ.
4538. Platsmiljön för aktiviteten X som deklarerar aktivitetsdelegaten Y hittades inte.
4539. Funktionen för ASP.NET-routningsintegrering kräver ASP.NET-kompatibilitet. Information om detta finns i http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731336.aspx.
4540. ThreeLineBreak-diagram - det index som anges av attributet UsedYValue ligger utanför det giltiga intervallet.
4541. Ett skadat meddelande har mottagits. En UNICODE-sträng är inte två byte-justerad i meddelandet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
4542. XML-verifiering: Ogiltig definition för typen %1. SQL Server stöder för närvarande inte användning av mönster- eller uppräkningsaspekter i listor av typen QName.
4543. SQL Web Assistant: Internt fel. Det gick inte att läsa @-parametrar.
4544. Det gick inte att skapa typen Typnamn.
4545. UrlAttribute är det enda attributet som stöds för MarshalByRefObject.
4546. %1 historikposter har tagits bort från %2.
4547. Mallen för dynamiska menyalternativ.
4548. Metoden som orsakade felet var:
4549. Ge sammansättningar &åtkomst till följande webbplatser:
4550. Antalet kontrollparametrar måste vara jämnt.
4551. Det går inte att använda programsatsen %1 i en användartransaktion.
4552. Standardformat för den tomma datapunkten.
4553. X stöder inte typspecifikationen.
4554. Det går inte att stänga en stängd webbdel.
4555. Namn på auktoriseringsregler får inte innehålla tecknet "X". Det ogiltiga tecknet tas bort.
4556. Det gick inte att uppdatera schemaändringsinformationen i prenumerationsdatabasen.
4557. Namnet på fältet i modellen som det här filtret är bundet till.
4558. Det går inte att serialisera MemberInfo-typen Typnamn.
4559. Strängen får inte innehålla ett minustecken om basen inte är 10.
4560. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom målvägen är ogiltig.
4561. Det träddjup som är associerat med trädnivåobjektet.
4562. Det går inte att återställa till ögonblicksbild i master-databasen.
4563. Alternativet MemoryMappedFileOptions.DelayAllocatePages stöds inte med minnesmappade filer som har mappningar till filer på disken.
4564. Binärströmmen X innehåller inte en giltig BinaryHeader. Möjliga orsaker: ogiltig ström eller så har objektversionen ändrats mellan serialisering och deserialisering.
4565. Informationen för säkerhetsbeskrivningen är ogiltig.
4566. Det gick inte att ansluta till SQL Server-databasen.
4567. X HitTestParameters stöds inte på Y.
4568. Värdet på parametern %1 kan inte uppdateras eller ändras för heterogena publikationer.
4569. CREATE UNIQUE INDEX avslutades eftersom en dubblettnyckel påträffades för objektnamnet '%1' och indexnamnet '%2'. Det dubblerade nyckelvärdet är %3.
4570. Argumentet är inte ett behörighetselement.
4571. Index-ID %1för tabellen '%2' (angett i FROM-satsen) finns inte.
4572. SqlWorkflowInstanceStore har inte stöd för generering av fler än en låsägare samtidigt. Överväg att ange InstanceStore.DefaultInstanceOwner till att dela arkivet mellan flera program.
4573. Det går inte att ange det ursprungliga värdet för egenskapen Egenskapsnamn eftersom den är en komplex egenskap. Enskilda skalära egenskaper kan anges i en komplex typ om typen är den första som erhålls som en OriginalValueRecord från entitetens ursprungliga värden.
4574. Etikettens kantlinjebredd måste vara större än 0.
4575. Förtroendenivå: X
4576. Det uppstod ett fel vid parsning av URI X i cookiehuvudet.
4577. COM-interop stöds inte för domänbeständiga typer.
4578. Ogiltig formatspecifikation: '%1'.
4579. Det går inte att släppa %1 eftersom den används som utgivare i replikeringen.
4580. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 har en kontrollbegränsning %2 på kolumnnivå för kolumn %3 som inte kan läsas in för semantisk verifiering.
4581. Underordnad klon skapades
4582. Texten för knappen Uppdatera.
4583. Den serialiserade egenskapen MaxCapacity för StringBuilder måste vara positiv och större än eller lika med String-längden.
4584. Det går inte hitta databasinformationen i artikelcachen.
4585. Källan X finns redan på den lokala datorn.
4586. Vilka nodtyper som ska visa kryssrutor.
4587. De två parterna i en ResourceAssociationSet kan inte båda ha samma ResourceType och ResourceProperty. Om detta är en självrefererande association ska den uttryckas som en enkelriktad association där ResourceProperty i en av parterna är null.
4588. Den/de angivna händelsetypen(erna) är inte giltig(a) för det angivna målobjektet.
4589. Massinläsning kan inte genomföras. Ett fel inträffade när antalet kolumner skulle läsas i formatfilen %1.
4590. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte komma åt databasen %1 eftersom databasen inte tillät ögonblicksbildsisolering när den aktuella transaktionen startades. Det kan hjälpa att försök utföra transaktionen igen.
4591. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en join med en inaktuell Transact-SQL JOIN-syntax ( *= och =* ). Överväg att använda operatorn = (som inte är OUTER JOIN) i stället.
4592. Utseendet på rullningslisterna i panelen.
4593. Det går inte att tilldela ett statiskt skrivskyddat fält ett värde (förutom i en statisk konstruktor eller variabelinitierare)
4594. Det går inte att utföra %1 på %2 eftersom posten inte finns.
4595. Reparera: Tog bort kolumn som inte lagras i raddata med ID %1, för objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) på sida %7, fack %8.
4596. Mer information om den här förtroendenivån
4597. X (Typer='Y').
4598. X får inte vara negativt.
4599. Det gick inte att köra begäran eftersom batchen har avbrutits. Detta kan orsakas av en avbrottssignal från klienten eller av att en annan begäran körs i samma session, vilket gör sessionen upptagen.
4600. Cirkeldiagramobjekt - attributet DoughnutRadius har ett ogiltigt värde. Värdet måste vara mellan 0 och 99.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions