English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3701. Service Broker-hanteraren initieras.
3702. Vald sammansättning innehåller information om utgivaren. Du kan ange att alla tillämpningsprogram och sammansättningar från utgivaren är betrodda.
3703. Egenskapen Egenskapsnamn är av typen Typnamn vilket är en ogiltig metadatatyp. Metadata kan bara innehålla värden med en typ som är möjlig att bädda in vid kompileringstiden i attribut. Mer information om vilka typer som är giltiga finns i avsnittet 17.1.3 i C#-specifikationen.
3704. Innehållstypen Typnamn är inte giltig för den öppna egenskapen Egenskapsnamn. Innehållstypen för öppna egenskaper måste vara text/plain.
3705. Kontrollskal kan inte innehålla underordnade kontroller.
3706. Hämtar eller anger 3D-rotationsvinkeln för tratten.
3707. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 måste vara tom.
3708. Standardanvändarbehållaren finns inte i den angivna domänen.
3709. Huvudmodulen för den associerade processen.
3710. CodeChecksumPragma-filnamnet X innehåller ogiltiga tecken.
3711. Initierare
3712. MSX-servern är inte förberedd för inskrivning [det måste finnas en operatör benämnd MSXOperator angiven i MSX]
3713. Det gick att upprätta anslutningen till servern, men ett fel uppstod när den integrerade inloggningens säkerhetskontext (SSPI) skulle hämtas.
3714. Ogiltigt filnamn
3715. Formelmodul måste implementera gränssnittet IFormula.
3716. Ogiltigt internt tillstånd.
3717. datatypen 8-bytes flyttal, nullvärden tillåtna
3718. Rulla en sida åt vänster
3719. Engelska (Indien)
3720. lövsida
3721. Otillräckliga hexadecimala siffror.
3722. En oväntad Atom-feed efter annat innehåll har upptäckts.
3723. ett INSERT SELECT-uttryck
3724. Det går inte att använda HOLDLOCK i bläddringsläge.
3725. Denna åtgärd kan endast utföras av sessionens ägare.
3726. Det går inte att använda den beräknade kolumnen i resultattabellen för en strömmande användardefinierad funktion (kolumn '%1').
3727. ISessionIDManager.InitializeRequest har ännu inte anropats för denna begäran. För varje begäran måste ISessionIDManager.InitializeRequest anropas innan andra metoder anropas.
3728. Objektet initieras inte.
3729. Konstanten X kan inte kompileras med CompileToMethod eftersom den inte utgörs av ett vanligt värde, utan av till exempel ett aktivt objekt. Skapa i stället ett uttrycksträd som det här värdet kan konstrueras av.
3730. Undantaget för en aktivitet får endast anges direkt om aktiviteten har skapats utan funktion.
3731. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltig datatyp för kolumnnumret %1 i formatfilen %2.
3732. Om X är en EntityType får Typnamn inte vara null och dess ResourceType måste vara samma som X.
3733. MSB3656: Ingen indatafil har skickats till aktiviteten. Avslutar.
3734. Återanslagsvärdet som är kopplat till det här objektet.
3735. Den angivna OLE-varianten var ogiltig.
3736. ETW (Event Tracing for Windows) kunde inte skicka en händelse. Händelsemeddelandets storlek överskrider gränsvärdet. Samma sändningsfel kanske inte rapporteras i framtiden.
3737. Innehållskontroller måste finnas på den översta nivån på en innehållssida eller en kapslad huvudsida som refererar till en huvudsida.
3738. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 returnerade %3 utan stöd för %4.
3739. MSBUILD: fel MSB1027: Det går inte att använda växeln /noautoresponse i den automatiska svarsfilen MSBuild.rsp eller i någon svarsfil som refereras i den automatiska svarsfilen.
3740. Du måste ange antingen X eller Y och Z.
3741. När system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/multipleSiteBindingsEnabled har angetts till true i konfigurationen, måste slutpunkterna ange en relativ adress. Om du anger en relativ lyssnings-URI vid slutpunkten kan adressen vara absolut. Du kan åtgärda det här problemet genom att ange en relativ URI för slutpunkten X.
3742. Sammanflätad bakgrundsfärg för förklaringens rader.
3743. SNIInitialize() returnerade felkoden 0x%1.
3744. Anger om en tom sträng ska behandlas som ett null-värde. Om denna egenskap är true och om värdet är en tom sträng kommer standardvärdet att användas.
3745. Den här metoden stöds inte av den här klassen.
3746. endLine för SourceLocation ska vara >= startLine (= X).
3747. Ogiltiga metadata för feltolerant index. Indexet är antagligen skadat.
3748. Säkerhetsstatusen för en AppDomain ändrades av en AppDomainManager konfigurerad med flaggan NoSecurityChanges.
3749. Det gick inte att framtvinga omskapande av SA-lösenordet så som har begärts genom startalternativet -F. Felnumret är %1.
3750. Aktiverar eller inaktiverar axeln.
3751. Det verkar som om Beta version av MTxOCI8.DLL är installerad. Se KB-artikel Q322343.
3752. Korrelationsnamnet %1 har angetts flera gånger i en FROM-sats.
3753. Ett fel uppstod när en socket skulle dupliceras. Mer information finns i det interna undantaget.
3754. %1: Parametern %2 är kortare än minsta tillåtna värde.
3755. Det gick inte att aktivera databasen för publicering.
3756. UTCSR - Sökningen anropades före matchningen
3757. Ogiltig zon - X
3758. X: Y Stänger effektiv cacheström, typ = Typnamn, cachepostnyckel = Z.
3759. Namnområdet namnområde=X sprids.
3760. Den aktuella databasen har inte aktiverats för publicering.
3761. Det gick inte att hitta machine.config-filen File Name.
3762. Resursskrivaren har redan stängts och går inte att redigera.
3763. %1-namnet %2 har ställts in.
3764. Det maximala antalet %1 filer per databas har överskridits.
3765. Körningskontrollen är X
3766. Funktionen kräver Windows Vista eller senare.
3767. Sökvägar som börjar med \\?\GlobalRoot är interna för kerneln och bör inte öppnas med hanterade program.
3768. Registrera datakontroller med DynamicDataManager
3769. Spårningsposten X upphöjt till Y.
3770. Den här funktionen har inte implementerats ännu.
3771. Webbdelen finns redan i en zon.
3772. Strängens första tecken är null-tecknet.
3773. Värdet för instanceId-parameter måste vara mellan 0 och 4294967295.
3774. Kinesiska (traditionell, Macao)
3775. definition av referenstyp
3776. Det går inte att hitta filen med ID %1 på enheten %2.
3777. Det går inte att skapa den angivna katalogen X.
3778. Välj ett datum
3779. Om ett partitionsschema anges för ett index, ska det anges för alla index i satsen CREATE INDEX. Partitionsschema anges inte för indexet %1.
3780. Du måste logga in med giltiga och godkända Microsoft .NET Passport-autentiseringsuppgifter för att öppna den här sidan.
3781. Inträffar när en namnändring för en fil och/eller katalog matchar filtret.
3782. Ogiltigt textinfoblock.
3783. När posterna påverkas av en programsats genom körning av kommandot.
3784. DBCC PAGE-fel: %1.
3785. Layoutmått åsidosatt för elementet X ska inte returnera PositiveInfinity som dess DesiredSize, även om Infinity läggs till som tillgänglig storlek.
3786. Visa behörighetens egenskaper
3787. Windows Kernel Transaction Manager kunde inte skapa listan: 0x%1.
3788. Denna provider för Active Directory-medlemskap stöder inte begreppet onlineanvändare.
3789. Nyckelegenskaper kan inte vara typer som får vara null. Kontrollera att typen på den här egenskapen inte är av typen Nullable<>.
3790. Ett fulltextindex till tabellen eller den indexerade vyn %1 har redan skapats.
3791. Den aktiva WizardStep-kontrollens index.
3792. Mängden med aktiva punkter.
3793. URL-värdet som har angetts för parametern %1 är för långt.
3794. En INSERT-programsats får inte innehålla en SELECT-programsats som tilldelar variabler värden.
3795. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att mer än en fil har associerats med sammansättningen %1. Ta bort extra filer med ALTER ASSEMBLY DROP FILE.
3796. Anropas när markörens position ska ändras.
3797. Det har uppstått ett irreversibelt fel i den bakgrundstråd som hanterar kontrollpunkten. Kontrollpunktsprocessen terminerar så att tråden kan frigöra resurser. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
3798. Det gick inte att matcha typen Typnamn.
3799. Matrisen har inte så många dimensioner.
3800. Indextips för tabellen '%1' ignorerades eftersom tabellen ansågs vara en faktatabell i stjärnkopplingen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions