English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9701. X är inte en giltig identifierare i XAML.
9702. Begäran överskred tidsgränsen på grund av att instansen låstes av andra transaktioner.
9703. DisplayIndex för DataGridColumn med rubriken X ligger utanför tillåtet intervall. DisplayIndex måste vara större än eller lika med 0 och mindre än Columns.Count.
9704. Det får inte finnas mer än en länkpost för Nästa per mängd i en feed.
9705. Ogiltig URI. Det finns en ogiltig sekvens i strängen.
9706. Anger om fältets HeaderText visas eller inte. Denna egenskap används av vissa kontroller för att placera kontrollerna.
9707. Den SQL Server-instans som du försökte ansluta till har inte stöd för kryptering.
9708. Endast LPArray och SafeArray har kapslad ohanterad konvertering.
9709. (inaktiv)
9710. Namnet på den kommunikationsport som ska öppnas.
9711. Den angivna typen måste vara en struktur som inte innehåller några referenser.
9712. KeyValuePairs måste innehålla minst ett element.
9713. %1Attributet form går inte att ange för ett lokalt attribut eller en lokal elementdefinition som har attributet ref.
9714. Endast en av parametrarna %1 och %2 kan anges.
9715. Anger om sidindelningsfunktionen ska aktiveras i GridView-vyn.
9716. Antalet parametrar som skickats till sp_execute är inte identiskt med antalet parametrar som användes när referensen förbereddes (%1).
9717. Antingen kom inte IAsyncResult-objektet från motsvarande asynkrona metod i denna typ eller så anropades EndRead flera gånger med samma IAsyncResult.
9718. Sammansättningen för webbläsarfunktioner har avinstallerats.
9719. Medlemmen Medlem har redan innehåll.
9720. GROUPPARTITION-uttryck
9721. Kompileringsprocessen gavs inga argument eller gavs en felaktig uppsättning argument. När processen anropas är de förväntade argumenten sökvägen till kompileringsindata och sökvägen till platsen där utdata ska placeras.
9722. Den angivna kategorin %1 finns inte i kategoriklassen %2.
9723. Skapa förbrukaranslutningar för den här webbdelen.
9724. URL-hämtningstimeout för skapande av kedja: X.
9725. Kontrollprogramsatsen avbröts. Databasen kunde inte kontrolleras eftersom det inte gick att skapa en ögonblicksbild av databasen och databasen eller tabellen kunde inte låsas. Information om när detta beteende förväntas samt beskrivningar av åtgärder finns i Books Online. Se även tidigare felbeskrivningar.
9726. FOR XML EXPLICIT-fältet '%1' kan endast ange HIDE-direktivet en gång.
9727. X är inte ett giltigt KeyStore-namn.
9728. Det går inte att använda inledande .. för att gå en nivå över den översta katalogen.
9729. Tidsvärdet låg utanför tideräkningsintervallet.
9730. Elementen i AdjustmentRule-matrisen får inte innehålla tvetydiga tidsperioder som sträcker sig bortom DateStart- eller DateEnd-egenskaperna för elementet.
9731. Okänt fel (X)
9732. Antalet infångningsgrupper måste vara mindre än eller lika med Int32.MaxValue.
9733. StandardOutputEncoding stöds endast om standardfelet omdirigeras.
9734. Inloggningen %1 i sp_link_publication är inte mappad till en användare i publiceringsdatabasen %2.
9735. Det går inte att rensa metadata för publikationen %1 eftersom andra publikationer använder en eller flera artiklar i denna publikation.
9736. Anger om det går att minimera webbdelen.
9737. Använder cachelagrad utdataberoendetabell som har genererats med:
9738. Det finns redan en lyssnare på IP-slutpunkt X. Kontrollera att du inte försöker att använda den här slutpunkten flera gånger i ditt program och att det inte finns andra program som lyssnar på den här slutpunkten.
9739. Kolumnen X är mappad till flera Y-egenskaper. Se till att det finns en separat kolumn för varje egenskap.
9740. COMPUTE-sats #%1, aggregeringsuttryck #%2 finns inte i den valda listan.
9741. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom schemareplikering utförs.
9742. En ogiltig parameter skickades till funktionen.
9743. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom satsen @stmt innehåller ett syntaxfel eller så är den inte kvalificerad för planguiden. Ange en giltig sats.
9744. Det går inte att utföra onlineindexåtgärder för indexet %1 eftersom det innehåller kolumnen %2 med datatypen text, ntext, image, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) eller xml. Åtgärden måste utföras offline.
9745. De data som ska dekrypteras överstiger maximigränsen för den här modulen på X byte.
9746. Det gick inte att släppa systemtabellerna för sammanslagningsreplikering.
9747. Höjden måste vara större än eller lika med DrawingAttributes.MinHeight och mindre än eller lika med DrawingAttribute.MaxHeight.
9748. Det gick inte att hitta den mallfil som ska används för att skapa denna avisering. De X händelser som ingick i meddelandet har ignorerats.
9749. %1 är inte ett giltigt formatnummer vid konvertering från XML.
9750. Synkroniseringen av spegeldatabasen, %1, avbröts och databasen befinner sig ett inkonsekvent läge. ALTER DATABASE-kommandot misslyckades. Kontrollera att spegeldatabasen är igång och online och återanslut sedan spegelserverinstansen och avsluta synkroniseringen av spegeldatabasen.
9751. Importbufferten för den här transaktionen är inte giltig.
9752. Punktens Y-koordinat.
9753.

Det finns ingen åtgärdslyssning för X, men det finns en åtgärdslyssning för Y, så du omdirigeras dit.


9754. Cacheuppdatering stöds inte för omstartade FTP-svar. Omstartsoffset = X.
9755. Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme i bufferten.
9756. certifikat
9757. Flaggan @sysadmin_only används inte längre i SQLAgent men finns kvar här för bakåtkompatibilitetens skull
9758. Ett fel uppstod under ett ping från bearbetningsvärden.
9759. Providern stöder inte den nödvändiga metoden.
9760. En null-sessionsnyckel returnerades från SSPI.
9761. initconfig: Varning! Den tillhörighetsmask som har angetts är ogiltig. Värdet återställs till Ingen tillhörighet. Använd sp_configure affinity mask eller affinity64 mask om du vill konfigurera systemet så att det är kompatibelt med systemets CPU-mask. Du kan även konfigurera systemet baserat på antalet licensierade processorer.
9762. Ett skadat meddelande har mottagits. Dialogens säkerhetsmeddelandehuvud är inte giltigt. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
9763. Beteendet för datatypen timestamp i Transact-SQL kan komma att ändras i framtida versioner av SQL Server så att det passar det beteende som har definierats i standardversionen. I så fall ersätts den aktuella datatypen timestamp med datatypen rowversion.
9764. Sammansättningar med flera moduler stöds inte. Sammansättning: Sammansättningsnamn
9765. Windows-kernelobjektet %1 finns redan. Det ägs inte av SQL Server-tjänstkontot. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
9766. DependentTransaction.Complete eller CommittableTransaction.Commit har redan anropats för den här transaktionen.
9767. Anger om skalan på ett av axelsegmenten ska börja på noll när skalbrytning används.
9768. Det går inte att matcha aktiveringen med rätt metod.
9769. Det gick inte att hitta något objekt med namnet %1 i den aktuella databasen %2, under förutsättning att @itemtype angavs som %3.
9770. Win32-redigeringskontrollen kan inte ha något underordnat element.
9771. Endast URI-prefix med giltiga värdnamn stöds.
9772. Den här aktiviteten kan inte anropas eftersom den inte öppnades av en överlagring av Invoke som kräver en IDictionary för sträng och objekt.
9773. Ny slutposition för intervallmarkeringen.
9774. Servern %1 har inte definierats som en prenumerationsserver.
9775. Hämtar eller anger lutningsvinkel, rotation runt X-axeln.
9776. Konversationsslutpunkten med referensen %1 har släppts.
9777. Prenumerationsparametervärdet manual för @sync_type stöds inte längre.
9778. Det gick inte att binda egenskapen X (anges av Y) när menyn binds till data. Kontrollera bindningsfälten.
9779. Det gick inte att lägga till inloggningen med sp_addlogin (användare = %1). Proceduren avbryts.
9780. Radförskjutningen förväntades i dataflödet för masskopiering av text- eller bilddata.
9781. Utlösaren %1 är inte utlösare för %2.
9782. Typen Typnamn saknar innehållsegenskap. Ange namnet på den egenskap som ska anges eller lägg till ett ContentPropertyAttribute eller TypeConverterAttribute för typen.
9783. MSBUILD : Konfiguration error X: Y
9784. Högerklicka på underkatalogen App_Data i tillämpningsprogrammets katalog och klicka på Egenskaper på snabbmenyn.
9785. Det går inte att hitta någon post för fjärrprogrammet X.
9786. uttryck för medlemsåtkomst
9787. Det går inte att välja filen eller filgruppen %1 till den här åtgärden.
9788. ImageLoader - ett giltigt ServiceContainer måste anges.
9789. Ogiltig begränsning för typen %1. Elementet i den begränsade typen måste ha samma namn som och en mer begränsande typ än motsvarande element i bastypen.
9790. Ett skadat meddelande har mottagits. Dataelementet för den offentliga variabeln (%1) har duplicerats i det här meddelandet.
9791. Ogiltigt kolumnalias '%1' för formatering av kolumn som XML-behandlingsinstruktion i FOR XML PATH. Kolumnen måste vara i formatet behandlingsinstruktion(mål).
9792. Certifikatet är av typ X509Certificate2 och innehåller den privata nyckeln.
9793. initdata: Minne saknas för kernel-lås.
9794. Filen File Name har inte förkompilerats och kan därför inte begäras.
9795. Den primära loggfilen %1 saknas och databasen stängdes inte korrekt, så det går inte att återskapa den.
9796. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 7.0 Service Pack 2 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom decentraliserad konfliktloggning har angetts.
9797. Det går inte att infoga ett explicit värde för identitetskolumnen i tabellen %1 när IDENTITY_INSERT är inställt på OFF.
9798. Internt fel i DbSqlParser.
9799. Ett fel inträffade under sökningen efter det offentliga nyckelcertifikat som är associerat med denna SQL Server-instans: Certifikatet som hittades är inte giltigt vid aktuell tidpunkt.
9800. Den fysiska filen %1 togs bort.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions