English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10601. MSBUILD: fel MSB1020: Det gick inte att hitta loggaren. Kontrollera att loggarnamnet som angetts är samma som namnet på loggarklassen, att loggarklassen är "public" och använder Microsoft.Build.Framework.ILogger-gränssnittet och att sökvägen till loggarsammansättningen är korrekt eller att det går läsa in loggaren med endast angivet sammansättningsnamn.
10602. Dataseriens namn får inte vara null.
10603. Börja indata för e-postmeddelande; avsluta med ..
10604. Anger om sidhuvudet ska visas när EmptyDataTemplate visas.
10605. Det gick inte att läsa in sammansättningen vid X. Caspol kan göra en partiell bestämning av vilka bevis som associeras med den här sammansättningen. Om bevisen används kan de vara felaktiga och/eller inte kompletta. Vill du fortsätta åtgärden med partiella bevis? (Ja/nej)
10606. Åtgärden stöds inte eftersom protokollet X är aktiverat för programmet Y, och programmet körs i ett partiellt förtroende. Endast http- och https-protokollen stöds i partiella förtroendeprogram. Ta antingen bort de andra protokollen ur protokollistan i konfigurationen för Windows Process Activation Service eller konfigurera programmet så att det körs fullständigt betrott.
10607. *** ingen lambda ***
10608. %1Slutkoden %2 matchar inte startkoden %3 från rad %4
10609. Kantlinjens skalsidfärg.
10610. Initieringen av TDSSNIClient misslyckades med felkod 0x%1, statuskod 0x%2.
10611. Skalstreckets storlek.
10612. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom det inte gick att påträffa någon primärnyckel i tabellen %2.
10613. Transaktionsloggen för databasen %1 är full. Se kolumnen log_reuse_wait_desc i sys.databases om du vill ta reda på varför utrymmet i loggen inte kan återanvändas.
10614. Ett ogiltigt tidsintervall har angetts för X. Det tidigare värdet används.
10615. ConnectionState anger om anslutningen är öppen eller stängd.
10616. Det gick inte att hitta tilläggstypen.
10617. Inledande kontroller i systemtabell: Objekt-ID %1 har en avvikelse i kedjelänkning. %2->nästa = %3, men %4->föregående= %5. Kontrollen av programsatsen avbröts på grund av ett irreparabelt fel.
10618. Det gick inte att upprätta en förtroenderelation för den säkra SSL/TLS-kanalen
10619. X: ResourceSet-härledda klasser måste ange en konstruktor som tar ett strängfilnamn och en konstruktor som tar en ström.
10620. Det gick inte att inaktivera databasen för publicering.
10621. Win9x stöds inte
10622. Den rubrik som ska visas för tabellen.
10623. Det finns redan en reservation för detta HTTP-namnområde (%1).
10624. Det gick inte att hitta information om rotpublikationen på utgivaren.
10625. Användaren %1 ändrar byte %2 till %3 på sidan %4 i databasen %5.
10626. xmlns är ogiltigt i XML-kodnamnet i FOR XML PATH eller om WITH XMLNAMESPACES används med FOR XML.
10627. Medieuppsättningen har %1 mediefamiljer men bara %2 har angetts. Alla medlemmar måste tillhandahållas.
10628. Signal Period måste vara ett positivt värde.
10629. Diagramgrafik - okänt markeringsformat angavs.
10630. Certifikatkedja:
10631. Det går inte att blanda gamla och nya syntaxer i CREATE/ALTER/DROP INDEX-programsatser.
10632. SQL Web Assistant: @numunits måste vara större än 0.
10633. Det går inte att ändra ägaren till objektet %1 eller något av dess underordnade objekt eftersom den nya ägaren %2 redan har ett objekt med samma namn.
10634. En svarsfil får inte innehålla referenser till andra svarsfiler.
10635. Anger om menyns statiska del ska visas vågrätt eller lodrätt.
10636. Det gick inte att hitta enheten X. Enheten är kanske inte klar eller så är den inte mappad.
10637. Sessionskanaler kan inte innehålla väntande meddelanden när transaktioner som är kopplade till kanalerna utförs. Väntande meddelanden är antingen meddelanden som inte har tagits emot från sessionskanalen eller meddelanden som har tagits emot, men för vika Complete inte har anropats. Kanalen är felaktig och transaktionerna återställdes.
10638. Prenumerantparametrar som anger provideregenskaper måste vara NULL för SQL Server-prenumeranter.
10639. Det gick inte att skriva SPN (tjänstens huvudnamn) för Windows-integrerad autentisering. Möjliga orsaker är felaktigt angivna servrar för anslutningens API-anrop, DNS-sökningsfel (Domain Name System) eller brist på minne
10640. Värdet på parametern status måste antingen vara active eller unsynced.
10641. XML-tolkningsfel: %1
10642. Den angivna metoden måste deklareras i den generiska typdefinitionen för den angivna typen.
10643. (okänt)
10644. Ge sammansättningar &åtkomst till följande miljövariabler:
10645. Det går inte att ange alias för certifikatinloggningar eller asymmetriska nyckelinloggningar.
10646. Den text som ska visas om ett oväntat fel inträffar.
10647. Omfattningen måste vara ett UIElement eller ContentElement.
10648. Alternativet %1 kan inte ställas in i databasen %2.
10649. CREATE TABLE misslyckades eftersom kolumnen %1 i tabellen %2 överskrider maxgränsen på %3 kolumner.
10650. Hämtar eller anger Y-koordinat för en punkt i anteckningens bana.
10651. .NET Framework X stöds inte.
10652. Medelvärde för första gruppen:
10653. Ohanterat undantag
10654. Tabellen %1.%2 finns redan i en transaktionspublikation på ORACLE GATEWAY-utgivaren %3.
10655. Det går inte att ändra egenskapen RenderingMode när rendering eller förrendering har börjats.
10656. Det går inte att släppa kolumnen %1 i artikeln %2 eftersom ögonblicksbilden för publikationen %3 har körts.
10657. Det går inte att referera till text-, ntext- eller image-kolumner i en filterlagrad procedur.
10658. Inga distribuerade eller bundna transaktioner tillåts i databaser i enanvändarläge.
10659. Uppdateringar kräver en anslutning.
10660. Generiska argument måste anges för varje generisk parameter och varje generiskt argument måste vara en RuntimeType.
10661. MS SQL SNMP Extension Agent startar, %1, version %2.
10662. Primär server %1, databas %2 har aktiva sekundära loggöverföringsdatabaser på den sekundära servern. Släpp de sekundära databaserna först.
10663. Attributet Attribut är ingen giltig prioritet.
10664. Åtkomst till sökvägen nekas.
10665. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att de refererade sammansättningarna skulle ändras. Listan över refererade sammansättningar måste vara likadan.
10666. En Dequeue-åtgärd slutade att fungera efter X. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
10667. Den valda fjärrtillämpningen finns på följande &URL-adress:
10668. Växla mikrofonen på/av
10669. Genereras varje gång data tas emot av SerialPort-objektet.
10670. Värdet som returneras av IDataServiceMetadataProvider.ContainerName får inte vara null eller tomt.
10671. Frågebehandlaren kunde inte producera en frågeplan, eftersom en det krävs en arbetstabell, och minsta tillåtna radstorlek överskrider maximalt antal tillåtna byte, %1. En vanlig orsak till att det krävs en arbetstabell är förekomsten av en GROUP BY- eller ORDER BY-sats i frågan. Kör frågan igen med tipset ROBUST PLAN.
10672. Den svaga referensen är inte giltig längre.
10673. Åtgärden misslyckades. Säkerhetskopiering av fulltextkatalog pågår. Försök igen när åtgärden är klar.
10674. Det gick inte att läsa in X för hantering. Orsak: Y
10675. Om arbetsrutinen kan avbrytas.
10676. Kontexthuvudet kunde inte parsas med kontextprotokollet. Det hittades noder som inte tillåts enligt kontexthuvudschemat i kontexthuvudet.
10677. Hämtar eller anger en flagga som anger om en anteckning är synlig.
10678. Representerar en minnescache.
10679. XML-formatkontroll: data för noden '%1' innehåller ett tecken (0x%2) som inte tillåts i XML.
10680. Det format som ska användas för stegen.
10681. InternalUnmarshal för den returnerade ObjRef från aktiveringsanropet returnerade null.
10682. Förklaringsobjektets serienamn.
10683. Konversationsgruppen %1 ska referera till %2 konversationsreferens(er), men refererar i stället till %3.
10684. Det går inte att avinstallera distributören eftersom prenumeranter har definierats.
10685. En bakre kantutjämningsbuffert kräver en enhet av typen IDirect3DDevice9Ex.
10686. Startfel för Microsoft .NET Framework-felsökning
10687. Argumentet tasks innehöll ett null-värde.
10688. "Den här åtgärden är endast giltig för IPv6-socketar.";
10689. Den angivna XPath-frågan fångade inte några noder.
10690. Det gick inte att öppna databasen %1. Det gick inte att uppgradera replikeringen %2. Kör %3 igen från databasen %4 när %5 går att nå.
10691. Anger om TreeView-kontrollen ska försöka använda ett klientskript.
10692. %1Heterogena sekvenser tillåts inte: %2 och %3 hittades
10693. Konversationens slutpunkt är inte ett giltigt tillstånd för END CONVERSATION. Det aktuella slutpunktstillståndet är %1.
10694. Raden %1 i formatfilen %2: Ett nödvändigt attribut %3 saknas.
10695. %1 är inte en parameter till proceduren %2.
10696. Attributet Async kan inte anges till True om läget AspCompat är aktivt.
10697. Det går inte att skicka personifieringstoken från ett icke-personifieringssammanhang eller för en användare som inte kör Windows.
10698. Egenskapsrutnät
10699. Det gick inte att avkoda filen.
10700. MSB3693: Det gick inte att köra XAML-aktiviteten. Värdet Y som har angetts för aktivitetsparametern X är inte giltigt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions