English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3901. Det gjordes ett försök att ange X till ett värde som är för lågt. Anger nivån till TraceLevel.Off
3902. ID för motsvarande ContentPlaceHolder på huvudsidan.
3903. Det gick inte att köra proceduren. Databasen är inte publicerad. Kör proceduren i en databas som är publicerad för replikering.
3904. Hämtar eller anger en antecknings textteckensnitt.
3905. X måste vara större än eller lika med Y
3906. Elementet DataService har ett attribut, DataServiceVersion, av en okänd version X.
3907. Transporten tog emot ett meddelande från X.
3908. Det går inte att återställa avbrottet eftersom inget avbrott har begärts.
3909. Den här sammansättningen är inte signerad med ett starkt krypterat namn
3910. Denna händelse utlöses en gång vardera efter att åtgärderna Select och SelectCount har slutförts.
3911. Det gick inte att hitta det angivna SQL Express-filnamnet.
3912. Serverns provider för lokal anslutning har återupprättat lyssningen på [ %1 ].
3913. Används under Update för nya rader i DataTable.
3914. XML-verifiering: Ogiltigt QName för xsi:type-attributet %1.
3915. Den URL som innehåller en mer detaljerad beskrivning av diagrambilden.
3916. HostedTransportConfigurationManager avsluta konfigurationsinitiering
3917. Avsnittet System.Xaml.Hosting innehåller den ogiltiga referensen X som konfigurerats för typen Typnamn som finns på sökvägen Y. X implementerar inte IServiceModelActivationHandler.
3918. Det går bara att använda en -kontroll på en sida.
3919. OS-referensens position förväntades inte i FileStream. Använd inte en referens samtidigt i en FileStream och i Win32-kod eller en annan FileStream. Det kan orsaka dataförluster.
3920. ServicePointManager stöder inte proxy med X-schemat.
3921. endIndex får inte vara större än startIndex.
3922. Saltstorleken accepteras inte för det här nyckelobjektet.
3923. Värden för obligatoriska parametrar saknas: X.
3924. innehåller en eller flera artiklar som använder nya datatyper i SQL Server 2000
3925. Det går inte längre att använda den temporära lagringsplats som används av markören för att lagra objektvariabelvärden som markörfrågan refererar till.
3926. Antalet element i uppsättningen är större än det tillgängliga utrymmet från indexet till slutet av målmatrisen.
3927. Alla egenskaper
3928. Det går inte att använda filen %1 eftersom den ursprungligen formaterades med sektorstorlek %2 och nu finns på en volym med sektorstorlek %3. Flytta filen till en volym med en sektorstorlek som är mindre än eller lika med den ursprungliga sektorstorleken.
3929. Syntax: sp_addmessage ,, [, [,FALSE | TRUE [,REPLACE]]]
3930. Proxy %1 har inte fått behörighet att använda undersystemet %2.
3931. Rubriktext.
3932. Generera OrderBy-uttrycket automatiskt baserat på de angivna parametrarna.
3933. namnområdesimportlista
3934. Replikeringsagentjobbet %1 togs inte bort eftersom det har ett namn som inte är standard. Ta bort jobbet manuellt när det inte används längre.
3935. Fel vid mappning av dataadapter.
3936. Det läge som kontrollen startas i, och till vilket den kommer att återgår efter kommandot Cancel, Insert eller Update.
3937. Objektet som används för att konvertera de händelsehanteraranrop som utfärdas som ett resultat av en EventLog-ändring.
3938. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5): Minst en post på sidan %6 innehåller versionsinformation, men biten VERSION_INFO i sidhuvudet har inte angetts.
3939. Inträffar när en ändring av en fil och/eller katalog matchar filtret.
3940. Skickar begäran till tillståndsservern
3941. Det går inte att binda ett standardvärde till en kolumn som har skapats med eller ändrats till att ha ett standardvärde.
3942. Direktivet X stöder inte enhetsfilter på sina attribut.
3943. Vyer och inlinefunktioner kan inte returnera xml-kolumner som har skrivits med en schemasortering som är registrerad i en annan databas än den aktuella. Kolumnen %1 är skriven med schemasorteringen %2, som är registrerad i databasen %3.
3944. Det går endast att använda Compensate utan Target i Compensation-, Confirmation- eller Cancellation-hanterarna.
3945. Uppdateringsbara prenumerationer: Det går inte att uppdatera tidsstämpelkolumner.
3946. Ogiltiga XML-metadata. Kolumnen Y i mängden X måste innehålla en icke-tom sträng.
3947. Namnet på modulen.
3948. Det går inte att skapa det grupperade indexet %1 för vyn %2 eftersom dess urvalslista inte inbegriper COUNT_BIG(*). Överväg att lägga till COUNT_BIG(*) i urvalslistan.
3949. Det går inte att ändra programinstansen.
3950. Det går inte att få körningsbehörighet.
3951. Databasspegling har aktiverats på denna SQL Server-instans.
3952. Det finns inga fler tillgängliga låsklasser från transaktionen.
3953. Innehåller en lista över kategorier som är associerade med tabellrubriken (används av vissa läsare). Kategorierna kan vara godtyckliga strängvärden. Kategorierna renderas som en kommaavgränsad lista med HTML-attributet axis.
3954. Det går inte att hämta filmappningsstorleken när konfigurationsinställningarna initieras.
3955. Alla obligatoriska begärandehuvuden matchar baserat på cachelagrade Vary-svarshuvuden.
3956. Förklaringstabellens kolumnavstånd (i procent av etikettens teckensnitt).
3957. Ogiltig underkatalog X. Endast underkataloger direkt under katalogen App_Code är tillåtna.
3958. Det gick inte att skapa AppDomain-hanteraren: '%1'.
3959. Egenskapen %1 kan inte ändras till %2 efter att värdet har ändrats till %3.
3960. Bandet %1 har tagits ut ur enheten %2. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
3961. Åtgärden stöds inte för skrivskyddad InputGestureCollection.
3962. Ogiltiga data för typen %1.
3963. En eller flera öppna egenskaper för den angivna instansen av typen Typnamn har ett tomt namn eller ett namn som är null.
3964. Det går inte att öppna filen %1. Medlemskap i rollen bulkadmin krävs.
3965. Textanteckningklass.
3966. Det gick inte att hitta åtgärdsnamnet i egenskaperna för meddelandet.
3967. Värdet NoCurrentDateDefault för DateTimeStyles tillåts inte vid parsning av DateTimeOffset.
3968. Det går inte att skapa en typ för vilken Type.ContainsGenericParameters är true.
3969. Det går inte att starta en 64-bitarsprocess på ett 32-bitarsoperativsystem.
3970. En bitmask som representerar de processorer som det är tillåtet för trådarna i processen att köras på.
3971. Åtgärden kunde inte slutföras eftersom tjänstvärden eller ett av dess tillägg har tagits bort.
3972. Metoden Metodnamn kan inte anropas flera gånger i samma körning.
3973. Kan inte skriva till nollskiljd offset, eftersom det aktuella värdet är Null.
3974. %1Ogiltigt värde, %2, för attributet %3. Värdet måste vara mellan 0 och %4.
3975. Det går inte att få datakällan till en session från OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2. Åtgärden måste stödjas av providern.
3976. datatypen char
3977. Det gick inte att hitta den kopplingsbara egenskapen Egenskapsnamn.X.
3978. Huvudet X kan inte ändras direkt.
3979. Detta meddelande kunde inte skickas eftersom det innehåller ett ogiltigt godkänt meddelandenummer. Högsta förväntade meddelandenummer: %1. Godkänt meddelandenummer: %2, fragment: %3.
3980. Databasen är frånkopplad.
3981. Parametervärdet X måste vara större än noll.
3982. %1Syntaxfel nära %2. En teckensträng förväntades.
3983. Det går inte att använda objektet %1 med attributet automatisk släppning i schemabindningsuttryck eftersom det är en systemskapad vy som skapades av optimeringsskäl.
3984. Det format som används för verben.
3985. Den här åtgärden kräver att entiteten har en entitetstyp. Markera antingen dess nyckelegenskaper eller ange attributet DataServiceEntityAttribute för klassen
3986. Metoden måste representera en generisk metoddefinition i en generisk typdefinition.
3987. Lägg till en sammansättning i sammansättningscachen
3988. Heterogena utgivare går inte att använda med utgivare från tredje part. Ge @thirdparty_flag värdet 0.
3989. Utlöses innan användaren skapats.
3990. SP_POST_MSX_OPERATION Varning! Angivet %1 (%2) ingår inte i ett flerserverjobb.
3991. Gentemot Active Directory och ADAM stöds endast LDAP-anslutningssträngar.
3992. Det går inte att skapa en relation mellan noder som har skapats i olika projekt.
3993. WSDL-schemat som användes för att skapa konfigurationsfilen innehöll en RequireIssuerSerialReference-kontroll för en X509Token. Den kan inte representeras i konfigurationen och du behöver anpassa lämplig X509SecurityTokenParameters.X509KeyIdentifierClauseType to X509KeyIdentifierClauseType.IssuerSerial via programmet. Standardvärdet för X509KeyIdentifierClauseType.Thumbprint används, vilket kan orsaka interop-problem.
3994. Konfigurationsblockversionen %1 är inte ett giltigt versionsnummer. SQL Server avslutas. Återställ master-databasen eller installera om.
3995. Loggöverföring \endash steg i loggsäkerhetskopieringsjobb.
3996. Instans-id för arbetsflöde X
3997. Den text som ska visas om det nya lösenordet inte kunde matchas mot det reguljära uttrycket.
3998. Ogiltig typdefinition för typen '%1', 'minLength' får inte vara större än 'Length'
3999. Det går inte att skapa en abstrakt klass.
4000. Inte en ModuleBuilder för felsökning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions