English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1801. Y-egenskapen X måste anges innan sidan har initierats.
1802. Ett internt begränsningsvärde påträffades i systemet. Gränsen för den här begränsningen var inställd på X. Det här värdet kan inte konfigureras.
1803. Värdet som skulle läggas till låg utanför giltigt intervall.
1804. Det angivna portnumret är inte giltigt. Giltiga värden är mellan X och Y, inklusive.
1805. generiskt vänteobjekt
1806. Inställningarna för rotaktivitetens argument är felaktiga. Åtgärda arbetsflödesdefinitionen eller tillhandahåll indatavärden för att åtgärda felen:
1807. Inställningar för axelns rullningslist.
1808. Skrev till EventLog.
1809. Matchning mot en domänbeständig sammansättning stöds inte.
1810. Ett eller flera argument rapporterades som ogiltiga av providern.
1811. Om EnablePaging = true för ObjectDataSource X måste StartRowIndexParameterName och MaximumRowsParameterName också anges till giltiga parameternamn för SelectMethod.
1812. Pipeline-segmentet X är av en generisk typ och går därför inte att använda.
1813. Det gick inte att kopiera prenumerationen eftersom prenumerationen på publikationen %1 har gått ut.
1814. Proceduren %1 försökte returnera statusen NULL, vilket inte är tillåtet. Statusen 0 returneras i stället.
1815. Axel - minskande intervall. Antalet iterationer är för stort.
1816. Det gick inte att hämta peer-to-peer-databasinformation.
1817. Om AllGestures anges det måste det vara den enda ApplicationGesture som anges i matrisen ApplicationGesture.
1818. En korrigering har registrerats för objektet med ID X, men objektet visas inte i diagrammet.
1819. Delegatkonvertering för typer i domänbeständiga sammansättningar stöds inte.
1820. Säkerhetsbeskrivningen är ogiltig eftersom den inte innehåller information om ägare eller den primära gruppen.
1821. Information: Fulltextsökvillkoret innehöll skräpord.
1822. Det går inte att överföra ett MS Shipped-objekt.
1823. X DragAction är inte giltigt.
1824. Radjämförelsen misslyckades under sorteringen på grund av en okänd datatyp i en nyckelkolumn. Metadata är eventuellt felaktiga. Kontakta teknisk support.
1825. Det går bara att lägga till ETag-egenskaper i instanser av ResourceType med en ResourceTypeKind som är lika med EntityType.
1826. Källfilen för den här kompileringen finns på X.
1827. Ger behörighet att kringgå verifieringen
1828. Hämtar eller anger 3D-seriens djup, mätt i bildpunkter.
1829. Databasen %1 verkar inte ingå i e loggöverföring.
1830. Formatet på knapparna i sidorutan.
1831. Svar på säkerhetsfråga:
1832. %1SQL Server insamlingstid för fjärrmetadata för tabellen %2.%3:%4, CPU-tid = %5 ms, förfluten tid = %6 ms.
1833. Argumentriktningen för argumentet i uppsättningen X vid placeringen Y är felaktig. Riktningen som anges är Z men den förväntade riktningen är A.
1834. &Ta bort information om tillämpningstjänster från en befintlig databas
1835. X är inte ett giltigt värde för DataSetDateTime.
1836. Det gick inte att hämta data ur raden från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2". %3.
1837. Servern återupptog körningen efter att ha varit inaktiv i %1 sekunder. Orsak: för hög resursbelastning.
1838. Avståndet mellan celler.
1839. Det går inte att utöka längden på den här strömmen utöver dess kapacitet.
1840. Anslutningen till MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) har förlorats. Återställningen av alla osäkra distribuerade transaktioner som involverar MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) återupptas så snart anslutningen har återupprättats. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
1841. Det gick inte att hitta något giltigt tillägg i katalogen X.
1842. Y-värde
1843. Bildens komprimeringsvärde.
1844. Token {0:x} är inte giltig i intervallet för modul {1}.
1845. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" stöder sortering på kolumnnivå, men misslyckades med att tillhandahålla sorteringsdata för kolumn %3".
1846. Ett arbetsflöde körs för närvarande av körningsmiljön för arbetsflöden och åtgärder kan endast utföras när arbetsflödet har pausats. Åtkomst till WorkflowInstance måste synkroniseras av anroparen.
1847. Tidsstämpelvärden får inte minskas.
1848. Säkerhetskopian på enheten %1 använder en funktion i Microsoft Tape Format som inte kan hanteras av SQL Server.
1849. Hämtar eller anger en flagga som anger om polygonanteckningens bana kan ändras.
1850. Det finns en ofullständig parameter i det här sökvägssegmentet: X. Kontrollera att varje {-tecken har ett matchande }-tecken.
1851. Filtret %1 finns redan i publikationen %2.
1852. URL-adress till den bild som visas för knappen Byt lösenord.
1853. Utlöses efter att ett uppdateringskommando körts på datakällan.
1854. Det objekt som ska infogas är inte ett ChartArea-objekt
1855. Saknar metadatasträng för feltolerant index för initiering. Indexet är antagligen skadat.
1856. Det gjordes ett försök att komma åt ett fält som inte är åtkomligt för anroparen.
1857. Bildskärmsdrivrutinen måste ha stöd för videoacceleration för uppspelning av video eller ljud.
1858. Alla testvärden måste ha samma typ.
1859. BackgroundWorker kan inte visa förlopp.
1860. Minst en RedirectionLocation måste anges för RedirectionType.
1861. SQL Express-filnamnet fanns inte i anslutningssträngen.
1862. Mängden har ändrats. Det går inte att köra uppräkningsåtgärden.
1863. Kolumnen %1.%2 är ogiltig i ORDER BY-villkoret eftersom den inte finns i någon aggregeringsfunktion och det inte finns något GROUP BY-villkor.
1864. %1 är inte ett giltigt officiellt språknamn.
1865. Utlöses när det aktuella sidindexet för en GridView har ändrats.
1866. Det går inte att ansluta till fjärrservern
1867. Ett CompletionWorkItem har slutförts för den överordnade aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Slutförde aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
1868. Minnesallokering för intern anslutning misslyckades.
1869. Protokollet är felaktigt konfigurerat i WAS. Åtgärda konfigurationen för det här protokollet.
1870. POST-svar utan Cache-Control eller Expires-huvuden.
1871. Okänd statuskod för denna kolumn.
1872. XML-verifiering: Ogiltig definition för typen %1. SQL Server stöder för närvarande inte inkludering av ID, QName eller listor över QName bland medlemstyper för en unionstyp.
1873. Det går inte att använda CompleteAdding samtidigt som tillägg görs i mängden.
1874. Det gick inte att inaktivera en tabell för SQL-cacheavisering eftersom SQL-cacheavisering inte är aktiverat i databasen.
1875. Avgör om en sektor i ett cirkel- eller ringdiagram lyfts ut.
1876. Dataströmmen är fortfarande öppen.
1877.
1878. inte serialiserbar
1879. Det går inte att ange att publikationen %1 ska använda teckensynkroniseringsläge (sync_mode = character) eftersom publikationen innehåller en eller flera logiska postrelationer.
1880. Öka basen
1881. Tabellen %1 har klarat fullständig radantalsverifiering efter att snabbkontrollen misslyckats. DBCC UPDATEUSAGE initieras automatiskt.
1882. Programmen tillåts eventuellt inte att köra.
1883. Delegaten X har vissa ogiltiga argument
1884. Det går inte att lägga till, ta bort eller ändra filer i filgruppen %1. Filgruppen är skrivskyddad.
1885. Systemproxyinställningarna innehåller en ogiltig proxyserverinställning: Inställning.
1886. RESTORE LOG har stoppats. För att kunna använda databasen i det aktuella läget kan du köra RESTORE DATABASE %1 med WITH RECOVERY.
1887. Funktioner med fönster kan inte användas i kontext för en annan funktion med fönster eller mängduttryck.
1888. Nätverksåtkomsten för MSDTC (Distributed Transaction Manager) har inaktiverats. Aktivera nätverksåtkomst för DTC i säkerhetskonfigurationen för MSDTC, med det administrativa verktyget för komponenttjänsterna (COM+).
1889. Namnområdet namnområde har redan importerats.
1890. XML-verifiering: Texten %1 påträffades i en modell för endast attributinnehåll. Adress: %2
1891. Det går inte att starta databasen %1 med RESTORE.
1892. Aktivera &dynamisk förfallotid
1893. Begäran i ReceiveReply (X) tillhör inte arbetsflödet.
1894. Ingen kanalbindningskontroll utförs eftersom utökat skydd har inaktiverats.
1895. Pixel Shader Model 2.0 kräver att schemakonstanter finns i registren [0-3].
1896. Agentprofilen kan inte användas av heterogena prenumeranter.
1897. Tvetydiga användardefinierade konverteringar, X och Y, vid konvertering från Z till A
1898. Det gick inte att skapa %1 i vyn %2 eftersom vyn inte är schemabunden.
1899. X är inte ett giltigt värde för DATEPART-argumentet i Y.Z-funktionen.
1900. Inget fel.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions