English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16901. MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) har avbrutit den distribuerade transaktionen.
16902. Det går inte att serialisera värden av typen Typnamn.
16903. Ett dataserieobjekt krävs.
16904. %1 får inte innehålla %2-tecken.
16905. Ett X-objekt har redan lagts till med ID Y.
16906. Exportläge
16907. MaxMovingDistance kan inte vara negativt.
16908. Det gick inte att släppa den angivna mängden '%1', eftersom den används av %2 '%3'.
16909. Det gick inte att ansluta eftersom det maximala antalet dedicerade administratörsanslutningar (%1) redan har uppnåtts. Innan en ny anslutning kan upprättas måste en befintlig administratörsanslutning släppas, antingen genom att anslutningen loggas ut eller genom att processen avslutas.%2
16910. Det går inte att öppna registernyckeln X\Y\Z på datorn A.
16911. MSB3694: Det gick inte att skapa XAML-aktiviteten. EnumValue X i EnumProperty Egenskapsnamn saknar attributet SwitchValue.
16912. Värdet som har angetts för @rowcount_only i artikeln %1 är inte 1. 1 är det enda giltiga värdet på parametern i en artikel i en heterogen publikation.
16913. %1: Det gick inte att avallokera den tomma objektsidan %2:%3.
16914. Otillräckligt resultatutrymme för konvertering av uniqueidentifier-värde till char.
16915. Den här funktionen kräver tjänsten X för att finnas tillgänglig, men den kunde inte hittas.
16916. Filgruppen %1 är inte tilldelad några filer. Det går inte att använda tabeller och index, samt text-, ntext- och image-kolumner, i den här filgruppen förrän en fil har lagts till.
16917. Hämtar eller anger bakgrundsfärg för bildtexter.
16918. Tabellen eller vyn måste förekomma i den aktuella databasen.
16919. Underordnad kontroll till generisk webbdel saknar ID.
16920. Två SendReply-aktiviteter har samma feltyp men olika åtgärder.
16921. Det går inte att lägga till inloggningen %1 i publikationens åtkomstlista eftersom den inte har tillgång till distributionsservern %2.
16922. DataSourceID X måste vara samma ID som för en kontroll av typen IHierarchicalDataSource. Det gick inte att hitta en kontroll med ID Y.
16923. Typen måste antingen vara __ComObject eller vara härledd från __ComObject.
16924. Uttryck för typen Typnamn hanteras inte för LValue.
16925. GCHandle-MDA har slut på tillgängliga cookies.
16926. Den längd som angavs för nätverkspaketets nyttolast stämmer inte överens med antalet lästa byte. Anslutningen har stängts. Kontakta klientbibliotekets tillverkare.%1
16927. En eller flera av de komponenter som installeras är redan registrerade som 64-bitarskomponenter i måltillämpningen. Du måste installera 32-bitarsversioner av de aktuella komponenterna i en annan COM+-tillämpning, eller ta bort de befintliga 64-bitarversionerna av komponenterna från måltillämpningen, innan du försöker installera 32-bitarversionerna. COM+-tillämpningar kan inte innehålla bitneutrala komponenter.
16928. UserScripts
16929. Förväntade icke-tom sträng som parameter X.
16930. %1Endast icke-dokumentnoder kan tas bort, %2 hittades
16931. Etiketter - LabelRow måste vara 1 eller 2.
16932. %1 ASSEMBLY misslyckades eftersom sammansättningen "%2" har en ohanterad startpunkt.
16933. %1Det går inte att använda xmlns i namnuttryck för en konstruktör för beräknade attribut.
16934. Användningen av mutator '%1' på udt '%2' får inte resultera i ett null-värde.
16935. Objektet är inte en Parameter.
16936. Det går inte att anropa binära operatorer med ett argument
16937. Den logiska relationen mellan artiklarna %1 och %2 kan inte läggas till eftersom minst en av artiklarna har en begränsning med en definierad CASCADE-åtgärd.
16938. Det går inte att lägga till sammansättningen
16939. Auktoriseringslagret är inte installerat.
16940. Mängden accepterar endast objekt av typen CommandBinding.
16941. Det gick inte att skapa ännu en webbproxymiljö för skript vid detta tillfälle.
16942. På en prenumerant eller återutgivare är det inte tillåtet att uppdatera en kolumn i artikeln %1 som använder @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner) som används i delmängdsfilter eller kopplingsfilter.
16943. Utfyllnaden är ogiltig och går inte att ta bort.
16944. Nätverksfelet 0x%1 inträffade när data skulle skickas till klienten. En vanlig orsak till felet är att klienten kopplar ned anslutningen utan att läsa hela svaret från servern. Anslutningen kopplas ned.
16945. Den begärda resursen är inte tillgänglig.
16946. Antalet överordnade noder som ska visas.
16947. FIPS-varning: Raden %1 innehåller ett uttryck som inte följer ANSI-standarden: %2.
16948. Positionen får inte vara mindre än noll.
16949. Det går inte att utföra en differentiell säkerhetskopiering av databasen %1 eftersom en befintlig säkerhetskopia av databasen saknas. Utför en fullständig säkerhetskopiering av databasen med BACKUP DATABASE och utelämna alternativet WITH DIFFERENTIAL.
16950. Flytta en sida uppåt
16951.
16952. Parametern X har inte lagts till i den här parsern.
16953. FOR XML EXPLICIT kräver minst tre kolumner, inklusive kodkolumnen, den överordnade kolumnen och minst en datakolumn.
16954. Ansluter till tillståndsservern
16955. Tillämpningsdomän: X
16956. Tecken som skrivs från vänster till höger får inte blandas med tecken som skrivs från höger till vänster i IDN-etiketter.
16957. %1 finns redan. Använd %2 för att ändra inställningar och egenskaper.
16958. Det gick inte att öppna dataanslutningen
16959. X kommer inte från egenskapen ExportDefinitions för den här ComposablePart eller dess ComposablePartDefinition.
16960. Motstridiga låsningstips angivna för tabellen %1. Detta kan orsakas av att ett motstridigt tips angivits för en vy.
16961. Databasnamnet som ska användas med SQL-cacheberoende i SQL 7.0 och SQL 2000. Databasen kan alternativt anges i anslutningssträngen med alternativet -C. (Obligatoriskt)
16962. Läsningen av ett tjänstdokument har startats.
16963. Fjärradressen X går inte att nå på grund av en felmatchning mellan kanalens och fjärrslutpunktens IP-versioner.
16964. Prenumerationerna på utgivaren %1 tillåter inte prenumerationskopia eller också har de inte synkroniserats.
16965. Metoden Metodnamn i typen Typnamn är inte en giltig anslutningsprovider. Den måste vara offentlig, returnera ett objekt och sakna parametrar.
16966. Anger om trädet ska binda automatiskt till data.
16967. Det gjordes ett försök att använda ett COM-objekt som inte har en hjälpklassfabrik.
16968. Kolumnen %1.%2 har inte samma datatyp som den refererande kolumnen %3.%4 i sekundärnyckeln %5.
16969. %1 är inte en användartabell. Det går inte att utföra en SET-åtgärd.
16970. För en .NET Assembly-logikhanterare ska .NET Assembly-namnet vara namnet på en giltig sammansättning i %1 som innehåller den klass som implementerar gränssnittet Microsoft.SqlServer.Replication.BusinessLogicSupport.BusinessLogicModule. Kontrollera att logikhanteraren är registrerad så att .NET Assembly-namnet angavs korrekt.
16971. SQL-profilprovider.
16972. Autentiseringen misslyckades på grund av saknade referenser.
16973. Det går inte att uppdatera kolumnen %1 eftersom den är härledd eller konstant.
16974. definition av mängdtyp
16975. InvalidOperationException utlöstes
16976. Egenskapen Egenskapsnamn som har angetts i slutet av egenskapen PropertyName för EntityPropertyMappingAttribute för en resurstyp är inte en primitiv typ.
16977. Direktivet X är inte tillåtet på den här sidan.
16978. Anteckningsbildtextens format.
16979. Det gick inte att fråga efter listan över databasnamn från SQL-servern.
16980. Y-värden kan inte databindas till strängobjektet.
16981. Typen är inte en underklass till Control.
16982. Matrisen var inte en tvådimensionell matris.
16983. Två (eller fler) element med namnet %1 är valfria på samma nivå. Du kan eventuellt göra dem till direkta syskon eller mappa NULL till xsi:nil
16984. Identifiera icke-loggad avslutning av agent.
16985. CMS-meddelandet är inte signerat.
16986. Servern stängs av på grund av stackspill i användarens ohanterade kod.
16987. Det gick inte att infoga en ny schemaändring i tabellen systranschemas. HRESULT = '0x%1'.
16988. Det går inte att använda dubbletter av kolumnnamn i listan över partitionskolumner. Kolumnnamnet %1 visas mer än en gång.
16989. Det går inte att använda specialhuvudobjektet %1.
16990. Datakällan X stöder inte sidindelning på serversidan och returnerade data som inte är av ICollection-typ. Mer information om sidindelning finns i dokumentationen till datakällan.
16991. Redigeringszonen saknar redigeringsdelar.
16992. Den text som visas för länken till att skapa en ny förbrukaranslutning.
16993. Ett nätverksprotokollfel inträffade för Service Broker/databasspegling.
16994. atomicComposition innehåller en annan intern atomicComposition och går inte att ändra förrän denna interna atomicComposition har slutförts.
16995. URI-begäran är inte giltig. Det går inte att tillämpa $count på tjänstens rot.
16996. Objektet måste vara av typen DateTimeOffset.
16997. Serverinstansen '%1' vägrade fungera som vittne. Kommandot ALTER DATABASE SET WITNESS misslyckades.
16998. Ett oväntat socketundantag inträffade när data skickades. Se det ursprungliga undantaget för mer information.
16999. Det format som ska användas på varje länk för en CatalogPart.
17000. Programidentiteten har inte samma antal komponenter som manifestsökvägar.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions