English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1401. Den bild som används för att rendera popup-menyn.
1402. Serveranvändaren %1 är ingen giltig användare i databasen %2. Lägg till användarkontot eller användarkontot guest i databasen först.
1403. Datakällan X stöder inte cachelagring av objekt som implementerar IDataReader.
1404. Det går inte att skapa en instans av ett gränssnitt.
1405. Namnet på den OLE DB-provider som ska användas vid anslutningen till Data Source.
1406. Det gick inte att initiera filen. RESTORE kan inte fortsätta.
1407. Dataskyddsåtgärden misslyckades. Detta kan bero på att användarprofilen för den aktuella trådens användarkontext inte hade lästs in, vilket kan inträffa när personifiering utförs i tråden.
1408. SQL Web Assistant: @colheaders måste vara 0 eller 1.
1409. automatisk intern statistik
1410. Det gick inte att släppa en kryptering från tjänstens huvudnyckel. Det finns ingen kryptering enligt datornyckeln.
1411. Namnet på den valideringsgrupp som knappen är kopplad till.
1412. Endast URI-prefix som börjar med "http://" eller "https://" stöds.
1413. Enaresamiska (Finland)
1414. X är inte ett giltigt IterationCount-värde för en RepeatBehavior-struktur. Ett IterationCount-värde måste representera ett tal som är större än eller lika med noll men inte oändligt.
1415. Attributet required får inte anges för parametern X. Funktionsparametrar är alltid obligatoriska.
1416. SendOrPostCallback som inte är null måste anges.
1417. Process-ID %1 har signalerat användarfel %2, allvarlighetsgrad %3. SQL Server avslutar den här processen.
1418. En körningsarbetsuppgift har schemalagts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
1419. Diagrammets lagringsläge för bilder.
1420. Hämtar eller anger färgerna för en stearinljusstapel om datapunktens Close-värde är mindre än Open-värdet.
1421. Omdefiniering av XML-namnområdesprefixet xsi stöds inte med alternativet ELEMENTS XSINIL för FOR XML.
1422. Ett fel uppstod under en ledighetskontroll av bearbetningsvärden.
1423. Förbrukarfältnamn:
1424. Datatypen för den utökade egenskapen är inte giltig.
1425. Anpassade konverterare för värdetyper stöds inte för tillfället.
1426. SQL Web Assistant: Textkolumnen för URL-hyperlänken får inte vara av datatypen image.
1427. Inaktivera felmeddelande om ignorerad publicering %1, allvarlighetsgrad %2, tillstånd %3: %4.
1428. %1 med namnet %2 finns redan.
1429. MaxRange är inte giltigt eftersom det är mindre än MinRange. Ange ett värde för MaxRange som är större än eller lika med värdet för MinRange och försök igen.
1430. Den typ av knapp som ska renderas i fältet. Möjliga värden är Link, Button och Image.
1431. Sammansättningen resulterade i flera sammansättningsfel, med {0:N0} rot-orsaker. Rot-orsakerna tillhandahålls nedan.
1432. MODIFY FILE misslyckades. Ange en storlek som är mindre än den aktuella storleken.
1433. Läsningen av ett kategoridokument har slutförts.
1434. Trådens aktuella basprioritet.
1435. En BookmarkWorkItem har schemalagts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
1436. Bildtextformat för datapunktens etikett.
1437. Teckenbufferten för utdata är för liten för att rymma de kodade tecknen, kodning X återgår till Y.
1438. Mappningar måste vara helt namn- eller ordningstalsbaserade.
1439. Inga heartbeat-signaler upptäcktes för vissa replikeringsagenter. Statusen för dessa agenter har ändrats till Misslyckade.
1440. Det gick inte att tilldela till egenskapen '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3', eftersom den är skrivskyddad.
1441. Namn att autentisera: X
1442. True om etiketten kan trunkeras.
1443. Det går inte att hitta raduppsättnings-ID %1 i det aktuella schemat.
1444. Volatile-registreringar genererar ingen återställningsinformation.
1445. Det går inte att ändra returvärdet för X eftersom detta inte är någon variabel
1446. Det gick inte att hämta information om publikationen: %1. Kontrollera namnet igen.
1447. Den text som ska visas som rubrik när frågan ska besvaras.
1448. Standardparametervärden för användardefinierade typer, nvarchar(max), varbinary(max) och xml stöds inte.
1449. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom prefixet X som används i Y inte är definierat.
1450. Det finns versionsinformation i sammansättningsnamnet X, vilket inte är tillåtet för Y-poster.
1451. Det går endast att ange skip-token för begäranden som returnerar entitetsmängder.
1452. Det går inte att avregistrera X nu. Kulturfilen används.
1453. Det går inte att släppa textkatalogen %1 eftersom den innehåller ett textindex.
1454. Orsak: Appdomain inaktiverades explicit.
1455. Serverns namn för typen.
1456. Protokollfel: Det går inte att fortsätta med SSPI-handskakningen eftersom en tom blob togs emot.
1457. Körningen av .NET Framework avbröts. En annan fråga ledde till att inläsningen av AppDomain %1 togs bort eller till att det inträffade ett ej hanterat undantag för .NET. %2
1458. DDL-programsatsen tillåts inte.
1459. Egenskapen X kan inte animeras för klassen Y eftersom flaggan IsAnimationProhibited har angivits för den UIPropertyMetadata som används för att associera egenskapen med klassen.
1460. ALTER ASSEMBLY har markerat data som ej kontrollerade i en eller flera objekt i databasen "%1". Använd kolumnen "has_unchecked_assembly_data" i systemvyerna "sys.tables" och "sys.views" för att hitta alla de objekten.
1461. Värdet för X är för närvarande noll, vilket innebär att funktionen är inaktiverad. Om du vill aktivera funktionen anger du värdet till ett positivt heltal i konfigurationen.
1462. Okänd penseltyp i BAML-fil.
1463. äldre
1464. Det gick inte att hitta konfliktlösaren för artiklar: '%1'.
1465. Objektets författare serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
1466. Följande är en Json-meddelandetext med exempelsvar:
1467. Det uppstod ett fel i återställningshanteraren för Service Broker när en kö skulle inaktiveras. Databas-ID: %1, Kö-ID: %2, Fel: %3, Tillstånd: %4.
1468. %1 är inte någon begränsning.
1469. Operandtypkonflikt: %1 är inkompatibel med %2
1470. Det går inte att ändra egenskapen allow_push i publikationen till false. Det finns utgivarinitierade prenumerationer på publikationen.
1471. Verb som återställer sidans anpassningsläge.
1472. Detta RESTORE-uttryck genomförde vissa åtgärder, men databasen kunde inte försättas online eftersom ett eller flera RESTORE-steg krävs. Föregående meddelanden innehåller orsaker till varför återställningen inte kan ske vid detta tillfälle.
1473. Inget namn har angivits för behörighetsgruppen.
1474. Värdet %1 ingår inte i intervallet för parametern %2.
1475. Målet för Core Properties relationship refererar inte till någon befintlig del.
1476. De obligatoriska attributen X och Y saknas.
1477. Operativsystemet stöder inte åtkomst till processer på fjärrdatorer. Den här funktionen kräver Windows NT eller senare.
1478. PropertyReference kan inte matcha egenskapen Egenskapsnamn.
1479. Ett fel uppstod när UserPersonalizationStateInfo med Path = X och Username = Y skulle läggas till i PersonalizationStateInfoCollection.
1480. %1Ogiltigt xpath-värde i %2
1481. XO-diagram - ogiltigt format för attributet UsedYValueHigh.
1482. Det går inte att använda AccessDataSource X i designläge om egenskapen DataFile anges med en virtuell sökväg.
1483. Ett fel uppstod när kodgruppen skapades.
1484. CustomValidationAttribute-metoden Metodnamn i typen Typnamn måste returnera System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult. Använd System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult.Success för att visa att metoden lyckades.
1485. Standardvärden är inte tillåtna i vyer som innehåller en mängdoperator.
1486. Databasen kan inte återställas eftersom filerna måste återställas till inkonsekventa tidpunkter.
1487. Ogiltigt vanligt uttryck %1 nära offset %2.
1488. Det gick inte att hitta ett SecurityBindingElement.
1489. Distribuerade transaktioner kräver Oracle9i-klienten och programvaran Oracle Services for Microsoft Transaction Server.
1490. Ogiltigt värde för attributet DrawSideBySide.
1491. Ett valfritt UI-tips som används för att läsa in mallen som representerar det här filtret.
1492. Ett positivt tal krävs.
1493. Det gick inte att skapa prenumerant.
1494. En förenklad replik måste vara anonym.
1495. Oväntat egenskaps-ID: X. Egenskaps-ID:n måste vara sekventiella.
1496. Du måste ange filnamnet för en webbdel (.WebPart).
1497. Det gick inte att öppna en anslutning av typen Shared Memory till SQL Server 2000
1498. Objektet %1 har markerats för att kompileras om.
1499. Ett semikolon (;) måste användas för att avgränsa alternativen i en meddelandealternatividentifierare. Strängen %1 hittades efter ett alternativ.
1500. Hwnd med värdet noll är inte giltigt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions