English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2701. Fler än en kolumn %1-begränsning har angetts för kolumnen %2, tabellen %3.
2702. Text för objekt i förklaringen.
2703. Ogiltigt värde för serviceAuthenticationManagerType. serviceAuthenticationManagerType Typnamn härleds inte från X.
2704. Det finns redan en förklaring med namnet X. Ange ett unikt namn.
2705. Kampanjsamlingen X för kampanjnamnet Y innehåller ett null-värde.
2706. Uppskjutningsinläsaren X kräver att Y implementeras i IServiceProvider.
2707. Sorteringskonflikt orsakad av sorteringssatser med olika sortering %1 och %2.
2708. Värden måste vara bundna till ett uttryck som inte är null innan ParallelForEach-aktiviteten X kan användas.
2709. Det går inte att skapa ett värde för egenskapen Egenskapsnamn av typen Typnamn. Endast egenskaper med primitiva typer stöds.
2710. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom meddelandet inte kunde levereras inom meddelandets TTL (time to live). Detta kan betyda att vägen för vidarebefordringen är felaktigt konfigurerad eller att målet inte är tillgängligt.
2711. Det går inte att skapa filen %1. Använd WITH MOVE för att ange ett namn på en giltig fysisk fil. Använd WITH REPLACE för att ersätta en befintlig fil.
2712. Det går inte att komma åt den interna bufferten för MemoryStream.
2713. URL-adress till den bild som visas för knappen Ta bort.
2714. KILL SPID WITH COMMIT/ABORT stöds inte av Microsoft SQL Server 2000. Använd Microsoft Distributed Transaction Coordinator för att lösa distribuerade transaktioner.
2715. Ogiltig paketstorlek.
2716. Anonyma metoder, lambda-uttryck och frågeuttryck inuti strukturer kan inte komma åt instansmedlemmar av this. Överväg att kopiera this till en lokal variabel utanför den anonyma metoden, lambda-uttrycket eller frågeuttrycket och använd den lokala i stället.
2717. Tillåt anrop till oförvaltad kod
2718. MemoryMappedViewStreams har fast längd.
2719. Det finns redan en slutpunkt av den begärda typen. Endast en slutpunkt av denna typ stöds. Använd ALTER ENDPOINT eller DROP för den befintliga slutpunkten och kör uttrycket CREATE ENDPOINT.
2720. Ogiltig katalog, X.
2721. %1Det finns inget element med namnet %2 i typen %3.
2722. Datapunktmarkörens format
2723. asymmetrisk nyckel
2724. Kan inte lägga till fler metadatablock på toppnivån.
2725. Det gick inte att starta felsökningen.
2726. Det gick inte att hitta begärandehuvuden i cachelagrade metadata att testa baserat på svarets Vary-huvud.
2727. Förväntade argument av typen Typnamn, men tog emot typen Typnamn.
2728. Binära operatorer måste anropas med två argument
2729. Det går inte att lägga till en identitetskolumn eftersom tabellen är publicerad för sammanslagningsreplikering.
2730. Det finns inga rader i den aktuella hämtningsbufferten.
2731. Hjälpmeddelandets basnamn får inte vara tomt eller ha värdet null.
2732. Reparera: Infoga en sekundär indexrad som baseras på bastabellraden.
2733. Det går inte att ändra versionstillstånd för databasen %1 tillsammans med ett annat databastillstånd.
2734. Servern hoppade av från MSX %1. %2 jobb har tagits bort.
2735. Format som används för att serialisera diagramdata.
2736. Den indexerade vyn '%1' (objekt-ID %2) innehåller inte alla rader som är producerade av vydefinitionen. Mer information om detta fel finns i SQL Server Books Online. Detta motsvarar inte nödvändigtvis ett integritetsproblem för data i denna databas.
2737. Det gick inte att auktorisera URL för begäran.
2738. Tjänstens utgående SSPI-förhandling.
2739. Vill du konfigurera om ListView för att återge schemaändringen?
2740. Det finns redan en väg med namnet X i vägmängden. Vägnamn måste vara unika.
2741. Mängden med objekt på menyn.
2742. Sammansättningen var redan fullständigt betrodd.
2743. Det går inte att använda den datatypmappning som har angetts. Det går inte att hitta matchande måldatatyp för källtypen %1. Fråga systemtabellen msdb.dbo.sysdatatypemappings efter en lista över mappningar som stöds. Kontrollera att källtypen har korrekt längd, noggrannhet, skala och möjligt nullvärde.
2744. Det gick inte att implicit konvertera intervallvärdestypen som har angetts vid ordningstalet %1 till parametertyp för partitionsfunktioner.
2745. Uppdateringsbara prenumerationer: Rader stämmer inte överens mellan utgivare och prenumerant. Kör distributionsagenten för att uppdatera raderna hos prenumeranten.
2746. Varning! Databasen %1 markerades som misstänkt på grund av åtgärder som vidtagits under uppgraderingen. Mer information finns i errorlog eller eventlog. Använd ALTER DATABASE för att ansluta databasen. Databasen kommer att försättas online i tillståndet restricted_user.
2747. Tecknet "X" i det angivna mönstret är inte giltigt.
2748. Inga filer är markerade för bearbetning. Du kanske har markerat en eller flera filgrupper som inte har några medlemmar.
2749. Attributet 'type' måste ha något av följande som värde: 'string', 'number', 'array', 'object', 'null' eller 'boolean'. Ett oväntat värde (X) påträffades.
2750. XQuery: Internt kompilatorfel.
2751. Åtkomst till sökvägen X nekas.
2752. Denna mängd innehåller begärandehuvuden och kan inte innehålla det angivna svarshuvudet.
2753. Postcondition misslyckades: X
2754. Ogiltig användardefinierad pixelskuggning. Registrera händelsehanteraren PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered för att undvika att det här undantaget inträffar.
2755. Ogiltig primitiv typ: Typnamn. Försök att använda CodeObjectCreateExpression.
2756. DefaultButton X måste vara samma ID som för en kontroll av typen IButtonControl.
2757. Texten för verbmenyns etikett.
2758. Den binära formen av ett ACE-objekt är ogiltig.
2759. Det går inte att lägga till FILESTREAM-kolumnen(erna) i en tabell där raddata har placerats i ett partitionsschema.
2760. Den aktiv punktens radie.
2761. Den privata nyckeln för säkerhetscertifikatet som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID %1) är lösenordsskyddad. Lösenordsskyddade privata nycklar kan inte användas tillsammans med säkra dialoger.
2762.
2763. Filformatet är ogiltigt. Försök att importera en webbdelsfil (.WebPart).
2764. Vary-huvud: Begäran och cacheposten har inte lika många fält, huvudnamn = X.
2765. Ett av argumenten XmlContent och XmlInputPath måste anges.
2766. Tillfälligt: Det påträffades ett fel i objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3 under FileStream-kontrollen.
2767. Initiera ett nytt X-objekt.
2768. Inget registerskript skapas eftersom det inte finns några typer att registrera
2769. Ett undantagsfel har inträffat i målet för en aktivering.
2770. Identitetsintervallsvärden måste vara positiva heltal som är större än 1.
2771. Lägsta återförsöksintervallet X för timertjänsten är ogiltigt. Det måste ha ett positivt TimeSpan-värde.
2772. Parameterns värde.
2773. Åtkomst nekas till prestandaräknare. Programmet kan köras i partiellt förtroende. Inaktivera prestandaräknare eller konfigurera programmet så att det körs fullständigt betrott.
2774. Det är inte tillåtet att starta en ny transaktion efter återställning till lagringspunkt.
2775. Databasfildifferentierade ändringar har säkerhetskopierats. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), fillista: (%4), sidor dumpade: %5, antal dumpningsenheter: %6, enhetsinformation: (%7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
2776. Det har inträffat ett internt fel vid mappningen av fulltextdokument-ID.
2777. Längden måste vara större än X.
2778. Det gick inte att hitta profilen File Name.
2779. De ytterligare data som skickats in matchar inte vad som förväntas baserat på StylusPointDescription.
2780. X är inte ett giltigt Y-värde.
2781. Det går inte att ta bort. Katalogen är inte tom eller så finns den inte.
2782. Det gick inte att rensa uppskjutna deallokeringar från filgruppen %1.
2783. Det gick inte att stänga Service Broker-dialogen %1 på grund av ett Service Broker-fel i databasen med ID %2 på grund av följande fel i Service Broker: %3.
2784. %1Målet för replace får vara högst en nod, %2 hittades
2785. Ett undantag inträffade när värdet för egenskapen Egenskapsnamn skulle hämtas.
2786. Ingen version av CardSpace-tjänsten kunde hittas installerad på datorn. Installera CardSpace och utför åtgärden på nytt.
2787. Cellnamnet får inte vara tomt.
2788. Värdadaptern X definierade en konstruktor som inte går att använda. Konstruktorn måste ta en parameter som implementerar IContract.
2789. Den logaritmiska skalans bas. Standardvärdet är 10.
2790. Det går inte att skapa användarobjekt i den angivna behållaren.
2791. Den aktuella sessionen är inte interaktiv.
2792. Parametern X kan inte anges i datasvcmap-filen med värdet true eftersom mängdfunktionen för datatjänst inte stöds för angiven målversion av Framework.
2793. Allmänt kryptografiskt fel.
2794. Det går inte att skapa ett index som inte innehåller alla säkerhetskolumner.
2795. Hämtar eller anger ritformatet för etiketter i ett radardiagram.
2796. Anslutningens lösenord får inte vara tomt.
2797. Ogiltigt antal parametrar. Raduppsättningen %1 förväntar %2 parameter/parametrar.
2798. Samma alternativ för dataplacering "%1" har angetts två gånger.
2799. Misslyckad begäran med WebExceptionStatus = X.
2800. Det gick inte att uppdatera distributionstabellen för databasprenumeration. Det gick inte att ändra prenumerationsstatusen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions