English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16101. Det gick inte att utesluta kolumnen %1 från den lodräta partitionen eftersom kolumnen används i ett unikt index.
16102. Tidsgränsen uppnåddes vid väntan på buffertspärrtyp %1, bp %2, sida %3:%4, tillstånd %5, databas-id: %6, allokeringsenhets-id: %7%8, aktivitet 0x%9: %10, väntetid %11, flaggor 0x%12, ägaruppgift 0x%13. Fortsätter inte att vänta.
16103. Den begärda åtgärden är ogiltig när den anropas i en ModuleHandle som är null.
16104. En anonym prenumeration kan inte vara utgivarinitierad.
16105. Ett oväntat prefix (X) påträffades. Prefixet måste vara null eller tomt.
16106. Resultatet för kolumnuttrycket för kolumnen %1 är inte kompatibelt med den begärda typen XML. Resultatet måste vara ett element, en textnod, kommentarsnod, bearbetningsinstruktion eller dokumentnod.
16107. Det gick inte att infoga en säkerhetskopia eller återställa historikposten för msdb-databasen. Detta kan betyda att det finns ett problem med msdb-databasen. Säkerhetskopieringen/återställningen fungerade ändå.
16108. Jobbet tillämpades på %1 nya servrar.
16109. Databasfel: Databasen %1 innehåller inkonsekventa metadata. Felet kan inte repareras och förhindrar vidare DBCC-bearbetning. Återställ informationen från en säkerhetskopia.
16110. Den formatering som tillämpas på det bundna värdet. Till exempel "{0:d}" eller "{0:c}".
16111. (tom sträng)
16112. Transaktionen tvekar.
16113. Samma funktion har angetts mer än en gång.
16114. import av namnområde med alias
16115. Initierar ett nytt X-objekt med hjälp av anslutningssträngen i avsnittet Y i programkonfigurationsfilen.
16116. Stegets anpassade navigeringsmall.
16117. Inte angiven
16118. Det går inte att lagra objektet i en matris av den här typen.
16119. Egenskapen offload_server kan inte vara samma som distributörsnamnet.
16120. NeutralResourcesLanguageAttribute anger en ogiltig eller okänd plats för den slutgiltiga resursen: X.
16121. Serbiska (latinsk, Serbien)
16122. SQL Web Assistant: Det gick inte att hämta ett bindnings-token.
16123. Sorteringsordningen %1 kan inte hanteras i operativsystemet.
16124. Angiven codec kan inte använda denna typ av dataström.
16125. Utlöses när kontrollens markerade tillstånd ändras.
16126. Sammansättningen misslyckades eftersom den inte slutfördes inom '{0:N0}' iterationer. Detta orsakas troligen av en cykel i beroendediagrammet för en del som har markerats med en icke-delad princip för skapande.
16127. Distributionsagenten måste köras i enkelanslutningsläge innan prenumerationens xact_seqno kan återställas.
16128. Planguiden %1 matchade satsen efter den automatiska parameteriseringen via FORCED- eller SIMPLE-parameterisering, men RECOMPILE-tipset som ingår ignorerades. RECOMPILE stöds inte i automatiskt parameteriserade satser. Överväg att släppa planguiden eller ta bort RECOMPILE från planguiden.
16129. Operativsystemsfel %1 orsakades av ett försök att läsa följande: sorteringskörningssidan %2, i filen %3, i databasen med ID %4. Försöker läsa igen.
16130. Tjänsten kan inte aktiveras säkert. Ta bort databasspeglingen och återställ databasen %1 för att få åtkomst.
16131. Det är endast de första åtta tecknen i ett anpassat loggnamn som har betydelse och det finns redan en annan logg i systemet som använder de första åtta tecknen det namn som har angetts. Angett namn: X, namn på befintlig logg: Y.
16132. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 har en kontrollbegränsning %2 för en CLR UDT-kolumn, men källtabellen %3 saknar en identisk kontrollbegränsning.
16133. =Det skapades ett null-objekt i denna feed.
16134. Flödesdiagrammet X - start har schemalagts.
16135. Det går inte att skapa en filtervy eller procedur. Verifiera att värdet som har angetts för parametern @filter_clause för sp_addarticle kan läggas till i WHERE-satsen i en SELECT-programsats för att åstadkomma en giltig fråga.
16136. Exempelegenskap av typen Boolean
16137. Det krävs primärnycklar för att skapa referenser för %1 i FOR XML AUTO. Välj primärnycklar eller använd BINARY BASE64 för att hämta binära data i kodat format om det inte finns några primärnycklar.
16138. %1 är inte korrekt fast serverroll för SQL Server, Windows NT-användare eller Windows NT-grupp.
16139. X-värdet Y finns redan i den användardefinierade ordlistan.
16140. Det går inte att skapa MessageFault.
16141. En ogiltig anslutning hittades när det nya sessionsprotokollet skulle skapas
16142. Norska (bokmål)
16143. Textformateringsmotorn kan inte klona brytningsregistreringar på grund av ett fel: X.
16144. Dedicerad administratörsanslutning används av %1 på %2.%3
16145. Anger om attributen för mappningsområdet ska kodas så att skriptkörning för webbläsare ska elimineras.
16146. Det angivna LSN-värdet {%1:%2:%3} för repldone-loggkontroll är placerad före den aktuella början för replikeringen i loggfilen {%4:%5:%6}.
16147. Det går inte att skapa det grupperade indexet %1 för vyn %2 eftersom ingen rad kan uppfylla vydefinitionen. Överväg att ta bort motsägelser från vydefinitionen.
16148. De data som ska krypteras överstiger maximigränsen för den här modulen på X byte.
16149. Ska endast ange synlighetsflaggor när EnumBuilder skapas.
16150. Analyserade konversationsgrupper: %1.
16151. %1to, insert eller delete förväntas
16152. SPID (serverprocess-ID): %1%2
16153. Ett försök görs att skicka en händelsehanterare för en typ som inte stöds.
16154. Hämtar eller anger färgen för radiella och vågräta etikettlinjer.
16155. Egenskapssökvägen X som har angetts för EntityPropertyMappingAttribute för medlemmen Medlem motsvarar inte någon egenskap i typen Typnamn eller någon av dess bastyper.
16156. Sökvägen kan inte vara en tom sträng
16157. Kolumnen %1 kan inte släppas från tabellen %2 eftersom det är en primärnyckelkolumn.
16158. Ditt konto har skapats.
16159. InvokeMember kan endast användas för COM-objekt.
16160. Det går endast att köra long.MaxValue-aktivitetsinstanser i ett arbetsflöde.
16161. Det finns två eller flera jobb med namnet %1. Ange %2 i stället för %3 när du vill ge jobbet en unik identitet.
16162. Åtgärden kan inte slutföras eftersom den aktuella raden har tagits bort
16163. Ogiltig kombination av värdena minOccurs och maxOccurs. minOccurs måste vara mindre än eller lika med maxOccurs
16164. Det gick inte att skapa ett användartoken för användaren %1 i databasen %2.
16165. En aggregering får inte visas i OUTPUT-programsatsen.
16166. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Fel %1 inträffade vid initiering av certifikatets privata nyckel. Det kan finnas poster som rör det här felet i felloggen i SQL Server och i händelseloggen i Windows. Tillstånd %2.
16167. Det gick inte att hitta %1 XML-indexet med namnet '%2' på tabellen '%3'
16168. Ett lösenord har angetts och PVK-filen har inte krypterats.
16169. Typen %1.%2 har markerats för systemdefinierad serialisering, men fältet %3 för typen %4.%5 tillhör typen %6.%7 som inte har markerats med LayoutKind.Sequential. För systemdefinierad serialisering krävs att typen har markerats med LayoutKind.Sequential.
16170. De animeringar som används för egenskapen X beräknar ett aktuellt värde av Y, vilket inte är ett giltigt värde för egenskapen.
16171. Körningsmiljövärden X returnerade null från en begäran om sammansättningsbevis för sammansättningen Sammansättningsnamn .
16172. Det går inte att skapa index för vyn eller den beräknade kolumnen eftersom databasens kompatibilitetsnivå är lägre än 80.
16173. Mängden är inte en del av den aktuella posten
16174. Cookiens värdestorlek är X. Detta är större än det konfigurerade maxvärdet Y.
16175. Omatchad primär referens med ett objekt som innehåller X.
16176. Datatypsmappningen finns inte.
16177. Det går inte att skapa instanser av abstrakta klasser.
16178. Det går inte att inaktivera index för vyn %1 eftersom det är en systemskapad vy som skapades av optimeringsskäl.
16179. Publikationen %1 har redan en definierad ögonblicksbildagent.
16180. Ett värde för parametern @host_name angavs inte trots att publikationen använder HOST_NAME() för dynamisk filtrering.
16181. Bulkkompilering: X filer.
16182. Ett aritmetiskt dataspill inträffade.
16183. Följande kommando använder inte IIS-metabasen eftersom det explicit anger den fysiska källkatalogen för tillämpningsprogrammet:
16184. Sätter nytt SQL-försök i kö med en fördröjning på X millisekunder.
16185. Endast icke-multicastdelegater tillåts för WorkflowApplication-händelser. Tillhandahållen delegat innehåller en anropslista som är längre än ett.
16186. Kontonamnet är för långt.
16187. Detta meddelande har släppts eftersom FROM-tjänstnamnet överskrider den maximala storleken %1 byte. Tjänstens namn: "%2". Meddelandekälla: "%3".
16188. %1Förväntad slutkod %2
16189. Hämtar eller anger linjestorleken för radiella bildtexter. Attributet används endast om etiketter ritas utanför datapunkterna.
16190. Hjälplänk
16191. Pekarparametrar tillåts inte för funktioner. Variabeln '%1' är av typen pekare.
16192. Det gick inte att hitta cellen X som är en associerad rubrikcell.
16193. Denna AnimationEffect har inte länkats till någon Visual.
16194. Det finns ett ogiltigt tecken i e-posthuvudet.
16195. Lägsta förtroendenivå
16196. Den föreslagna nya databasägaren är redan en användare eller ett alias i databasen.
16197. Försök gjordes att öppna en filgrupp med ogiltigt ID %1 i databasen %2.
16198. Variabler är inte tillåtna i TABLESAMPLE- och REPEATABLE-satserna.
16199. Anger att serialiseraren fungerar i när mallar skapas.
16200. Resurs-URL:en kan inte vara längre än X tecken. Om du använder en CompositeScriptReference minskar du antalet ScriptReferences som den innehåller, eller också kombinerar du dem till en enda statisk fil och anger sökvägen till filen i egenskapen Path.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions