English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8001. Argumentet valueSelector har värdet null.
8002. Skrivåtgärden misslyckades. Se ursprungligt undantag.
8003. X-sammansättningen hittades inte.
8004. %1Ogiltigt källtecken 0x%2
8005. Parametern för OPENXML-dokumentreferenser måste vara av datatypen int.
8006. ServiceBinding-kontrollen under SSPI-förhandlingen (Security Support Provider Interface) misslyckades. ExtendedProtectionPolicy angav PolicyEnforcement "Always" eller "WhenSupported". En ServiceBinding hittades i säkerhetskontexten. Du kan korrigera det med PolicyEnforcement "Never". Om ett annat värde än "Always" anges för PolicyEnforcement minskas antalet kanalbindningskontroller.
8007. SQL Server har inte tillräckliga minnesresurser för att köra den lagrade proceduren %1. Frigör minne genom att stänga anslutningar eller avsluta transaktioner.
8008. Konversationen med ID %1 och initieraren: %2 hänvisar till den saknade konversationsgruppen %3. Kör DBCC CHECKDB och analysera och reparera databasen.
8009. Du har inte tillräcklig behörighet på databasen för att aktivera SQL-cacheaviseringar för tabellen X. Du måste ha behörighet att skapa en utlösare på tabellen X, samt för att lägga till en rad i tabellen AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification.
8010. Gruppering - en grupperingsformel har redan definierats för det här värdet: X.
8011. Parametern PointCount måste vara större än noll.
8012. Proceduren avslutas. '%1' är ett förbjudet värdet på parametern för inloggningsnamnet i den här proceduren.
8013. Typen Typnamn innehåller en ComRegisterFunction som inte anropas eftersom typen inte registreras
8014. Körningen av processdataåtkomst avslutas på grund av fel i UDP (User Datagram Protocol).
8015. CLOB och NCLOB kräver jämnt antal bytes för detta argument.
8016. Statistisk analys - ogiltigt Z-värde.
8017. Det gick inte att köra uttrycket på fjärrservern '%1'.
8018. Det går inte att anropa metoder i IRemoteDispatch.
8019. Det gick inte att prenumerera eftersom icke-SQL Server-prenumeranten %1 inte stöder uppdateringsläget sync tran.
8020. Artikeln %1 är inte aktiverad för automatisk hantering av identitetsområden.
8021. Det går inte att starta Service Broker-hanteraren. Operativsystemfel: %1.
8022. Antalet ägarlösa användare som korrigerades genom att nya inloggningar lades till och användarna uppdaterades, var %1.
8023. Ogiltigt försök att öppna en stängd XmlReader.
8024. Ny startposition för datavy.
8025. Den dataström som returnerades av FileContent är längre än Int32.MaxValue. FileBytes stöder endast dataströmmar som är kortare än eller lika med Int32.MaxValue.
8026. TryExpression stöds inte som argument för metoden Metodnamn eftersom det innehåller ett argument av typen by-ref. Konstruera trädet så att aktuellt TryExpression inte kapslas inuti det här uttrycket.
8027. Attributet X eller måste anges för XmlSiteMapProvider.
8028. Sammansättning får inte vara null.
8029. Det går inte att ändra publikationen %1 till att använda teckensynkronisering (sync_mode = character) eftersom enheten för kvarhållningsperiod är något annat än day. Använd sp_changemergepublication för att ändra enheten för kvarhållningsperiod till day.
8030. Ett undantagsfel av typen Typnamn inträffade.
8031. Gränser måste ha bredd och höjd som är större än noll.
8032. Växeln -aptca kan endast användas om en nyckelfil eller nyckelbehållare anges.
8033. Det gick inte att initiera filen %1. Mer information finns i felloggen.
8034. Varning: Det gick inte att uppdatera utgivarens identitetsområde för artikeln %1 i sp_helpmergearticle. Anropa sp_adjustpublisheridentityrange senare.
8035. Inga TSQL-steg i ett flerserverjobb kan ha %1-värden som inte är null.
8036. Det gick inte att skicka ett e-postmeddelande till SMTP-servern. Kontrollera att den server som anges i avsnittet är giltig.
8037. Huvudstartadressen har inte angetts.
8038. Auktoriseringsregler
8039. Om en datakälla inte returnerar ICollection och heller inte kan returnera ett totalt radantal, kan källan inte användas av X för att implementera sidindelning på serversidan.
8040. Ändra storlek på flödesschema
8041. Den här egenskapen stöds bara i Vista och senare versioner.
8042. True om kryssrutan Spara mina inloggningsuppgifter visas.
8043. Providerns minne tog slut och raden kunde inte hämtas.
8044. Det angivna namnet X matchar minst två namn i mängdobjektet med olika namnområden.
8045. Anger om noden ska fylla underordnade noder på begäran.
8046. Allokeringsutrymmet %1 i databas-ID %2 har tilldelats i både GAM %3 och SGAM %4.
8047. Det går inte att släppa filtret %1 från publikationen %2 eftersom dess ögonblicksbild har körts och denna publikation kan ha aktiva prenumerationer. Ge @force_reinit_subscription värdet 1 när du vill ominitiera alla prenumerationer och släppa filtret.
8048. Dokumenttypen överskrider den maximala längden. Raden kommer inte att fulltextindexeras.
8049. Du är inte behörig att ändra den här principnivåfilen. Kontakta dator- eller systemadministratören om du vill anpassa din behörighet.
8050. DiscoveryClient mottog ett multicast-meddelande om ignorering från en DiscoveryProxy.
8051. EntityType eller ComplexType Typnamn medger inte konventionsbaserad mappning till värdetypen Typnamn. Värdetyper kan inte mappas till EntityTypes eller ComplexTypes.
8052. Villkoret AFFINITY kan inte hanteras för slutpunkter av den här typen.
8053. Det får endast finnas en DBNull-instans och anrop till DBNull-metoder för deserialisering är inte tillåtna.
8054. Versionsattributet för satellitkontrakt i sammansättningen Sammansättningsnamn anger en ogiltig version: X.
8055. Startindex får inte vara mindre än 0 eller större än indatalängden.
8056. Ett ohanterat undantag utlöstes från bekräftelsehanteraren för X. Bekräftelsen kan vara i ett inkonsekvent tillstånd och arbetsflödet har avbrutits.
8057. Ingen codec hittades som kan avkoda angiven fil.
8058. Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en obunden referens, men InstanceHandle är redan bunden till en instans.
8059. Källan X har inte registrerats på datorn Y eller så har du inte skrivbehörighet för registernyckeln Z.
8060. Kommandot är inte implementerat.
8061. Tidsgränsen måste vara ett värde från och med -1 till och med Int32.MaxValue.
8062. Tabellfel: Allokeringsutrymmet %1 i objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) ligger utanför databasens omfattning.
8063. Den fil som innehåller e-postmeddelandets brödtext.
8064. Dialogsäkerhet är inte tillgänglig för den här konversationen eftersom det inte finns något säkerhetscertifikat bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1). Skapa ett certifikat för objektet eller ange ENCRYPTION = OFF när du startar konversationen.
8065. Det gick inte att hitta några referenssammansättningar för målversionen av .NET Framework. Kontrollera att de har installerats eller välj en giltig målversion.
8066. Denna åtgärd är inte tillåten i en säkerhetskontext som redan har autentiserats.
8067. Ett X uppstod när en sammansättning undersöktes för pipeline-segment: Y, filnamn: Z
8068. Typbibliotekets namn kan inte anges för sammansättningar som innehåller inbäddade typbibliotek
8069. MSB3686: Det gick inte att skapa XAML-aktiviteten. Kompileringen misslyckades. X
8070. Member Medlem.X skiljer sig bara från en befintlig Member vad gäller skiftläget, och är inte kompatibel med det aktuella språkalternativet.
8071. X-beteendet måste läggas till i en WorkflowServiceHost.
8072. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom COUNT_BIG används på ett felaktigt sätt i vyns select-lista. Överväg att lägga till COUNT_BIG(*) i select-listan.
8073. Det går inte att prenumerera på publikationen sync_type dump database eftersom abonnenten har prenumerationer på andra publikationer.
8074. Kommandoskriptet förstör inte alla objekt som det skapar. Omarbeta kommandoskriptet.
8075. Ogiltigt AsyncResult.
8076. Startinställningen kan bara ändras på objekt i master-databasen som ägs av databasägaren.
8077. Anger om klientskript för sidindelning ska renderas för webbläsarklienter som stöder återanrop.
8078. Den lokala identifieraren (LCID) %1 stöds inte av SQL Server.
8079. Avsnittet X kan bara finnas en gång per konfigurationsfil.
8080. Anpassningsdata har inte tillämpats.
8081. MSB3454: Tracker.exe måste användas för korrekt inkrementell generering av resurser under vissa förhållanden, till exempel vid generering i ett 64-bitarsoperativsystem med 32-bitars MSBuild. Det gick inte att hitta Tracker.exe som krävs för processen. Uppgiften söker efter Tracker.exe under värdet X i registernyckeln Y. Om du vill lösa problemet kan du antingen: 1) Installera Microsoft Windows SDK v7.0A eller en senare version. 2) Installera Microsoft Visual Studio 2010. 3) Manuellt ange rätt sökväg i registernyckeln. Du kan också inaktivera inkrementell resursgenerering genom att ange värdet false för egenskapen TrackFileAccess.
8082. Fjärrkopian av databasen %1 har inte återställts till en given tidpunkt som finns i den lokala kopian av databasloggen.
8083. Tabellfel: Det finns redan en FileStream-katalog för partitions-ID %1, men den partitionen finns inte i databasen.
8084. %1 innehåller inte en identitetskolumn.
8085. Intervallbegäran (användardefinierad), Range: X.
8086. Raden %1 i formatfilen %2: dubbletterad hänvisning till element-ID %3.
8087. Typen "%1" är inte jämförbar. Den kan inte användas i %2-satsen.
8088. Rader som påverkas av parametern X tillhör typen Typnamn. De måste tillhöra en heltalstyp.
8089. Det gick inte att hitta hanterare för typen Typnamn.
8090. Den lagrade proceduren %1 kan bara köras på Windows 2000-servrar.
8091. Attributet Attribut är ogiltigt i konfigurationen för providern X. Attributet måste vara större än noll.
8092. X händelser har ignorerats sedan den senaste aviseringen (Y) eftersom buffertkapaciteten överskreds.
8093. Strängar från tillämpningsprogrammet som används i meddelandet.
8094. Giltighetstiden i sekunder. Giltighetsprincipen anges av egenskapen ExpirationPolicy.
8095. Bufferten är inte tillräckligt stor för att kopiera minnet.
8096. Ogiltigt försök att anropa metoden Metodnamn när SqlResultSet-objektet är stängt.
8097. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades slutföra en instans med associerade aktiva nycklar. Alla nycklar som är associerade med en instans måste slutföras innan instansen kan slutföras.
8098. Den aktuella användaren eller rollen %1 har inte behörighet att ange ägare.
8099. Fjärrtjänsten har skickat ett meddelande som innehåller ogiltiga huvudsfält.
8100. Det har inte definierats några fjärrserverinloggningar.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions