English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9001. XML-namnområde
9002. Det går inte att använda en filgrupp med loggfiler.
9003. Regeln innehåller ingen variabel.
9004. Hittade inte filterpost med namnet X.
9005. Händelsen som utlöses när ett fel som kan korrigeras inträffar under Fill.
9006. T-värde:
9007. @originating_server måste antingen vara namn på en lokal server eller på huvudservern (MSX) för MSX-jobb på en målserver (TSX).
9008. Replikeringssystemtabellen %1 finns redan.
9009. Egenskapen Egenskapsnamn kan inte mappas till schemaattributet Attribut eftersom attributet redan används.
9010. Måste ange en palett vid användning av ett indexerat bildpunktsformat.
9011. Avkodarens tillstånd är inte giltigt. Detta kan bero på skadade data.
9012. Site-området stöds inte för närvarande.
9013. Det gick inte att lägga till kolumnen %1 i tabellen %2 eftersom det finns får många tabeller i partitionen.
9014. SQL Server avslutas på grund av en systemavstängning. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
9015. Anger om anslutningens status ska återställas när den tas bort från poolen.
9016. Datamanipulerare för serien.
9017. Event Tracing for Windows kunde inte startas. %1. Aktivera Event Tracing for Windows genom att starta om SQL Server.
9018. Det gick inte att växla felloggfilen från %1 till %2 på grund av OS-felet %3. En process utanför SQL Server kanske hindrar SQL Server från att läsa filerna. Detta kan leda till att felloggposter går förlorade och att en del SQL Server-felloggar inte går att visa. Kontrollera att inga andra processer har låst filen med lässkyddad åtkomst."
9019. MSBUILD: fel MSB1001: Okänd växel.
9020. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för nodens Target-egenskap vid databindning.
9021. Lyssnar inte. Du måste anropa metoden Start() innan du anropar den här metoden.
9022. RowType-elementet måste ha minst ett egenskapselement.
9023. Markeringsbehållaren stöder inte flera markeringar.
9024. Typen Typnamn är ingen RuntimeType. XamlReader.Load stöder inte andra typer av typen.
9025. CODEGEN: X
9026. Det gick inte att hämta en rad med ett bokmärke från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
9027. Operativsystemet returnerade felet %1 vid försök att %2 på %3 vid %4 (%5).
9028. Volymetiketter kan endast anges för skrivbara lokala volymer.
9029. Maximistorlek för axeln i procent av diagramområdet.
9030. Värdet får inte vara oändligt.
9031. Trädnodens visningstext.
9032. Argumentnamnet för en ArgumentReference eller ett ArgumentValue måste anges.
9033. Fel: Det gick inte att skapa körkontexten.
9034. Tar bort alla användare utom gäster och databasägare från sysusers.
9035. Källegenskapen hade inte angetts innan händelseloggen öppnades i skrivningsläge.
9036. Argumentet är för långt.
9037. Ett fel som gäller tabellunderhåll för Fuzzy Lookup har uppstått.
9038. Värdet för säkerhetskvalitet stöds inte av sammanfattad autentisering: X.
9039. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig kommentarssyntax
9040. För många fel påträffades (%1) för objekt-ID %2. Kör satsen igen med WITH ALL_ERRORMSGS om du vill se alla felmeddelanden.
9041. Verb som exporterar en webbdels anpassningsdata.
9042. Utlöses när en CommandEvent-händelse genereras i en DetailsView.
9043. Certifikatet överskrider den högsta tillåtna storleken
9044. Resursen X var inte en String - anropa GetObject i stället.
9045. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom tabellen %2 innehåller en INSTEAD OF-utlösare.
9046. Om MSBuild-felsökningen inte fungera korrekt kontrollerar du att funktionen Just My Code är aktiverad i Visual Studio och att du har valt den hanterade felsökaren.
9047. Det gick inte att hitta en aktiv prenumeration. Publikationen måste ha aktiva prenumerationer för att en spårningstoken ska kunna skickas.
9048. Sessionen hade en aktiv transaktion när den skulle engageras i en Distributed Transaction Coordinator-transaktion.
9049. Medlemmen Medlem får inte ha textinnehåll eftersom den saknar TypeConverter.
9050. Händelsedata när anteckningens position ändras.
9051. Det format som tillämpas på den nedrullningsbara menyn.
9052. URL till den bild som används för att komprimera en nod.
9053. Databasnamnet bör inte anges i anslutningssträngen.
9054. Det går inte att hitta objektet '%1'.
9055. Procent av åtgärden som slutförts.
9056. Aktiveringsfel.
9057. Hämtar eller anger en matris med palettfärger. Den här egenskapen har högre prioritet än egenskapen Palette.
9058. Axelvärdena är i omvänd ordning.
9059. Du måste aktivera flaggan AllowDotlessSpn om du vill använda SPN (tjänstens huvudnamn) utan punkter: X. Kontrollera att du har angett utökat skydd med Windows-autentisering korrekt.
9060. Kodningsnamnet X stöds inte.
9061. XQuery: Hela eller en del av det flerdelade namn som har angetts för %1(%2) är tomt. Tomma namn kan inte användas för att identifiera objekt, kolumner eller variabler i SQL.
9062. Det går inte att ändra egenskapen för heterogena prenumerationer om publikationen har prenumeranter.
9063. X509-kedjeverifiering
9064. Giltiga värden på databaskompatibiliteten är %1, %2, %3, %4 och %5.
9065. Komprimeringsvärde för JPEG-bild (0-100%).
9066. Argumentet array är flerdimensionellt.
9067. Det går inte att köra som databassäkerhetsobjekt eftersom säkerhetsobjektet %1 inte finns, typen av säkerhetsobjekt inte går att personifiera eller eftersom du inte har behörighet.
9068. Filnamnet %1 är för långt för att kunna utgöra ett alternativt flödesnamn.
9069. Aktivera medlemskapshantering
9070. Högre kanal
9071. Värdet X är inte ett giltigt värde för uppräkningen Y.
9072. Gruppering - ogiltigt formelnamn: X.
9073. Versionen för det som ska importeras () stöds inte.
9074. Select-programsatser som ingår i en funktion kan inte returnera data till en klient.
9075. Det går inte att jämföra eller sortera datatypen xml, utom vid användning av IS NULL-operatorn.
9076. Den IDataSource som fungerar som datakälla för GridView X returnerade en null-vy. Kontrollera att GridView-vyns egenskapsvärde DataMember är giltigt.
9077. Importen misslyckades
9078. Låsningstipset READPAST är endast tillåtet för måltabeller för UPDATE och DELETE och för tabeller som anges i en explicit FROM-sats.
9079. Det finns ett fel i Request-meddelandet som mottogs av Discovery-tjänsten.
9080. Ogiltig XML.
9081. Minimistorlek kort bläddring i vyn.
9082. Kolumnen använde standardvärdet.
9083. Det går inte att släppa profilen. Antingen är den inte definierad eller så är den definierad som standardprofilen.
9084. Replikering: agentanpassad avstängning
9085. Det gick inte att evaluera en filterprocedur eller en beräknad kolumn. Det gick inte att hitta kolumnoffset för kolumnen med ID %1, rowsetId %2.
9086. Det går inte att ange det namngivna argumentet X flera gånger
9087. En medlem måste ha minst en accessor.
9088. Det gick inte att skapa AppDomain '%1'. %2.
9089. Aktuellt TransactionScope har redan slutförts. Ta bort TransactionScope.
9090. Ett fel uppstod under dekrypteringen av %1 %2 som har krypterats av den gamla huvudnyckeln. Du kan ignorera felet och fortsätta åtgärden med hjälp av alternativet FORCE, men data som inte går att dekryptera med den gamla huvudnyckeln blir otillgängliga.
9091. Index som används i tips måste uttryckligen inkluderas med guiden för indexjustering.
9092. CreateUserWizardStep är endast tillåtet i en CreateUserWizard-kontroll.
9093. "%1" är inte ett giltigt förmedlarnamn.
9094. IDataServiceStreamProvider.GetReadStream() måste returnera en giltig läsbar dataström.
9095. Metadata är skadade för den här filen: Y. Innehåller en okänd metadatatabell som inte är tom: X.
9096. AsyncCodeActivity.BeginExecute måste returnera ett IAsyncResult där IAsyncResult.AsyncState är tillståndsobjektet som tillhandahålls av körningen.
9097. Routningstjänsten anropar ReceiveContext.Complete för meddelande med ID: X.
9098. ArrayIndexer med matristypen Typnamn och resultattypen Typnamn hanteras inte eftersom de inte är likadana.
9099. Den text som visas framför providerpunktens namn.
9100. Underaxelns egenskaper.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions