English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5701. Det gick inte att ansluta till servern %1 eftersom %2 inte är definierad som en fjärrinloggning på servern. Kontrollera att du har angett korrekt inloggningsnamn. %3.
5702. %1 stöds inte längre.
5703. OleAut-datumet konverterades inte till DateTime korrekt.
5704. Det gick inte att infoga under underhåll av tabell.
5705. Storleksparametern måste vara mellan noll och maxvärdet Int32.
5706. Det gick inte att serialisera DataTable-objektet. Saknar namn för DataTable.
5707. Den värdemängd som ska användas när InsertMethod anropas. Dessa parametrar kombineras med de parametrar som ges av databundna kontroller.
5708. Anropade FlipRememberedStack() när stacken inte var null.
5709. Svarsformatet angavs till X under det automatiska formatvalet, på grund av HTTP-klientens prioritering av mediatypen Y.
5710. Reparera: IAM-kedja för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) har trunkerats före sidan %6 och kommer att återskapas.
5711. MSB3756: XML-elementet X är inte giltigt under XML-elementet Y.
5712. Längden på Byte[] måste vara delbar med 4.
5713. Lightweight pooling stöds inte på den här plattformen eller i den här versionen av SQL Server.
5714. Dekrypteringen misslyckades. Se ursprungsundantag.
5715. Ny datavystorlek.
5716. %1 har fler kolumner än vad som har angetts i kolumnlistan.
5717. En ogiltig fördröjd UDT-fetch-token har angetts.
5718. Ogiltig längd för anslutningsalternativet X, maximal längd är Y.
5719. Satsen STOPAT anger en tidpunkt som är för tidig för att tillåta att denna säkerhetskopia används för återställning. Välja någon annan tidpunkt eller använd RESTORE DATABASE WITH RECOVERY om du vill återställa till aktuell tidpunkt.
5720. Internt fel: Det gjordes ett försök att uppdatera en LOB-datatyp med hjälp av en skrivskyddad textpekare.
5721. Ingen prenumeration finns för denna publikation eller artikel.
5722. En GridView med EnableSortingAndPagingCallbacks = true måste ha en överordnad namngivande behållare innan Render anropas.
5723. Parametern måste kunna läsas.
5724. Konstruktorn måste följa standardregeln för anrop.
5725. Om artikelegenskapen published_in_tran_pub har värdet True måste artikelegenskapen upload_options ange att överföringar inte tillåts.
5726. Ett meddelande av typen %1 klarade inte XML-verifieringen i måltjänsten. %2 Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
5727. Peer-to-peer-publikationer stöder inte %1. Ändra parametervärdet %2.
5728. Det här zonalternativet matchar sammansättningar som inte innehåller några zonbevis.
5729. Asynkront objekt har redan avslutats.
5730. %1 %2 är inte betrodd för körning.
5731. Kolumnen %1 i tabellen %2 är av en typ som inte kan användas som en nyckelkolumn i ett index.
5732. Den parsade strängen var ogiltig.
5733. Det går inte att släppa användaren %1, bara inaktivera den. Användaren är redan inaktiverad i den aktuella databasen.
5734. Det gick inte att stänga Service Broker-dialogen %1 eftersom databasen med ID %2 inte är tillgänglig. Pröva att stänga dialogerna manuellt när databasen är tillgänglig igen.
5735. Med AllowHexSpecifier-biten angiven i uppräkningsbitfältet måste de övriga bitarna som kombineras i uppräkningsvärdet vara en delmängd av de i HexNumber för att vara giltiga.
5736. Aktivera automatiska borttagningar
5737. Providerfältnamn:
5738. Typdefinitionen för den globala funktionen har inte slutförts.
5739. SqlWorkflowInstanceStore är skrivskyddat och kan inte konfigureras ytterligare. All konfigurering av SqlWorkflowInstanceStore måste utföras innan den första InstanceHandle skapas.
5740. Den version av MSXMLSQL.DLL som har hittats är äldre än den version som krävs. Påträffad version "%1.%2.%3". Den version som krävs är "%4.%5.%6".
5741. Säkerhetskopian av systemdatabasen på enheten %1 kan inte återställas eftersom den har skapats av en annan version av servern (%2) än denna server (%3).
5742. Datapunktens index
5743. K&onfigurera SQL Server för tillämpningstjänster
5744. Det går inte att övervaka händelseloggen. Loggen kanske finns på en fjärrdator.
5745. MultiView med ID X kunde inte hitta View-objektet Y som anges i CommandArgument med CommandName Z.
5746. Det går inte att ändra underordnade Visual för denna nod eftersom en treewalk pågår.
5747. DBPROP_CHANGEINSERTEDROWS var VARIANT_FALSE och infogningen av raden har skickats till datakällan.
5748. Det går inte att använda AutoIncrement i en DataColumn med typen Typnamn när den väl innehåller data.
5749. En fältinitierare kan inte referera till det icke-statiska fältet, metoden eller egenskapen Egenskapsnamn
5750. Det finns inte stöd för att öka kvoten för det här området. Endast användartillämpningens områdeskvot kan ökas.
5751. Det gick inte att utföra den begärda eftersom publikationens kompatibilitetsnivå är mindre än 90. Använd sp_changemergepublication för att ange värdet publication_compatibility_level för publikationen %1 till 90RTM.
5752. Ogiltigförklarade befintlig ögonblicksbild av publikationen Kör ögonblicksbildsagenten igen för att generera en ny ögonblicksbild.
5753. Det går bara att ange ett av de tre alternativen SINGLE_BLOB, SINGLE_CLOB och SINGLE_NCLOB.
5754. Providerns användarnyckel är inte giltig. Den måste vara av typen System.Guid.
5755. Ange RouteKey
5756. Redigera den markerade auktoriseringsregeln.
5757. Minst ett av argumenten i COALESCE måste vara en NULL-typ.
5758. Frågeprocessorn fick slut på stackutrymme vid frågeoptimeringen. Förenkla frågan.
5759. DTS-paketet %1 finns i olika kategorier. Du måste ange paketet unikt.
5760. Namnet på det sessionsfält som värdet hämtas från.
5761. @dynamic_snapshot_location kan inte vara en icke-tom sträng när @use_ftp är false.
5762. SQL Server har påträffat %1 förekomst(er) av I/O-förfrågningar relaterade till filen (%3) i databasen [%4](%5) som tagit längre än %2 sekunder att slutföra. OS-filreferensen är 0x%6. Offset för senaste långsamma I/O-åtgärd är: %7
5763. X-slutpunkt(er) upptäcktes, men klienten kunde inte skapa eller öppna kanalen med någon av de upptäckta slutpunkterna.
5764. Argumentet X finns inte i aktuellt miljöomfång.
5765. Det påträffades fel under fyllningen av fulltextindexet för tabellen eller den indexerade vyn %1, databasen %2 (ID %3, databas-ID %4). Mer information finns i crawlningsloggarna.
5766. Det går inte att skriva innehåll när ett attribut skrivs.
5767. Attributnamnet får inte vara null
5768. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindOwner för att ange ägaren av en InstanceHandle som redan är bunden till en ägare. En InstanceHandle kan endast vara bunden till en enda ägare under sin livslängd.
5769. Det uppstod ett fel vid hämtning av metod-, egenskaps- eller fältinformation för %1 med klassen %2 i sammansättningen %3.
5770. ResourceReader-klassen saknar stöd för läsning av denna version av .resources-filer. Förväntad version: X Denna fil: File Name
5771. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5): Antalet ghosted-poster i huvudet (%6) överensstämmer inte med antalet ghosted-poster (%7) som har påträffats på sidan %8.
5772. Konfigurationen för %1-protokollet i SQL-instansen %2 är ogiltig.
5773. X kräver ett databasschema som är kompatibelt med schemaversion Y. Det aktuella databasschemat är inte kompatibelt med denna version. Du kan behöva installera ett kompatibelt schema med aspnet_regsql.exe (finns i installationskatalogen) eller uppgradera providern till en senare version.
5774. Det gick inte att konvertera den skickade ANSI-strängen från standardteckentabellen ANSI till Unicode.
5775. Den DateTime som angetts representerar en ogiltig tid. När klockan t.ex. justeras framåt, är all tid inom den överhoppade perioden ogiltig.
5776. Ingen global profil har konfigurerats. Ange ett profilnamn i parametern @profile_name.
5777. OLE DB- och ODBC-prenumeranter kan inte prenumerera på artikeln %1 i publikationen %2 eftersom artikeln har en kolumn för tidsstämpling och publikationen är av typen allow_queued_tran (tillåter uppdaterade prenumerationer i kö).
5778. Vågrät utfyllnad kring nodens text.
5779. Det går inte att komprimera loggfilen %1 (%2) eftersom det minsta tillåtna loggutrymmet inte får underskridas.
5780. Skapa oc&h styr tillämpningsdomäner
5781. Den osignerade typen Typnamn kan inte upphöjas till en signerad typ.
5782. Det går inte att koppla från den angivna entiteten från ObjectSet eftersom entiteten är medlem i EntitySet X.Y i stället för EntitySet Z.A som refereras av ObjectSet. Använd Detach-metoden i ObjectSet som innehåller entiteten eller använd metoden ObjectContext.Detach om du vill ta bort entiteten utan att validera dess EntitySet.
5783. Det går inte att utföra en differentiell säkerhetskopiering av filen %1 eftersom en befintlig säkerhetskopia av filen saknas. Kör BACKUP DATABASE igen utan alternativet WITH DIFFERENTIAL.
5784. Ett försök gjordes att initiera en befintlig tillämpningsdomän på nytt.
5785. Konsolrubriken är för lång.
5786. Det gick inte att initiera AppDomain-objektet:
5787. Felaktiga typattribut. En icke-kapslad synlighetsflagga har angetts för en kapslad typ.
5788. Antal argument som har skickats till Etw WriteEvent har överskridit det högsta antalet tillåtna X.
5789. Initieringen har inte slutförts än. Metoden InitializationComplete måste anropas innan Dispose anropas.
5790. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Kontrollera att begränsningen %1 i källtabellen %2 och kontrollera att begränsningen %3 i måltabellen %4 har olika inställning för Ej för replikering.
5791. Åtkomst nekad vid skrivning till Microsoft SQL Express-databasfilen
5792. Witness för speglingssessionen fick felsvaret %1 (tillstånd %2) från serverinstans %3 för databas %4. Du hittar mer information om felet i felloggen på den här serverinstansen och på partnerserverinstansen.
5793. Det mål som ska användas när menyalternativet valts.
5794. Det går inte att köra ett program. Kommandot som kördes var X.
5795. Asynkrona åtgärder är inte giltiga i den här kontexten. Den sida som inleder en asynkron åtgärd måste ha attributet Async = true, och en asynkron åtgärd kan endast starta på en sida före händelsen PreRenderComplete.
5796. Ett fel inträffade när typbiblioteket avregistrerades:
5797. Personifierar: Nej
5798. Endast ett av alternativen @login_name, @fixed_server_role eller @msdb_role ska anges.
5799. en planguidegrupp
5800. Egenskapen Content måste anges i aktiviteten X med OperationName=Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions