English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16201. Det uppstod ett fel när slutpunkten '%1' skulle registreras. En eller flera av portarna i uttrycket CREATE ENDPOINT kan bindas till en annan process. Försök köra uttrycket på nytt med en annan port eller använd netstat för att hitta programmet som använder porten och lös konflikten.
16202. Inställningar för anpassade felsidor
16203. Bindningen för slutpunkten har inte angetts.
16204. Läsningen av ett kategoridokument har startats.
16205. Maximalt antal expanderade alternativ på menyn.
16206. 100-Continue får inte anges via den här egenskapen.
16207. Det går endast att lägga till ACE:er med Object Flag-flaggor och Object-GUID:n för katalogobjekt-ACL:er.
16208. Egenskapen %1 för ögonblickspublikationen kan inte ha värdet %2.
16209. Det går inte att hitta sökvägen till medlemmen när XPath-frågan skapas.
16210. Sökmönstret får inte innehålla ".." för att flytta uppåt i katalogstrukturen. Detta får endast förekomma internt i fil-/katalognamn, som i "a..b".
16211. Detta RolePrincipal-objekt har inte konstruerats fullständigt.
16212. Den mall som används för rotnoden.
16213. Om ett åsidosättningsargument för matchningsresultat finns i någon av de underordnade frågorna måste det finnas i alla underordnade frågor och det måste vara samma konstant och variabel.
16214. Justering av etikett. Den här egenskapen är endast tillgänglig om LegendPosition är Auto.
16215. Det går inte att hitta manifestresursen.
16216. Fältet %1 hänvisas till mer än en gång i set-listan, antingen direkt eller genom en egenskap.
16217. IAsyncResult med värdet null får inte returneras av AsyncCodeActivity.BeginExecute.
16218. Det finns fler än en väntande asynkron åtgärd som associeras med det angivna userState. Om du vill avbryta en asynkron åtgärd använder du ett unikt userState.
16219. Filgruppen %1 är tvetydig. Identiteten i säkerhetskopieuppsättningen stämmer inte med filgruppen som har definierats i onlinedatabasen. Om du ändå vill använda filgruppen i säkerhetskopieuppsättningen gör du databasen offline och sedan kör du kommandot RESTORE igen.
16220. WizardStep-steget Slutför.
16221. Anger om knappen Ta bort ska genereras automatiskt vid körning.
16222. Metoden kan endast anropas i typer för vilka Type.IsGenericParameter är true.
16223. Det gick inte att skapa systemtabellerna för sammanslagningsreplikering.
16224. Den bästa överlagringen för X har ingen parameter med namnet Y
16225. Säkerhetsobjektet för databasen saknar mappning till ett säkerhetsobjekt för servern.
16226. Metoden IDataServiceStreamProvider.GetStreamContentType får inte returnera en sträng med värdet null eller en tom sträng.
16227. Egenskapen namn kan inte anges för en ogiltig InstanceKey.
16228. URL:en X är inte giltig. Endast URL:er som är relativa till tillämpningsprogrammet (~/url) är tillåtna.
16229. SOAP-metodens objekt %1 måste anges med ett fullständigt tredelat namn.
16230. Uppdatering stöds inte av ObjectDataSource X om en UpdateMethod inte har angetts.
16231. Visa en lista över alla tabeller som aktiverats för SQL-cacheberoende.
16232. Statistisk analys - det går inte att beräkna medelvärdet om en indataserie är tom (saknar datapunkter).
16233. Navigeringsegenskapen Egenskapsnamn för entiteten av typen Typnamn måste implementera IEnumerable för att Entity Framework ska kunna spåra ändringar i mängder.
16234. Egenskapen Egenskapsnamn får inte vara tom eller null.
16235. Texten i den tipsruta som visas för uppåtriktade bläddringsknappar i undermenyer.
16236. Identifierar replikeringsagenter som inte loggar aktiviteter aktivt.
16237. Parametervärdet X är inte en giltig ITextRangeProvider.
16238. Lulesamiska (Sverige)
16239. Sammansättningsnamn får inte innehålla fler än %1 tecken. Sammansättningsnamnet '%2' är för långt.
16240. Medlemmar i diagramdatakällan som används för att binda data till seriens X-värden.
16241. Det går inte att lägga till filer i huvud- och modelldatabaserna. ALTER DATABASE avbröts.
16242. Okänt provider-fel.
16243. När du använder en anpassad utdatacacheprovider som X, stöds bara följande giltighetsprinciper och cachefunktioner: filberoenden och absoluta förfallotider.
16244. Uppräkningsvärdet låg utanför det giltiga intervallet.
16245. Automatisk medverkan i aviseringar som används av Microsoft SQL Server.
16246. ApplicationTrust-tilldelningsgruppen innehåller inte den minsta begäran som angetts för ActivationContext.
16247. Ett undantag p.g.a. CLS-inkompatibilitet utlöstes från X.
16248. Felet inträffade när OAEP-utfyllnad avkodades.
16249. Hämtar eller anger ritformatet för stapel- eller kolumndiagram.
16250. Fjärrtjänsten har skickat ett meddelande av typen %1 som inte är en del av det lokala kontraktet.
16251. Syntaxfel i parametrar eller argument.
16252. Diagramförklaringsobjekt.
16253. En sidan som skulle ha varit konstant har ändrats (förväntad kontrollsumma: %1, faktisk kontrollsumma: %2, databas %3, fil %4, sida %5). Detta indikerar vanligtvis ett minnesfel eller andra fel i maskinvara eller operativsystem.
16254. Det gick inte att fråga efter övervakarinformation för primär %1.%2 för loggöverföring från övervakarservern %3.
16255. %1 är inte ett giltigt formatnummer vid konvertering till XML.
16256. %1 ASSEMBLY misslyckades, eftersom typen "%2" i sammansättningen "%3" har ett ogiltigt anpassat attribut, "%4".
16257. Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver att egenskapen UnlockInstance anges till värdet True om egenskapen CompleteInstance anges till värdet True.
16258. Underaxelns namn.
16259. PVK-filen är krypterad och inget lösenord har angetts.
16260. Invariant misslyckades.
16261. Ett skadat meddelande har mottagits. Det gick inte att verifiera integritetssignaturen för intilliggande meddelanden.
16262. Tiden då den associerade processen avslutades.
16263. Måste vara en matristyp.
16264. Det gick inte att verifiera behörigheten i administratörsinloggningen för Oracle-utgivaren %1.
16265. Ett meddelande har vidarebefordrats till en slutpunktslista med 0 slutpunkter. Kontrollera att alla slutpunktslistor innehåller 1 eller fler slutpunkter.
16266. Egenskapen Egenskapsnamn som har angetts i källsökvägen för EntityPropertyMappingAttribute är av en primitiv typ trots att den inte har angetts som det sista segmentet i sökvägen.
16267. X-aktiviteten från aktivitetsfabriken Y används.
16268. Kapaciteten överskrider maximikapaciteten.
16269. Exponentiell regression kan inte hantera Y-värden som är negativa eller noll.
16270. PE-huvudet för filen File Name innehåller inte den förväntade signaturen för en giltig sammansättning.
16271. Utlöses efter att DisplayMode har ändrats.
16272. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 är okänd.
16273. Okänd grupperingskonstruktion.
16274. Begäran om behörighet av typen Typnamn misslyckades.
16275. Undantagna VisualBasic-identifierare som X stöds inte.
16276. En eller flera rader som infogades i tabellen %1 fanns utanför partitionen när tabellen publicerades med partition_options = %2.
16277. Det måste gå att parsa 'value' till DateTime och resultatet måste vara större än startAfter.
16278. URL till den sida som innehåller hjälpinformation om webbdelen.
16279. Händelsemeddelandet %1 för tjänstkön har släppts eftersom Service Broker-instansen inte har angetts.
16280. Ogiltig omdefiniering av attributet %1 i typen %2. Måste vara otillåtet i den härledda typen om det är otillåtet i bastypen.
16281. Linjebredden måste vara lika med eller större än 0.
16282. Uttrycket inom citattecken måste vara ett lambda-uttryck
16283. %1Det gick inte att hitta ett rotelement
16284. Parameterns typ måste vara int eller string.
16285. Det går inte att använda indexalternativet ignore_dup_key när du vill ändra index %1 eftersom det kräver en primär eller unik begränsning.
16286. Slutet på dataströmmen påträffades.
16287. Uppräknaren har nått slutet på mängden.
16288. RunSynchronously får inte anropas för en fortsättningsaktivitet.
16289. Det gick inte att anslå händelsen QUEUE_ACTIVATION. Felkod: '0x%1'.
16290. WAITFOR-tråden har avlägsnats.
16291. Det går inte att skapa arbetstråd.
16292. Ogiltig begränsning för typen %1. Partikeln all får endast begränsas av all, element eller sequence.
16293. Typen måste vara härledd från System.Delegate
16294. Den text som identifierar textrutan med användarnamn.
16295. Synligheten för gränssnitten måste vara någon av följande: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate or NestedPublic.
16296. RtsEnable kan inte nås om Handshake är RequestToSend eller RequestToSendXOnXOff.
16297. Det går inte att direktredigera bitmappsmetadata eftersom den ursprungliga källan är skrivskyddad.
16298. Fjärranslutning tillåts inte i ett schemaanknutet objekt.
16299. Kolumnen %1.%2 är ogiltig i urvalslistan eftersom den inte finns i någon aggregeringsfunktion och det inte finns något GROUP BY-villkor.
16300. Ogiltig IDN-kodad sträng.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions