English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

901. %1: Det gick inte att flytta SYSFILES1-sidan %2:%3 till andra filer eftersom den måste finnas i databasens primära fil.
902. Nepalesiska (Nepal)
903. XML-schemasamlingen %1 som refereras till av tabellvariabeln %2 har släppts eller förändrats under gruppkörningen. Kör om gruppen.
904. RouteData måste innehålla ett objekt med namnet X med ett strängvärde som inte är tomt.
905. Textformateringsmotorn kan inte skapa textutformningskontext på grund av ett fel: X.
906. ALTER TABLE tillåter bara tillägg av kolumner som kan innehålla null-värden eller ha en DEFAULT-definition, eller den kolumn som läggs till är en identitet eller tidsmarkeringskolumn, eller om inget av de föregående villkoren har uppfyllts måste tabellen vara tom för att tillåta att kolumnen läggs till. Kolumnen %1 kan inte läggas till i tabellen %2 som inte är tom eftersom villkoren inte uppfylls.
907. Metoden IDataServiceStreamProvider.GetReadStreamUri måst returnera en absolut Uri eller värdet null.
908. Det inträffade ett fel när servern bearbetade begäran. Undantagsmeddelandet är X. Mer information finns i serverloggen. Anropsstacken för undantaget är:
909. Metoden har redan definierats.
910. Ogiltig TypeConverter-användning.
911. Aktiviteten försökte hitta X med SdkToolsPath-värdet Y. Kontrollera att rätt värde har angetts för SdkToolsPath och att verktyget finns på rätt processorspecifik plats.
912. Den överordnade noden saknar överordnad.
913. Det går inte att återinitiera prenumerationer på publikationer med värdet non-immediate_sync.
914. Två SendParameters-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika parametertyper.
915. Det finns för många tabellnamn i frågan. Det högsta tillåtna antalet är %1.
916. Formeldataobjekt - matrisen med serier och matrisen med värdeindex innehåller inte samma antal element.
917. Det gick inte att hitta metoden '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3'
918. Det kan bara finnas en instans av WebPartManager och den måste föregå alla instanser av WebPartZone-kontroller.
919. Det gick inte att hitta inställningsegenskapen Egenskapsnamn.
920. Du kan endast ange PRIMARY för loggfilgruppen FILESTREAM i en CONTAINS-programsats.
921. SPID %1: transaktionsåterställning pågår. Beräknat slutförande av återställning: %2%%. Beräknad återstående tid: %3 sekunder.
922. initializeData måste vara giltigt för denna TraceListener.
923. Det gick inte att hitta det begärda värdet X.
924. Medlemmen på position X var null.
925. Lösenordsverifieringen misslyckades. Lösenordet stämmer inte med Windows-kraven eftersom det är för långt.
926. Det kan bara finnas en CompleteWizardStep i dina WizardSteps.
927. Säkerhetskontexten har slutat gälla.
928. Det finns flera UriTemplateMatch-resultat, men MatchSingle anropades.
929. Det numeriska värdet är för stort för att representeras som 96-bitars decimal.
930. Databasspegling
931. Angiven BitmapEncoder stöder inte ColorContexts.
932. Av säkerhetsskäl har den identitet under vilken denna webbtillämpning körs inte behörighet att skriva till den SQL Express-databasfil som konfigurerats för tillämpningsprogrammet.
933. Förklaringens tabellformat.
934. Gör det möjligt för ScriptManager att läsa in skript från ett nätverk för innehållsleverans när ett sådant är tillgängligt.
935. Webbdelar som den aktuella webbdelen skickar information till:
936. Felaktig kommandosekvens
937. Det går bara att återställa master-databasen när servern är i enanvändarläge.
938. Felaktig syntax nära %1. Om den här programsatsen ska vara ett vanligt tabelluttryck, måste du explicit avsluta föregående programsats med ett semikolon.
939. Certifikatet X är tillgängligt för skapande av kedja.
940. Resultattypen Typnamn som anges i deklarationen av funktionen Function Name matchar inte resultattypen Typnamn i funktionsdefinitionen.
941. Proxy %1 är inte en giltig Windows-användare.
942. %1 misslyckades på grund av att en CLR-process endast får definieras för CLR-metoder som returnerar SqlInt32, System.Int32, void.
943. Texten i fältets sidfot.
944. Indexerare för anteckningsbanans punkter.
945. Alternativet WITH ENCRYPTION för CREATE TRIGGER går endast att använda för T-SQL-utlösare och inte för CLR-utlösare.
946. Det gick inte att returnera ett TimeSpan-egenskapsvärde för Duration-värdet X. Kontrollera egenskapen HasTimeSpan egenskap innan du begär egenskapsvärdet TimeSpan från Duration.
947. Objektet som används för att konvertera de händelsehanteraranrop som utfärdas när ett intervall har förflutit.
948. Skalvärdet X är antingen mindre än 0 eller större än det största tillåtna värdet 7.
949. Bosnien och Hercegovina
950. SQL Web Assistant: Det gick inte att hitta tabellen i HTML-filen.
951. Argumentet X måste skickas med nyckelordet Y
952. Om både xsl:matching-string- och xsl:non-matching-string-elementet används måste xsl:matching-string-elementet komma först.
953. Inkommande TDS-protokoll är inkorrekt. Multiple active result sets (MARS) TDS-huvud saknas.
954. Försöker skapa en proxy till en obunden typ.
955. Den aktiverade proceduren %1 som körs på kö %2 gav följande utdata: '%3'.
956. Den schemabundna vyn %1 kan bara publiceras som endast indexerat vyschema eller en artikel med loggbaserad indexerad vy (endast transaktion).
957. kontrakt
958. MaxPendingMessagesPerChannel-begränsningen på X uppnåddes. För att öka denna gräns kan du justera MaxPendingMessagesPerChannel-egenskapen på BufferedReceiveServiceBehavior.
959. Z-kritiskt värde - ensidigt:
960. Värdet måste vara större än noll. Värdet noll skulle leda till att funktionen inaktiveras, vilket bara är möjligt via konfiguration.
961. Kolumnen %1 har en ogiltig bredd: %2.
962. Felaktigt returvärde eller argument inuti returmeddelandet.
963. Det går inte att köra SQLSQM.EXE. Det beror antingen på att obligatorisk information saknas i registret eller på att filen är skadad eller inte kan hittas.
964. Storleken på målsträngen är för liten för att representera XML-instansen.
965. Det format som används när användaren håller muspekaren över ett objekt på menyns dynamiska del (endast tillgängligt om klientskript är aktiverade).
966. Hämtar eller anger justeringen för bilden i en anteckning.
967. Det går inte att släppa ett icke-grupperat index %1 med släpp grupperat index-satsen.
968. Fel vid infogning av datapunkter. Y-värdefältparametern får inte vara tom.
969. Definitionen av den användardefinierade datatypen %1 har ändrats.
970. Cachelagrad CacheControl = no-cache, tar bort vissa huvuden.
971. Ogiltig artikelinformation.
972. hwnd får inte ha värdet IntPtr.Zero eller null.
973. X är inte ett gitligt konfigurationsattribut för typen Typnamn.
974. Serialiserade data innehöll en ogiltig avbrottssekvens \X.
975. Okänd egenskap: %1.
976. Literala uttryck som "X" är inte tillåtna. Använd i stället.
977. Fulltextkatalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4) kommer att återanslutas för att åtgärda felet. Orsakskod: %5. Fel: %6. Se felsökningen i SQL Server Books Online om meddelandet visas ofta. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
978. RETURN-programsatser i skalvärderade funktioner måste innehålla ett argument.
979. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att det inte har angetts något filnamn för filparametern för inlinesammansättningen %1.
980. Det gick inte att bearbeta begärandataströmmen. PUT-åtgärder stöder inte bindning till nya entiteter.
981. Ogiltig datapunktåtgärd för cirkeldiagram.
982. Användardatatypen %1 har ingen regel.
983. Den formatering som används för det värde som är bundet till hyperlänkens egenskap Text. Till exempel "tillbaka till: X".
984. Begränsa de plattformar som den här koden kan köras på: x86, Itanium, x64 eller anycpu (som är standard)
985. X(In-Buffer antal=Y, Out-Buffer antal=Z, returkod=A).
986. X är en anpassad kultur men ingen ersättningskultur. Ange inte CultureAndRegionModifiers.Replacement.
987. Det går inte att slutföra åtgärden eftersom sändningen redan har körts.
988. %1 är medlem i serverrollen sysadmin och kan inte beviljas eller nekas åtkomst till proxyn. Medlemmar i serverrollen sysadmin kan använda alla proxy.
989. Behörigheten %1 får varken beviljas eller återkallas.
990. Massinfogning stöds inte över detta anslutningsprotokoll.
991. Två Receive-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika transaktionsegenskaper.
992. Det inträffade ett fel i .NET Framework vid körning av programsatsen: %1.
993. %1 misslyckades. Parametern %2 har ett ogiltigt värde. Giltiga värden är @support_options [0 - 5], @log_severity [1 - 4], @log_file_size [2,000,000 - 999,000,000], @no_of_log_files [2 - 500], @upload_interval [0 - 40320], @delete_after_upload [0 - 1].
994. Egenskapen StyleSheetTheme kan inte anges, åsidosätt egenskapen i stället.
995. Den vågräta förskjutningen i antal bildpunkter mellan menyalternativets högra kant och undermenyns vänstra kant.
996. Det går inte att tilldela en GUID till detta token.
997. DelegateArgument X måste ingå i en aktivitets ActivityDelegate innan den kan användas.
998. datatypen Unicode text data
999. En ny begäran vidarebefordrades till en tillämpningsdomän som redan har börjat stängas av.
1000. Okänt protokoll-ID X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions