English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15401. Orsak: Global.asax har ändrats.
15402. Kontrollprogramsatsen avbröts. Det går inte att köra DBCC CHECKCATALOG på TEMPDB.
15403. Det går inte att utföra en transaktion eftersom ingen har öppnats.
15404. Servern godkände inte begäran om passivt läge. Statussvaret är (X).
15405. Variabeln X kan inte användas i LocationEnvironment.
15406. ActivityXamlServices påträffade en x:Property-medlem (X) som inte hanteras av DynamicActivityProperty.
15407. %1 inloggningsförsöket av användaren %2 misslyckades på grund av felet: %3. %4
15408. Körningstransaktionen ignoreras för närvarande. Det går inte att köra TransactedReceiveScope-aktiviteten X samtidigt som körningstransaktionen ignoreras.
15409. Ett ogiltigt schema eller en ogiltigt katalog har angetts för providern "%1" för den länkade servern "%2".
15410. datatypen 1-byte integer
15411. ServiceBinding-kontrollen under SSPI-förhandlingen (Security Support Provider Interface) misslyckades. ExtendedProtectionPolicy angav PolicyEnforcement "Always" eller "WhenSupported". ServiceNamesCollection innehöll ingen sträng som matchade den ServiceBinding som erhölls från SecurityContext. Om tjänstbindningen X är giltig kan felet korrigeras genom att den läggs till i ExtendedProtectionPolicy CustomServiceNames.
15412. Det är inte tillåtet att lägga till en substitutionskontroll i en kontrollmängd.
15413. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets NavigateUrl-egenskap vid databindning.
15414. Ett DataControlField måste finnas i en INamingContainer.
15415. Token är ogiltigt eftersom det innehåller fler än 250 tecken.
15416. Referensinsamlaren räknar över- eller underspill.
15417. Det angivna RegistryOptions-värdet är ogiltigt.
15418. Det går inte att starta databasen %1 i den här versionen av SQL Server, eftersom den innehåller en partitionsfunktion %2. Stöd för partitionering finns endast i Enterprise-versionen av SQL Server.
15419. %1Statisk verifiering av enkel typ: Ogiltigt värde för enkel typ: %2.
15420. Standardvärdena för UriTemplate är oföränderliga. De kan inte ändras efter att UriTemplate-instansen har skapats. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
15421. Du kan bara bevilja eller återkalla behörigheter på objekt i den aktuella databasen.
15422. Det går inte att ta bort rotkodgruppen för en principnivå
15423. Analys- och kompileringstid: %1 processortid = %2 ms, förfluten tid = %3 ms.
15424. Tillåt anslut
15425. DateTimeMode kan bara anges för DataColumns av typen DateTime.
15426. Ogiltig typdefinition för typen '%1', 'minExclusive' måste vara mindre än eller lika med 'maxExclusive' och mindre än 'maxInclusive'
15427. Objektet hänvisar inte till något objekt, och inga objekt hänvisar till det.
15428. I FOR XML EXPLICIT-instruktionen kan inte attribut för ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN och NMTOKENS döljas i '%1'.
15429. Största Y-värde
15430. SQL Web Assistant: Parametrar kan skickas vidare antingen med namn eller position.
15431. %1Den explicita importen av det aktuella målnamnområdet är ogiltig. Referenser till objekt i det aktuella målnamnområdet som redan har lästs in i schemasamlingen matchas implicit.
15432. Ange ett annat säkerhetssvar.
15433. PopulateOnDemand stöds endast vid databindning av en TreeView-kontroll till en datakälla med egenskapen DataSourceID eller när händelsen TreeNodePopulate hanteras.
15434. Textformateringsmotorn kan inte ange tabbstopp på grund av ett fel: X.
15435. Det gick inte att lägga till objektet eftersom det redan finns ett annat objekt med samma nyckel i mängden.
15436. Inga rader har uppdaterats eller raderats.
15437. Importen misslyckades. Det går inte att läsa XML-filen.
15438. System.Windows.Forms.BindingSource, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
15439. De namngivna parametrarna anger en tvetydig parameteruppsättning. Ange fler parametrar med namn.
15440. Databasfel: FileStream-katalogen för partitions-ID %1 har påträffats två gånger. Eventuellt internt fel.
15441. Biblioteket för SQL-nätverksgränssnittet kunde inte utföra avslutningsåtgärden på grund av att det finns aktiva anslutningar. Avslutningen sker i stället omedelbart.
15442. Attributet Attribut kan inte anges för elementet X när attributet Attribut inte har angetts.
15443. Det attributbaserade IDREFS- eller NMTOKENS-fältet stöds inte i kod med det elementbaserade fältet %1 av typen TEXT/NTEXT eller IMAGE. Ange antingen ELEMENT för IDREFS/NMTOKENS-fältet eller ta bort ELEMENT-direktivet.
15444. Händelsemeddelandet %1 i databasen %2 släpptes på grund av sändningstidsfel i Service Broker. Kontrollera att konversationsreferensen, Service Broker-kontraktet och den tjänst som anges i meddelandet är aktiva.
15445. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, PUBLIC förväntades
15446. Klasshanterare kan endast registreras för UIElement eller ContentElement och deras underordnade typer.
15447. Det går inte att stänga strömmen innan alla byte har skrivits.
15448. SQL Web Assistant: Det gick inte att den matchande sluttabellkoden i HTML-filen.
15449. Frågan har avbrutits via token som angavs för WithCancellation.
15450. Begäranströmmen ska vara null när DispatchChannelSink anropas.
15451. Internt frågeprocessorfel: Frågeprocessorn påträffade ett oväntat fel vid bearbetning av en fjärrfrågefas.
15452. Objektet %1 finns inte eller är inte ett giltigt objekt för den här åtgärden.
15453. Det går inte att ändra prenumerationens egenskap %1 eftersom det inte finns en post för prenumerationen i tabellen MSsubscription_properties. Anropa sp_addmergepullsubscription_agent innan du ändrar den här egenskapen.
15454. WorkflowInstance-ID: X har slutförts i tillståndet Canceled.
15455. Den första statusen på en icke-synkroniseringsprenumeration med replikeringsstöd måste vara active.
15456. X är mindre än det lägsta tillåtna värdet.
15457. Den attributorienterade kolumnen '%1' får inte anges efter en icke-attributorienterad nod på samma nivå i XML-hieriarkin i FOR XML PATH.
15458. Det går inte att uppdatera eller infoga kolumnen %1. Det kan vara ett uttryck.
15459. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 7.0 Service Pack 2 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom en rensning av sammanslagna metadata utförs.
15460. Nätverkskortet som identifierades av X är inte lämpligt för multicast. Det är inte lämpligt eftersom det inte stöder multicast, det kan endast ta emot, det är ett tunnelkort eller det är en okänd typ.
15461. Hämtar eller anger en flagga som anger om anteckningens storlek kan ändras.
15462. Det gick inte att ta bort katalogen %1. Kontrollera säkerhetskontexten för xp_cmdshell och stäng andra processer som kan ha åtkomst till katalogen.
15463. X är inte ett giltigt ImeSentenceMode.
15464. Den angivna metoden stöds inte.
15465. Du är inte ägare till objektet %1 i den här programsatsen (CREATE, ALTER, TRUNCATE, UPDATE STATISTICS eller BULK INSERT).
15466. Ett undantag inträffade när värdet för egenskapen Egenskapsnamn angavs.
15467. Serverinstansen %1 avslog konfigurationsbegäran, mer information finns i serverinstansens fellogg. Orsaken %2 och tillståndet %3 kan användas för diagnostik av Microsoft. Detta är ett tillfälligt fel och en ny begäran kommer förmodligen att lyckas. Åtgärda den eventuella orsaken och försök på nytt.
15468. Certifikatet har gått ut
15469. Den tillåtna gränsen för rekursion har nåtts.
15470. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för svaret på säkerhetsfrågan, vilket krävs om medlemskapsprovidern kräver en fråga och ett svar.
15471. Kolumnnamnet "%1" som angetts i operatorn %2 står i konflikt med det befintliga kolumnnamnet i argumentet %3.
15472. Egenskapen Egenskapsnamn innehåller inte någon egenskap med namnet X.
15473. Det gick inte att hitta fältet '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3'
15474. Slutet på dataströmmen har nåtts.
15475. Oväntad sessionsnyckel vid kryptering av dialogmeddelande.
15476. Det går inte att lägga till behörigheten X=Y. Lägg till ett separat Attribute-uttryck.
15477. Ogiltigt nyckelord. Innehåller en eller flera icke-tecken, styrtecken, inledande eller avslutande blanktecken eller inledande semikolon.
15478. Assembly måste vara ett Assembly-objekt i körningsmiljön.
15479. Det gick inte att använda en hård länk vid kopiering av X till Y. Kopierar istället filen. Z
15480. Routningstjänsten överför meddelandet med ID: X [åtgärd Y] till Z].
15481. Varning! Certifikatet som du har skapat har gått ut.
15482. Okänt token '0x%1' har tagits emot från MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) .
15483. Bildlänk för katalogikon
15484. Ett av argumenten XslContent, XslInputPath och XslCompiledDllPath måste anges.
15485. Kvarhållningsperioden måste vara kortare än kvarhållningsperioden för distributionsdatabasen.
15486. Det går inte att hitta en post för FILESTREAM-filen %1 i sys.database_files.
15487. HttpWebResponse är null.
15488. Alla sammansättningar som läses in som delar av AppDomain-initieringen måste vara fullständigt betrodda.
15489. Axelns remsa eller linje.
15490. En ogiltig IP-adress angavs.
15491. En TransactionProperty med enlistWorkflowState som har värdet True måste läggas till i ett isoleringsblock.
15492. Det gick inte att ta bort den fysiska filen %1. Systemfunktionen DeleteFile returnerade felet %2.
15493. Felaktig kommandosekvens.
15494. HÄMTA KONVERSATIONSGRUPP
15495. Azeri (latinsk)
15496. datatypen text data
15497. Det gick inte att skapa egenskapen Egenskapsnamn från standardvärdet. Felmeddelande: X
15498. En Typnamn-typ kan inte tilldelas null-värdet från egenskapen Egenskapsnamn.
15499. Syntax: sp_dbremove [,dropdev]
15500. Ange LevelFinal-flaggan för princip-satsen

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions