English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11701. Varning! Kolumnen %1 finns redan i den lodräta partitionen.
11702. ON-satsen är ogiltig för den här programsatsen.
11703. Funktionen ntile accepterar bara positiva int- eller bigint-uttryck som indata.
11704. Försökte skriva ett attribut 'Attribut'='X' efter att attributet med det lokala namnet Y hade skrivits. Attributet med det lokala namnet Y är endast giltigt med attributet 'Attribut'='Z'.
11705. Denna EndpointDiscoveryMetadata-instans har publicerats. Innehållet i en publicerad EndpointDiscoveryMetadata kan inte ändras.
11706. Primärdatabasen %1.%2 för loggöverföring har ett tröskelvärde för säkerhetskopiering på %3 minuter och har inte utfört säkerhetskopiering av loggen på %4 minuter. Kontrollera informationen i agentloggen och loggöverföringsövervakaren.
11707. %1 stöds inte i den här versionen av SQL Server.
11708. Skapa en anslutning till en förbrukare
11709. Det finns fler än en tabell med samma namn X (även om namnområdena är olika).
11710. Stödet för dedicerad administratörsanslutning har upprättats för lyssning med lokal dator på port %1.
11711. InnerRequest är inte tillgängligt för standardpaket.
11712. Det gick inte att konvertera värdet på attributet Attribut till korrekt typ.
11713. Det inträffade ett allvarligt fel under körningen av .NET Framework. Servern avslutas.
11714. Flagga för tom datapunkt
11715. Det gick inte att bearbeta begäran eftersom tjänsten inte visar gränssnittet IProjectionProvider, vilket krävs när projektion begärs.
11716. Diagrambildens URL. Plats där diagrambilden sparas, när bildtaggen används för återgivning.
11717. Transaktionen skapades
11718. Det gick inte att generera en användarinstans för SQL Server. Det är endast medlemmar i Builtin\Users som kan generera användarinstanser. Anslutningen avslutas.%1
11719. Artikellösarnamnet får inte vara tomt eller NULL.
11720. Börja lägga till standardkontot "X" för ASP.NET i rollen "Y".
11721. Det går inte att hitta tabellnamnet eller tabellägaren som motsvarar det alternativa tabell-id:t (smeknamnet) %1 i sysmergearticles.
11722. Namnet %1 som angavs för lagringspunkten är för långt. Det får högst innehålla %2 tecken.
11723. Ogiltigt kolumnnamn, '%1'.
11724. Det gick inte att hämta längden för ett lagringsobjekt från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" för tabell "%3", kolumn "%4".
11725. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Det gick inte att ändra lösenordet. Lösenordet uppfyller inte Windows-principvillkoren eftersom det är för kort.%2
11726. Socketreferensen är inte giltig.
11727. Den text som ska användas för knappen Nästa i första steget.
11728. SponsorshipTimeout-egenskapen får endast anges när lånet befinner sig i initialtillståndet. Tillståndet är X.
11729. Den skickade typen måste vara ett gränssnitt.
11730. Saknar öppen anslutning. Det går inte att skicka fråga till feltolerant index.
11731. Okänt System.Transactions.IsolationLevel-värde: X.
11732. Längden får inte vara mindre än noll.
11733. PerformanceCounterInstanceLifetime.Process är inte giltigt i det globala delade minnet. Om du skapade prestandaräknarkategorin med en tidigare version av Framework används globalt delat minne. Använd antingen PerformanceCounterInstanceLifetime.Global eller (om de program som körs i äldre versioner av Framework inte behöver skriva till kategorin) ta bort den och återskapa den.
11734. Det gick inte att hitta objektet %1 eller också har du inte behörighet.
11735. Egenskapen Egenskapsnamn har ett ogiltigt värde.
11736. X: .NET Framework v4.0-versionen av aspnet_compiler.exe används för .NET Framework vY. Om du vill ändra verktygsversion anger du sökvägen till verktyget i parametern ToolPath.
11737. ImageLoader - det gick inte att läsa in bilden från den här URL-adressen: X
11738. Det gick inte att radera prenumerantstatusen från posten sysservers.
11739. Det gick inte att skapa en DataTableReader. Argumentet är tomt.
11740. Mängden DynamicConnections i WebPartManager är skrivskyddad efter att anslutningarna har aktiverats.
11741. Värdet X för attribut Attribut är inte ett giltigt booleskt värde.
11742. Det gick inte att slå upp object_id. Det gick inte att hitta referenstabellen eller underhållsutlösaren.
11743. Ett asynkront anrop pågår redan. Anropet måste slutföras eller avbrytas innan du kan anropa metoden.
11744. Det gick inte att justera utrymmestilldelningen för filen '%1'.
11745. Tjänstnamnet X angavs av klienten.
11746. X509-certifikatarkivet har inte öppnats.
11747. %1Ogiltigt källtecken %2 (0x%3) har hittats i en identifierare nära %4.
11748. Det går inte att omskapa index %1. Den nya indexdefinitionen matchar inte den begränsning som tillämpas av det befintliga indexet.
11749. Thread.ExceptionState kan inte komma åt en ExceptionState från en annan AppDomain.
11750. Proceduren %1 saknar parametrar och inga argument har angetts.
11751. Angiven job_login måste stämma med den utgivarinloggning som angavs när distributionsutgivaren lades till (sp_adddistpublisher).
11752. SQL Web Assistant: Textkolumnen för URL-hyperlänken saknas i @query.
11753. Väg-URL:ens avgränsningstecken / kan inte förekomma flera gånger i rad. Det måste avgränsas med en parameter eller ett litteralvärde.
11754. Slutar gälla (0=aldrig)= X.
11755. Utlöses efter att diagramelementets bakgrund har ritats. Den här händelsen utlöses för element som: ChartPicture, ChartArea och Legend.
11756. En nullpost hittades i loggarmängden.
11757. Användardefinierade funktioner, partitionsfunktioner och kolumnreferenser är inte tillåtet i uttryck i denna kontext.
11758. Egenskapen Egenskapsnamn i typen Typnamn har egenskapstypen X som inte kan mappas till en PrimitiveType.
11759. Anropas när markeringens start- eller slutposition ska ändras.
11760. Bytebufferten för utdata är för liten för att rymma kodade data, kodning X återgår till Y.
11761. &Inloggnings-URL:
11762. Ogiltig definition för typen %1. Det går inte att ange use="prohibited" för attributet %2 eftersom det inte finns något motsvarande attribut i bastypen.
11763. Raden släpptes trots att det fanns en väntande ändring för den.
11764. Lösenord krävs.
11765. Fel XML-version.
11766. SQL Web Assistant: Källkodsidan kan inte hanteras i systemet. Kontrollera att språkfilerna @charset och @codepage har installerats i systemet.
11767. Det gick inte att skapa schemabindning %1 %2 eftersom den hänvisar till ett objekt i en annan databas.
11768. %1Målet för replace value of kan inte vara en unionstyp. %2 hittades.
11769. Det går inte att köra %1 på/med tabellen %2, eftersom tabellen är måltabell eller del av cascading-åtgärder för en utlösare som körs för närvarande.
11770. Timeout-intervallet måste vara mindre än 2^32-2.
11771. Det angivna X-objektet tillhör inte rätt Y-objekt.
11772. Data i filgruppen %1 är offline, och det finns uppskjutna transaktioner. Använd RESTORE för att återställa filgruppen eller släpp filgruppen om du aldrig kommer att behöva återställa den. Trunkering av loggen kan inte ske förrän detta problem åtgärdats.
11773. Eftersom den underliggande providern åsidosatte DbProviderManifest.SupportsEscapingLikeArgument för att returnera true måste providern även implementera metoden DbProviderManifest.EscapeLikeArgument.
11774. Det här jobbet ägs av %1. Endast jobb som ägs av en medlem i %2-rollen kan vara flerserverjobb.
11775. Det gick inte att aktivera delat anpassningsläge för sidan. Den aktuelle användaren måste få rättigheter att använda delat anpassningsläge.
11776. Diagramområdesaxel - en logaritmisk skala kan inte användas för den här axeln.
11777. Ändra den markerade nodens placering i listan.
11778. Anropas innan beskrivningen visas.
11779. Providern kunde inte stödja ett nödvändigt gränssnitt för satserna UPDATE/DELETE/INSERT.
11780. Det går inte att konvertera fallnyckelvärdet från/till en typsträng.
11781. Skadad .resources-fil. Ett resursnamn överskrider strömmens slut.
11782. Systemets visningsläge är ogiltigt.
11783. Inträffar innan alla raderna i tabellen rensas.
11784. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Vyn innehåller en inexakt aritmetisk operator.
11785. Användaren hade inte tillräcklig behörighet för att ta bort raden.
11786. Allokeringsutrymmet %1 i databas-ID %2 har markerats som tilldelat i GAM, men inget SGAM eller IAM har tilldelat det.
11787. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till en intern kolumn i SQL Server.
11788. Det går inte att ändra tillstånd för filer som inte är datafiler eller filer i den primära filgruppen.
11789. En rubrik med namnet X finns redan. Ange ett unikt namn.
11790. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när processinformationen för användarinstansen hämtades. Anslutningen stängs.%1
11791. Den text som ska visas om svaret är felaktigt.
11792. Det gick inte att öppna databasen %1. Det gick inte att uppgradera replikeringsinställningar och systemobjekt. Om databasen används till replikering kör du sp_vupgrade_replication i [master]-databasen när databasen är tillgänglig.
11793. Protokollhanteraren anropades i fel ordningsföljd. Raden kommer inte att fulltextindexeras.
11794. SynchronizationContext har angetts till null av DiscoveryClientChannel innan Find-åtgärden initierades.
11795. Proxyattribut stöds endast för ContextBound-typer.
11796. Ett litteralt värde i kompileringstid har angivits mer än en gång för variabeln %1 i en eller flera OPTIMIZE FOR-satser.
11797. Ett syntaxfel upptäcktes vid analys av SQL-identifieraren %1.
11798. Alternativet %1 står i konflikt med alternativ %2. Ta bort det motstridiga alternativet och kör programsatsen igen.
11799. Variabeln måste anges innan CacheMetadata anropas.
11800. Algoritmimplementeringen stöder inte nyckelstorleken X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions