English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12801. Målkatalogen för förkompilering (X) kan inte finnas i samma träd som tillämpningsprogrammets källkatalog (Y).
12802. Hur adaptern fyller DataTable med information från DataReader.
12803. Address-egenskapen kan inte anges för en slutpunkt av typen X. För att konfigurera multicast-adressen och porten använder du multicastAddress-egenskapen på ett standardEndpoint-element som har definierats i avsnittet standardEndpoints\X och hänvisar det till det här slutpunktselementet med hjälp av endpointConfiguration-egenskapen.
12804. Det går inte att slutföra åtgärden. Ingen startkatalog har angetts i aktuell SqlConnection.
12805. Indexerare för uppsättning med namngivna bilder. Namn eller index kan ges som parameter.
12806. Det finns ingen PInvoke-konvertering för det värde som skickats till en parameter av Object-typ.
12807. Loggläsaren kunde inte konstruera replikerat kommando från LSN {%1:%2:%3}.
12808. Värdet på egenskapen X kan inte vara null.
12809. Det gick inte att hitta sammansättningen '%1' i SQL-katalogen.
12810. Det gick inte att hitta en tabell eller ett objekt med namnet %1 i databasen %2.
12811. Det går inte att uppdatera cachen med HEAD-svar om cacheposten inte finns.
12812. Det gick inte att avregistrera sammansättningen Sammansättningsnamn .
12813. Fel i bearbetningsbegäran - IDataServiceHost.ResponseStream får inte ha värdet null.
12814. Objektets typ måste antingen vara __ComObject eller vara härledd från __ComObject.
12815. MSB3135: PermissionSet för målzonen har inte definierats för följande version av .NET Framework: X.
12816. Användaren '%1' har inte behörighet att registrera slutpunkten '%2' på de angivna URL:en. Kontrollera att URL:en refererar till ett namnområde som är reserverat för lyssning i SQL.
12817. Schemafilter gäller bara Oracle-utgivare. Utgivaren %1 är %2-utgivare.
12818. Okänt alternativ för $inlinecount. Endast allpages och none stöds
12819. Genererar kompilatorutdata i UTF8-format.
12820. fulltextkatalog
12821. Regeln innehåller fler än en variabel.
12822. Routningstjänsten misslyckades under behandling av ett meddelande på slutpunkten med adress X.
12823. Indexet %1 i tabellen %2 är inaktivt.
12824. Visa hjälpavsnittet för behörighetsgruppen
12825. Antal rader som ska grupperas innan körning gentemot datakällan.
12826. Ogiltig syntax för intern DBCC REPAIR-programsats.
12827. ComposablePartDefinition X ignorerades eftersom det är en öppen generisk typ.
12828. Inget asymmetriskt nyckelobjekt har associerats med det här formateringsobjektet.
12829. Det går inte att behandla begäran eftersom tråden (X) har avslutats.
12830. En slutpunkts transport eller innehåll kan inte ändras genom programsatsen ALTER ENDPOINT. Använd DROP ENDPOINT och gör ändringarna med hjälp av programsatsen CREATE ENDPOINT.
12831. Det valda indexet finns inte i tabellen %1.
12832. Microsoft SQL Server Minimum Conflict Resolver
12833. En HandleInitializationContext kan endast användas inom omfånget för funktionen som den överfördes till.
12834. MSB3678: Både X och Y har angetts som indataparametrar i projektfilen. Ange endast en av dem.
12835. "%1" har redan angetts som en händelsetyp.
12836. Massinläsning kan inte genomföras. Okänd version av formatfilen %1.
12837. Fullständig crawlning måste köras på tabellen eller den indexerade vyn %1. Kolumner som påverkar indexet har lagts till eller släppts sedan indexet fylldes senast.
12838. VolumeIndicator - parametern Start Value saknas.
12839. Längden på %1 är för lång. Får innehålla högst %2 tecken.
12840. Det går inte att starta säkerhetshanteraren för Service Broker. Det här meddelandet är ett symptom på ett annat problem. Läs meddelandena i SQL Server-felloggen och händelseloggen i Windows och korrigera bakomliggande problem.
12841. Elementets bredd. Ange värdet på egenskapen Auto till false om du vill använda den här egenskapen.
12842. X-koordinat för cirkelns mittpunkt.
12843. Mängden av svarshuvuden
12844. Strömmen stöder inte läsning.
12845. SQL Servers inbyggda SOAP-stöd är klart för klientanslutningar. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12846. Det går inte att skapa prestandakategorin med räknarnamnet X eftersom namnet är en dubblett.
12847. Tadzjikiska (kyrillisk)
12848. Protokoll X saknar en registrerad implementering av HostedTransportConfiguration-typ.
12849. Det gick inte att hitta rollen X.
12850. Datatypen %1 som används i VALUE-metoden är ogiltig.
12851. Det gick inte att skapa en instans av typen Typnamn.
12852. Objektet måste vara av typen Int32.
12853. Meddelanderiktning
12854. MSB3644: Det gick inte att hitta referenssammansättningarna för ramverket X. Du löser detta genom att installera rätt SDK eller Targeting Pack för Framework-versionen eller omdirigera programmet till en version av ramverket där du har rätt SDK eller Targeting Pack installerat. Observera att sammansättningar kommer att matchas från den globala sammansättningscachen och användas i stället för referenssammansättningar. Sammansättningen kan därför vara felaktigt riktad för det avsedda ramverket.
12855. Endast medlemmar i den fasta serverrollen sysadmin eller den fasta databasrollen db_owner eller prenumerationens ägare kan släppa prenumerationen %1 på publikationen %2.
12856. Varning! Automatisk vidarebefordring av text har aktiverats för tabellen eller den indexerade vyn %1.
12857. Ändra till X-egenskap.
12858. Ogiltig definition för typen eller elementet %1. Det är inte tillåtet i SQL Server att använda de inbyggda XML-schematyperna ID och IDREF, eller typer som har härletts från dem, som typen för ett element eller som bas för härledning efter tillägg.
12859. Passport-inloggning krävs
12860. Den sekundära X-axelns egenskaper.
12861. Anger om HttpRuntime-avsnittet är låst.
12862. Ett objekt med en nyckel som är null har redan lagts till.
12863. Måtten för färgsammanhang stämmer inte.
12864. Reset-åtgärden måste initieras med index -1.
12865. Den här metoden kräver att OrderedPartitioner används med egenskapen KeysNormalized angiven till true.
12866. Det gick inte att påbörja dialogen med tjänsten %1 för Service Broker-instansen %2.
12867. Ogiltigt internt tillstånd: En konvertering efter Ref-objekt får inte ha en proxy i sin egen AppDomain.
12868. Ogiltigt parametervärde för timeout. Timeouten måste vara mellan 1 och 7200 sekunder.
12869. Det går inte att lägga till publikationen %1 i databasen %2 eftersom det redan finns en publikation med en högre kompatibilitetsnivå.
12870. Publikationen har uppdaterats.
12871. Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till alla miljövariabler
12872. OperandType måste anges när strängar används för minimum- och maximumvärden.
12873. Det uppstod problem när information skulle registreras i tabellen msdb..suspect_pages. Detta fel påverkar inga aktiviteter utom underhåll av tabellen suspect_pages. Mer information finns i felloggen.
12874. Varning! En nivåindikator som inte används hittades (X).
12875. BACKUP WITH CONTINUE_AFTER_ERROR skapade en säkerhetskopia av den skadade databasen. Mer information om felen finns i SQL Server-felloggen.
12876. Parameterns typ måste vara PropertyDescriptor.
12877. Flödesdiagrammet X/FlowSwitch - Fall Y valdes.
12878. Objektet är inte giltigt för den här metodinformationen.
12879. Axelns minimivärde.
12880. Namnet på eller nätverksadressen till en instans av SQL Server som fungerar som reservserver.
12881. Det går inte att lägga till artikeln %1 med en eller flera dynamiska funktioner i subset_filterclause %2 i publikationen %3 eftersom publikationen kan ha aktiva prenumerationer. Ange @force_reinit_subscription = 1 för att lägga till artikeln och ominitiera alla aktiva prenumerationer.
12882. Kvantifieraren {x,y} följer på ingenting.
12883. %1 stöds inte i %2.
12884. Egenskapen Comment för CodeCommentStatement (X) får inte ha värdet null.
12885. Det gick inte att skapa publicerad kolumnbitmapp för artikeln %1.
12886. Det går inte att köra som biljetten. Inkorrekt eller också har du inte behörighet.
12887. Bredd för diagramkantlinje
12888. Endast -element är tillåtna på denna plats.
12889. Det går inte att ändra egenskaperna för den tomma filgruppen %1. Filgruppen måste innehålla minst en fil.
12890. För heterogena publikationer ska parametrarna %1 anges när %2 anropas.
12891. De menyalternativformat som ska användas för undermenyer på varje nivå på menyn.
12892. Det uppstod ett fel när de moduler som anges i konfigurationsavsnittet system.net/webRequestModules skulle skapas.
12893. Anger URL:en som begäran omdirigeras till för inloggning om det inte går att hitta en giltig cookie för autentisering.
12894. Det gick inte att hitta ögonblicksbildsagentens kommandorad för den angivna publikationen. Kontrollera att ett giltigt normalt ögonblicksbildsjobb finns på distributören.
12895. Egenskapen listenUri kan inte anges för en slutpunkt av typen X. För att konfigurera multicast-adressen och porten använder du multicastAddress-egenskapen på ett standardEndpoint-element som har definierats i avsnittet standardEndpoints\X och hänvisar det till det här slutpunktselementet med hjälp av endpointConfiguration-egenskapen.
12896. Returtypen är inte giltig i FunctionImport X. FunctionImport kan inte ha någon returtyp eller returnera en mängd av skalära värden, en mängd av komplexa typer eller en mängd av entiteter.
12897. "%1": Tillfälliga vyer är inte tillåtna.
12898. Kolumnen hoppades över när data angavs.
12899. Nyckeln var ogiltig.
12900. Ett förväntat radantalsvärde på %1 och kontrollsummevärde på %2 för %3 har genererats.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions