English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2101. Internt serverfel. Det gick inte att hitta egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn. Kontrollera att namnet på egenskapen är korrekt.
2102. Det går inte att anropa metoder i %1.
2103. En eller flera av de obligatoriska kolumnerna i begränsningsmängden saknas.
2104. ** Information **
2105. Metoden %1 för klassen %2 i sammansättningen %3 är allmän. Allmänna metoder stöds inte.
2106. Korsikanska (Frankrike)
2107. BitmapCacheBrush stöder inte Transform.
2108. Den text som visas i attributet ALT för den osynliga bildlänk som kan användas för att hoppa över repetitivt innehåll.
2109. Det inloggningspaket som används för att öppna anslutningen är strukturellt ogiltig. Anslutningen har stängts. Kontakta klientbibliotekets tillverkare.%1
2110. Förändringen av tjänsten %1 måste ändra kön eller minst ett kontrakt.
2111. Aktiveringen misslyckades på grund av en okänd orsak.
2112. Hämtar eller anger anteckningsmarkeringens punktformat.
2113. Endast medlemmar i rollen sysadmin kan ändra ägare för ett schema.
2114. Användaren %1 finns inte i prenumerationsdatabasen.
2115. Summa av Y-värden
2116. Ogiltigt färgsammanhang.
2117. Okänt LOADER_OPTIMIZATION-egenskapsvärde. Värden som stöds kan vara SingleDomain, MultiDomain, MultiDomainHost och NotSpecified.
2118. Startar databasen %1.
2119. Bufferten är inte tillräcklig. Läs- eller skrivåtgärden misslyckades.
2120. Spårar ett undantag
2121. Beräknad kolumn '%1' i tabellen '%2' kan inte vara beständig eftersom kolumnen sköter dataåtkomst för användaren eller systemet.
2122. Nedre marginal.
2123. Funktionen som gör att man kan använda mellanslag som avgränsare för tabelltips har kritiserats och kommer inte att ingå i framtida versioner. Använd i stället kommatecken när du avgränsar tabelltips.
2124. Keep-Alive och Close kan inte anges med denna egenskap.
2125. Det går inte att öppna databasen %1 eftersom den är av version %2. Den här servern har stöd för %3 och tidigare. Det finns inte stöd för bakåtkompabilitet.
2126. AppDomain %1 (%2) har skapats.
2127. Döljer kompilatorns copyrightbanderoll.
2128. Vald kategori: X
2129. Vyns storlekstyp.
2130. Ogiltigt format för bild-URL. #SEQ-formatet måste följas av (300,3), där 300 är det högsta sekvensnumret och 3 är en bildfils livslängd (mellan 0 och 9999999).
2131. Det gick inte att skriva till strömmen.
2132. Konfigurationsalternativet %1 finns inte eller kan vara ett avancerat alternativ.
2133. Skrivning stöds inte på den här dataströmmen.
2134. Det gick inte att komma åt konfigurationssystemet på fjärrservern. Kontrollera att fjärrservern tillåter fjärrkonfigurationer.
2135. Antal byte icke-växlingsbart systemminne som processen använder.
2136. Parameterns namn.
2137. Sessionen %1 finns redan. Använd ett annat namn på sessionen.
2138. Operativsystemfelet 0x%1 påträffades under filflödesåtgärden.
2139. %1Element- eller attributtypen har specificerats mer än en gång
2140. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, otillåtet namntecken
2141. Nyttolasten för application/atom+xml är inte korrekt formaterad för . Ett positivt heltal förväntades.
2142. (tidskritisk)
2143. Alternativet WITH MARK gäller endast det första BEGIN TRAN WITH MARK-uttrycket. Alternativet ignoreras.
2144. Det går inte att ersätta den icke-befintliga systemkulturen X.
2145. Ingen fjärranslutning till X vid försök att läsa från registret.
2146. MSBUILD : error MSB1036: Det finns ett ogiltigt tillägg i listan /ignoreprojectextensions. Tillägg måste börja med en punkt ".", punkten måste följas av minst ett tecken och får inte innehålla några ogiltiga sökvägstecken eller jokertecken.
2147. Det går inte att ansluta till Oracle-databasservern %1 med hjälp av Oracle OLEDB-providern OraOLEDB.Oracle. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21626 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
2148. Arbetsflödesdesignern
2149. Typen Typnamn härleds inte från bastyp-MetabaseSettings.
2150. tabClasses måste innehålla samma antal element som tabScopes
2151. Inuktitut (syllabisk)
2152. Processinformation:
2153. Procedurer med ett gruppnummer kan inte ha parametrar med de användardefinierade typerna xml eller sqlclr. Parametern %1 i proceduren %2 har typen %3.
2154. Det gick inte att serialisera data för noden %1 i FOR XML på grund av att data innehåller ett tecken (0x%2) som inte tillåts i XLM. Om du vill hämta dessa data med hjälp av FOR XML konverterar du dem till någon av datatyperna binary, varbinary eller image och använder direktivet BINARY BASE64.
2155. Namn på den Y-underaxel som serien är kopplad till.
2156. SQL Web Assistant: @unittype och /eller @numunits måste anges för det angivna @whentype-alternativet.
2157. Det går inte att anropa Arrange för ett UIElement med oändlig storlek eller NaN. Överordnad för typen Typnamn anropar UIElement. Arrange anropades för element av typen Typnamn.
2158. När socketen har kopplats från kan du endast acceptera igen asynkront. BeginAccept måste anropas på en tråd som inte avslutas förrän åtgärden har slutförts.
2159. Skapa en ny säkerhetsprincipsfil
2160. Det går inte skapa delegaten med metoden Metodnamn eftersom detta är en partiell metod utan någon implementeringsdeklaration
2161. Standard-%1 finns inte.
2162. Metadata kan bara innehålla värden med en typ som är möjlig att bädda in vid kompileringstiden i attribut. Mer information om vilka typer som är giltiga finns i avsnittet 17.1.3 i C#-specifikationen.
2163. Arbetsflödesinstansen avbröts eftersom tidsgränsen för körningen uppnåddes.
2164. InstanceId-värdet i AppSequence-rubriken kan inte avserialiseras.
2165. Parametern PATH måste anges i sin kanoniska form. En giltig PATH är '%1'.
2166. AuthenticationManager kan inte läggas till i bindningsparametrarna eftersom de redan innehåller en AuthenticationManager X. Om du konfigurerar en anpassad AuthenticationManager för tjänsten tar du först bort alla befintliga AuthenticationManagers från beteendesamlingen innan du lägger till anpassad AuthenticationManager.
2167. Artikeln %1 finns redan i en annan publikation med en annan konfliktlösare för artiklar.
2168. Det går inte att omskapa det grupperade indexet %1 i vyn %2 eftersom vyn är beroende av bastabellen %3 vars grupperade index %4 är inaktivt.
2169. Det gick inte att hitta webbläsar- eller gateway-elementet med ID X.
2170. Gruppering - Y-värdesindexet överskrider det maximala antalet värden i en punkt: X.
2171. MESSAGE BODY
2172. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets PopOutImageUrl-egenskap vid databindning.
2173. MSIL-instruktionen är ogiltig eller så ligger indexet utanför intervallet.
2174. Inget serverhuvudobjekt har angetts för sid-%1.
2175. Svaret kräver att version 2 av protokollet används, men MaxProtocolVersion för datatjänsten har angetts till DataServiceProtocolVersion.V1.
2176. Kolumnen X i tabellen Y saknar ett standardfilter.
2177. X i Y-aktiviteten Z kan inte vara null.
2178. sök
2179. Endast systemadministratören kan ange alternativet %1 för kommandot %2.
2180. Lodrät utfyllnad kring nodens text.
2181. Timerobjektet för TransactionScope är ogiltigt.
2182. Ogiltig URI. URI:n är tom.
2183. Ogiltigt format på privat nyckel eller ogiltig nyckellängd.
2184. Ogiltig definition av filterprocedur.
2185. Den här snapin-modulen fungerar bara med MMC 1.2 eller senare versioner.
2186. Det uppstod ett undantagsfel när en instans av typen Typnamn skapades.
2187. Databasspeglingsanslutningen avslutas. Det finns för lite minne för att skicka meddelande till databasen %1.
2188. DynamicHyperLink-kontrollen X kan inte databinda till ett null-objekt.
2189. Information: Ifyllning av fulltext%1 initierades för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4). Underaktiviteter för ifyllning: %5.
2190. Det gick inte att konfigurera en användarinstans vid starten. Ett fel uppstod när tabellen SysServers uppdaterades.
2191. Egenskapen RequestHeaders för datatjänstens värd får inte ha värdet null.
2192. SET FMTONLY OFF-satsen måste vara den sista satsen i batchen.
2193. Lodrät utfyllnad kring alternativets text.
2194. Det går inte att använda alternativet OUTPUT vid sändning av en konstant till en lagrad procedur.
2195. Resultatet ligger utanför det intervall som denna kalender stöder. Resultatet bör vara mellan X (gregorianskt datum) och Y (gregorianskt datum).
2196. Filen är för stor för att vara en giltig ColorContext.
2197. Lulesamiska
2198. Det gick inte att skapa ett SqlResultSet för den angivna frågan med de valda alternativen.
2199. Det maximala antalet skalbrytningar måste vara mellan 1 och 5.
2200. %1 misslyckades eftersom funktionen '%2', klassen '%3', sammansättningen '%4' tar en eller flera parametrar, CLR-utlösare godkänner inte parametrar.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions