English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13501. Det går inte att bevilja, neka eller återkalla behörighet till eller från specialroller.
13502. Parametrarna @article och @join_articlename får inte ha samma värde.
13503. WorkflowApplication har avbrutits eftersom ett undantag utlöstes av en Load- eller LoadRunnableInstance-åtgärd. Skapa ett nytt WorkflowApplication-objekt om du vill försöka läsa in en annan arbetsflödesinstans.
13504. MSB4176: Det gick inte att skapa en instans av aktivitetsfabriken X från sammansättningen Sammansättningsnamn . Kontrollera att aktivitetssammansättningen har genererats med samma version av Microsoft.Build.Framework-sammansättningen som den installerade versionen på datorn och att värdprogrammet inte saknar en bindningsomdirigering för Microsoft.Build.Framework. Y
13505. Det skapades en null-kategori i denna feed.
13506. Angivet fönster tillhör inte den aktuella tråden.
13507. Det gick inte att hitta sessionsnyckeln vid krypteringen av ett meddelande i Service Broker.
13508. Det finns inga alternativa språk tillgängliga.
13509. Variabeln %1 kan inte användas som en parameter eftersom en CURSOR OUTPUT-parameter inte får ha en markör tilldelad innan proceduren körs.
13510. Objektet CultureInfo används för nummerersättning måste vara av specifik kultur, inte en neutral kultur eller InvariantCulture.
13511. Områdesdirektivet X innehåller ogiltiga tecken. RegionText får inte innehålla nyradstecken.
13512. Start får inte anropas för en aktivitet med en null-åtgärd.
13513. Layouterna UnorderedList och OrderedList stöder inte layouter med flera kolumner.
13514. Ett CONTAINS- eller FREETEXT-predikat kan endast användas på en tabell eller indexerad vy. Tillåt användning av * med ett namn på en tabell eller indexerad vy.
13515. Begränsningskolumnen %1 finns inte i tabellen %2.
13516. Precisionen X måste vara större än skalan Y.
13517. X är inte ett giltigt värde för den här kontrollen.
13518. Försök att utföra åtgärd på systemdefinierad server (%1) utanför serverns giltiga räckvidd.
13519. Hämtar eller anger en flagga som anger om anteckningen kan flyttas.
13520. Konversationsgruppen %1 har släppts.
13521. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, sluttaggen matchar inte starttaggen
13522. Ange Expires =X.
13523. @freq_interval måste vara mellan 1 och 31 för månadsjobb.
13524. Det gick inte att hitta inställningen Inställning i tillämpningsprogrammets konfiguration.
13525. MSBUILD : error MSB1033: Nodnumret är inte giltigt. X.
13526. Det format som ska användas för den aktuella noden.
13527. Providerinställningar.
13528. Det går inte att lägga till ett objekt till en Array med fast storlek av typen Typnamn.
13529. Artiklar kan endast inkluderas i en enstaka peer-to-peer-publikation. [%1].[%2] finns redan i peer-to-peer-publikationen %3.
13530. XML-taggnamnet för raden FOR XML innehåller en ogiltig XML-identifierare; '%1'(0x%2) är det första felaktiga tecknet.
13531. Systemfunktionen ReadFileEx som kördes på filen %1 läste bara %2 byte, %3 förväntades.
13532. Replikeringsdatabasalternativet %1 kan inte anges om inte databasen är en publiceringsdatabas eller en distributionsdatabas.
13533. Cirkeldiagramobjekt - attributet MinimumRelativePieSize har ett ogiltigt värde. Värdet måste vara mellan 10 och 70.
13534. Felaktig namngiven bakåtreferens: \k<...>.
13535. Tjänsten är inte tillgänglig, stänger styranslutningen
13536. Ett oväntat fel uppstod vid när ett tillämpningsprogram initierades.
13537. Strömmen stöder inte skrivning.
13538. Det angivna objektet får inte vara en instans av en generisk typ.
13539. Objekt-ID %1 (objekt %2): Beräknade kolumner och användardefinierade typer kan inte kontrolleras för detta objekt eftersom CLR (Common Language Runtime) inte är aktiverat.
13540. Accessor-metoder för X-händelsen saknas.
13541. Textrutornas stil.
13542. Det går inte att ange en begränsning av DataTable X som är en underordnad tabell i två kapslade relationer.
13543. Slutpunktskonfigurationen för standardslutpunkten av typen X kunde inte läsas in. Verifiera att slutpunktskonfigurationen är korrekt.
13544. Hanterar ett undantag.
13545. Klientprincipens MinFresh = X.
13546. Metoden Metodnamn i typen Typnamn är inte en giltig anslutningsförbrukare. Den måste vara offentlig, returnera void och ta en parameter.
13547. Distributören är felaktigt installerad.
13548. Det går inte att ange värdet för egenskapen X eftersom medlemmen inte är skrivbar. Om medlemmen är en egenskap måste den ha en tillgänglig Setter och om den är ett fält får den inte vara skrivskyddad.
13549. Det går inte att lägga till kryptering enligt datornyckeln till tjänstens huvudnyckel, eftersom tjänstens huvudnyckel inte går att dekryptera eller inte finns.
13550. ArrayItemValue X[Y] utvärderades till Z.
13551. Maxdjupsnivån uppnåddes vid X.
13552. Användaren saknar behörighet att ändra databasen %1 eller databasen finns inte.
13553. Begränsningen %1 finns inte.
13554. Dubblettnamn för en dynamisk modul i en sammansättning.
13555. MSB3741: Det går inte att läsa in argument för aktiviteten XmlPeek. X
13556. Hämtar eller anger den minska teckenstorlek som kan användas av den automatiska passningen av etiketter.
13557. Den rektangulära aktiva punktens vänstra koordinat.
13558. Radmängden.
13559. Inträffar efter att alla rader i tabellen har rensats.
13560. MemberExpression som hämtar en medlem av typen Typnamn hanteras inte.
13561. Väljaren finns redan i listan över markerade väljare.
13562. Unicode-surrogattecken måste skrivas som par i samma anrop. De får inte skrivas enskilt. Du bör skicka in en teckenmatris i stället.
13563. implementerar inte IBinarySerialize
13564. Attributet X måste anges till ett heltalsvärde.
13565. Providern orsakade ett serverfel i en extern process.
13566. datatypen decimal, null-värden tillåtna
13567. Cachefilen File Name för distribuerade tillägg är skadad. Använd AddInUtil och återskapa det här lagret.
13568. Användning av inaktuell indexalternativsyntax. Den inaktuella relationsstrukturen för indexalternativ kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här syntaxstrukturen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i.
13569. Skapa en ny behörighetsgrupp
13570. Det finns inte stöd för referenser till lokala entitetstypinstanser vid projektion av resultat.
13571. Indexet för det markerade elementet.
13572. Orsak: SQL-webbhändelseprovidern ignorerade händelser.
13573. Det gick inte att spara sessionens ID eftersom värdet är ogiltigt. Sessions-ID=X
13574. Strängen får inte ha längden noll.
13575. Kolumnernas ordning angavs inte i objektet som skapade raduppsättningen. Providern var tvungen att köra kommandot igen för att positionera om nästa hämtningsposition till sin ursprungliga position och ordningen på kolumnerna ändrades.
13576. En RouteHandler måste anges för den valda vägen.
13577. Hash måste slutföras innan hash-värdet hämtas.
13578. Konfigurationsavsnittet stöds inte: X.
13579. Ange värdet 1 för AWE Enabled i konfigurationsparametrarna om du vill tillåta användning av mer minne.
13580. AddInBase-namn: X, plats: Y
13581. %1Attributet %2 har deklarerats mer än en gång
13582. Försök att återställa osäkra distribuerade transaktioner som involverar MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
13583. Värdet var ogiltigt.
13584. Utlöses innan användarnamnet slås upp.
13585. En kultur måste kunna återgå till dess invariabla kultur inom X steg för att vara en överordnad kultur. Kulturen Y har en för lång återgångskedja. Välj en annan kultur.
13586. Det gick inte att hitta en standardprovider
13587. vänta
13588. Det går inte att uppdatera vyn %1 eftersom den eller en vy den hänvisar till skapades med WITH CHECK OPTION och dess definition innehåller TOP-satsen.
13589. Värdet för X måste vara antingen NaN eller ett begränsat värde som är större än eller lika med 1.
13590. Det går endast att utföra projektion för den sista entitetstypen i frågan som översätts.
13591. Instansnamnet för prestandaräknarobjektet.
13592. Värdet måste vara mellan X och Y.
13593. Ogiltig begränsning för typen %1. Partikeln sequence får endast begränsas av element eller sequence.
13594. Händelse som kan användas för att prenumerera på ändringsaviseringar.
13595. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 tillhandahöll inkonsekventa metadata. En extrakolumn som inte fanns vid kompileringen tillhandahölls vid körningen.
13596. %1 finns inte i den aktuella databasen.
13597. Vilka egenskaper som kan exporteras från webbdelen.
13598. Timeout för inaktivitet
13599. När FieldInfo anges för att korrigera en kapslad typ, måste även ett giltigt ID för objektet med innehållet anges.
13600. Inloggningen misslyckades. Antalet samtidiga användare är redan %1, vilket är maxantalet registrerade licenser för denna server. Om du vill kunna använda fler samtidiga användare måste du skaffa ytterligare licenser och sedan registrera dem med licensieringsverktyget i Kontrollpanelen.%2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions