English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9301. Resurstypen Typnamn som returnerades av providern är inte skrivskyddad. Kontrollera att alla typer anges som skrivskyddade.
9302. En tjänstslutpunkt har lagts till för adress X, bindning Y och kontrakt Kontraktnamn.
9303. Kontrollen X med dubbelriktad databindning till fältet Y måste ha ett ID.
9304. Den tillämpningsdomän som tråden kördes i har inaktiverats.
9305. Oväntad ritningstyp Typnamn.
9306. Prenumerationen på publikationen %1 har gått ut och finns inte.
9307. Argumentet med namnet X kunde inte hittas för aktiviteten som äger de privata underordnade objekten. ArgumentReference och ArgumentValue ska endast användas i meddelandetexten för en aktivitetsdefinition.
9308. Med ensamrätt.
9309. %1Ett namn/token får inte innehålla tecknet %2
9310. datatypen money
9311. Räknefel upptäcktes vid försök att utföra denna åtgärd.
9312. Det maximala antalet tjänstpunkter överskreds.
9313. Delsystem för aktiva skript
9314. Vill du ta bort konfigurationsinformationen för X?
9315. Det går inte att öppna databasen %1. Den har markerats som SUSPECT av återställningsfunktionen. Mer information finns i felloggen för SQL Server.
9316. Egenskapsvärdet X för PropertyName för EntityPropertyMappingAttribute för typen Typnamn är inte giltigt.
9317. Anger hur Microsoft Ajax Framework-skript ska infogas på sidan.
9318. Internt fel i åtgärderna DateTime och Calendar.
9319. Acceptera CSDL-dokument märkta med m:DataServiceVersion=2.0 eller lägre
9320. Ett ogiltigt schemaalternativ har angetts för publikationen som tillåter uppdatering av prenumeranter. Du måste ange schemaalternativet om du vill inkludera DRI-begränsningar.
9321. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets Text-egenskap vid databindning.
9322. Matrisindex måste anges till en objektinstans.
9323. Alla IDREFS- eller NMTOKENS-kolumner i en FOR XML EXPLICIT-fråga måste placeras i en separat SELECT-programsats och instanserna måste placeras direkt efter det element de tillhör.
9324. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, en teckensträng förväntades
9325. Endast endimensionella matriser stöds för den begärda åtgärden.
9326. Det gick inte att skicka till alla mottagare.
9327. Kontrollen X med databindning till fältet Y måste ha ett ID om sidans CompilationMode är Never.
9328. Ger fullständig åtkomst till alla resurser
9329. Koordinatens latitud eller longitud är inte ett tal.
9330. Välj typer
9331. Det går inte att hämta transaktionsnumret.
9332. Det ogiltiga escape-tecknet %1 har angetts i ett %2-predikat.
9333. Antalet kolumner i den refererande kolumnlistan för sekundärnyckeln %1 matchar inte de för sekundärnyckeln i den refererade tabellen %2.
9334. Ett konstantuttryck påträffades i listan ORDER BY, position %1.
9335. Parametern X måste innehålla ett eller flera element.
9336. Matristypen Typnamn kan inte initieras i ett frågeresultat. Överväg att använda X i stället.
9337. Alla user_domain-, user_name- och user_password-parametrar ska definieras.
9338. Lägg till en webbdel till zonen genom att släppa den här.
9339. Tillgängliga bilder
9340. Egenskapen %1 är inkorrekt för artikeln %2.
9341. Den angivna anslutningsskyddstypen Typnamn är inte giltig.
9342. Anropas när markeringens start- eller slutposition ändras.
9343. Inbäddade objekt i e-postmeddelandet.
9344. Det måste finnas en men inte fler av %1 och %2 som inte är NULL.
9345. Det går inte att ange en negativ storlek.
9346. Värdet hade en felaktig typ för den här ordlistan.
9347. Det finns flera noder med URL X. XmlSiteMapProvider kräver att platskartan har unika URL:er.
9348. Det går inte att infoga rad med dubblettnyckel i objektet %1 med det unika indexet %2.
9349. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore stöder inte kommandot X. Välj antingen en annan provider eller se till att detta beständiga kommando inte körs igen.
9350. En ogiltig användarkod har identifierats av .Net Framework-hanterad felsökningsassistent %1
9351. Intervallmarkeringens slutposition.
9352. Du kan inte använda fixed-satsen för att hämta adressen från ett uttryck som redan är fast
9353. Fjärrserverinstansen har ett senare värde för egenskapen %1. Egenskapsvärdet har inte ändrats.
9354. Borttagningskommandots typ.
9355. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom X inte kan parsas som en absolut URI.
9356. Övre marginal.
9357. Det går inte att skapa planguiden %1 på grund av att mall har angetts som @type och att @module_or_batch har angetts.
9358. Nyckeln X finns redan i mängden.
9359. Ett internt undantag inträffade när ett meddelande skickades: Fel: %1, tillstånd: %2. %3
9360. %1Det måste finnas antingen ett itemType-attribut eller en underordnad simpleType
9361. Försökte utföra för många automatiska omdirigeringar.
9362. En artikel kan inte ha olika filtreringstyper i olika publikationer och prenumerationer. Kontrollera artikeln %1.
9363. Det går inte att aktivera delen X.
9364. Information om databasspegling saknas i systemtabellen.
9365. Förklaringscellens namn.
9366. Ogiltig XML. Den nödvändiga taggen <X> saknas för typen Typnamn.
9367. Diagrammets utskriftsobjekt.
9368. Värdet på parametern @metatype måste vara null, 1, 2, 5 eller 6.
9369. Parametern @agent_type måste vara antingen distribution, merge eller NULL.
9370. schema
9371. Fallnyckeln X är inte av typen Typnamn och kanske aldrig matchar något värde som ges med Switch-uttryck av type InArgument<Typnamn>.
9372. Anroparen är inte friend-deklarerad.
9373. SSL kan inte aktiveras om en proxy används.
9374. Aktiviteten med visningsnamnet X försöker referera till sig själv. En aktivitet kan inte vara överordnad sig själv.
9375. Ett fel på transportnivå har uppstått under rensningen av anslutningen.
9376. sp_setapprole startades inte korrekt. Dokumentationen innehåller mer information om detta.
9377. Det går inte att använda kolumnen '%1' i resultattabellen för en strömmande användardefinierad funktion (kolumn '%2').
9378. Vänster position för egen etikett.
9379. Uppsättningen kolumner som ska visas i kontrollen.
9380. Providern saknade stöd för ett gränssnitt.
9381. Bevismängden innehåller redan bevis av typen Typnamn. Flera förekomster av samma typ av bevis tillåts inte.
9382. Stänger katalogen
9383. X är inte en giltig System.Windows.Automation.AutomationPeer. Den förväntas vara associerad med ett Window som är känt av Automation.
9384. Ett statiskt fält kräver en instans som är null, ett icke-statiskt fält kräver en instans som inte är null.
9385. Det går bara att ange ett REMOTE-tips med en INNER JOIN-sats.
9386. Fel vid matchning av SQL Server-prestandaobjekt-/räknarindex mot objekt-/räknarnamn. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
9387. Ett TEXT-token förväntades i dataflödet för masskopiering av text- eller bilddata.
9388. Anteckningspilformat.
9389. SHUTDOWN pågår.
9390. Objektet anger ingen bastyp.
9391. Refererar automatiskt till sammansättningar baserat på importerade namnområden och fullt kvalificerade namn (aktiverat som standard).
9392. Denna version av SQL Server stöder inte publikationer.
9393. Knappen Kalender
9394. Buffertens längd får inte vara större än 65 500 byte.
9395. Resurshanteraren %1 för transaktionsfilsystemet kunde inte återställas. Mer information finns i det felmeddelande som visas, vilket anger lämplig åtgärd från användaren.
9396. Rubrikjustering.
9397. Ogiltig omdefiniering av attributet %1 i typen %2. Attribut får inte omdefinieras genom härledning per förlängning.
9398. Ett giltigt UTF32-värde är mellan 0x000000 och 0x10ffff, och bör inte inkludera surrogatvärden för kodpunkter (0x00d800 ~ 0x00dfff).
9399. datatypen 8000-byte Unicode
9400. SQL Server kunde inte starta tråden %1. Kontrollera felmeddelanden i SQL Server-felloggen och händelsloggen i Windows.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions