English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

19101. Coo&kie-skydd:
19102. Återställningen lyckades, men uppskjutna transaktioner kvarstår. Det går inte att lösa dessa transaktioner eftersom data saknas. Använd antingen RESTORE för att göra informationen tillgänglig eller släpp filgrupperna om du aldrig kommer att behöva informationen igen. Om du släpper filgruppen kommer detta att resultera i en icke-fungerande filgrupp.
19103. Den hjälptext som visas framför fältet.
19104. Svarets Cache-Control = private, och cachen är offentlig.
19105. @identity_range ska vara en multipel av identitetskolumnens stegvärde. Stegvärdet för tabellen %1 och identitetskolumnen %2 är %3.
19106. Det går inte att aktivera tjänsten X på grund av ett undantagsfel under kompileringen. Undantagsmeddelandet är: Y.
19107. Ett objekt av typen Typnamn som härleds från DataContractResolver returnerade false från TryResolveType-metoden vid försök att matcha namnet för ett objekt av typen Typnamn, vilket tyder på att matchningen misslyckades. Ändra TryResolveType-implementeringen så att true returneras.
19108. Indexet är lika med eller större än längden på matrisen eller så är antalet element i ordlistan större än det tillgängliga utrymmet från indexet till slutet av målmatrisen.
19109. Det har påträffats en tom klass för systemdefinierad serialisering %1. Tomma klasser för systemdefinierad serialisering tillåts inte.
19110. En samtidig ögonblicksbild är inte giltig för ögonblickspublikationer.
19111. Skapa en huvudnyckel i databasen eller öppna huvudnyckeln i sessionen innan du utför åtgärden.
19112. Okänd flyttyp i BAML-fil.
19113. Befintlig cachepost tas bort enligt princip = X.
19114. Det går inte att tilldela till X på grund av skrivskyddet
19115. Trådens unika identifierare.
19116. Den högra sidan av en fast satstilldelning är kanske inte ett omvandlingsuttryck
19117. Det går inte att lägga till, ta bort eller ändra en fil i filgrupp %1 eftersom filgruppen är offline.
19118. Förfrågan om att lägga till enhet nekades. Det finns redan en fysisk enhet med namnet %1. Endast en säkerhetskopieringsenhet kan referera till något fysiskt enhetsnamn.
19119. IAsyncResult-parametern måste vara samma parameter som returnerades av BeginCommit.
19120. Fel: Det gick inte att återinitiera ifyllning av fulltext%1 efter ett tillfälligt fel för tabellen eller den indexerade vyn %2, databas %3 (tabell eller indexerad vy med ID %4, databas-ID %5). Fel: %6.
19121. Pågående kan inte anges direkt när Com+ Interop är aktiverat.
19122. RegOpenKeyEx för \"%1\" misslyckades: %2.
19123. Det föregående felet kan lösas med hjälp av följande information:
19124. URL till den bild som används för att expandera en nod.
19125. Tabellen var i läget för omedelbar uppdatering och raden togs inte bort på grund av att en gräns nåddes på servern, till exempel en timeout för frågekörningen.
19126. Schemareplikeringen misslyckades.
19127. X kan bara anropas innan händelsen Y har utlösts.
19128. Ingen logg angavs för borttagning.
19129. De asynkrona metoderna måste vara av samma typ.
19130. Ett problem inträffade vid generering av repliksmeknamn.
19131. Det går inte att utföra ändringen eftersom det finns aktiva prenumerationer. Ange värdet 1 för @force_reinit_subscription om du vill framtvinga ändringen och återinitiera de aktiva prenumerationerna.
19132. ActionItem var redan schemalagd för körning som inte hade slutförts än.
19133. Ett ODBC-fel har uppstått, tillstånd = %1, källdatafel = %2, felmeddelande = %3.
19134. Ett SQLExpress-fel uppstod när databasfilen skulle skapas
19135. Bilden kan inte avkodas. Bildrubriken kan vara skadad.
19136. Y-värde i procent av totalsumman
19137. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av för lite minne. Anslutningen stängs.%1
19138. Välkända tjänstposter måste innehålla ett mode-attribut med värdet Singleton eller SingleCall.
19139. De enda giltiga värdena för egenskapen %1 är %2.
19140. Namnet på datakällan är inte något enkelt objektnamn.
19141. Det går inte att ändra egenskapen Egenskapsnamn i en anpassad kultur som är en åsidosättning av en inbyggd kultur som X.
19142. Det går inte att starta jobbet %1 (id %2) eftersom ingen jobbserver eller server har definierats för jobbet. Koppla jobbet till en jobbserver genom att anropa sp_add_jobserver.
19143. Det gick inte att göra paus i katalog under säkerhetskopiering. Säkerhetskopieringen avbröts.
19144. Axelobjekt - axelns minimivärde är större än det största datapunktvärdet.
19145. Parametrarna @xact_seqno_start och @xact_seqno_end måste vara identiska om @command_id anges.
19146. Namnet på steget i guiden.
19147. Anger om klientskript för sortering och sidindelning ska renderas för webbläsarklienter som stöder återanrop.
19148. Ogiltig XML-kod i filen File Name nära X och Y. I avsnittet måste taggen ha exakt ett attribut med namnet name och vars värde är ett fullständigt kvalificerat sammansättningsnamn.
19149. %1 index återställt för %2.%3.
19150. X-uppräkningsvärdet Y stöds inte av SQL Server 7.0 eller SQL Server 2000.
19151. Indikerar bindningsbeteende för anslutning till en System.Transactions-transaktion vid registrering.
19152. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Kolumnen %1 i tabellen %2 kan vara null men kan inte vara null i %3.
19153. Tröskelvärdet för utrymme som kan döljas måste vara mellan 10 och 90.
19154. Anger en godtycklig cachenyckel som den här cacheposten ska vara beroende av.
19155. Fjärrtjänstbindningen med ID %1 refererar till det ogiltiga tjänstkontraktet med ID %2.
19156. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Användaren är inte associerad med en betrodd SQL Server-anslutning.%2
19157. Det går inte att hitta objektet %1. Objektet finns inte eller så har du inte den behörighet som krävs.
19158. %1Endast icke-dokumentnoder kan infogas. %2 hittades.
19159. Den maximala kapslingsnivån för personifiering har överskridits (gräns %1).
19160. Proceduren eller funktionen %1 har för många argument.
19161. Anteckning X
19162. Providernamnet finns redan.
19163. Det gick inte att ange sessionsegenskaper för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
19164. Det gick inte att uppdatera subscriber_type i tabellen MSdistribution_agents.
19165. Den alternativa text som visas för den expanderade bilden på menyns statiska del.
19166. Endast en OPENXML-kolumn kan vara av typen %1.
19167. Ändra lösenordet
19168. Utlöses när anteckningens text har ändrats.
19169. Det går inte att cachelagra textmönstret.
19170. X "Y", felaktigt användande av citattecken.
19171. Ogiltig asynkron signatur för End-metod Metodnamn i typen Typnamn. Din End-metod måste ha IAsyncResult som sista argument.
19172. ID för den kontroll som egenskapsvärdet hämtas från.
19173. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom antalet återstående hopp har nått 0.
19174. OperationFormatter och FaultFormatter kan inte anges båda två.
19175. Hämtar eller anger etikettens kantlinjeformat.
19176. Det går inte att köra asynkrona uppgifter i den aktuella trådens kontext.
19177. Regeln som du försöker lägga till finns redan. Ingen ändring görs.
19178. %1: Det gick inte att initiera MSMQ-komponenterna
19179. Servern returnerade en statuskod som inte ligger i det giltiga intervallet 100-599.
19180. Result OutArgument för en Activity kan inte anges när Activity används som uttryck för ett argument.
19181. DATEPART-argumentet för X.Y-funktionen måste vara en literalsträng.
19182. Ogiltig url i diagramhanterarens konfiguration.
19183. Ett ogiltigt alternativ angavs för ResultSetOptions, "%1".
19184. %1Argumentet för %2 måste vara en primitiv typ med en siffra eller http://www.w3.org/2004/07/xpath-datatypes#untypedAtomic. Argument av typen %3 hittades.
19185. Formatsträng som används för att konvertera punktvärdet till etikettexten.
19186. Typ får inte vara null.
19187. Det inträffade ett fel när ett meddelande bearbetades i Service Broker-/databasspeglingstransporten: Fel: %1, tillstånd: %2.
19188. Jobbmålservrar
19189. Attributet X kan inte vara en tom sträng.
19190. Den aritmetiska typen Typnamn har inget minimivärde.
19191. Det gick inte att hitta egenskapen
19192. SDDL-formen av ett säkerhetsbeskrivningsobjekt är ogiltig.
19193. Det går inte att ange X som parameter för återstående argument för parameteruppsättningen Y eftersom den parameteruppsättningen redan innehåller en parameter som har angetts som parameter för återstående argument.
19194. Du kan bara ange READPAST-lås på isoleringsnivån READ COMMITTED eller REPEATABLE READ.
19195. Anger om den aktuella noden ska renderas som en länk.
19196. Det gick inte att hitta det normala ögonblicksjobbet för den angivna publikationen %1.
19197. Parametern %1 är inte giltig för jobbsteg av typen %2.
19198. Skriver ut den här hjälptexten.
19199. Gestigenkänning misslyckades.
19200. Det angivna värdet är inte ett giltigt GTM-värde.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions