English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18401. MSB3704: Det gick inte att läsa in angiven Xslt. X
18402. Det gick inte att skapa %1 %2 eftersom användardefinierade typen %3 inte finns i måldatabasen %4.
18403. CommunicationObject, avsluta Open
18404. Det djup där SiteMap-objektets basnod finns.
18405. Kolumntypen %1 står i konflikt med andra kolumntyper i UNPIVOT-listan.
18406. Det gick inte att matcha alla generiska typer.
18407. Generator för lösningsadapter i MSBuild v3.5 används eftersom verktygsversionen X har angetts.
18408. Ett fel uppstod när en protokollyssnarkanal stoppades på tillämpningsdomänen.
18409. Sökvägen som du försöker lägga till finns redan: X
18410. Den befintliga cacheposten tas bort eftersom ett omstartat svar ändrades på servern, cachens LastModified = X, nytt LastModified date = Y.
18411. Konstanta uttryck av typen Typnamn med värdet X.PositiveInfinity stöds inte av SQL Server.
18412. Operatorn UNION är inte tillåten i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
18413. icke-grupperat index
18414. Visar en lista över auktoriseringsregler som har ärvts av den här nodens konfiguration. Det går inte att redigera dem här.
18415. X Y måste vara i infogningsläge för att poster ska kunna läggas till.
18416. Aktiviteten X kopieras till Urklipp. Klistra in den där det är lämpligt i arbetsflödet.
18417. VARNING: X i klassen Class Name är inte en gränssnittsmedlem. Rollbaserad säkerhet på metodnivå kräver en gränssnittsdefinition för klassmetoden.
18418. Varning! Det angivna servernamnet är inte den aktuella MSX-servern (%1).
18419. Okänd Windows-installationstyp: Typnamn.
18420. Skadad .resources-fil. Den angivna positionen X är ingen giltig position i dataströmmen.
18421. Befintlig post tas bort eftersom posten var ogiltig.
18422. Ogiltigt värde %1 angavs när sp_changemergearticle kördes på artikel %2 för egenskapen identityrangemanagementoption.
18423. Databindningsuttryck stöds endast för objekt som har en DataBinding-händelse. X har inte en DataBinding-händelse.
18424. Index %1 för tabellen %2 (RowsetId %3) finns i en filgrupp som det inte går att få tillgång till eftersom den är offline, håller på att återskapas eller inte gäller längre.
18425. Sidan %1 i databas-ID %2 har tilldelats i SGAM %3 och PFS %4 men inte i något IAM. PFS-flaggor %5.
18426. Skrivningen av ett syndikeringsobjekt slutfördes.
18427. Den härledda tabellen %1 kan inte uppdateras eftersom en kolumn i tabellen är härledd eller konstant.
18428. Datakällan har inte stöd för sortering.
18429. Det går inte att hitta symbollösaren i en uppsättning instanstillägg för arbetsflödet.
18430. %1 transaktioner har återställts till nästa version i databasen %2 (%3). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
18431. Konfigurera om ListView
18432. Anger en nyckelbehållare med ett starkt krypterat namn.
18433. Objektet måste vara av typen Char.
18434. Varning! Det går inte att öppna distributionsdatabasen %1 på grund av att det finns otillgängliga filer. Distributiondatabasrensningarna kommer inte att genomföras. Databasen kommer att släppas.
18435. Ett eller flera av alternativen (%1) stöds inte för den här programsatsen. Dokumentationen innehåller information om vilka alternativ som stöds.
18436. Ett meddelande om identifieringsbegäran med messageId=X ignorerades eftersom det saknade ReplyTo-adress.
18437. Anger om webbdelens egenskaper kan ändras med EditorZone.
18438. Alla element i värdematrisen ska vara mellan ett och nio, förutom det sista elementet som får vara noll.
18439. Uppgradering via sammanslagningsreplikering slutförs inte förrän ögonblicksbildsagenten har körts för utgivaren och sammanslagningsagenten har körts för alla prenumeranter.
18440. Välj ett läge
18441. Varje RoutedEventArgs måste ha ett RoutedEvent som inte kan vara null associerat med det.
18442. Kod från en betrodd zon beviljas behörighetsgruppen Internet. Den här behörighetsgruppen ger behörighet att använda isolerad lagring och begränsad gränssnittsåtkomst.
18443. Varning! Ett domänfel har inträffat.
18444. Programsatsen för reparation bearbetades inte. Reparatationsnivån kan inte hanteras när databasen befinner sig i nödläge.
18445. Det går inte att ändra sorteringen för databasen %1 eftersom den redan är READONLY, OFFLINE eller märkt SUSPECT.
18446. Det går inte att ändra värdet för X efter att dessa byte har hämtats.
18447. Anropa inte denna lagrade procedur för schemaändringar eftersom den aktuella databasen inte är aktiverad för replikering.
18448. Ogiltigt L-värdeuttryck.
18449. Du har inte tillräcklig behörighet på databasen för att aktivera SQL-cacheaviseringar. Du måste använda ett databasägarkonto, till exempel kontot "sa" för att lägga till roller, skapa de tabeller och lagrade procedurer som behövs och för att bevilja EXECUTE-behörighet för de lagrade procedurerna.
18450. Namnet på den anpassade databasen som ska användas om -sstype är "c".
18451. WebProxy fångade ett undantag vid hämtning/kompilering av proxyskriptet: X.
18452. Genererades av MSBuild WriteCodeFragment-klassen: X.
18453. Den angivna DiscoveryMessageSequence kan inte jämföras med denna meddelandesekvens eftersom den representerar en annorlunda sekvens från samma instans av tjänsten.
18454. Den inledande ögonblicksbilden för artikeln %1 är inte tillgänglig ännu.
18455. Använd IsDBNull om DBNull.Value-data förväntas.
18456. X kräver att kommandot har en transaktion om anslutningen som tilldelats kommandot finns i en väntande lokal transaktion. Egenskapen Transaction för kommandot har inte initierats.
18457. Den anpassade krypteringsalgoritmen �X� som erhölls med CryptoConfig är inte en giltig eller hanterad symmetrisk algoritm.
18458. X är inte en giltig parameter. De parametrar som stöds är Y.
18459. Tjänstköstrukturen är inkonsekvent. Databasen kan vara skadad. Kör DBCC CHECKDB.
18460. Tabellfel: Sidan %1. Test (%2) misslyckades. Värdena är %3 och %4.
18461. Du håller på att ta bort den här webbdelen permanent. Är du säker på att du vill göra det? Om du vill ta bort webbdelen klickar du på OK. Om du vill behålla webbdelen klickar du på Avbryt.
18462. Definierar serialiserbart innehåll för metoderna Load, Save och Reset.
18463. Den cachelagrade versionen är ogiltig, antar HTTP 1.0.
18464. Uppsättning med remsor och linjer.
18465. Vägparameternamnet X förekommer fler än en gång i URL:en.
18466. En platshållare för sidoruta måste anges för guiden X när värdet sant har angetts för DisplaySideBar. Ange en platshållare genom att ge ID-egenskapen för en kontroll värdet Y. Kontrollen för platshållaren måste även ange runat="server".
18467. Det gick inte att hitta typen %1 i databasen %2
18468. Det finns ingen mappning från DbType Typnamn till en känd X.
18469. BinaryReader påträffade en ogiltig stränglängd på X tecken.
18470. Använder ögonblicksbilden på prenumeranten.
18471. De giltiga nya typerna av loggbaserade indexerade vyer är indexed view logbased, indexed view logbased manualfilter, indexed view logbased manualview och indexed view logbased manualboth (endast).
18472. Denna kanallyssnare kräver manuell adressering. Ställ inte in ManualAddressing-egenskapen på False på TransportBindingElement.
18473. Ett av de identifierade objekten hade ett ogiltigt format.
18474. En länkad server krävs till heterogena utgivare. Det finns redan en länkad server med namnet %1. Ta bort den länkade servern eller välj ett annat utgivarnamn.
18475. Den formatsträng som ska användas vid formatering av det värde som hämtats från TextField, till exempel: "Nod X".
18476. Syntaxfel: Högerparentes utan inledande vänsterparentes.
18477. Loggen X har redan registrerats som en källa på den lokala datorn.
18478. släpp
18479. Det finns redan ett öppet SqlResultSet som har associerats med detta kommando. Det objektet måste stängas först.
18480. Ett trattdiagram kan inte kombineras med ett diagram av en annan typ i samma diagramområde.
18481. Sökvägen och namnet för skriptet som skapar tabeller måste anges om parametervärdet för @pre_creation_cmd är drop.
18482. XML-schemasamlingen för returparametern för modulen %1 har ändrats medan gruppen kördes. Kör om gruppen.
18483. Ogiltiga autentiseringsuppgifter angavs. Fel från operativsystemet X
18484. Ett skadat meddelande har mottagits. Meddelandet är inte krypterat och signerat med den konfigurerade slutpunktsalgoritmen. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
18485. Den angivna typen är inte registrerad på målservern.X.
18486. Inuit (Grönland)
18487. Anger om åtgärden Select ska avbrytas om någon av parametrarna i SelectParameters är null.
18488. Databasen är nu online.
18489. Angiven AddressingVersion kändes inte igen. Värde: X.
18490. Aktivitetsnamnet måste anges.
18491. Indexet %1 har inte skapats. Indexet har en nyckellängd på minst %2 byte. Högsta tillåtna nyckellängden är %3 byte.
18492. Det gick inte att hämta utgivarinformation för Oracle-utgivaren %1 till sp_refresh_heterogeneous_publisher. Det går endast att anropa sp_refresh_heterogeneous_publisher för att uppdatera Oracle-utgivare som har definierats på distributören.
18493. Ett ogiltigt alternativ har angetts för programsatsen %1.
18494. Kategorilista
18495. Prenumerationsuppdateringar i kö: det gick inte att skriva till meddelandekön.
18496. Ogiltig typdefinition för typen %1. Basen och de härledda typerna måste ha samma värde för 'mixed' om inte härledningen görs efter begränsning, då 'false' alltid tillåts för den härledda typen.
18497. Parametern @mailformat kan inte har hantera värdet %1. E-postformatet måste vara TEXT eller HTML.
18498. Slutpunkt med Name=X och ServiceContract Kontraktnamn har relativ URI Y som inte kan konverteras till en absolut URI eftersom slutpunktens bindningsegenskap är null. Ange Binding-egenskapen eller ändra relativ URI till en absolut URI.
18499. AVSLUTA KONVERSATIONEN MED RENSNING
18500. Fel i spårningsväxeln X. Växelvärdet måste vara ett heltal.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions