English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10701. Minst två villkor måste anges.
10702. Starta kompilering
10703. SMTP-servern returnerade ett ogiltigt svar.
10704. Gammafunktion:
10705. Det gick inte att slutföra konverteringen eftersom egenskapen Kind för den DateTime som tillhandahållits inte angetts korrekt. När egenskapen Kind t.ex. är DateTimeKind.Local så måste källtidszonen vara TimeZoneInfo.Local.
10706. Det går inte att deserialisera de anpassningsdata som är associerade med den aktuella sidan.
10707. En ogiltig prenumerationstyp har angivits. Det finns redan en prenumeration på publikationen %1 i databasen med en annan prenumerationstyp.
10708. Tabell %1: Det hittades inga kolumner utan statistik.
10709. Angiven Visual och denna Visual har ingen gemensam överordnad och ingen giltig transformering kan därför göras mellan dessa två Visuals.
10710. Ett strängvärde i meddelandealternatividentifieraren är för långt. Strängen med prefixet %1 får högst innehålla %2 tecken.
10711. RPC avbröts utan att köras.
10712. Nytt lösenord:
10713. Egenskapen måste finnas i samma typ som angiven ConstructorInfo.
10714. Lista över %1-namn innehåller namn med %2 tecken som inte är bokstäver.
10715. Den angivna typen Typnamn är inte härledd från korrekt bastyp, Typnamn.
10716. Antalet tillhandahållna indataparametrar X inte matchar det förväntade antalet Y.
10717. Hämtar eller anger det vågräta avståndet mellan noden och de underordnade noderna.
10718. Ändra typsamling
10719. Det går inte att anropa FindItemByProperty för denna ItemsControl eftersom den angivna egenskapen inte stöds.
10720. Antal byte växlingsbart systemminne som processen använder.
10721. Den formatsträng som används för statiska alternativ, till exempel "Alternativ X"
10722. FromAsync anropades med en TaskManager som redan hade stängts.
10723. %1Målet för insert into måste vara en element/dokumentnod, %2 hittades
10724. Det är inte tillåtet att släppa standardbegränsningen på den rowguid-kolumn som används av sammanslagningsreplikeringen.
10725. Programsatsen för reparation bearbetades inte. En eller flera filer i databasen är skrivskyddad(e) och måste göras skrivbara innan reparationen kan köras.
10726. Anteckningspilklass.
10727. Omsynkroniseringsproceduren väntar sig värdet för nyckeln %1, vilket inte angavs.
10728. Den tipsruta som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
10729. Det går inte att använda egenskapen eller indexeraren X i den här kontexten eftersom get-accessorn inte är tillgänglig
10730. Anger om entitetstypen är förenklad.
10731. Den fysiska sökvägen som tillämpningsprogrammet kompileras på. Om den inte anges kompileras tillämpningsprogrammet på plats.
10732. Det finns inte en giltig post i artikeln %1 i den köade uppdateringspublikationen %2 för konflikttabellen.
10733. Den infogade funktionen %1 klarar inte korrelerade parametrar eller underordnade frågor eftersom den använder en fulltextoperator.
10734. Det går endast att konfigurera en arbetsflödesinstans med en enskild SymbolResolver. Det finns redan en SymbolResolver i WorkflowInstanceExtensionManager.
10735. Det nätverksbibliotek som används för att skapa en anslutning till en SQL Server-instans.
10736. Ett X-meddelande ignorerades eftersom det saknade innehåll.
10737. Meddelandet har släppts eftersom tjänstkontraktsnamnet saknas. Meddelandets ursprung är %1.
10738. %1Användning av kolon i variabelnamn stöds inte i den här serverversionen.
10739. Värdet på maxWorkerThreads och maxIoThreads multiplicerat med antalet processorer måste vara större än värdet på , vilket för närvarande är X.
10740. Angiven Visual kan inte frånkopplas.
10741. Guiden har avgjort vilka kodgrupper som kommer att tilldela sammansättningen behörigheter.
10742. Markörens position.
10743. Återställ egenskaper för elementet för yttre tabell
10744. Köade begäranden: X
10745. Redigera den markerade anpassade felsidan.
10746. Egenskapen %1 är endast giltig för utgivarinitierade prenumerationer.
10747. Kontosekvensnummer måste anges för uppdatering
10748. Den teckenkodning som ska användas när filen läses. Standardvärdet är UTF-8.
10749. Partiella metoder
10750. Det går inte att använda icke namngivna tabeller som XML-identifierare och icke namngivna kolumner kan inte användas för attributnamn. Namnge icke namngivna kolumner med AS i programsatsen SELECT.
10751. Schemaalternativet för den anpassade lagrade proceduren är inte giltigt för en artikel i en ögonblicksbildspublikation.
10752. Datatypen varchar(max) stöds inte för sp_getbindtoken. Satsen har avbrutits.
10753. Det går inte att komma åt ett borttaget objekt.
10754. Sidan %1, fack %2 i objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7). %8-kolumnvärdet ligger utanför datatypen %9. Uppdatera kolumnen med ett tillåtet värde.
10755. Begäran om bandinsättning i enhet %1 har annullerats. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
10756. Frågemeddelandedialogen i konversationsreferensen %1 stängdes på grund av ett okänt Service Broker-fel.
10757. Algoritmen X� användes med FIPS-läge (Federal Information Processing Standards) aktiverat, men är inte FIPS-kompatibel.
10758. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 finns i den skrivskyddade filgruppen %2.
10759. Okänd anslutning.
10760. ThreeLineBreak-diagram - ogiltigt format för attributet UsedYValue.
10761. Det går inte att skapa filen på %1. Kontrollera att sökvägen är giltig.
10762. typ
10763. Ogiltig URI. Det gick inte att bestämma formatet för URI:n.
10764. En resultatmängd skickas till röret. Avsluta den aktuella resultatmängden innan X anropas.
10765. Objekt-ID %1 som har angetts som standard för tabell-ID %2, kolumn-ID %3 saknas eller är inte av standardtyp.
10766. Bildtextens anteckningklass.
10767. Det gick inte att tilldela någon stödtabell för en underordnad fråga. Det maximala antalet tabeller i en fråga (%1) har överskridits.
10768. En målserver kan inte ha namnet %1.
10769. saknade en standardkonstruktor.
10770. %1, behöver inte uppdateras ...
10771. Värdet kan inte konverteras till SqlVariant.
10772. Bitmappsfiler
10773. Entitetstaggen X är inget giltigt ETag-huvudvärde. Svaga entitetstaggar stöds inte.
10774. Texten i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord måste stämma överens.
10775. Ett undantagsfel inträffade för typkonstruktorn.
10776. Dispatcher anropade en AfterReceiveReply i en MessageInspector av typen Typnamn.
10777. Det mottagna meddelandet skickades av en måltjänst, men meddelandetypen %1 är märkt SENT BY INITIATOR i kontraktet.
10778. Massinläsning kan inte genomföras eftersom det maximala antalet fel (%1) överskreds.
10779. Den lagrade proceduren för aktivering %1 är ogiltig. Funktioner är inte tillåtna.
10780. Begränsningsnamnet %1 är inte tillåtet. Begränsningsnamn får inte börja med ett nummertecken (#).
10781. Formatet på lösenordsledtråden
10782. Genererar felsökningsinformation.
10783. Värdet X är inte av typen Typnamn och kan inte användas i den generiska mängden.
10784. Inställningar för rutnätlinjer mellan celler.
10785. Det går inte att skapa någon mer överbliven text.
10786. System.ServiceModel.Activities.WorkflowServiceHost är inte kompatibel med System.ServiceModel.Persistence.PersistenceProviderBehavior. PersistenceProviderBehavior eller den härledda klassen, som SqlPersistenceProviderBehavior, bör tas bort. Aktivera beständighet med WorkflowServiceHost genom att i stället använda ett beteende som installerar System.Runtime.DurableInstancing.InstanceStore, till exempel SqlInstanceStoreBehavior.
10787. Attributet MimeType har angetts för egenskapen Egenskapsnamn som är av typen Typnamn, men det bör bara anges för egenskaper av primitiva typer.
10788. Utlöses när en annan anteckning markeras.
10789. Massinläsning kunde inte genomföras eftersom SSIS-filavbildningsobjektet %1 inte kunde öppnas. Operativsystemfel, felkod %2. Kontrollera att du ansluter till en lokal server via Windows-säkerhet.
10790. Ett fel inträffade i transporthanteraren för Service Broker/databasspegling: Fel: %1 Tillstånd: %2.
10791. classToProxy-argumentet måste vara härlett från MarshalByRef-typen.
10792. Begränsningsvärdet X för Y uppnåddes.
10793. Det gick inte att hitta en giltig primärnyckel för källtabellen [%1].[%2].
10794. LDAP-anslutninga rpå GC-porten stöds inte mot Active Directory.
10795. Det går inte att ange Content-Length för en åtgärd som inte skriver data.
10796. ModelEditingScope har redan återställts.
10797. Målet X i filen File Name från projektet Y (avsett att köras efter målet Z):
10798. Providerklassen Class Name måste implementera klassen Class Name.
10799. DBCC CHECKDB kommer inte att kontrollera konsekvens för SQL Server-katalog eller Service Broker eftersom det inte gick att skapa en ögonblicksbild av databasen eller eftersom WITH TABLOCK angavs.
10800. Ett fel inträffade när databasen %1 skulle återställas. Det gick inte att ansluta till Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) för att kontrollera slutstatus för transaktionen %2. Korrigera MS DTC och kör återställningen igen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions