English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3201. Flödesdiagrammet X - kördes utan noder.
3202. Varning! Indexet %1 över %2.%3 har inaktiverats eftersom implementationen av kontrollsummefunktionen har ändrats.
3203. Avinstallera sammansättningen för webbläsarfunktioner från den globala sammansättningscachen. Standardwebbläsarfunktioner används i stället.
3204. Det går inte att återställa master-databasen med hjälp av RESTORE med WITH SNAPSHOT. Återställ master-databasen från en ögonblicksbildssäkerhetskopia genom att stoppa tjänsten och kopiera data och loggfilen.
3205. Åtkomstkontroll
3206. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det finns en inkonsekvens i meddelandehuvudet.
3207. '"%1" är inte en giltig roll för en MSDB-databas, Windows NT-användare eller Windows NT-grupp.
3208. De menyalternativformat som ska användas på varje nivå på menyn.
3209. Publikation av %1-data från utgivaren %2.
3210. Korrigeringslista
3211. Det gick inte att komma åt måltabellen X.
3212. Serbiska (kyrillisk, Serbien)
3213. Navigeringsknapparnas format.
3214. Matrisen får inte innehålla null-element.
3215. oväntat fel i SqlClient-dataprovidern. X
3216. URL till den bild som ska aktivera bläddring uppåt i undermenyer.
3217. En ogiltig stark namnnyckel genererades.
3218. All intranätkod får behörighet att ansluta till sin ursprungsplats.
3219. Det angivna LSN-värdet {%1:%2:%3} för repldone-loggkontroll är inte en replikerad genomföringspost.
3220. Det går inte att skapa det grupperade indexet %1 för vyn %2 eftersom urvalslistan till vyn innehåller ett uttryck med resultat från en aggregeringsfunktion eller gruppkolumn. Överväg att ta bort resultatuttrycket för aggregeringsfunktionen eller gruppkolumnen från urvalslistan.
3221. Indata för X:
3222. Analyserade meddelandetyper: %1.
3223. Det går inte att ange ett partitionsnummer i programsatsen ALTER INDEX eftersom indexet %1 inte är partitionerat.
3224. För långsam verifiering av schema. Länkad serverschemaversion har ändrats. Kör frågan på nytt.
3225. Värdet för attributet X är ogiltigt: Y. Fel: Z.
3226. Skapa användare
3227. Handler för en ActivityDelegate, ActivityAction eller ActivityFunc får inte vara en referens till en aktivitet som redan finns i trädet. Handler-aktiviteten X för en delegat som överordnas av Y refereras redan till av Z.
3228. användardefinierad typ
3229. En felaktig InstanceOwner angavs. InstanceOwner som anges för en InstanceStore-metod måste tillhöra aktuellt InstanceStore. Använd endast ett InstanceOwner-objekt med det InstanceStore där det skapades.
3230. Denna typ av FTP-begäran returnerar inte en svarsdataström.
3231. Värdet får inte vara null.
3232. Singalesiska (Sri Lanka)
3233. Angiven Visual är inte överordnad för denna Visual.
3234. Resursegenskapen Egenskapsnamn kan inte modifieras eftersom den redan har konfigurerats att vara skrivskyddad.
3235. Navigeringsfältets placering.
3236. Utgivaren måste vara en heterogen utgivare. SQL Server-utgivare stöds inte.
3237. Datorn där den här händelseloggen finns.
3238. Massinfogning misslyckades på grund av en schemaändring i måltabellen.
3239. Den angivna SPID bearbetar inte in- och utdataflöden.
3240. Den här referensen är inte CopyLocal eftersom dess typer bäddas in i målsammansättningen.
3241. CorrelationHandle används redan med BookmarkScope X, så det kan inte användas med BookmarkScope Y.
3242. SqlDbType Typnamn är inte giltig för X. Endast Y stöds.
3243. Metoden X orsakade ett ohanterat undantag när den anropades av OperationInvoker. Varaktigheten för metodanropet var Y ms.
3244. Receive-aktiviteten är konfigurerad med en Request/Reply-åtgärd X, det finns dock ingen SendReply som har parats ihop med den. Para ihop Receive med SendReply och korrelera dem med hjälp av ett CorrelationHandle.
3245. Inte en anpassad konvertering.
3246. Anger att alla förklaringsobjekt fördelas jämnt.
3247. Det gick inte att installera sammansättningen i GAC-cachen.
3248. Den här plattformen har endast stöd för ProtectionLevel.None.
3249. Matrisen hade för många dimensioner. Indexet överskred slutet på matrisen eller matrisen hade inte tillräckligt med utrymme.
3250. Den här mängden stöder inte ändring av värden med specifika index.
3251. kan inte tilldela från den reducerade nodtypen till den ursprungliga nodtypen
3252. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att källparametern %2 för sammansättningen har en ej hanterad ingångspunkt.
3253. %1Slutkoden /%2:%3 har ingen matchande startkod
3254. CREATE RULE och DROP RULE kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda CREATE RULE och DROP RULE i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som de här satserna används i. Använd i stället kontrollbegränsningar. Dessa skapar du med nyckelordet CHECK för CREATE TABLE eller ALTER TABLE.
3255. Det går inte att definiera elementet X under tillämpningsnivå.
3256. Aktiverar eller inaktiverar klustring av serier (samma diagramtyper i rad intill varandra).
3257. HTTP-autentiseringen misslyckades.%1
3258. Värdet är inte giltigt för angiven GUID.
3259. Stöds inte för icke-reflekterad typ.
3260. Det har inte definierats några servrar.
3261. Endast kolumnen rowguidcol publiceras och det tillåts inte.
3262. Det går inte att flytta eller rotera DataGridColumnHeader.
3263. Begäran kunde inte besvaras med en cache-only-princip
3264. Det går inte att hitta den angivna modulen X inom sammansättningen Sammansättningsnamn .
3265. Providern anropade en metod från IRowsetNotify i konsumenten och metoden har ännu inte returnerats.
3266. Den här metoden använder explicit CAS-principen, som har blivit inaktuell i .NET Framework. Om du vill aktivera CAS-principen av kompatibilitetsskäl använder du konfigurationsväxeln NetFx40_LegacySecurityPolicy. Mer information finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570.
3267. Värdet null är inte av typen Typnamn och går inte att använda i den här mängden.
3268. SQL Server är klar för klientanslutningar. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
3269. %1När en typ med enkelt innehåll begränsar en typ med blandat innehåll måste den ha en inbäddad enkel typdefinition
3270. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. En ny instans skapades när ett InstanceNotReadyException skulle ha utlösts.
3271. Händelsekonversationens slutpunkt med referens %1 har stängts på grund av följande fel: %2.
3272. %1 ASSEMBLY misslyckades, eftersom filnamnet %2 är för långt.
3273. Det format som används för det markerade alternativet på menyns statiska del.
3274. Okänt fel.
3275. Fel: Värdet på parametern @newname innehåller ogiltiga tecken eller bryter mot en grundläggande restriktion (%1).
3276. Axeletikettext för datapunkt.
3277. Referensen för processens huvudfönster.
3278. Ett fel uppstod när definitionen av funktionen Function Name förbereddes. Mer information finns i det interna undantaget.
3279. Ogiltig FileTime för Win32.
3280. Compression-värdet måste vara mellan 0 och 100.
3281. Anger om tråden begär en prioritetshöjning när användaren interagerar med det gränssnitt som har associerats med tråden.
3282. Endast DTS horizontal partitions och no DTS horizontal partitions är giltiga värden för status eftersom datatransformationer är tillåtna i publikationen.
3283. Det finns inga artiklar för publikationen %1.
3284. Den text som visas när återställningen av sidan ska bekräftas.
3285. Det gick inte att hitta typen Typnamn som anges av egenskapen TypeName för OfTypeExpression som har deklarerats för X.
3286. Värde får inte vara null.
3287. Certifikatet har lästs in för kryptering.
3288. Det går inte att fortsätta med deserialiseringen. Data implementerar inte IXMLSerializable, vilket innebär att polymorfism inte stöds.
3289. Tillämpningsprinciper:
3290. Icke-generiskt AsOrdered får endast anropas för resultatet av icke-generiskt AsParallel.
3291. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Indexnodsidan %6, fack %7 refererar till den underordnade sidan %8 och den föregående underordnade sidan %9, men dessa påträffades inte.
3292. Sökvägen har inte ett giltigt format.
3293. SQL Web Assistant: @tabborder måste vara tinyint.
3294. Oväntat
3295. Framtvingar inläsning av Microsoft.Build.Engine eftersom MSBUILDOLDOM=1...
3296. Det går inte att uppgradera databas-ID 32767. Detta ID används internt av SQL Server.
3297. X-axelns egenskaper.
3298. Kolumnen %1: Det sista steget i sökvägen kan inte användas på en XML-datatyp eller på CLR UDT i FOR XML PATH.
3299. Etiketten visas inte om egenskapen är false.
3300. Börja lägga till följande funktioner:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions