English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4101. Start och End måste komma i rätt ordning
4102. Hash skapas för referensen X, URI:n Y, ID:t Z, typen Typnamn med hash-algoritmen A (B).
4103. Det går inte att %1 %2 på servernivå för användaren %3 eftersom det saknas en inloggning för användaren.
4104. Index för den rad som visas i redigeringsläge.
4105. Chart for .NET
4106. Föregående-knappens text.
4107. Det finns redan en annan egenskap med det här namnet.
4108. Kolumnen %1.%2 är ogiltig i HAVING-villkoret eftersom den inte finns i någon aggregeringsfunktion och det inte finns något GROUP BY-villkor.
4109. SQL Web Assistant: @italic måste vara 0 eller 1.
4110. Målet är inte giltigt för denna IReflect.
4111. Behörighet att ändra principen nekades
4112. Objektet %1 finns inte i databasen %2 eller också är det ogiltigt för åtgärden.
4113. Endast kant
4114. Ett skadat meddelande har mottagits. Storleken för målcertifikatets serienummer är %1, men det får inte vara större än %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
4115. XML-namnområdesprefixet xml kan endast associeras med URI-adressen http://www.w3.org/XML/1998/namespace. URI-adressen kan inte användas med andra prefix.
4116. ObjectDataSource X har inga värden som kan infogas. Kontrollera att uppslagslistan values innehåller värden.
4117. Uppgraderar prenumerationsinställningar och systemobjekt i databasen %1.
4118. Postlådan är inte tillgänglig.
4119. Egenskapen LoadTimeout för ett SoundPlayer-objekt kan inte vara negativt.
4120. Den angivna tidsgränsen måste representera ett värde från och med -1 till och med Int32.MaxValue.
4121. Flagga för rutnät eller markering aktiverad.
4122. Du kan inte ange en provider eller några egenskaper för produkten %1.
4123. Det gick inte att exportera certifikatet.
4124. Det går inte att publicera artikeln %1 två gånger i samma publikation.
4125. Principnivån X kan inte utvärdera den här sammansättningen. Y
4126. Felaktig fälttyp i definieringsfält.
4127. Användaren försöker använda %1 genom ODS, vilket inte längre stöds.
4128. DBCC kan inte frigöra DLL-biblioteket %1. DLL-biblioteket är inte inläst.
4129. Ett ohanterat undantag har uppstått i WorkflowInstance-ID: X. Undantaget spreds från aktivitet Y, DisplayName: Z. Följande åtgärd vidtas: A.
4130. Innehållet i filen %1 är inte konsekvent med en övergång till återställningen. En återställning från en säkerhetskopia behövs eventuellt.
4131. Anger startvinkeln för den första cirkelsektorn, mätt i grader.
4132. Du måste skriva ett attribut 'Attribut'='X' efter att attributet med det lokala namnet Y har skrivits.
4133. Egenskapsdata måste vara en typ som är kompatibel med icke-referenser.
4134. En instans med livslängden Global kan endast nås från en PerformanceCounter där InstanceLifetime är lika med PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
4135. Det går inte att stänga ett element i ett stängt dokument.
4136. Det går inte att installera eller köra det hör programmet. Programmet kräver X eller annat kompatibelt .NET Framework.
4137. Regeln måste innehålla minst ett verb. Giltiga verb är enterSharedScope och modifyState.
4138. Fel i anslutningen för databasspegling %1 %2 för %3.
4139. Formulärkontroll för diagram.
4140. Det finns inga kontextprinciper.
4141. Indirekt användning av tabelltips för anrop av en tabellvärdesfunktion med flera satser via en vy kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Ta bort tips i referenser till vyn %1 eftersom den innehåller referenser till en tabellvärdesfunktion med flera satser.
4142. Filteruttryck som används när Select() anropas. Filtrering är endast tillgänglig om SelectMethod returnerar ett DataSet eller en DataTable.
4143. SQL Server-prestandaräknaren %1 finns inte i registret. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
4144. DEFAULT kan endast anges en gång för filgrupper med samma innehållstyp.
4145. Läsaren har inte placerats i bytedataströmmen. Läsaren måste placeras i elementet X.
4146. OLE DB-providern '%1' för den länkade servern '%2' returnerade ogiltiga data för kolumnen '%3.%4'.
4147. Fjärradministration kanske inte är aktiverat på en dator, eller så får inte fjärregistreringstjänsten köras på båda datorerna.
4148. Typredigerare för gränssnitt kan endast anges för uppräkningar.
4149. Konsumenten kunde inte ta bort raden. En borttagning väntar eller har redan skickats till datakällan.
4150. MultiView kan inte ha ett underordnat objekt av typen Typnamn. Vyn kan endast innehålla underordnade objekt av typen View.
4151. Det format som ska användas för lövnoder.
4152. Ett fel uppstod när referensen för %1 skapades.
4153. Det går inte att publicera tabellen %1.%2 från utgivaren %3. Verifiera anslutningsinformationen och kontrollera att du kan ansluta till utgivaren via ett verktyg som SQL*PLUS. Kontrollera att det administrativa användarschemat för replikeringen har rätt behörighet.
4154. GetWhereaboutsSize-anropet misslyckades: %1
4155. Den markerade transaktionen %1 misslyckades. Det påträffades en deadlock när markeringen skulle infogas i loggen.
4156. Alla frågor som är kombinerade och som använder en UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operator måste ha samma antal uttryck i mållistorna.
4157. Bulkdatakällan kan inte hantera datatyperna SQLNUMERIC och SQLDECIMAL.
4158. Javascript-återanropet för korsdomänen hanteras inte i autentiserade tjänster.
4159. Variabeln X finns inte i denna miljö.
4160. Formatet för menyns statiska del.
4161. Hash-tabellinfogningen misslyckades. Belastningsfaktorn var för hög.
4162. Ett oväntat socketundantag inträffade när data togs emot. Se det ursprungliga undantaget för mer information.
4163. %1Slutkoden %2:%3 matchar inte startkoden %4:%5 från rad %6
4164. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Vid detta tillfälle får endast administratörer ansluta.%2
4165. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att endast medlemmar med rollen sysadmin får använda WITH UNCHECKED DATA.
4166. Reguljära uttryck som nya lösenord måste matcha.
4167. %1 %2 som har angetts för det grupperade indexet %3 har använts för tabellen %4, trots att %5 %6 har angetts för tabellen.
4168. Registerskriptet X genererades
4169. Kan inte lägga till null i den här mängden.
4170. AsnEncodedData-objektet har inte samma OID för mängden.
4171. Ogiltig kolumnlista efter objektnamn i GRANT/REVOKE-programsats.
4172. Det går inte att använda INSERT i den partitionerade vyn %1 eftersom det inte har angetts värden för alla kolumner.
4173. Den är generisk, gör inte det.
4174. Statistisk analys - studentfördelning. T-värdet måste vara mellan 0,0 och 100000.
4175. Hämta standardkonfigurerad slutpunkt.
4176. Ingen mappning för objektet Objektnamn.
4177. Delegaterna måste vara av samma typ.
4178. Det går inte att lägga till fjärrdistributören. Kontrollera att den lokala servern har konfigurerats som en utgivare hos distributören.
4179. Sänk volymen
4180. Signaturberäkning påbörjas.
4181. Förklaringstabellens kolumnavstånd måste vara större än eller lika med 0.
4182. Flaggan suspect för databasen %1 har redan återställts.
4183. SQL Web Assistant: @blobfmt är inte giltigt. Filen måste innehålla den fullständiga sökvägen till output_file.
4184. Det gick inte att ange det angivna COM-inneslutningstillståndet.
4185. Ändrar databasalternativet %1 till %2 för databasen %3.
4186. Ogiltig etikett eller ogiltigt namn
4187. Hämtar eller anger bildtextens linjefärg.
4188. Anger om dynamisk förfallotid är aktiverad.
4189. Det går inte att använda volymen på enheten %1 som en fortsättningsvolym. Den har sekvensnummer %2 i familjen %3 för den aktuella medieuppsättningen. Sätt in en ny volym eller sekvensnummer %4 i familjen %5 för den aktuella uppsättningen.
4190. XamlServicesLoad stoppa
4191. Det går inte att avkoda lösenord som hashformaterats.
4192. Det gick inte att instansiera hashalgoritmen X.
4193. Enhetens maximala baudhastighet är X.
4194. Varning! Agentjobbet %1 har skapats implicit och kommer att köras under tjänstkontot för SQL Server Agent.
4195. Användardefinierade funktioner tillåts inte i uttryck i det här sammanhanget.
4196. Anpassade kanalbindningar stöds inte.
4197. Konverteringen misslyckades eftersom datavärdet orsakade ett spill för den datatyp som används av providern.
4198. Programsatsen försökte att få åtkomst till data vars åtkomst begränsas av sammansättningen.
4199. Aktiverar eller inaktiverar 3D-diagramområden.
4200. Process-ID: X

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions