English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6701. Databasalternativet %1 finns inte.
6702. Ta bort konfigurationen för sammansättningar
6703. X stöds inte av språket
6704. Syndikeringsfeedformateringen måste konfigureras med en syndikeringsfeed.
6705. Alias angavs inte för ett mängduttryck i PROB_MATCH SELECT-listan.
6706. Det går inte att återställa säkerhetskopian eftersom alla data redan har återställts till en punkt efter tiden om omfattas av säkerhetskopian.
6707. Namn på mappningsområde.
6708. Ett skadat meddelande har mottagits. Sessionsnyckel-ID saknas. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
6709. Argument får inte vara noll.
6710. Det går inte att ange egenskapen X för en Y.
6711. Användaren har inte behörighet att fråga den virtuella tabellen DBLog. Bara medlemmar av den fasta serverrollen sysadmin och den fasta databasrollen db_owner har denna behörighet
6712. Texten för knappen Redigera.
6713. Det gick inte att komma åt RSA-nyckelbehållaren. Kontrollera att behållarens ACL-lista tillåter att du använder den.
6714. DESTINATION CERTIFICATE ISSUER NAME
6715. Denna ALTER DATABASE-sats kan inte hanteras.
6716. msxsl:assembly måste ha antingen ett name-attribut eller ett href-attribut, men inte båda.
6717. Du måste ange ett katalognamn, inte en relativ eller absolut sökväg.
6718. Det gick inte att ansluta sessionens tillstånd till servern eftersom IPartitionResolver Typnamn returnerade en anslutningssträng som var null.
6719. Rotationsvinkeln måste vara mellan -180 och 180 grader.
6720. Processen saknar rättigheten X som krävs för denna åtgärd.
6721. HttpApplication.GetOutputCacheProviderName returnerade X, men det gick inte att hitta providern.
6722. Variabeln X måste läggas till i en aktivitet innan den används.
6723. Prefix är inte tillåtna i värde- eller pivotkolumner för en UNPIVOT-operator.
6724. Aspekter (facet) kan inte anges för den icke-skalära typen Typnamn.
6725. Kunde inte läsa in belastningsmarkör från dataströmmen.
6726. Prenumerationen har inte synkroniserats inom den maximala kvarhållningsperioden eller också har den släppts hos utgivaren. Du måste återinitiera prenumerationen för att ta emot data.
6727. Hämtar eller anger typ för punkt i anteckningslinjens bana.
6728. Använder dynamisk låsallokering. Initial allokering med %1 låsblock och %2 låsägarblock per nod. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
6729. Öppna s&tandardprincipfilen för den valda nivån
6730. Kontraktnamn: X, plats: Y
6731. Förklaringscellens text. CellType måste vara Text för att den här egenskapen ska användas.
6732. Hämtar eller anger namnet på X-axeln som anteckningen är kopplad till.
6733. Värdet var antingen för stort eller för litet för Currency.
6734. Fel vid stängning av databasen %1. Sök efter tidigare fel och försök att utföra åtgärden på nytt.
6735. Elementrepresentation förväntas.
6736. Grid-raden måste ha ett värde mellan 0 och det maximala radvärdet.
6737. Fjärrcertifikatet verifierades av användaren.
6738. Parametervärdet för @article måste vara all för immediate_sync-publikationer.
6739. Diagrammets återgivningstyp. Bildtagg, indatatagg, binär dataström och mappningsområde är alternativen.
6740. Cirkulära MasterPageFile-referenser X är inte tillåtna.
6741. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att typen %2 i %3-sammansättningen %4 har en pinvokeimpl-metod. P/Invoke tillåts inte i %5-sammansättningar.
6742. Ogiltig kombination av parametrar.
6743. Det gick inte att släppa indexet över kopian av referenstabellen.
6744. Ursprunglig arbetskatalog för processen.
6745. Ett fel uppstod i routningstjänsten under sändning till X.
6746. Kolumnförskjutningen förväntades i dataflödet för masskopiering av text- eller bilddata.
6747. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, tecknet ( förväntades
6748. Det gick inte att hitta en väg med namnet X i vägmängden.
6749. Undo-åtgärden måste utföras i den tråd där motsvarande kontext angavs.
6750. Det går inte att hitta den registrerade Oracle OLEDB-providern, OraOLEDB.Oracle, på distributören %1. Kontrollera att en aktuell version av Oracle OLEDB-providern har installerats och registrerats på distributören. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21624 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
6751. Noden har redan en överordnad. Ta bort noden från dess överordnade innan du flyttar den.
6752. Argumentnyckeln är inte av typen String.
6753. Det går inte att publicera objekt från utgivarens inloggningsschema [%1].
6754. Gå till tillämpningsprogrammets katalog i Utforskaren.
6755. Ändring av behörighetsgrupp för en FileCodeGroup ger ingen effekt.
6756. Denna åtgärd kräver att sidan är asynkron (attributet Async måste vara true).
6757. [inte angivet]
6758. Sidfel på GAM-, SGAM- eller PFS-sidorna gör att tilldelningsintegritetskontroller inte kan utföras i databas-ID %1 på sidorna %2 till %3. Se övriga fel om du vill ta reda på orsaken.
6759. Försöket att omskapa lösenordet för SA slutfördes.
6760. Datornamn: X
6761. Tidpunkt (UTC): X
6762. Den här konfigurationen är redan öppen i ett annat fönster. Endast ett fönster kan vara öppet åt gången. Vill du spara ändringarna som gjorts i det andra fönstret, stänga det och öppna ett nytt fönster?
6763. Kontexthuvudet kunde inte parsas med kontextprotokollet.
6764. Det gick inte att slutföra den begärda åtgärden eftersom en ögonblicksbild skickas till den aktuella prenumerationsdatabasen.
6765. Det gick inte att starta jobbet för den dynamiska ögonblicksbilden. Kontrollera att tjänsten SQLServerAgent körs på utgivaren.
6766. color: darkred; font: bold;
6767. Indexet %1 (partitionen %2) över tabellen %3 kommer inte att vara tillgängligt när indexet reorganiseras. Detta beror på att låsning på sidnivå är inaktiverat och att hela indexet är låst exklusivt.
6768. Typbeskrivarprovidern X har returnerat null Y, vilket är ogiltigt.
6769. En CompletionWorkItem har schemalagts för den överordnade aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Slutförde aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
6770. Anslutningen kan inte användas eftersom det finns en pågående åtgärd som måste slutföras.
6771. Filen %1 har en sidstorlek som inte stöds (%2).
6772. Det går inte att slutföra åtgärden på grund av ett oväntat fel.
6773. Hämtar eller anger bildtextlinjefärg för datapunktetiketter. Gäller endast etikettformatet OutsideInColumn.
6774. Det går inte att ta bort. Katalogen eller filer i katalogen kanske används.
6775. X509-nyckelanvändningsverifiering
6776. Tabellen %1 kan inte publiceras för sammanslagningsreplikering eftersom den innehåller en tidsstämpelkolumn.
6777. Ytterligare en behörighet får inte tillhandahållas för att ange inläsarinformation.
6778. SQL Web Assistant: @dayflags måste vara 1, 2, 4, 8, 16, 32 eller 64.
6779. Huvudsidans källfiler måste ha filnamnstillägget .master.
6780. Svar==304 eller HEAD-begäran, uppdaterar cachepost.
6781. Formatet för de menyalternativ som finns på menyns statiska del.
6782. Ett tjänstnamn får inte vara tomt eller ha värdet null.
6783. Värdet X var mindre än det minimala värdet Y. Ange ett värde som är större än eller lika med det minimala värdet och försök igen.
6784. Profilen File Name stöds inte för .NET Framework X.
6785. Fältet X måste vara en giltig decimal.
6786. Allmänna inställningar för kompilering, sidvisning och körning
6787. X finns inte. Källkompilering krävs.
6788. Medlemmen måste vara antingen ett fält eller en egenskap.
6789. De inlästa mappningsfilernas version måste vara densamma som för inläst EdmItemCollection och StoreItemCollection.
6790. Den beräknade korrelationsnyckeln X använder värdena Y i det överordnade området Z.
6791. Det gick inte att imitera klienten vid åtgärden för sammansättningsfilen.
6792. Det gick inte att låsa den aktuella loggposten vid LSN {%1:%2:%3}.
6793. Det går inte att ange ett indexnamn för samma objekt flera gånger. Indexnamnet %1 har angetts för objektet %2 mer än en gång.
6794. Raduppsättningen använde optimistisk parallellkörning och värdet för en kolumn har ändrats efter att raden med innehållet senast hämtades eller synkroniserades om.
6795. Den typ av indatainnehåll som används av klientläsare för autokomplettering.
6796. Filteruttryck som används när Select() anropas. Filtrering är endast tillgängligt om DataSourceMode är DataSet.
6797. Reparationen har gjort den differentiella bitmappen för databasen %1 ogiltig. Kedjan för den differentiella säkerhetskopieringen är bruten. Du måste göra en fullständig säkerhetskopiering av databasen innan du kan göra en differentiell säkerhetskopiering.
6798. Det går inte att lägga till i en fryst DrawingGroup.Children-mängd.
6799. Tidsintervallet för egenskapen Egenskapsnamn överskrider det maxvärde som kan lagras i konfigurationen.
6800. OWNER är inte ett giltigt alternativ för EXECUTE AS i sammanhanget för utlösare på server- och databasnivå.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions